0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 442 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-06-17
จำนวนครั้งที่ชม : 7,893,084 ครั้ง
Online : 98 คน
Photo

  ทนายความ
  นายกิตติกาญจน์   แดงกนิษฐ์
  Mr.KITTIKARN  DANGKANIT

  หัวหน้าสำนักกฎหมายสรรพเนติ
  ( tel.097-1176877 )
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นายวสันต์   ไชยล้อม
  Mr.WASAN  CHAILOM


  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทีปรึกษาพิเศษ


  นายพงศ์เพ็ชร  ทิพย์ชื่น

  Mr.PONGPETCH THIPCHUEN
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย
  หัวหน้าสำนักกฎหมายเลิศนิติ  และ
  กรรมการผู้จัดการบริษัท เลิศนิติ จำกั
   
   
  ฝ่ายงานคดี

  ให้บริการด้านอรรถคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับคดีให้แก่องค์กรธุรกิจหลายประเภท และการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ

  ฝ่ายที่ปรึกษา

  ให้บริการด้านงานปรึกษา และงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ในประเทศ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่งานโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่มิใช่คดีความ เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการขอออกใบอนุญาตการทำงานแก่ชาวต่างประเทศ ต่างด้าว เป็นต้น

  ขอบเขตความรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสำนักงาน

  คดีครอบครัวและผู้เยาว์
  • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสกรณีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
  • หญิงหม้ายขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสก่อน 310 วัน นับแต่ขาดจากการสมรสเดิม
  • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรส กรณีไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอม
  • หรือโดยพฤติกรรมผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้
  • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าบุตรผู้เยาว์ซึ่งเกิดจากการสมรสซ้อนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
  • ขอศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
  • ฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการจัดการสินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลงชื่อสามีหรือภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา 456 หรือที่มีเอกสารเป็นสำคัญ
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้การสมรสเป็นโมฆะ
  • ฟ้องหย่าในกรณีหย่าโดยความยินยอม
  • ฟ้องหย่าทั่วไป
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
  • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
  • ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  • ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริตและขอถอดถอน-แต่งตั้งผู้อนุบาล
  • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
  • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้อนุบาล
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  คดีที่ดินและคดีขับไล่
  • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  • หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง
  • การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
  • การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน
  • การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
  • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง
  • การฟ้องขับไล่กรณีมีการครอบครองปรปักษ์
  • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม
  • การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
  • ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า
  • ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่า กับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว
  • ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน
  • การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า
  • ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
  • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์
  • ฟ้องขับไล่(กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีขายฝาก)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีเช่าทรัพย์)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีเช่าซื้อ)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีสร้างถนนรุกล้ำ)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีขออาศัย)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีวัดฟ้องขับไล่)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร)
  • ฟ้องขับไล่(กรณีตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ)
  • การร้องขัดทรัพย์โดยอ้างการครอบครองปรปักษ์
  • การร้องครอบครองปรปักษ์แบบสืบสิทธิ
  • คำฟ้องภาระจำยอม ขอให้เปิดทางภาระจำยอม
  • คำฟ้องขอจดทะเบียนภาระจำยอม
  • คำฟ้องเรื่องทางจำเป็น ขอให้เปิดทางเดิน
  คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีบัตรเครดิต
  • คดีกู้ยืม
  • คดีจำนองและบังคับจำนอง
  • เช็ค(ความรับผิดทางแพ่ง)
  • ที่ดิน
  • คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
  • ฟ้องให้แบ่งหรือขายทอดตลาดที่ดิน
  • มรดก
  • ครอบครัว
  • ละเมิด
  • คดีความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • เพิกถอนนิติกรรมสัญญา
  • คดีตัวแทนนายหน้า
  • คดีการเวนคืนที่ดิน
  • คดีคำสั่งและวิธีทางการปกครอง
  • คดีรถชน
  • ค้ำประกัน
  • สัญญาประนีประนอมยอมความ
  • ฟ้องไล่เบี้ย
  • รับสภาพหนี้
  • พินัยกรรม
  • คดีบริษัทประกันภัย
  • คดีขอเป็นผู้จัดการมรดก
  • ฟ้องแพทย์
  • ปัญหาผู้ประสบภัยจากรถ
  • ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส
  • ขอรับรองบุตร
  • คนไร้ความสามารถ
  • ขอทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ
  • ซื้อขาย
  • ความรับผิดของทายาท
  • ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา
  • คดีเรียกเงินค่าชดเชย ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  • คดีแชร์
  • ปัญหาอายุความแพ่ง
  • หุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
  • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  • คดีแพ่งทุกประเภท
  คดีอาญา
  • ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  • ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  • ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  • ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  • ความผิดลหุโทษ
  • วิธีและการขอให้ศาลรอการลงโทษ/รอการกำหนดโทษ
  • อายุความคดีอาญา
  • การจับ ค้น ขัง ปล่อย
  • การขอปล่อยตัวชั่วคราว
  • คดีฉ้อโกง
  • คดียักยอก
  • คดีเช็ค
  • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  • คดีอาญาทุกประเภท
  การบังคับคดี
  • การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ และการอายัดสิทธิเรียกร้อง
  • การฟ้องคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้
  • การบังคับคดีแพ่ง และคดีอาญา
  • การค้ำประกันในศาล
  • ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
  • การงดการบังคับคดี
  • การถอนการบังคับคดี
  • การเพิกถอนการขายทอดตลาด
  • การบังคับคดีฟ้องขับไล่
  • การร้องขอกันส่วน
  • การร้องขัดทรัพย์
  • การขอรับชำระหนี้จำนองและหนี้บุริมสิทธิ
  • การขอเฉลี่ยทรัพย์