0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 423 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2023-11-09
จำนวนครั้งที่ชม : 6,985,037 ครั้ง
Online : 58 คน
Photo

  ค้ำประกัน จำนอง จำนำ


  ทนายกาญจน์
  (Admin)
  เมื่อ » 2022-09-26 14:43:31 (IP : , ,49.49.249.199 ,, Admin)
  Admin Edit : 2022-09-26 14:46:30
  Admin Edit : 2022-09-26 14:45:32
  See the source image
              ค้ำประกัน จำนอง จำนำ มีกำหนดไว้เป็นตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา โดยทั้งสามเรื่องนี้มีหลักสำคัญที่นำมาเสนอให้เข้าใจได้พอสังเขป ดังนี้
  1. ค้ำประกัน
   การค้ำประกันเป็นการทำสัญญา ซึ่งต้องมีบุคคลภายนอก หรือที่เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน โดยต้องเข้ามาผูกพันทางกฎหมายต่อเจ้าหนี้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ในการทำสัญญาค้ำประกันนี้ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันไว้ด้วย มิฉะนั้นจะฟ้องบังคับคดีกันไม่ได้ สัญญาค้ำประกันจะต้องระบุหนี้หรือสัญญาค้ำประกันไว้โดยชัดแจ้ง และผู้ค้ำประกันย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น
   กรณีเมื่อลูกหนี้ผิดนัด เมื่อถึงกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหนี้แล้ว กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ในระหว่างนี้ห้ามเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกัน
  หากผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้หมดแล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อเงินต้นกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหาย หรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้นได้ หรือหากเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันสามารถขอชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้
  สาระสำคัญ
  - เป็นการค้ำประกันหนี้ของบุคคลภายนอก โดยที่บุคคลภายนอกยินยอมเข้าผูกพันตนต่อหนี้ของบุคคลอื่น
  - ต้องมีหนี้ที่เรียกกันว่าหนี้สัญญาประธาน ซึ่งจะเกิดจากสัญญาหรือมูลละเมิดก็ได้ (มูลละเมิดคือ ค่าเสียหายในทางแพ่งอันเกิดจากการกระทำโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม) 
  - สัญญาค้ำประกันจะทำด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ได้ แต่หากไม่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
  ผู้ค้ำประกันไว้ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้
  - ผู้ค้ำประกันมีสิทธิไล่เบี้ยจากลูกหนี้ได้
  2. จำนำ
              การจำนำเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินมาเป็นเงินได้รวดเร็วและทรัพย์ยังเป็นของผู้จำนำ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้จำนำกับผู้รับจำนำ โดยประการสำคัญคือต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ถือเป็นการนำทรัพย์สินที่เรียกประเภททรัพย์สินนั้นว่า สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ นาฬิกา รถยนต์ เป็นต้น ส่วนทรัพย์ที่ไม่สามารถนำมาจำนำได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์นอกพาณิชย์
  (ทรัพย์นอกพาณิชย์ คือ ทรัพย์ที่ไม่อาจนำมาชื้อขายแก่กันได้ หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่อาจโอนแก่กันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ที่ธรณีสงฆ์) เป็นต้น
  ผู้จำนำนั้นอาจเป็นลูกหนี้หรือบุคคลที่สามก็ได้ โดยการทำสัญญาจำนำ ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด แต่ความสำคัญของการจำนำนั้นคือต้องตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันในมูลหนี้ และต้องมีการนำส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนำ หากเมื่อถึงกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระหนี้แล้ว ผู้จำนำหรือลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด เรียกว่าลูกหนี้ผิดนัด ผู้รับจำนำหรือเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ สามารถนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล
  สาระสำคัญ
  - ทรัพย์สินที่นำมาจำนำนั้นต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ และผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนำ
  - ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ
  - มีการส่งมอบทรัพย์สินไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
  - ทรัพย์ที่จำนำ เป็นสังหาริมทรัพย์ หรือ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
  - ผู้จำนำต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ
  3. จำนอง
   การจำนองมีลักษณะใกล้เคียงกับการจำนำอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นการที่นำทรัพย์สินส่งมอบให้แก่กันเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ แต่ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันในการจำนองนั้น จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เช่น ที่ดิน คอนโดมีเนียม เป็นต้น ดังนี้ การจำนอง เข้าใจอย่างสั้น ๆ ว่า การกำหนดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเชื่อใจ เชื่อมั่นในการชำระหนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทำสัญญากัน แล้วนำทรัพย์สินมอบไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งการจำนองนั้นเป็นสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสัญญาจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์ปกติแล้วทรัพย์สินที่นำมาจำนองต้องเป็นของผู้จำนอง ในกรณีที่ไม่ใช่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่แท้จริง ทรัพย์สินที่นำมาจำนอง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หมายรวมถึงที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบอันเดียวกันกับที่ดิน และหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย และทรัพย์สินอีกประเภทที่อาจนำมาจำนองได้ คือ สังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย คือ เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น
  กรณีการบังคับจำนอง เมื่อหนี้ในสัญญาหลักหรือที่เรียกว่าหนี้ประธานถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว และปรากฎว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คือ ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาล ตามสัญญาจำนองที่ได้ทำกันไว้แล้ว โดยใช้คำพิพากษา ดำเนินการยึดทรัพย์สินที่มาจำนองนั้นออกขายทอดตลาดต่อไป เนื่องจากการจำนองนั้น กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้จำนองอยู่
  สาระสำคัญ
  - เป็นสัญญาอุปกรณ์ที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันชำระหนี้
  - ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
  - เมื่อถึงกำหนด ลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ตามสัญญา การบังคับจำนองต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจำนองนำทรัพย์สินขายทอดตลาดต่อไป

   
  arsipsumut
  ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2022-12-19 12:54:01 (IP : , ,103.30.197.26 ,, )
  Pilihan Slot Gacor Terbaik Agen Warung225 Online RTP Live Slot Terlengkap

  Ketika anda mengingat game slot gacor agen Warung225 terlengkap yang terlintas dalam pikiran adalah jenis judi slot online terbaik paling menguntungkan. Animasi visual setiap permainan makin nyata layaknya seperti film yang menambahkan rasa nyaman bermain. Kini berbagai sistem daftar game situs judi slot online terbaik dan terpercaya menghasilkan jackpot yang muncul cukup hitungan jam. Khusus bagi anda, WARUNG225 sudah menyiapkan rekomendasi game judi slot gacor terbaik dengan mempertimbangkan review pengguna. Yuk disimak daftar sesuai urutan popularitas dan bocoran RTP Live Slot slot tertinggi hari ini oleh situs judi online 24 jam Warung225:

  Game Warung225 Gacor Gates of Olympus
  Gates of Olympus adalah pilihan game slot online Pragmatic Play bagi para pemain pengenal mitos Yunani kuno. Meskipun memakai tema zeus slot, Gates of Olympus memiliki aspek gameplay jauh berbeda dari game pragmatic play Indonesia lainnya. Lagi pula siapa yang tidak menyukai cerita zeus dan kekuatan dashyat petir pusakanya? Gates of Olympus membawa pemain ke dunia ini. Tingkat nilai RTP sebesar 98% menjadikan Warung225 sebagai daftar permainan slot yang memberikan kemenangan terbesar nomor 1.

  Game Warung225 Gacor Caishen Wins
  Caishen Wins adalah game situs judi slot online terpopuler bertema Cina yang diperkenalkan PG Soft. Setelah bandar Warung225 melakukan ulasan dapat dikatakan Caishen Wins termasuk game slot gacor gampang menang meskipun menggunakan bet kecil. Mangkuk emas merupakan wild symbol game slot online Indonesia terbaik yang berfungsi sebagai angka keberuntungan. Sisi baik lain pengembalian RTP slot kepada pemain yaitu 98,92% dimana lebih tinggi dari rata-rata. Apabila anda menyukai game judi online oriental dengan banyak bonus slot terpercaya, mainkan Caishen Wins di WARUNG225 resmi sekarang!

  Game Warung225 Gacor Fortune Tiger
  Legenda mengatakan Fortune Tiger adalah mesin slot gacor warna-warni PG Soft tentang shio harimau. Alur cerita mengangkat kisah harimau pembawa hoki yang hanya muncul setiap dua belas tahun sekali. Hujan emas pada game slot online memiliki kekuatan untuk menyuburkan tanah dan menyembuhkan segala macam penyakit. Mainkan Warung225 "Fortune Tiger" saksikan kelahiran harimau emas pemberi keberuntungan seumur hidup. Fortune Tiger permainan situs slot online sederhana berfitur respin pengganda hingga 10x lipat. Menduduki peringkat ketiga teratas daftar judi slot gacor terbaru, RTP Live Slot Fortune Tiger mencapai 98,81% yang terbilang luar biasa.

  Game Warung225 Gacor Sweet Bonanza
  Sweet Bonanza merupakan game slot online gacor Pragmatic Play Indonesia dengan potensi kemenangan jackpot besar. Terinspirasi beberapa manisan beserta buah lezat dibuat menjadi simbol permainan membantu anda memanjakan mata ketika lelah dari kesibukan sehari-hari. Pemain Warung225 bisa menaruh harapan pada game slot online terpercaya masyarakat Indonesia Sweet Bonanza. Sebab win rate RTP Live Slot terkini Sweet Bonanza 98,51% membuat meraih jackpot setiap hari memungkinkan.


  Please login for write message