0

การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-01-29 10:56:41 (IP : , ,171.97.139.80 ,, Admin Post)
Admin Edit : 2018-01-03 22:25:28
การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น
 
การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น
 
การออกใบหุ้น เป็นหน้าที่ของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ และต้องมีข้อความคือชื่อบริษัท เลขหมายหุ้นที่ระบุในใบหุ้นมูลค่าหุ้น จำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ชื่อผู้ถือหุ้น หรือข้อความที่ระบุว่าเป็นหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท และในใบหุ้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดบริษัท ชนิดมูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่สามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ใบหุ้นของบริษัทจำกัดชนิดออกให้ผู้ถือนั้น จะทำได้หากข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้และออกให้ได้เฉพาะเพื่อหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าเท่านั้น ส่วนใบหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดต้องเป็นชนิดระบุชื่อเท่านั้น
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานใหญ่ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิตรวจดูได้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง มีประเด็นข้อพิพาทระหว่าง นาย ก. และนาย ข. ต่างก็อ้างว่าตนเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง กรณีนี้หากในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ถือหุ้น ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถือหุ้นคือบุคคลตามที่ระบุในสมุดทะเบียน แต่กรณีเช่นนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่เด็ดขาด อีกฝ่ายหนึ่งสามารถนำพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างได้
               การโอนหุ้น หุ้นของบริษัทจำกัดสามารถโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่เป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ อาทิเช่น ข้อบังคับกำหนดว่าการโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการบริษัทก่อน ถ้ากรรมการไม่ยินยอมก็จะโอนหุ้นไม่ได้ กรณีนี้เคยมีประเด็นที่มีการยกขึ้นพิจารณา คือ กรรมการบริษัทไม่ให้ความยินยอมในการโอนหุ้น แต่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติ คือ ต้องยินยอมให้โอนหุ้นได้
ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าบริษัทจะกำหนดข้อจำกัดใด ในการโอนหุ้นไว้ไม่ได้ เว้นแต่กรณีเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทที่จะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว
วิธีการโอนหุ้น ใบหุ้นชนิดที่ออกให้ผู้ถือสามารถโอนกันได้เพียงการส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนก็เป็นอันใช้ได้ สำหรับใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือนั้น หากเป็นหุ้นของบริษัทจำกัดต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนไว้และต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย และการโอนจะสมบูรณ์ใช้ยันกับบริษัทและบุคคลอื่นๆ ได้ต่อเมื่อแจ้งการโอนและระบุชื่อผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว การโอนหุ้นที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ หรือทำเป็นหนังสือแต่ไม่มีพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การโอนหุ้นจะกระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้การโอนเป็นโมฆะ แต่ถ้าหากผู้รับโอนไม่ได้โต้แย้งและรับหุ้นนั้นไว้ครอบครองโดยเจตนายึดถือไว้เป็นของตนเอง เมื่อครอบครองเกินกว่าห้าปี หุ้นนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนที่ครอบครองแล้ว หากเป็นหุ้นที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบผู้รับโอนที่ได้กรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบ
               การโอนหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ต้องทำเป็นหนังสือแต่ให้ผู้โอนสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนไว้พร้อมส่งใบหุ้นให้ผู้รับโอน การโอนใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และเมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วจึงใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้
               ปัญหาการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงที่ผ่านมา มีคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากหลายคดี ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์จำเลย ยกขึ้นโต้เถียงกันเสมอ คือ การโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ตามมาตรา 1129 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้หลายคดีสอดคล้องกัน ว่า ไม่ต้องบังคับตามมาตรา 1129 เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1827/2532 วินิจฉัยว่า การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการเก็งกำไรมากกว่าการประสงค์โอนหุ้นกันจริงจัง และมีคำพิพากษาศาลฎีกาในปีต่อๆ มาวินิจฉัยในทำนองดังกล่าวอีกหลายคดี แต่ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดในส่วนนี้วางไว้เป็นบรรทัดฐาน
               ความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญที่ควรทราบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท ไม่มีบทบังคับหรือบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ไว้ จึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อเป็นบทบังคับไว้ต่างหาก นั่นคือ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญ คือ
 ๐ ผู้ใดโฆษณาชวนให้เข้าชื่อซื้อหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (ในกรณีเป็นบริษัทจำกัด กฎหมายห้ามมิให้ชี้ชวนให้ประชาชนซื้อหุ้น)
๐ บริษัทใดไม่ทำใบหุ้นมอบเป็นคู่มือให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือทำใบหุ้นโดยไม่มีกรรมการลงชื่อหรือไม่มีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
๐ บริษัทใดไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจดูตามที่ร้องขอ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
๐ บริษัทใดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (กฎหมายห้ามมิให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเอง)
สำหรับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มีบทบัญญัติที่เป็นบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกำหนดไว้ ส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญ คือ
๐ บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดไม่ทำใบหุ้นให้แก่ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
๐ บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดไม่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
๐ บริษัทมหาชนจำกัดใดกำหนดข้อจำกัดในการโอนหุ้นซึ่งไม่ใช่กรณีเข้าข่ายยกเว้นที่ให้กระทำได้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 green
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2013-07-01 22:13:25 (IP : , ,223.204.12.42 ,, )
เรียนถาม..

กรณีจะโอนหุ้น และจะดำเนินการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น
หากในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอันเก่า มีการระบุเลขหมายของหุ้นแล้ว

กรณีจะโอนหุ้น สามารถจัดเรียงหมายเลขหุ้นใหม่ได้เลยหรือไม่
เนื่องจากหุ้นส่วนทุกคน จะโอนหุ้นบางส่วนให้หุ้นส่วนใหญ่ ในสัดส่วนที่ต่างกันไป
ทำให้การจัดหมายเลขหุ้น สลับกันไปมา หรือหุ้นส่วนใหญ่จะมีหมายเลขหุ้นไม่ต่อเนื่องกันเลย

สรุป เรียนถามว่า
สามารถจัดเรีัยงหมายเลยหุ้นได้ใหม่เลยหรือไม่
เพื่อให้หมายเลขหุ้นต่อเนื่องกันไปเลย

ขอบพระคุณอย่างสูง

1h991206
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2018-10-15 09:35:34 (IP : , ,69.167.31.236 ,, )
LH181014
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots outlet
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
michael kors online
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
san antonio spurs jersey
coach factory outlet
hermes online
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
uggs canada
red bottoms
jordan shoes
malone souliers shoes
ralph lauren
coach outlet online
new york knicks jerseys
pandora jewelry
louboutin shoes
houston texans jersey
ugg boots clearance
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet online
canada goose
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade
cheap jordans
kate spade handbags
kate spade
canada goose jackets for women
pandora jewelry outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin sale
supreme shirts
coach outlet online coach factory outlet
ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
balenciaga sandals
moncler outlet
uggs outlet online
mulberry bags
cheap jordans
kate spade sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
burberry outlet sale online
christian louboutin
ralph lauren factory store
cheap ugg boots
cheap air jordans
canada goose uk
christian louboutin
ugg outlet,ugg outlet stores
tory burch sandals
air jordan shoes
nike outlet store
pandora jewelry
prada shoes on sale
true religion jeans for men
mbt outlet
pandora charms outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
michael kors outlet online
nfl jersey wholesale
canada goose outlet store
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
broncos jerseys
ugg boots clearance
michael kors factory outlet
pandora charms
nike air max schweiz
ralph lauren
coach outlet online
oakley sunglasses sale
pandora outlet
ugg boots clearance
coach outlet online
moncler outlet store
pandora jewelry
uggs outlet online
chrome hearts sunglasses
fitflops sandals
canada goose outlet online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
ugg outlet
uggs outlet
tory burch outlet online
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
kate spade outlet online
barbour jackets outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
cheap jordans
cheap jordan shoes
kate spade
ray ban outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
kate spade handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet store online
nike outlet online
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
moncler jackets
coach outlet
true religion outlet store
cheap jordan shoes
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet online
canada goose jackets outlet
louboutin outlet
canada goose outlet store
canada goose jackets
miu miu outlet
the north face
cheap oakley sunglasses
cheap ugg boots
michael kors handbags
coach factory outlet
ralph lauren homme
air jordan shoes
mbt outlet
coach factory outlet online
manolo blahnik
ray ban outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
light up shoes
nike outlet
ugg outlet
ugg boots
the north face
christian louboutin
north face
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
adidas shoes
lacoste pas cher
pandora charms
uggs outlet online
chrome hearts jewelry
canada goose outlet store
coach factory outlet
ugg boots on sale
christian louboutin
ralph lauren polo
ugg boots outlet
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
north face outlet
denver broncos jersey
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet clearance
uggs outlet online
golden state warriors jersey
kate spade new york
polo outlet
canada goose outlet store
swarovski jewellery
ugg boots
montblanc pens
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
mbt shoes clearance
pandora outlet
coach handbags online outlet
ugg outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
uggs outlet
uggs outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
ugg outlet store
cheap ugg boots
canada goose outlet online
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
coach outlet store online
pandora jewelry
christian louboutin sale
longchamp outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin sale
christian louboutin sale
ugg boots
ugg outlet store
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
canada goose
michael kors outlet store
polo outlet online store
coach outlet store
barbour mens jackets
uggs outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
nike shoes sale
coach factory outlet
ugg boots
true religion jeans sale
canada goose jackets sale
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
red bottoms
coach outlet store online
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
ralph lauren polo outlet
harden vol 2
canada goose outlet sale
ugg outlet online
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt scarpe
air jordan shoes
canada goose outlet online
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
red bottoms
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet online
ugg boots
red bottoms
moncler outlet online
uggs outlet
coach outlet online
pandora outlet
ugg boots
ralph lauren polo shirts
christian louboutin sale
coach outlet canada
canada goose jackets
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
jimmy choo shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet store online
ugg boots on sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach outlet store
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
adidas outlet store
uggs outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
canada goose
longchamp pas cher
coach factory outlet
jordan shoes
canada goose
red bottoms
louboutin shoes
cheap jordan shoes
canada goose outlet
kate spade
louboutin shoes
coach outlet store
christian louboutin sale
nfl jerseys wholesale
ugg outlet store
michael kors outlet online
coach outlet online
jordan shoes
canada goose
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet store
air jordan shoes
supreme
polo ralph lauren factory store
uggs outlet online
adidas outlet store
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
ugg outlet online
coach outlet store online
michael kors uk
nike factory shoes
cheap ugg boots
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
michael kors outlet online
uggs outlet online
canada goose
kate spade new york
uggs outlet online
cheap jordan shoes
cheap jordan shoes
fitflops shoes
coach factory outlet
ralph lauren
canada goose coats
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
nike shoes on sale
pandora jewelry
pandora jewelry
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
polo pas cher
nba jerseys wholesale
cheap jordans
moncler jackets
polo ralph lauren shirts
adidas shoes
longchamp pas cher
canada goose uk
north face
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
tory burch outlet store
tory burch outlet store
cheap air jordans
christian louboutin sale
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet online
air jordan shoes
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet store online
canada goose jackets
uggs outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet online
ugg boots
ugg outlet online
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
uggs outlet
lacoste outlet
michael kors outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
adidas crazy
cheap jordan shoes
michael kors outlet
nike revolution
swarovski crystal
pandora charms
north face
coach factory outlet
uggs outlet online
canada goose coats
ugg boots clearance
kate spade purses
cheap jordans
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
ugg boots
pandora outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
burberry outlet stores
kate spade purses
supreme shirts
longchamp solde
ugg boots
canada goose outlet store
nike nba jerseys
swarovski crystal
uggs outlet online
jordan shoes
coach outlet online store
moncler coats
polo outlet
canada goose outlet store
supreme uk
canada goose outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
true religion outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
kate spade new york
jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
christian louboutin
coach outlet store online
cheap air jordans
pandora outlet
kate spade handbags
ugg boots clearance
michael kors outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade purses
pandora jewelry
christian louboutin
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
off white outlet
kate spade purses
coach outlet online
cheap jordan shoes
christian louboutin
true religion jeans sale
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren shirts
cheap ugg boots
gucci outlet online
christian louboutin sale
ugg boots
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg boots
kate spade outlet online
suicoke sandals
air jordan retro
uggs on sale
coach outlet
canada goose jackets clearance
basketball sneakers
moncler outlet
polo ralph lauren
colts jersey
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet store
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
baltimore ravens jersey
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
canada goose sale
chrome hearts clothing
cheap uggs
polo ralph lauren outlet online
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
pandora charms outlet
cheap air jordans
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
louboutin shoes
coach outlet store online
ralph lauren
michael kors outlet clearance
canada goose uk
coach factory outlet online
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose outlet store
ugg outlet store
ralph lauren outlet
supreme shirts
coach outlet store online
uggs outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap uggs
canada goose jackets clearance
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
cheap ugg boots
kate spade new york
ugg outlet
nhl jerseys for sale
jordan shoes
nike shoes on sale
mbt shoes clearance
moncler outlet store
givenchy handbags
coach outlet store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store online
kate spade handbags
kate spade outlet store
christian louboutin
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren outlet online
ugg outlet online
moncler
christian louboutin shoes
jordan shoes
cheap jordans
canada goose jackets
michael kors uk
ugg boots on sale 70% off
air jordan shoes
ugg boots clearance
canada goose
coach factory outlet
mbt shoes outlet
coach factory outlet
ugg boots for women
broncos jersey
pandora outlet
ugg outlet online
ugg outlet online
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet store
ugg boots on sale 70% off
michael kors outlet clearance
LH181014


leilei3915
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2018-11-17 09:25:01 (IP : , ,210.152.246.234 ,, )
20181117 leilei3915
uggs outlet online
canada goose outlet
air jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
christian louboutin
kate spade outlet online
canada goose jackets
ferragamo outlet
ugg outlet store
uggs outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet store online
michael kors outlet online
air jordan shoes
true religion outlet store
tory burch outlet online
pandora jewelry
mishka snapbacks
red bottoms
moncler outlet store
fitflops shoes
prada shoes on sale
michael kors outlet online
true religion jeans for men
toms outlet
coach outlet online
michael kors handbags
canada goose
off white outlet
mont blanc pens
red bottoms
pandora charms
ugg outlet online
coach factory outlet
polo outlet online store
moncler jackets
michael kors bags
ralph lauren
red bottoms
uggs outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
barbour women jackets
coach outlet
coach outlet online
air max 2015
coach outlet
ferragamo shoes
ugg boots clearance
moncler coats
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
canada goose jackets clearance
oakley sunglasses wholesale
ray ban outlet store
canada goose jackets clearance
chrome hearts online store
burberry canada
uggs
michael kors outlet online
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
ugg outlet
kate spade new york
nike air max 90
michael kors outlet clearance
off white clothing
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes sale
ugg boots uk
ugg outlet online clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren
air jordan shoes
christian louboutin
prada sunglasses for women
barbour mens jackets
michael kors outlet
christian louboutin sale
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg boots
ugg boots
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
pandora jewelry
coach factory outlet
uggs
cazal outlet
canada goose outlet
ugg boots on sale 70% off
ralph lauren outlet
uggs outlet
pandora outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren shirts
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach handbags online outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
ferragamo shoes
pandora outlet
moncler outlet online
coach outlet store online
blackhawks jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets sale
pandora outlet
longchamp solde
air jordan shoes
ralph lauren outlet
nfl jerseys
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
north face
canada goose outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
ugg boots
uggs outlet
ugg boots clearance
michael kors
christian louboutin shoes
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose uk
nhl jerseys
reebok shoes
air max 90
christian louboutin sale
ugg boots clearance
ugg outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
canada goose jackets
uggs outlet
coach outlet store online
ugg boots clearance
ray ban outlet online
cheap nhl jerseys
michael kors uk
coach outlet store
pandora outlet
air jordan shoes
cheap jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
swarovski jewellery
kate spade
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
ugg boots
longchamp pas cher
supreme shirts
birkenstock shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
toms outlet
nike shoes outlet
tory burch outlet online
under armour outlet
red bottoms
pandora jewelry
golden state warriors
christian louboutin shoes
miu miu shoes
michael kors outlet store
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet clearance
ysl outlet online
christian louboutin shoes
basketball sneakers
nike outlet store
michael kors outlet clearance
kate spade purses
cheap basketball shoes
cheap jordan shoes
canada goose jackets for women
nike factory store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
ugg outlet store
coach factory outlet
balenciaga sandals
ray ban sunglasses outlet
hermes belts
kate spade outlet online
ugg outlet store
longchamp handbags sale
michael kors outlet online
uggs canada
uggs clearance
jordan shoes
ralph lauren shirts
canada goose outlet store
light up shoes
nike outlet store
mont blanc
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
nhl jerseys
adidas shoes
ugg outlet
uggs outlet
ugg boots clearance
pandora outlet
ugg outlet
mlb jerseys
cheap uggs
true religion jeans sale
canada goose outlet store
supreme t shirts
jordan shoes
moncler jackets
tory burch outlet online
canada goose jackets outlet
uggs outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
coach outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren polo shirts
canada goose outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
michael kors outlet
canada goose coats
the north face
louboutin shoes
ugg boots
michael kors outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
san antonio spurs
ugg outlet
nfl jerseys
michael kors outlet online
uggs outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
nike shoes on sale
fitflops shoes
true religion outlet
christian louboutin shoes
cheap jerseys wholesale
nfl jerseys wholesale
moncler
canada goose outlet store
christian louboutin sale
uggs outlet
coach outlet store online
polo outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
canada goose outlet store
ugg outlet
swarovski outlet store
uggs outlet
swarovski crystal
ugg outlet online
gucci bags
coach factory outlet
air jordan shoes
kobe bryants shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
uggs outlet
canada goose outlet
kate spade purses
mulberry bags
michael kors outlet online
christian louboutin
adidas outlet online
christian louboutin shoes
new balance outlet
canada goose
ralph lauren polo
coach factory outlet
michael kors outlet
football shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
marc jacobs sale
pandora charms
mulberry handbags
coach outlet store online
true religion outlet
coach factory outlet online
broncos jerseys
canada goose jackets
longchamp outlet online
canada goose jackets outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
red bottoms
uggs outlet
tory burch sandals
coach outlet online coach factory outlet
ugg boots
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
longchamp outlet online
coach factory outlet
malone souliers
suicoke sandals
polo ralph lauren factory store
kate spade handbags
yeezy boost 350
canada goose outlet online
coach outlet store online
polo outlet
coach factory outlet
uggs
michael kors outlet online
ralph lauren polo
tory burch outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors handbags outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet clearance
supreme uk
uggs outlet online
bottega veneta outlet online
cheap football shirts
tods outlet online
supreme
canada goose outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet online
michael kors canada
jordan 4
coach outlet
louboutin shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
kate spade handbags
kate spade purses
canada goose coats
true religion outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors factory outlet
christian louboutin shoes
canada goose
uggs outlet online
canada goose uk
louboutin outlet
fitflops
baltimore ravens jersey
undefeated shoes
christian louboutin shoes
pandora charms
ugg boots
supreme t shirts
coach outlet
stussy hoodie
kate spade handbags
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
uggs outlet
kate spade purses
uggs outlet online
coach handbags
michael kors outlet store
asics running shoes
reebok shoes
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
longchamp bags
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
pandora outlet
lebron shoes
christian louboutin outlet
canada goose outlet store
air jordan shoes
canada goose outlet store
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
givenchy handbags
canada goose outlet store
nobis jackets
ralph lauren polo
longchamp handbags
pandora jewelry
herve leger dresses
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren
canada goose outlet store
coach outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach outlet online
ugg boots clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
ugg boots
fila sneakers
canada goose outlet store
uggs outlet
mbt shoes clearance
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store
mbt outlet
ugg boots clearance
true religion outlet
nfl jerseys wholesale
mlb jerseys
canada goose outlet online
fitflops sale clearance
christian louboutin pas cher
longchamp outlet store
ralph lauren polo
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
nike air huarache
nike factory shoes
canada goose jackets
prada shoes for men
givenchy handbags
ugg boots clearance
canada goose jackets
nike outlet online
ugg outlet stores
coach outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
cheap michael kors handbags
north face outlet
uggs outlet
true religion outlet store
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
canada goose outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg boots
mulberry bags
uggs outlet
nike revolution
ugg boots clearance
cheap jerseys wholesale
polo ralph lauren
canada goose outlet sale
canada goose outlet
canada goose outlet online
polo outlet factory store
fitflops sandals
cartier bracelet
ugg boots
hermes online
canada goose jackets
cheap ray bans
canada goose jackets outlet
ugg boots clearance
malone souliers shoes
cheap uggs
uggs outlet
canada goose jackets outlet
ugg boots
michael kors online
polo ralph lauren shirts
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora jewelry outlet
cheap ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
uggs
coach factory outlet
uggs outlet
longchamp pliage
kate spade new york
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
cheap jordan shoes
moncler outlet
coach factory outlet
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
lacoste pas cher
air jordan shoes
canada goose outlet
cheap jordans
ugg boots clearance
uggs outlet
canada goose coats
swarovski uk
cheap nba jerseys
michael kors uk
burberry outlet sale online
canada goose jackets
cleveland cavaliers jerseys
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ugg boots
michael kors outlet clearance
moncler coats
ugg boots on sale
christian louboutin
burberry outlet sale
adidas store
louboutin outlet
giuseppe zanotti shoes
nike air force 1
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
soccer cleats
canada goose uk
tory burch outlet online
coach outlet online
coach outlet store online
off-white clothing
north face outlet
longchamp handbags
true religion jeans sale
ugg boots clearance
converse shoes sale
ugg outlet online
pandora outlet
pandora charms outlet
ecco outlet
coach outlet
coach factory outlet
yeezy boost
louboutin shoes
nike air max 97
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
ugg boots
pandora jewelry
ralph lauren outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
moncler jackets
michael kors outlet online
adidas outlet store
canada goose outlet
ugg boots clearance
ugg boots uk
ugg boots
ugg boots uk
ugg outlet
the north face
49ers jersey
polo ralph lauren
ugg boots
nfl jersey wholesale
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
ugg outlet online
kobe 9 elite
jordan shoes
ugg boots clearance
tory burch outlet store
lacoste outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
ugg boots uk
cheap ray ban sunglasses
coach handbags outlet
coach factory outlet online
north face denail jacket clearance
hermes birkin bag
ugg boots clearance
ugg outlet store
miu miu outlet
uggs outlet
prada outlet online
coach factory store
canada goose
light up shoes
fitflops sale clearance
polo ralph lauren outlet
uggs on sale
fitflops sale clearance
coach outlet store online
true religion jeans
moncler outlet store
kobe shoes
canada goose outlet store
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
manolo blahnik
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet online
cheap nba jerseys
ugg outlet
ralph lauren outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online store
canada goose
uggs
colts jerseys
air jordan shoes
true religion outlet uk
coach outlet clearance
ugg boots
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans sale
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
ugg outlet online
ferragamo shoes sale
michael kors outlet clearance
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
michael?kors?outlet?online
van cleef arpels jewelry
cheap jordan shoes
christian louboutin
north face
san antonio spurs jersey
uggs outlet online
wellensteyn outlet
uggs outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
uggs outlet
uggs outlet
mbt
ugg outlet online
houston texans jersey
lacoste polo
coach outlet store online
burberry outlet online
mulberry handbags sale
cheap jordans
michael kors outlet online
gucci outlet store
air jordan shoes
ugg boots
mulberry bags
canada goose
jordan 4
adidas crazy
canada goose
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
nike air max 90
ugg boots
cheap air jordans
michael kors outlet
cheap jordan shoes
texans jerseys
michael kors outlet clearance
coach handbags on sale
links of london jewellery
coach outlet store online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots clearance
coach outlet
ed hardy outlet
ugg outlet store
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
cheap jordans
ralph lauren uk
tory burch outlet online
jordan retro
moncler outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
adidas yeezy boost
kate spade outlet store
nba jerseys
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet online clearance
coach outlet store
ugg boots
uggs outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet store
coach outlet online
jimmy choo shoes
true religion outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach factory outlet
tory burch outlet
supra shoes sale
kate spade new york
cheap ugg boots
snapbacks wholesale

Please login for write message