0

คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา


คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
(Admin)
เมื่อ » 2013-01-12 14:07:38 (IP : , ,171.97.167.158 ,, Admin Post)
Admin Edit : 2018-01-03 22:29:00
คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
"ผู้ต้องหา" คือบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลและอาจจะถูกจับแล้วนำมาควบคุมหรือขังไว้เพื่อทำการสอบสวน
 "จำเลย" คือบุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด

 
              ผู้ต้องการจะถูกควบคุมนานเท่าใด
             เมื่อบุคคลใดถูกจับเป็นผู้ต้องหา ตำรวจมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหานั้นได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง และไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง สำหรับความผิดที่ขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชน ทั้งนี้นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวมาถึงที่ทำการของเจ้าพนักงาน สำหรับความผิดลหุโทษ (ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ) เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวไว้เพียงเท่าเวลาที่จะถามคำให้การ ชื่อและที่อยู่เท่านั้น จากนั้นต้องปล่อยตัวไป
             ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือบังตัวในชั้นสอบสวนมีสิทธิดังนี้
 
             การผัดฟ้องและฝางขังในศาลแขวง
             ๑. ความผิดที่เกิดขึ้นศาลแขวงนั้น พนักงานอัยการจะต้องฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแขวงภายใน ๔๘ ชั่วโมง แต่ถ้าไม่อาจฟ้องผู้ต้องหาภายในเวลาดังกล่าวได้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลและยื่นคำร้องขอฝากขังและผัดฟ้องต่อศาล ศาลอนุญาตได้ไม่เกินคราว ๆ ละ ไม่เกิน ๖ วัน
             ๒. ผู้ต้องหาได้ประกันตัวชั้นสอบสวนไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลเพียงแต่ยื่นคำร้อง ขอผัดฟ้องอย่างเดียว
              การฝากขังในศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
             ๑. ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่และพนักงานสอบสวนไม่อาจสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง พนักงานสอบสวนต้องส่งผู้ต้องหามาศาลและพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการอาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ขังผู้ต้องหาไว้ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าฝากขังในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียวมีกำหนดไม่เกิน ๗ วัน แต่ถ้ามีอัตราโทษเกินกว่านี้ ศาลอาจสั่งขังได้หลาย ๆ ครั้งติด ๆ กัน แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๒ วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน ๔๘ วัน เว้นแต่ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ศาลสั่งขังได้รวมทั้งหมดไม่เกิน ๘๔ วัน
             ๒. ผู้ต้องหาได้ประกันตัวชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาไม่จำต้องมาศาลจนกว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะขอฝากขัง แต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราว หรือนำตัวผู้ต้องหานั้นมาฟ้องต่อศาล
             ๓. สำหรับศาลจังหวัดที่นำวิธีการพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะต้องขอฝากผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องนั้นต่อศาลจังหวัดเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในศาลแขวง
 
              การผัดฟ้องในศาลเยาวชนและครอบครัว 
              เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ครบ ๑๘ ปี ซึ้งต้องหาว่าได้กระทำความผิดและความผิดนั้นอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนให้เสร็จภายใน ๒๔ นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวนแล้วส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง และต้องส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องศาลให้ทันภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันจับกุม หากฟ้องไม่ทันพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน ๔ คราว คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
             เมื่อมีการฝากขังหรือผัดฟ้อง ผู้ต้องหามีสิทธิดังนี้
              ๑. แถลงคัดค้านคำร้องของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่ขอฝากขังหรือผัดฟ้อง
              ๒. ยื่นคำร้องขอขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล หากศาลอนุญาตให้ขังตามที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการร้องขอในกรณีได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากศาล ผู้ต้องหาต้องมาศาลทุกครั้งที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอฝากขังต่อ และผู้ประกันอาจยื่น คำร้องขอประกันตัวต่อไปโดยให้ถือหลักทรัพย์และสัญญาเดิม
             การสู้คดีในศาล
              ๑. แถลงคัดค้านคำร้องของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่ขอฝากขัง หรือผัดฟ้อง
              ๒. กรณีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนโดยศาลจะส่งสำเนาฟ้องกับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบจำเลยจะมาหรือไม่มาฟังการไต่สวนหรือ จะตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้ในวันไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยจะรอฟังคำสั่งศาลจำเลยควรเตรียมหลักทรัพย์มาเพื่อขอประกันตัวด้วยเพราะ หากศาลมีคำสั่งว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาศาลอาจรับตัวจำเลยขังในระหว่างพิจารณาได้ ทางปฏิบัติศาลอาจไม่รับตัวจำเลยไว้ขังทันที แต่จะให้โอกาสจำเลยเตรียมตัวสู้คดีโดยจะนัดวันให้จำเลยยื่นคำให้การแก้คดีอีกครั้งหนึ่งในวันนัดแก้คดีจึงจะรับตัวจำเลยไว้ขังในระหว่างพิจารณา เว้นแต่จำเลยจะมีประกันตัวต่อไป
             เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว หากจำเลยจะสู้คดีควรปฏิบัติดังนี้
             ๑. ยื่นคำร้องขอประกันตัว  ทั้งนี้ไม่ว่าจำเลยจะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือชั้นฝากขังหรือไม่ก็ตาม
             ๒. ยื่นคำให้การต่อศาล หากจำเลยประสงค์จะให้การต่อไป
              การหาทนาย
             โดยปกติจำเลยต้องหาทนายเองและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง เว้นแต่คดีที่อัตราโทษประหารชีวิต ถ้าจำเลยไม่มีทนาย ศาลจะตั้งทนายให้ หรือคดีมีอัตราโทษจำคุกหรือคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันถูกฟ้อง ถ้าจำเลยไม่มีและต้องการทนายศาลก็จะต้องทนายให้
             การให้การต่อศาล
             เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว ก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดีต่อไป ศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง และถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่ จำเลยจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากจำเลยไม่ให้การถือว่าจำเลยปฏิเสธ

             จำเลยประสงค์จะให้การควรปฏิบัติดังนี้
             ๑. ถ้าจำเลยกระทำผิดจริง ควรให้การรับสารภาพต่อศาล เพราะการรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษอย่างหนึ่งซึ่งโดยปกติศาลจะปราณีลดโทษให้อันเป็นผลดีแก่จำเลยที่จะได้รับโทษในสถานเบา
             ๒. ถ้าจำเลยมิได้กระทำผิด หรือประสงค์จะต่อสู้คดีควรให้การปฏิเสธความผิด ส่วนการให้การในรายละเอียดอย่างไรจึงเป็นผลดีแก่จำเลยควรปรึกษาทนาย
             ๓. มีคดีบางประเภทกฎหมายยกเว้นโทษให้ บางกรณีกฎหมายถือว่าไม่เป็นความผิด บางกรณีกฎหมายถือว่าเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษบางกรณีกฎหมายให้อำนาจศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือบางกรณีกฎหมายลดมาตรส่วนโทษให้ เช่น การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ การกระทำด้วยความจำเป็น การกระทำโดยบันดาลโทสะ บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานหรือผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
กระทำต่อกันหรือหรือในคดีที่เด็กอายุไม่เกิน ๑๗ ปี เป็นผู้กระทำความผิด ดังนั้นจำเลยจะให้การอย่างไรเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขของกฎหมายควรจะปรึกษาทนาย
              การขอให้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
              ๑. ให้คดีความผิดซึ่งศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ถ้าปรากฏว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพ
ความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้ว ศาลอาจจะรอการลงโทษหรือการกำหนดโทษจำเลยก็ได้ อันเป็นผลดีแก่จำเลยที่จะไม่ต้องรับโทษจำคุก
              ๒. จำเลยที่จะประสงค์จะขอให้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษควรเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ ฯลฯ ดังกล่าวในข้อ ๑ ที่มีอยู่มาให้พร้อม และยื่นต่อศาลเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจของศาล เช่น เรื่องอายุของจำเลยก็ควรมีสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนมาแสดง ถ้าเป็น
นักเรียนก็ควรมีใบรับรองจากโรงเรียน ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก็ควรมีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง หรือถ้าหากเป็นกรณีที่มีการชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยก็ควรนำผู้เสียหายมาแถลงต่อศาลด้วย หากนำมาไม่ได้จริง ๆ ก็ควรมีบันทึกข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายซึ่งพนักงานสอบสวนทำไว้หรือให้พนักงานอัยการโจทก์รับรองว่า
เป็นจริง
               ๓. ในบางคดีศาลอาจมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทำการสืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนพิพากษาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความประพฤติของจำเลยและพฤติการณ์แห่งคดี ฯลฯ นำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลย ระหว่างการสืบเสาะจำเลยจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำ จึงควรเตรียมหลักทรัพย์มาขอประกันตัวต่อศาล
               การพิจารณาคดีอาญาในศาลต้องทำต่อหน้าจำเลย
               การพิจารณาและการสืบพยานในคดีอาญานั้น ศาลต้องกระทำต่อหน้าจำเลย จำเลยจึงต้องมาศาลทุกนัดที่มีการพิจารณาคดีเรื่องที่ตนถูกฟ้อง เว้นแต่
               ๑. ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๑๐ ปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจำเลยมีทนายและจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน
               ๒. ในคดีที่มีจำเลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามคำแถลงของโจทก์ว่าการพิจารณาและการสืบพยานตามที่โจทก์ขอให้กระทำไม่เกี่ยวแก่จำเลยคนใดศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยคนนั้นก็ได้
               ๓. ในคดีที่มีจำเลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจำเลยคนหนึ่ง ๆ ลับหลังจำเลยคนอื่นก็ได้
               ๔. ในกรณีที่มีการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นหรือการเดินเผชิญสืบนอกศาล จำเลยจะไปฟังการพิจารณาหรือไม่ก็ได้
               หน้าที่นำสืบ
               ในคดีอาญากฎหมายสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้นโจทก์มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจำเลย โดยต้องนำสืบก่อนว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดแล้วจำเลยจึงนำสืบแก้ข้อกล่าวหาของโจทก์ เมื่อมีความสงสัยความสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่
ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย
                ค่าธรรมเนียม
                ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาล จำเลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดทั้งสิ้น เว้นแต่ค่ารับรองสำเนาในเอกสาร
                การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
                โดยปกติศาลต้องอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยฟัง จำเลยจึงต้องมาฟังตามวันเวลาที่ศาลนัด ถ้าจำเลยไม่มาฟังและศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจงใจหลบหนี หรือจงใจไม่มา ศาลจะออกหมายจับจำเลย ถ้ายังไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน ๑ เดือน นับแต่วันออกหมายจับ ศาลอาจอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นลับหลังจำเลยได้โดย
ถือว่าจำเลยได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้ว
                 การอุทธรณ์หรือฎีกา
                 ๑. เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว ถ้าเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือต้องห้ามฎีกา โจทก์จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา โดยยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นต้น ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณีให้จำเลยฟัง
คดีจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ ควรปรึกษาทนายความ
                 ๒. กรณีที่จำเลยถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ จำเลยอาจยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อพัศดีภายในกำหนดอายุอุทธรณ์หรือฎีกาเพื่อให้พัศดีส่งไปยังศาล
                 ๓. กรณีที่โจทก์อุทธรณ์หรือฎีกา หากศาลส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาให้จำเลยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะหาตัวจำเลยไม่พบ หรือจำเลยหลบหนีหรือจำเลยจงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาก็ตาม ศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป แต่หากจำเลยได้รับสำเนาอุทธรณ์หรือฎีกาของโจทก์แล้วจำเลยจะแก้หรือไม่ก็ได้หากจะแก้ต้องแก้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันรับสำเนาอุทธรณ์หรือฎีกา
                 ๔. จำเลยจะให้ทนายจำเลยยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่ศาลแทนตนก็ได้ แต่ถ้าจำเลยและทนายต่างยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาด้วยกัน ศาลจะเรียกจำเลยมาสอบถามให้เลือกเอกอุทธรณ์หรือฎีกาฉบับหนึ่งฉบับใดเพียงฉบับหนึ่ง
                 ๕. เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโมษจำคุกจำเลย หากเป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาจำเลยต้องยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมคำฟ้องหรือฎีกา โดยยื่นต่อศาลชั้นต้น แต่ถ้าหากจำเลยทำคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกายังไม่เสร็จจำเลยต้องทำคำร้องว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาพร้อมกับยื่นคำร้อง ขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นอาจจะสั่งเรื่องประกันนั้นเองหรือส่งไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งเมื่อศาลชั้นต้นได้รับอุทธรณ์หรือฎีกาของจำเลยแล้ว
              เมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยมีสิทธิอย่างไร
        เมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยได้รับโทษอย่างใด จำเลยมีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอรับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษหรือหยุดการบังคับโทษ โดยจำเลยหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องต้องยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าหากจำเลยต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถวายเรื่องราวได้เพียงครั้งเดียวภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา
จำเลยต้องโทษประหารชีวิตจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวได้เพียงครั้งเดียวภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา
ส่วนโทษอย่างอื่นจะยื่นทูลเกล้าฯ เมื่อไรก็ได้ แต้ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น ๒ ปี นับแต่วันถูกยกครั้งก่อน
                โทษทางอาญา
                ๑. โทษทางอาญามีอยู่ ๕ สถานคือ โทษประหารชีวิต โทษจำคุก โทษกักขัง โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สินโทษประหารชีวิต จำเลยจะถูกประหารชีวิตก็ต่อเมื่อพ้น ๖๐ วัน นับแต่วันฟัง คำพิพากษาอันถึงที่สุด เว้นแต่จำเลยจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวขอให้พระราชทานอภัยโทษก็จะได้รับการรอการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะพ้น ๖๐ วัน
นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แต่ถ้าทรงยกเรื่องราวนั้นเสียก็จะดำเนินการประหารชีวิตได้เลย
                ๒. จำเลยที่ต้องโทษจำคุกจะถูกขังไว้ในเรือนจำ การคำนวณระยะเวลาจำคุกจะนับวันเริ่มจำคุกรวมเข้าด้วยและนับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่คำนึงจำนวนชั่วโมง
ถ้าระยะเวลาจำคุกกำหนดเป็นเดือนก็นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน ถ้ากำหนดเป็นปี ก็คำนวณตามปีปฏิทิน
                ๓. โทษกักขัง จำเลยจะถูกกักขังไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ แต่มิใช่เรือนจำโดยปกติจะนำไปกักขับที่สถานีตำรวจหรือถ้าเจ้าพนัะกงานตำรวจเห็นสมควร ก็อาจจะส่งตัวไปกักขังไว้ ณ สถานกับขังกลาง จังหวัดปทุมธานีก็ได้ หรือถ้าศาลเห็นสมควรก็อาจสั่งในคำพิพากษาให้กักขังไว้ในที่อาศัยของจำเลยเอง
หรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับจำเลยไว้
                 ๔. โทษปรับ ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่พิพากษาจะถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือจะถูกขังแทนค่าปรับหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ในวันฟังคำพิพากษา ศาลอาจสั่งให้กักขังแทนค่าปรับทันที โดยถือว่าเป็นการกักขังแทนค่าปรับไปพลางก่อน เว้นแต่จำเลยจะขอประกันตัวเพื่อหาเงินมาชำระค่าปรับ
                  การกักขังแทนค่าปรับถืออัตรา ๗๐ บาท ต่อหนึ่งวันและนับวันแรกเป็นหนึ่งวันเต็ม โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงในกรณีที่จำเลยชำระค่าปรับศาล จะคิดหักวันที่จำเลยถูกคุมขัง มาก่อนออกจากจำนวนเงินค่าปรับไม่ว่าจำเลยจะถูกคุมขังที่สถานีตำรวจหรือเรือนจำการ
                  กักขังแทนค่าปรับนั้น ไม่ว่าค่าปรับจะมากเพียงใด ห้ามศาลสั่งกักขังเกิน ๑ ปี เว้นแต่ค่าปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปศาลจะสั่งกักขังเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี ก็ได้
.                ๕.โทษริบทรัพย์ เป็นโทษซึ่งกระทำแก่ทรัพย์สินซึ่งบุคคลใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดและทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทำผิด เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงอาจยื่นคำร้องขอคืนต่อศาลได้ การยื่นคำร้องขอทรัพย์สินคืนนี้โดยปกติยื่นได้ภายในกำหนด ๑ ปี
ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด เช่น ปืนเถื่อน ฝิ่นหรืเฮโรอีน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ใด ศาลจะสั่งริบทั้งสิ้น
 
 
             ๑. ให้การต่อพนักงานสอบสวนเมื่อถูกสอบสวน หรือปฏิเสธไม่ยอมให้การหรือขอไปให้การในชั้นศาล คำให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน ยันผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีของศาลได้
             ๒. ขอพบทนายเพื่อปรึกษาคดีที่ถูกกล่าวหาสองต่อสอง
             ๓. ขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลที่ออกหมายขัง แล้วแต่กรณี
             ๔. ได้รับเยี่ยมตามสมควร
             ๕. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
     
 
 
 1h991206
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2018-10-15 09:20:06 (IP : , ,69.167.31.236 ,, )
LH181014
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots outlet
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
michael kors online
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
san antonio spurs jersey
coach factory outlet
hermes online
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
uggs canada
red bottoms
jordan shoes
malone souliers shoes
ralph lauren
coach outlet online
new york knicks jerseys
pandora jewelry
louboutin shoes
houston texans jersey
ugg boots clearance
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet online
canada goose
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade
cheap jordans
kate spade handbags
kate spade
canada goose jackets for women
pandora jewelry outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin sale
supreme shirts
coach outlet online coach factory outlet
ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
balenciaga sandals
moncler outlet
uggs outlet online
mulberry bags
cheap jordans
kate spade sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
burberry outlet sale online
christian louboutin
ralph lauren factory store
cheap ugg boots
cheap air jordans
canada goose uk
christian louboutin
ugg outlet,ugg outlet stores
tory burch sandals
air jordan shoes
nike outlet store
pandora jewelry
prada shoes on sale
true religion jeans for men
mbt outlet
pandora charms outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
michael kors outlet online
nfl jersey wholesale
canada goose outlet store
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
broncos jerseys
ugg boots clearance
michael kors factory outlet
pandora charms
nike air max schweiz
ralph lauren
coach outlet online
oakley sunglasses sale
pandora outlet
ugg boots clearance
coach outlet online
moncler outlet store
pandora jewelry
uggs outlet online
chrome hearts sunglasses
fitflops sandals
canada goose outlet online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
ugg outlet
uggs outlet
tory burch outlet online
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
kate spade outlet online
barbour jackets outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
cheap jordans
cheap jordan shoes
kate spade
ray ban outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
kate spade handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet store online
nike outlet online
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
moncler jackets
coach outlet
true religion outlet store
cheap jordan shoes
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet online
canada goose jackets outlet
louboutin outlet
canada goose outlet store
canada goose jackets
miu miu outlet
the north face
cheap oakley sunglasses
cheap ugg boots
michael kors handbags
coach factory outlet
ralph lauren homme
air jordan shoes
mbt outlet
coach factory outlet online
manolo blahnik
ray ban outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
light up shoes
nike outlet
ugg outlet
ugg boots
the north face
christian louboutin
north face
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
adidas shoes
lacoste pas cher
pandora charms
uggs outlet online
chrome hearts jewelry
canada goose outlet store
coach factory outlet
ugg boots on sale
christian louboutin
ralph lauren polo
ugg boots outlet
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
north face outlet
denver broncos jersey
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet clearance
uggs outlet online
golden state warriors jersey
kate spade new york
polo outlet
canada goose outlet store
swarovski jewellery
ugg boots
montblanc pens
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
mbt shoes clearance
pandora outlet
coach handbags online outlet
ugg outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
uggs outlet
uggs outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
ugg outlet store
cheap ugg boots
canada goose outlet online
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
coach outlet store online
pandora jewelry
christian louboutin sale
longchamp outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin sale
christian louboutin sale
ugg boots
ugg outlet store
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
canada goose
michael kors outlet store
polo outlet online store
coach outlet store
barbour mens jackets
uggs outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
nike shoes sale
coach factory outlet
ugg boots
true religion jeans sale
canada goose jackets sale
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
red bottoms
coach outlet store online
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
ralph lauren polo outlet
harden vol 2
canada goose outlet sale
ugg outlet online
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt scarpe
air jordan shoes
canada goose outlet online
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
red bottoms
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet online
ugg boots
red bottoms
moncler outlet online
uggs outlet
coach outlet online
pandora outlet
ugg boots
ralph lauren polo shirts
christian louboutin sale
coach outlet canada
canada goose jackets
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
jimmy choo shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet store online
ugg boots on sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach outlet store
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
adidas outlet store
uggs outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
canada goose
longchamp pas cher
coach factory outlet
jordan shoes
canada goose
red bottoms
louboutin shoes
cheap jordan shoes
canada goose outlet
kate spade
louboutin shoes
coach outlet store
christian louboutin sale
nfl jerseys wholesale
ugg outlet store
michael kors outlet online
coach outlet online
jordan shoes
canada goose
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet store
air jordan shoes
supreme
polo ralph lauren factory store
uggs outlet online
adidas outlet store
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
ugg outlet online
coach outlet store online
michael kors uk
nike factory shoes
cheap ugg boots
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
michael kors outlet online
uggs outlet online
canada goose
kate spade new york
uggs outlet online
cheap jordan shoes
cheap jordan shoes
fitflops shoes
coach factory outlet
ralph lauren
canada goose coats
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
nike shoes on sale
pandora jewelry
pandora jewelry
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
polo pas cher
nba jerseys wholesale
cheap jordans
moncler jackets
polo ralph lauren shirts
adidas shoes
longchamp pas cher
canada goose uk
north face
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
tory burch outlet store
tory burch outlet store
cheap air jordans
christian louboutin sale
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet online
air jordan shoes
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet store online
canada goose jackets
uggs outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet online
ugg boots
ugg outlet online
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
uggs outlet
lacoste outlet
michael kors outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
adidas crazy
cheap jordan shoes
michael kors outlet
nike revolution
swarovski crystal
pandora charms
north face
coach factory outlet
uggs outlet online
canada goose coats
ugg boots clearance
kate spade purses
cheap jordans
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
ugg boots
pandora outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
burberry outlet stores
kate spade purses
supreme shirts
longchamp solde
ugg boots
canada goose outlet store
nike nba jerseys
swarovski crystal
uggs outlet online
jordan shoes
coach outlet online store
moncler coats
polo outlet
canada goose outlet store
supreme uk
canada goose outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
true religion outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
kate spade new york
jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
christian louboutin
coach outlet store online
cheap air jordans
pandora outlet
kate spade handbags
ugg boots clearance
michael kors outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade purses
pandora jewelry
christian louboutin
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
off white outlet
kate spade purses
coach outlet online
cheap jordan shoes
christian louboutin
true religion jeans sale
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren shirts
cheap ugg boots
gucci outlet online
christian louboutin sale
ugg boots
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg boots
kate spade outlet online
suicoke sandals
air jordan retro
uggs on sale
coach outlet
canada goose jackets clearance
basketball sneakers
moncler outlet
polo ralph lauren
colts jersey
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet store
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
baltimore ravens jersey
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
canada goose sale
chrome hearts clothing
cheap uggs
polo ralph lauren outlet online
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
pandora charms outlet
cheap air jordans
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
louboutin shoes
coach outlet store online
ralph lauren
michael kors outlet clearance
canada goose uk
coach factory outlet online
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose outlet store
ugg outlet store
ralph lauren outlet
supreme shirts
coach outlet store online
uggs outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap uggs
canada goose jackets clearance
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
cheap ugg boots
kate spade new york
ugg outlet
nhl jerseys for sale
jordan shoes
nike shoes on sale
mbt shoes clearance
moncler outlet store
givenchy handbags
coach outlet store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store online
kate spade handbags
kate spade outlet store
christian louboutin
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren outlet online
ugg outlet online
moncler
christian louboutin shoes
jordan shoes
cheap jordans
canada goose jackets
michael kors uk
ugg boots on sale 70% off
air jordan shoes
ugg boots clearance
canada goose
coach factory outlet
mbt shoes outlet
coach factory outlet
ugg boots for women
broncos jersey
pandora outlet
ugg outlet online
ugg outlet online
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet store
ugg boots on sale 70% off
michael kors outlet clearance
LH181014


leilei3915
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2018-11-17 10:45:25 (IP : , ,153.122.123.180 ,, )
20181117 leilei3915
uggs outlet online
canada goose outlet
air jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
christian louboutin
kate spade outlet online
canada goose jackets
ferragamo outlet
ugg outlet store
uggs outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet store online
michael kors outlet online
air jordan shoes
true religion outlet store
tory burch outlet online
pandora jewelry
mishka snapbacks
red bottoms
moncler outlet store
fitflops shoes
prada shoes on sale
michael kors outlet online
true religion jeans for men
toms outlet
coach outlet online
michael kors handbags
canada goose
off white outlet
mont blanc pens
red bottoms
pandora charms
ugg outlet online
coach factory outlet
polo outlet online store
moncler jackets
michael kors bags
ralph lauren
red bottoms
uggs outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
barbour women jackets
coach outlet
coach outlet online
air max 2015
coach outlet
ferragamo shoes
ugg boots clearance
moncler coats
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
canada goose jackets clearance
oakley sunglasses wholesale
ray ban outlet store
canada goose jackets clearance
chrome hearts online store
burberry canada
uggs
michael kors outlet online
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
ugg outlet
kate spade new york
nike air max 90
michael kors outlet clearance
off white clothing
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes sale
ugg boots uk
ugg outlet online clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren
air jordan shoes
christian louboutin
prada sunglasses for women
barbour mens jackets
michael kors outlet
christian louboutin sale
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg boots
ugg boots
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
pandora jewelry
coach factory outlet
uggs
cazal outlet
canada goose outlet
ugg boots on sale 70% off
ralph lauren outlet
uggs outlet
pandora outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren shirts
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach handbags online outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
ferragamo shoes
pandora outlet
moncler outlet online
coach outlet store online
blackhawks jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets sale
pandora outlet
longchamp solde
air jordan shoes
ralph lauren outlet
nfl jerseys
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
north face
canada goose outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
ugg boots
uggs outlet
ugg boots clearance
michael kors
christian louboutin shoes
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose uk
nhl jerseys
reebok shoes
air max 90
christian louboutin sale
ugg boots clearance
ugg outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
canada goose jackets
uggs outlet
coach outlet store online
ugg boots clearance
ray ban outlet online
cheap nhl jerseys
michael kors uk
coach outlet store
pandora outlet
air jordan shoes
cheap jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
swarovski jewellery
kate spade
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
ugg boots
longchamp pas cher
supreme shirts
birkenstock shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
toms outlet
nike shoes outlet
tory burch outlet online
under armour outlet
red bottoms
pandora jewelry
golden state warriors
christian louboutin shoes
miu miu shoes
michael kors outlet store
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet clearance
ysl outlet online
christian louboutin shoes
basketball sneakers
nike outlet store
michael kors outlet clearance
kate spade purses
cheap basketball shoes
cheap jordan shoes
canada goose jackets for women
nike factory store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
ugg outlet store
coach factory outlet
balenciaga sandals
ray ban sunglasses outlet
hermes belts
kate spade outlet online
ugg outlet store
longchamp handbags sale
michael kors outlet online
uggs canada
uggs clearance
jordan shoes
ralph lauren shirts
canada goose outlet store
light up shoes
nike outlet store
mont blanc
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
nhl jerseys
adidas shoes
ugg outlet
uggs outlet
ugg boots clearance
pandora outlet
ugg outlet
mlb jerseys
cheap uggs
true religion jeans sale
canada goose outlet store
supreme t shirts
jordan shoes
moncler jackets
tory burch outlet online
canada goose jackets outlet
uggs outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
coach outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren polo shirts
canada goose outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
michael kors outlet
canada goose coats
the north face
louboutin shoes
ugg boots
michael kors outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
san antonio spurs
ugg outlet
nfl jerseys
michael kors outlet online
uggs outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
nike shoes on sale
fitflops shoes
true religion outlet
christian louboutin shoes
cheap jerseys wholesale
nfl jerseys wholesale
moncler
canada goose outlet store
christian louboutin sale
uggs outlet
coach outlet store online
polo outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
canada goose outlet store
ugg outlet
swarovski outlet store
uggs outlet
swarovski crystal
ugg outlet online
gucci bags
coach factory outlet
air jordan shoes
kobe bryants shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
uggs outlet
canada goose outlet
kate spade purses
mulberry bags
michael kors outlet online
christian louboutin
adidas outlet online
christian louboutin shoes
new balance outlet
canada goose
ralph lauren polo
coach factory outlet
michael kors outlet
football shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
marc jacobs sale
pandora charms
mulberry handbags
coach outlet store online
true religion outlet
coach factory outlet online
broncos jerseys
canada goose jackets
longchamp outlet online
canada goose jackets outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
red bottoms
uggs outlet
tory burch sandals
coach outlet online coach factory outlet
ugg boots
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
longchamp outlet online
coach factory outlet
malone souliers
suicoke sandals
polo ralph lauren factory store
kate spade handbags
yeezy boost 350
canada goose outlet online
coach outlet store online
polo outlet
coach factory outlet
uggs
michael kors outlet online
ralph lauren polo
tory burch outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors handbags outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet clearance
supreme uk
uggs outlet online
bottega veneta outlet online
cheap football shirts
tods outlet online
supreme
canada goose outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet online
michael kors canada
jordan 4
coach outlet
louboutin shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
kate spade handbags
kate spade purses
canada goose coats
true religion outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors factory outlet
christian louboutin shoes
canada goose
uggs outlet online
canada goose uk
louboutin outlet
fitflops
baltimore ravens jersey
undefeated shoes
christian louboutin shoes
pandora charms
ugg boots
supreme t shirts
coach outlet
stussy hoodie
kate spade handbags
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
uggs outlet
kate spade purses
uggs outlet online
coach handbags
michael kors outlet store
asics running shoes
reebok shoes
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
longchamp bags
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
pandora outlet
lebron shoes
christian louboutin outlet
canada goose outlet store
air jordan shoes
canada goose outlet store
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
givenchy handbags
canada goose outlet store
nobis jackets
ralph lauren polo
longchamp handbags
pandora jewelry
herve leger dresses
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren
canada goose outlet store
coach outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach outlet online
ugg boots clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
ugg boots
fila sneakers
canada goose outlet store
uggs outlet
mbt shoes clearance
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store
mbt outlet
ugg boots clearance
true religion outlet
nfl jerseys wholesale
mlb jerseys
canada goose outlet online
fitflops sale clearance
christian louboutin pas cher
longchamp outlet store
ralph lauren polo
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
nike air huarache
nike factory shoes
canada goose jackets
prada shoes for men
givenchy handbags
ugg boots clearance
canada goose jackets
nike outlet online
ugg outlet stores
coach outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
cheap michael kors handbags
north face outlet
uggs outlet
true religion outlet store
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
canada goose outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg boots
mulberry bags
uggs outlet
nike revolution
ugg boots clearance
cheap jerseys wholesale
polo ralph lauren
canada goose outlet sale
canada goose outlet
canada goose outlet online
polo outlet factory store
fitflops sandals
cartier bracelet
ugg boots
hermes online
canada goose jackets
cheap ray bans
canada goose jackets outlet
ugg boots clearance
malone souliers shoes
cheap uggs
uggs outlet
canada goose jackets outlet
ugg boots
michael kors online
polo ralph lauren shirts
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora jewelry outlet
cheap ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
uggs
coach factory outlet
uggs outlet
longchamp pliage
kate spade new york
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
cheap jordan shoes
moncler outlet
coach factory outlet
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
lacoste pas cher
air jordan shoes
canada goose outlet
cheap jordans
ugg boots clearance
uggs outlet
canada goose coats
swarovski uk
cheap nba jerseys
michael kors uk
burberry outlet sale online
canada goose jackets
cleveland cavaliers jerseys
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ugg boots
michael kors outlet clearance
moncler coats
ugg boots on sale
christian louboutin
burberry outlet sale
adidas store
louboutin outlet
giuseppe zanotti shoes
nike air force 1
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
soccer cleats
canada goose uk
tory burch outlet online
coach outlet online
coach outlet store online
off-white clothing
north face outlet
longchamp handbags
true religion jeans sale
ugg boots clearance
converse shoes sale
ugg outlet online
pandora outlet
pandora charms outlet
ecco outlet
coach outlet
coach factory outlet
yeezy boost
louboutin shoes
nike air max 97
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
ugg boots
pandora jewelry
ralph lauren outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
moncler jackets
michael kors outlet online
adidas outlet store
canada goose outlet
ugg boots clearance
ugg boots uk
ugg boots
ugg boots uk
ugg outlet
the north face
49ers jersey
polo ralph lauren
ugg boots
nfl jersey wholesale
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
ugg outlet online
kobe 9 elite
jordan shoes
ugg boots clearance
tory burch outlet store
lacoste outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
ugg boots uk
cheap ray ban sunglasses
coach handbags outlet
coach factory outlet online
north face denail jacket clearance
hermes birkin bag
ugg boots clearance
ugg outlet store
miu miu outlet
uggs outlet
prada outlet online
coach factory store
canada goose
light up shoes
fitflops sale clearance
polo ralph lauren outlet
uggs on sale
fitflops sale clearance
coach outlet store online
true religion jeans
moncler outlet store
kobe shoes
canada goose outlet store
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
manolo blahnik
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet online
cheap nba jerseys
ugg outlet
ralph lauren outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online store
canada goose
uggs
colts jerseys
air jordan shoes
true religion outlet uk
coach outlet clearance
ugg boots
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans sale
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
ugg outlet online
ferragamo shoes sale
michael kors outlet clearance
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
michael?kors?outlet?online
van cleef arpels jewelry
cheap jordan shoes
christian louboutin
north face
san antonio spurs jersey
uggs outlet online
wellensteyn outlet
uggs outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
uggs outlet
uggs outlet
mbt
ugg outlet online
houston texans jersey
lacoste polo
coach outlet store online
burberry outlet online
mulberry handbags sale
cheap jordans
michael kors outlet online
gucci outlet store
air jordan shoes
ugg boots
mulberry bags
canada goose
jordan 4
adidas crazy
canada goose
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
nike air max 90
ugg boots
cheap air jordans
michael kors outlet
cheap jordan shoes
texans jerseys
michael kors outlet clearance
coach handbags on sale
links of london jewellery
coach outlet store online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots clearance
coach outlet
ed hardy outlet
ugg outlet store
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
cheap jordans
ralph lauren uk
tory burch outlet online
jordan retro
moncler outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
adidas yeezy boost
kate spade outlet store
nba jerseys
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet online clearance
coach outlet store
ugg boots
uggs outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet store
coach outlet online
jimmy choo shoes
true religion outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach factory outlet
tory burch outlet
supra shoes sale
kate spade new york
cheap ugg boots
snapbacks wholesale


Lestrand
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2021-02-16 23:03:31 (IP : , ,37.120.146.190 ,, )
https://novacat.nova.edu/showres?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://pages.audioteka.com/app/rdir.php?rdir=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://r.idnes.cz/r.asp?r=rajce_like&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_value=1&tduid=991a03343b6089cca9cbe799f011b89c&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://rosreestr.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://s1.shinystat.com/cgi-bin/redir.cgi?URL=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://shonan.keizai.biz/banner.php?type=image_banner&position=right&id=16&uri=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://fooyoh.com/wcn.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/&keyid=42973
http://www.arborday.org/linkout.cfm?destination=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www.curseforge.com/linkout?remoteUrl=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www.jobzone.ny.gov/views/jobzone/leaving_site.jsf?id=304&url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://hgwm.com/send_mail.asp?id=123&title=?????&webdr=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://curseforge.com/linkout?remoteUrl=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.curseforge.com/linkout?remoteUrl=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.westernalliancebancorporation.com/WALSpeedBump_All_Others?target=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.wittstock.chemie.uni-oldenburg.de/agef/link_extern.html?link=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701&return=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701&return=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://www2.sandbox.google.de/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www2.sandbox.google.es/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www2.sandbox.google.fr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://zpravy.idnes.cz/valka-v-syrii-drogy-v-libanonu-dek-/redir.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://drive.sandbox.google.com.br/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://engawa.kakaku.com/jump/?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://hobby.idnes.cz/peruanske-palive-papricky-rocoto-dlz-/redir.aspx?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://ipv4.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://mobile-news.sandbox.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://plus.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://posts.google.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://redirect.camfrog.com/redirect/?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://reseller.wolfram.com/login/login.pl?action=forgotpass&destination=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=48nk2H8LaN2CM0QilyYfTX7ZpG4eQxPtFbre7og30w&u=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://app.feedblitz.com/f/f.fbz?track=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://archives.midweek.com/?URL=http%253A%252F%252agent88bet.biz/
https://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopecia-areata/?showmore=1&returnlink=http%3A%2Fagent88bet.biz/#.X_596rgxVPY
http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=9BB77FDA801248A5AD23FDBDD5922800&url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www.justjared.com/flagcomment.php?el=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.meetme.com/apps/redirect/?url=http%253A%252Fagent88bet.biz/
https://www.popcouncil.org/scripts/leaving.asp?URL=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2Fagent88bet.biz
http://www.ric.edu/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ric.edu/agent88bet.biz/
https://www.uni-wuerzburg.de/redirect/?u=http://agent88bet.biz/
http://www.webclap.com/php/jump.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www2.sandbox.google.co.jp/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
http://www2.sandbox.google.co.kr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
http://cr.naver.com/redirect-notification?u=http://agent88bet.biz/
http://devicedoctor.com/driver-feedback.php?device=PCI%20bus&url=http://agent88bet.biz/
http://lodserver.iula.upf.edu/describe/?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://my.dek-d.com/username/link/link.php?out=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://panchodeaonori.sakura.ne.jp/feed/aonori/feed2js.php?src=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://register.scotland.org/Subscribe/WidgetSignup?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://usui.moo.jp/agent88bet.biz/
http://wikimapia.org/external_link?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
http://www.astro.wisc.edu/?URL=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www.astro.wisc.edu/?URL=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
http://www.fito.nnov.ru/agent88bet.biz/
http://www.webclap.com/php/jump.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www.zerocarts.com/demo/index.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://baoviet.com.vn/Redirect.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=9BB77FDA801248A5AD23FDBDD5922800&url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://client.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://community.cypress.com/external-link.jspa?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://ditu.google.com/url?q=http://agent88bet.biz/
https://feedroll.com/rssviewer/feed2js.php?src=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://lcu.hlcommission.org/lcu/pages/auth/forgotPassword.aspx?Returnurl=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://ref.gamer.com.tw/redir.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://register.scotland.gov.uk/Subscribe/WidgetSignup?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://wikimapia.org/external_link?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.adminer.org/redirect/?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://1gr.cz/log/redir.aspx?r=rajce_like&url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://analytics.tradedoubler.com/r.php?u=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://channel.pixnet.net/newdirect.php?blog=cr19h3id&serial=0&url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://chofu.keizai.biz/banner.php?type=text_banner&position=right&id=3&uri=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://clubs.london.edu/click?r=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://clubs.london.edu/click?r=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://clubs.london.edu/click?uid=24ce7c96-76b4-11e6-8631-0050569d64d5&r=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://eventlog.centrum.cz/redir?data=aclick1c68565-349178t12&s=najistong&v=1&url=http://agent88bet.biz/
https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://7ba.ru/out.php?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://asia.google.com/url?q=http://agent88bet.biz/
https://baoviet.com.vn/Redirect.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://blogs.rtve.es/libs/getfirma_footer_prod.php?blogurl=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://ceskapozice.lidovky.cz/redir.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://cgl.ethz.ch/disclaimer.php?dlurl=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://client.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://cliopatria.swi-prolog.org/browse/list_resource?r=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://community.cypress.com/external-link.jspa?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://community.esri.com/?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://community.nfpa.org/external-link.jspa?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
https://contacts.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://agent88bet.biz/
https://deal.by/redirect?url=http%3A%2Fagent88bet.biz/
https://drive.sandbox.google.com.br/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://engawa.kakaku.com/jump/?url=http://agent88bet.biz/
https://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F/
https://hobby.idnes.cz/peruanske-palive-papricky-rocoto-dlz-/redir.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://id.telstra.com.au/register/crowdsupport?gotoURL=http%3A%2Fagent88bet.biz%2F
http://digestivehealing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://educateboys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestdodgedeals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drive2friend.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eliteseriestravelcollection.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://customerassurancepricing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cancergeneticresearch.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flt-shirts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forchangeenergy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cbonbon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bregmanlaw.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://baghdassarian.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://familyattorneymediator.pro/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://docsunglasses.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carimun.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://directtrust.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aspen-transportation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://democracy3-0.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://emotionmonitoring.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://felicite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bdeliverer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://blackinnovation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cloudtip.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://furnishsolutions.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bulletbook.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://artgsystems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://casino-berlin-poker.temasektrust.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://datemyex.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danielmcknight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fbetpay.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eaglevalleybank.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cletheatre.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://duhthebook.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ecotrends.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cutiesclementines.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://artisticdevices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://diabetessupplies.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dockequipmentservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cydcor-mexico.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://blessingfoundation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bowstream.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dr-patient.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fischer7.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elenamiko.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buffalotours.be/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://directrose.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flyingnursesinternational.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chute-cleaning.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://boats-assured.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daviscupstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://f-a-c-t.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://desirepearlresortcancun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eprofession.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aspapp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dasmenpropertygroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://esoils.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://doyouthinkicanplay.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drterrymd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://choprayoga.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fivestarportables.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://closetkeepers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forcetenenterprises.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://company3.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://balducci.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flycanadian.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drprice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://children1st.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://culturedcolordiamond.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bookpublishingworks.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dairyprotect.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://benchmarccatering.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cellonecomplaints.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://asmefoundation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://biosynthesis.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cannashieldsecurity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ecoalloys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://exmba.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brazjr.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://euromaticplus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://asia-after-dark.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://berkshire-hathawayrealty.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cibilich.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://calculatedretirement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://firstascentoutfitters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://conroegaragerepair.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forgital.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bostonventure.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://doyouthinkicansing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bluewise.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dfwhc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://capitolviewtriathlon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buddsblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://benecardcf.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://consortiumlibrary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bhhsyandl.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://atomicbzzz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://filetransferdoc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cognito2.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://calcuttacueclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
Please login for write message