JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ทนายความ
นายกิตติกาญจน์   แดงกนิษฐ์
Mr.KITTIKARN  DANGKANIT

หัวหน้าสำนักกฎหมายสรรพเนติ
( tel.097-1176877 )
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายวสันต์   ไชยล้อม
Mr.WASAN  CHAILOM


นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ฝ่ายงานคดี

ให้บริการด้านอรรถคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับคดีให้แก่องค์กรธุรกิจหลายประเภท และการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ

ฝ่ายที่ปรึกษา

ให้บริการด้านงานปรึกษา และงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ในประเทศ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่งานโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่มิใช่คดีความ เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการขอออกใบอนุญาตการทำงานแก่ชาวต่างประเทศ ต่างด้าว เป็นต้น

ขอบเขตความรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสำนักงาน

คดีครอบครัวและผู้เยาว์
 • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสกรณีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
 • หญิงหม้ายขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสก่อน 310 วัน นับแต่ขาดจากการสมรสเดิม
 • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรส กรณีไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอม
 • หรือโดยพฤติกรรมผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้
 • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าบุตรผู้เยาว์ซึ่งเกิดจากการสมรสซ้อนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
 • ขอศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการจัดการสินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลงชื่อสามีหรือภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา 456 หรือที่มีเอกสารเป็นสำคัญ
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้การสมรสเป็นโมฆะ
 • ฟ้องหย่าในกรณีหย่าโดยความยินยอม
 • ฟ้องหย่าทั่วไป
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริตและขอถอดถอน-แต่งตั้งผู้อนุบาล
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้อนุบาล
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
คดีที่ดินและคดีขับไล่
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง
 • การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
 • การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน
 • การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีการครอบครองปรปักษ์
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม
 • การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
 • ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า
 • ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่า กับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว
 • ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน
 • การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า
 • ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์
 • ฟ้องขับไล่(กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีขายฝาก)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีเช่าทรัพย์)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีเช่าซื้อ)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีสร้างถนนรุกล้ำ)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีขออาศัย)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีวัดฟ้องขับไล่)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร)
 • ฟ้องขับไล่(กรณีตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ)
 • การร้องขัดทรัพย์โดยอ้างการครอบครองปรปักษ์
 • การร้องครอบครองปรปักษ์แบบสืบสิทธิ
 • คำฟ้องภาระจำยอม ขอให้เปิดทางภาระจำยอม
 • คำฟ้องขอจดทะเบียนภาระจำยอม
 • คำฟ้องเรื่องทางจำเป็น ขอให้เปิดทางเดิน
คดีแพ่งทั่วไป
 • คดีบัตรเครดิต
 • คดีกู้ยืม
 • คดีจำนองและบังคับจำนอง
 • เช็ค(ความรับผิดทางแพ่ง)
 • ที่ดิน
 • คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
 • ฟ้องให้แบ่งหรือขายทอดตลาดที่ดิน
 • มรดก
 • ครอบครัว
 • ละเมิด
 • คดีความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เพิกถอนนิติกรรมสัญญา
 • คดีตัวแทนนายหน้า
 • คดีการเวนคืนที่ดิน
 • คดีคำสั่งและวิธีทางการปกครอง
 • คดีรถชน
 • ค้ำประกัน
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • ฟ้องไล่เบี้ย
 • รับสภาพหนี้
 • พินัยกรรม
 • คดีบริษัทประกันภัย
 • คดีขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแพทย์
 • ปัญหาผู้ประสบภัยจากรถ
 • ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส
 • ขอรับรองบุตร
 • คนไร้ความสามารถ
 • ขอทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ
 • ซื้อขาย
 • ความรับผิดของทายาท
 • ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา
 • คดีเรียกเงินค่าชดเชย ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • คดีแชร์
 • ปัญหาอายุความแพ่ง
 • หุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • คดีแพ่งทุกประเภท
คดีอาญา
 • ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 • ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 • ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
 • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
 • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • ความผิดลหุโทษ
 • วิธีและการขอให้ศาลรอการลงโทษ/รอการกำหนดโทษ
 • อายุความคดีอาญา
 • การจับ ค้น ขัง ปล่อย
 • การขอปล่อยตัวชั่วคราว
 • คดีฉ้อโกง
 • คดียักยอก
 • คดีเช็ค
 • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • คดีอาญาทุกประเภท
การบังคับคดี
 • การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ และการอายัดสิทธิเรียกร้อง
 • การฟ้องคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้
 • การบังคับคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • การค้ำประกันในศาล
 • ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
 • การงดการบังคับคดี
 • การถอนการบังคับคดี
 • การเพิกถอนการขายทอดตลาด
 • การบังคับคดีฟ้องขับไล่
 • การร้องขอกันส่วน
 • การร้องขัดทรัพย์
 • การขอรับชำระหนี้จำนองและหนี้บุริมสิทธิ
 • การขอเฉลี่ยทรัพย์