0
สมาชิก
ค้นฎีกา
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมที่ดิน
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เกี่ยวกับสำนักงาน บริการของเรา ทนายความ ดาวน์โหลดกฏหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-01-07
จำนวนสมาชิก : 445 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-07-20
จำนวนครั้งที่ชม : 8,043,982 ครั้ง
Online : 106 คน
Photo

  คำพิพากษาฎีกา-แพ่ง

  2013-01-09 17:14:04 ใน ฎีกาน่ารู้ » 4 606232
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6930/2540/ฎีกาทางจำเป็นไม่จำต้องเชื่อมกับทางสาธารณะโดยตรงก็ขอเปิดได้ 1349

  นาง ศิริวรรณ อินทรสูต โจทก์ นาง ภัทธมนหรือสุเนตรา เพ็งส้ม หรือ วราภิโมกษ์ จำเลย

  ป.พ.พ. มาตรา 1349, 1350 ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคหนึ่ง ที่ระบุให้ที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้นั้น มิได้มีบทบัญญัติว่าทางจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรงความมุ่งหมายที่สำคัญคือให้ที่ดินถูกล้อมอยู่นั้นมีทางออกถึงทางสาธารณะได้เท่านั้น ได้ความว่าหากโจทก์ผ่านที่ดินของจำเลย โจทก์สามารถไปตามทางจนในที่สุดถึงทางสาธารณะได้ เช่นนี้ที่ดินของจำเลยย่อมเป็นทางจำเป็นแม้จะฟังว่าเมื่อผ่านที่ดินของจำเลยแล้วจะต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นอีก แต่บุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นก็มิได้ร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อโต้แย้งสิทธิของโจทก์คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าเจ้าของที่ดินแปลงอื่นยินยอมให้โจทก์ผ่านหรือไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์กับที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินแปลงเดียวกัน และที่ดินของโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินในที่ดินที่แบ่งแยกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350
  ที่ดินของจำเลยเป็นถนนซอยเชื่อมกับถนนสายอื่นในหมู่บ้าน รถยนต์สามารถแล่นเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ขอผ่านเป็นทางจำเป็นซึ่งเป็นทางที่ใกล้ทางสาธารณะที่สุดและเกิดความเสียหายแก่จำเลยน้อยที่สุด เพราะที่ดินของจำเลยมีสภาพเป็นถนนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้ว ส่วนความจำเป็นของโจทก์ผู้มีสิทธิจะผ่านนั้น แม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องทางจำเป็น ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ มิได้จำกัดให้ใช้เฉพาะทางเดินด้วยเท้าแต่อย่างเดียว ทั้งตามสภาพความจำเป็นของคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ย่อมต้องมีรถยนต์เป็นยานพาหนะ ฉะนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรื้อรั้วในที่ดินของจำเลย เพื่อเปิดเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์กว้างแปลงละ 3.5 เมตร จึงเหมาะสมแล้ว

  โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 121701และเลขที่ 121702 ที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ จำเป็นต้องผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 121703 ของจำเลยเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางจำเป็นโดยรื้อรั้วลวดหนามในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 121703 ที่ปิดกั้นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 121701 จากมุมทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตก กว้าง 3.5 เมตร และรื้อรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 121702 จากมุมทางด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออก กว้าง 3.5 เมตร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากจำเลยไม่รื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

  จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 121703 ของจำเลยมิได้อยู่ติดทางสาธารณะ โจทก์จะต้องผ่านที่ดินของจำเลยไปสู่ที่ดินของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงจึงจะออกสู่ทางสาธารณะได้ และหากศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วลวดหนามก็รื้อได้ไม่เกิน 1 เมตร ทั้งต้องให้จำเลยเป็นผู้กำหนดว่าจะรื้อรั้วลวดหนามบริเวณใดเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยน้อยที่สุด ขอให้ยกฟ้อง

  ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางจำเป็นโดยรื้อรั้วลวดหนามในที่ดินของจำเลยโฉนดที่ดินเลขที่ 121703 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีที่ปิดกั้นที่ดินของโจทก์โฉนดที่ดินเลขที่ 121701 จากมุมทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินไปทางด้านทิศตะวันตก กว้าง 3.5 เมตร และรื้อรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นที่ดินของโจทก์โฉนดที่ดินเลขที่ 121702 จากมุมทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินไปทางด้านทิศตะวันออกกว้าง 3.5 เมตร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
  จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า ที่ดินของจำเลยไม่ติดทางสาธารณะโจทก์จะออกสู่ทางสาธารณะต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นอีกหลายแปลง ซึ่งไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้เป็นทางผ่าน เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องบุคคลอื่นที่ไม่ยินยอมให้โจทก์ผ่านที่ดินโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยว่าที่ดินของจำเลยตกเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์นั้นเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ เห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าทางจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรง ความมุ่งหมายที่สำคัญคือให้ที่ดินที่ถูกล้อมอยู่นั้นมีทางออกถึงทางสาธารณะได้เท่านั้น กรณีแห่งคดีนี้ได้ความว่าหากโจทก์ผ่านที่ดินของจำเลย โจทก์สามารถไปตามทางจนในที่สุดถึงทางสาธารณะได้เช่นนี้ที่ดินของจำเลยย่อมเป็นทางจำเป็น แม้จะฟังว่าเมื่อผ่านที่ดินของจำเลยแล้ว จะต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นอีก แต่บุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงอื่นก็มิได้ร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วม เพื่อโต้แย้งสิทธิของโจทก์คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า เจ้าของที่ดินแปลงอื่นยินยอมให้โจทก์ผ่านหรือไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์กับที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินแปลงเดียวกัน และที่ดินของโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินในที่ดินที่แบ่งแยกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1350 ฉะนั้นโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยว่าที่ดินของจำเลยตกเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์ได้

  ที่จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยรื้อรั้วเพื่อเปิดเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์กว้างแปลงละ 3.5 เมตร รวม 2 แปลง กว้าง 7 เมตร เกินความจำเป็นที่โจทก์จะต้องใช้ ทำให้จำเลยเสียหายนั้น เห็นว่า ที่ดินของจำเลยตามแผนที่เอกสารหมาย จ.9 เป็นถนนซอยเชื่อมกับถนนสายอื่นในหมู่บ้าน รถยนต์สามารถแล่นเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ขอผ่านเป็นทางจำเป็นเป็นทางที่ใกล้ทางสาธารณะที่สุดและเกิดความเสียหายแก่จำเลยน้อยที่สุด เพราะที่ดินของจำเลยมีสภาพเป็นถนนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้ว ส่วนความจำเป็นของโจทก์ผู้มีสิทธิจะผ่านนั้น แม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องทางจำเป็น ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ มิได้จำกัดให้ใช้เฉพาะทางเดินด้วยเท้าแต่อย่างเดียวทั้งตามสภาพความจำเป็นของคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ย่อมต้องมีรถยนต์เป็นยานพาหนะฉะนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรื้อรั้วในที่ดินของจำเลย เพื่อเปิดเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์กว้างแปลงละ 3.5 เมตร เหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"
  พิพากษายืน ( พิชัย เตโชพิทยากูล - ดำรุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา - ทวีชัย เจริญบัณฑิต )

  ================================================

  16. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2560/2546/ฎีกาสร้างบ้านโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเป็นรุกล้ำโดยสุจริตไม่ต้องรื้อ

  นาง สุนีย์ วิทย์พิบูลย์รัตน์ โจทก์ นาง เคียง จิตวง จำเลย

  ป.พ.พ. มาตรา 1312 ป.วิ.พ. มาตรา 142

  การที่จะถือว่าสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือไม่สุจริต จะต้องดูจากขณะที่ก่อสร้างผู้ก่อสร้างรู้หรือไม่ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของคนอื่นถ้ารู้ก็ถือว่าก่อสร้างโดยไม่สุจริต ถ้าไม่รู้ว่าเป็นของบุคคลอื่น โดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองจึงสร้างโรงเรือนลงไป ครั้นภายหลังจึงรู้ความจริง ย่อมถือว่าเป็นการก่อสร้างรุกล้ำโดยสุจริต
  ขณะจำเลยก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งโจทก์และจำเลยต่างไม่รู้ว่าโรงเรือนดังกล่าวสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ต่างฝ่ายต่างเพิ่งมาทราบในภายหลัง แม้ว่าจำเลยไม่ได้รังวัดสอบเขตก่อนที่จะก่อสร้าง แต่ขณะจำเลยก่อสร้างบ้านโจทก์ก็รู้เห็นด้วยมิได้โต้แย้ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันจะเป็นการทำโดยไม่สุจริตได้ ต้องฟังว่าจำเลยก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ โดยสุจริต

  ตามคำฟ้องของโจทก์มิได้มีคำขอให้จำเลยชดใช้ค่าใช้ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเป็นค่าชดใช้ที่ดินของโจทก์ไม่ได้เป็นการเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142

  โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 24811 เนื้อที่ 42 8/10 ตารางวาจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 24810 เนื้อที่ 17 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 1/3ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว ซึ่งที่ดินของจำเลยนี้ติดต่อกับที่ดินของโจทก์ดังกล่าวทางทิศตะวันตก ต่อมาประมาณปี 2540 โจทก์ตรวจสอบที่ดินโจทก์ ปรากฏว่าบ้านเลขที่ 1/3 ปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน โจทก์คิดเป็นเนื้อที่ 7.5 ตารางวา โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนบ้านส่วนที่รุกล้ำแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 1/3 ออกจากที่ดินโจทก์ และห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยออกค่าใช้จ่าย

  จำเลยให้การว่า ที่ดินจำเลยติดต่อที่ดินของนายสุยงสามีโจทก์โดยซื้อมาจากนางระเบียบ ปรางศ์เพ็ชร หลังจากนั้นได้ปลูกสร้างบ้านเลขที่ 1/3 ในที่ดินดังกล่าวขณะปลูกสร้างบ้านโจทก์และสามีรู้เห็นยินยอม ทางราชการออกโฉนดที่ดินของโจทก์และจำเลยเมื่อปี 2522 ต่อมาปี 2538 โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบว่าจำเลยปลูกสร้างบ้านเลขที่ 1/3 รุกล้ำเข้ามาในที่ดินโจทก์บางส่วน จำเลยบอกกล่าวต่อโจทก์ว่าขณะที่ซื้อที่ดินมาและปลูกสร้างบ้านดังกล่าวโจทก์และสามีมิได้คัดค้าน จำเลยไม่ทราบว่าบ้านของจำเลยรุกล้ำที่ดินโจทก์ จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2539 โจทก์นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินโจทก์จำเลยจำเลยแจ้งว่าได้ครอบครองเป็นเจ้าของโดยสงบเปิดเผยตั้งแต่ปี 2522 นานกว่า 10 ปีและโจทก์ทราบถึงการเข้าอยู่อาศัยเกิน 1 ปี โจทก์ไม่ดำเนินการ คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

  ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 30,000 บาท แก่โจทก์เป็นค่าใช้ที่ดิน

  โจทก์และจำเลยอุทธรณ์
  ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ในส่วนพื้นที่ในกรอบสีเขียวตามแผนที่เอกสารหมาย จ.ล.1 ทำที่ดินให้เป็นไปตามเดิมแล้วส่งคืนโจทก์โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จำเลยฎีกา
  ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณีไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่าจำเลยปลูกสร้างโรงเรือนเลขที่ 1/3 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 24811 ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของโจทก์ โดยขณะปลูกสร้างโรงเรือนดังกล่าวทั้งโจทก์และจำเลยต่างไม่ทราบว่าโรงเรือนดังกล่าวปลูกรุกล้ำที่ดินของโจทก์ จนกระทั่งมีการตรวจสอบรังวัดเขตที่ดินเมื่อปี 2539 จึงทราบถึงการรุกล้ำดังกล่าว มีปัญหาต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยว่า จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนเลขที่ 1/3ดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โดยสุจริตหรือไม่ เห็นว่า การที่จะถือว่าสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือไม่สุจริตนั้น จะต้องดูจากขณะที่ก่อสร้างผู้ก่อสร้างรู้หรือไม่ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของคนอื่น ถ้ารู้ก็ถือว่าก่อสร้างโดยไม่สุจริตแต่ถ้าในขณะที่ก่อสร้างไม่รู้ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของบุคคลอื่น เข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองจึงสร้างโรงเรือนลงไป ครั้นมาภายหลังจึงรู้ความจริงก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างรุกล้ำโดยสุจริต เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ขณะจำเลยก่อสร้างโรงเรือนเลขที่ 1/3 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์นั้น ทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็ไม่รู้ว่าโรงเรือนดังกล่าวสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เพิ่งมาทราบถึงการปลูกสร้างรุกล้ำในภายหลัง แม้ว่าจำเลยไม่ได้รังวัดสอบเขตก่อนที่จะก่อสร้าง แต่ขณะจำเลยก่อสร้างบ้านโจทก์ก็รู้เห็นด้วยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันจะเป็นการทำโดยไม่สุจริตได้ ต้องฟังว่าจำเลยก่อสร้างโรงเรือนเลขที่ 1/3 รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โดยสุจริตที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8วินิจฉัยว่า ก่อนทำการปลูกสร้าง จำเลยไม่รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อน จึงเป็นการปลูกสร้างตามอำเภอใจเป็นก่อสร้างประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย มีปัญหาต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยต่อไปว่าจำเลยจะต้องเสียเงินให้แก่โจทก์เป็นค่าใช้ที่ดินของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ตามคำฟ้องของโจทก์มิได้มีคำขอให้จำเลยชดใช้ค่าใช้ที่ดิน ดังนั้น ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเป็นค่าชดใช้ที่ดินของโจทก์ไม่ได้ เป็นการเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"
  พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิคู่ความที่จะไปว่ากล่าวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ ( มานะ ศุภวิริยกุล - วิรัช ลิ้มวิชัย - สดศรี สัตยธรรม )

  1. คำพิพากษาฎีกา 320/2530

  การล่วงเกินในทำนองชู้สาวตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง มีความหมายรวมถึงการทำด้วยสิทธิเรียกค่าทดแทนนี้มิได้มีเงื่อนไขว่า สามีจะต้องฟ้องหย่าภริยาในทำนองชู้สาวได้ และค่าทดแทน ในกรณีนี้เป็นค่าเสียหายอย่างหนึ่งที่ชายชู้ต้องรับผิด ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามฐานานุรูปแห่งผู้ต้องได้รับความเสียหาย ซึ่งต้องรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ด้วย

  โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยอ้างว่า จำเลยเป็นชู้กับ น.ผู้ตายซึ่งเป็นภริยาโจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ข้อหนึ่งว่าหาก น. เป็นภริยาโจทก์ โจทก์ก็รู้เห็นเป็นใจให้ภริยามีชู้ ดังนี้ ประเด็นที่ว่าโจทก์รู้เห็นเป็นใจให้จำเลยเป็นชู้กับผู้ตายนั้น ภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลย

  2. คำพิพากษาฎีกาที่ 4014/2530

  การที่จำเลยมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับสามีโจทก์จนถึงขั้นสามีโจทก์ให้โจทก์ยอมรับจำเลยเป็นภรรยาน้อย  มิฉะนั้น จะทิ้งโจทก์  และจำเลยตบหน้าสามีโจทก์ในร้านอาหาร เพราะความหึงหวงต่อหน้าโจทก์ ทั้งสามีโจทก์และจำเลยยังได้ร่วมกันกู้เงินจากธนาคารมาสร้างหอพักในที่ดินของจำเลย  และมีผู้รู้เห็นว่าสามีโจทก์ได้มาหาและพักนอนอยู่ที่บ้านจำเลยหลายครั้ง เช่นนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์  โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้ตามมาตรา 1523 วรรคสอง  แต่คำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยระงับการมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์นั้น สภาพของคำขอดังกล่าวไม่เปิดช่องศาลไม่อาจบังคับได้

  3. คำพิพากษาฎีกาที่ 454/2533

  คำฟ้องบรรยายว่า จำเลยที่ 2 เป็นชู้สาวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาโจทก์  การเป็นชู้ ย่อมเป็นการล่วงสิทธิของโจทก์นับเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อยู่ในตัว ทำให้โจทก์เสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และขอให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทดแทน นับได้ว่าเป็นการแจ้งชัดทั้งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

  โจทก์นำสืบว่าโจทก์เดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2526  และโจทก์ได้ทราบเรื่องจำเลยเป็นชู้ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2527  จำเลยมิได้สืบหักล้างให้เห็นว่าโจทก์ทราบเรื่องตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2526  จึงฟังได้ว่า โจทก์ทราบเรื่องเมื่อเดือนเมษายน 2527   โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527  ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี สิทธิฟ้องของโจทก์ ย่อมไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1529 วรรคหนึ่ง

  4. คำพิพากษาฎีกาที่ 981/2535

  การที่จำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์อยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน บุตรของโจทก์และจำเลยที่ 1 เคยเห็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นอนร่วมเตียงเดียวกัน จำเลยที่ 2 เคยไปบ้านของมารดาจำเลยที่ 1 พร้อมกับจำเลยที่ 1 ในวันเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่  และวันสงกรานต์ มีพฤติการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวต่อกัน การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว จึงเป็นการแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 ในทำนองชู้สาว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523 วรรคสอง

  แม้โจทก์จะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวของจำเลยทั้งสอง ตั้งแต่กลางปี 2525 ก็ตาม  แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้ออยู่ต่อมามิได้หยุดการกระทำและสิ้นไป  จนถึงปี 2528 ฉะนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนภายในปี 2528  คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1529

  5. คำพิพากษาฎีกาที่ 1620/2538

  โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ในทางชู้สาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ตลอดมาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ถือว่า จำเลยที่ 2 ประพฤติตนเป็นชู้ของสามีผู้อื่นทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างมากเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียงและความทุกข์ทรมานทางจิตใจเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยชัดแจ้ง ซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว  ส่วนความเสียหายแต่ละอย่างเป็นจำนวนเท่าใด เป็นรายละเอียดที่สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้และคดีไม่ขาดอายุความ เพราะจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุดกระทำจนถึงขณะฟ้อง

  จำเลยที่ 2 แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 สามีโจทก์ในทำนองชู้สาว โดยโจทก์มิได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้จำเลยที่ 1 อุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยา โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสองได้โดยไม่จำต้องคำนึงว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงหย่ากันเองหรือศาลพิพากษาให้หย่ากัน

  6. คำพิพากษาฎีกาที่ 2940/2538

  โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตลอดมาจนถึงวันฟ้องลักษณะการกระทำของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องกันมา ยังมิได้หยุดการกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะฟ้องคดี โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

  ฎีกาจำเลยที่ว่า การฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 จะต้องฟ้องหย่าเสียก่อน จึงจะเรียกค่าทดแทนได้นั้นเป็นฎีกาเรื่องอำนาจฟ้อง เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีเสียก่อน จึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้  โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

  7. คำพิพากษาฎีกาที่  4818/2551

  โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลย โดยอ้างเหตุว่า จำเลยคบหากับ พ. ในลักษณะชู้สาวและจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่า เป็นภริยาของ พ. เป็นการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523  วรรคสอง ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 5 เป็นการเฉพาะ  มิใช่คดีละเมิดธรรมดา ถือเป็นคดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว ไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ.มาตรา 224 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 6

  โจทก์อ้างเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกเป็นพยานไม่จำต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้แก่จำเลยตาม ป.วิ.พ.มาตรา 90(2)

  จำเลยไปรับประทานอาหารกับ พ. ร่วมกับเพื่อนของจำเลยและเพื่อนของ พ. โดยมีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดเป็นพิเศษเกินกว่าความสัมพันธ์ในระดับคนที่รู้จักในการทำงานทั่วไปและการที่จำเลยไปพีกที่โรงแรมทั้งสองแห่งกับ พ. โดยพักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันและมีเพศสัมพันธ์กัน แม้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จะเป็นเพื่อนของ พ. เพื่อนของจำเลยและพนักงานงานโรงแรมก็เป็นการแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า มีความสัมพันธ์กันแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้

  โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยซึ่งเป็นหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเพื่อแสดงตน มีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ ในทำนองชู้สาว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523 วรรคสอง  ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่า จะต้องมีการฟ้องหย่าก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้  ย่อมไม่ใช่การฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง  ซึ่งจะต้องมีการฟ้องหย่า โดยอาศัยเหตุตามมาตรา 1516 (1) เสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2743/2541  ป.พ.พ. ม. 4, 420, 438, 1310, 1312, 1314, 1336   ป.วิ.พ. ม. 142

  จำเลยที่ 1 ทำการปรับปรุง ถนนบนที่ดิน ที่ ส. อุทิศเป็นสาธารณประโยชน์โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตลอดแนวเขตเป็นเนื้อที่ประมาณ 15 ตารางวา และจำเลยที่ 3 ได้ปักเสาพาดสายไฟฟ้ารุกล้ำที่ดินของโจทก์ตามแนวขอบถนนจำนวน 4 ต้น โดยมีส.เจ้าของที่ดินชี้แนวเขตในการสร้างถนน และโจทก์รู้เห็นการก่อสร้างทั้งโจทก์และส.ก็ยังเข้าใจว่าไม่ได้รุกล้ำที่ดินของโจทก์การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงมิได้กระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ไม่เป็นการละเมิด แต่เป็นการก่อสร้างรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต โจทก์ย่อมไม่อาจขอให้รื้อถอนถนนและเสาไฟฟ้ากับเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ที่ 1และที่ 3 ได้ โจทก์ตั้งหัวเรื่องในคำฟ้องว่า ละเมิด เรียกค่าเสียหายแต่ใจความในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องว่า หากการรื้อถอนถนนและเสาไฟฟ้าไม่อาจกระทำได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าที่ดินให้แก่โจทก์คำฟ้องของโจทก์จึงมีความหมายรวมทั้งการปลูกสร้างรุกล้ำอันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ด้วยศาลจึงมีอำนาจวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ใช้ค่าที่ดินแก่โจทก์ได้ สิ่งที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลูกสร้างในที่ดินของโจทก์มิใช่โรงเรือน แต่เป็นถนนและเสาไฟฟ้าอันเป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันแม้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินของโจทก์โดยสุจริต กรณีก็ไม่อาจนำมาตรา 1312 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับได้ เมื่อเป็นกรณีไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยตรง จึงต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1314 ซึ่งกำหนดให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 1310 บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใด ๆ ซึ่งติดที่ดินด้วย และเมื่อสิ่งปลุกสร้างคดีนี้ เป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันซึ่งโจทก์ไม่อาจเป็นเจ้าของได้ โจทก์จึงคงมีสิทธิเพียงเรียกให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ซื้อที่ดินนั้นตามราคาตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 วรรคสอง โจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336ย่อมไม่มีกำหนดอายุความ เว้นแต่ผู้ที่ยึดถือจะได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักษ์

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2380/2542  ป.พ.พ. ม. 194, 213, 369, 1298, 1299, 1417

  โจทก์จำเลยตกลงกันด้วยวาจาให้โจทก์มีสิทธิเก็บกิน ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดชีวิตของโจทก์ เพื่อเป็นการตอบแทน ในการที่โจทก์ยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ จำเลยจะมีผลประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างโดยได้เงินกินเปล่าจากผู้เช่า ส่วนโจทก์มีรายได้เฉพาะการเก็บค่าเช่าเท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงพิเศษอย่างสัญญาต่างตอบแทน ก่อให้เกิดบุคคลสิทธิแก่โจทก์ ในอันที่จะเรียกร้องให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนั้น ตราบใดที่จำเลยผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่บุคคลอื่น โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5281/2531    ป.พ.พ. ม. 1349, 1350

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 มิได้บัญญัติว่าทางจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับทางสาธารณะโดยตรง ความมุ่งหมายสำคัญของมาตราดังกล่าวก็เพื่อให้ที่ดินที่ถูกล้อมอยู่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้เท่านั้นดังนั้นการขอให้เปิดทางจำเป็น ปลายทางดังกล่าวหาจำต้องติดทางสาธารณะเสมอไปไม่ โจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางพิพาทโดยอ้างว่าเป็นทางจำเป็นในที่ดินของจำเลยเพื่อผ่านออกไปสู่ที่ดินของ ช. ซึ่งเป็นทางที่ติดกับทางสาธารณะ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ไม่สามารถใช้ที่ดินของ ช. ได้เพราะ ช. ไม่ยอมให้ใช้เช่นนี้ ทางพิพาทจึงไม่ใช่ทางจำเป็น

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3713/2534    ป.พ.พ. ม. 1312

  โจทก์จะบังคับให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนระเบียงพิพาทได้ก็ต่อเมื่อจำเลยทั้งสามก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โดยไม่สุจริต ตามป.พ.พ. มาตรา 1312 วรรคสอง แต่เมื่อจำเลยทั้งสามซื้อ ตึกแถว พร้อมระเบียงพิพาทที่รุกล้ำที่ดินของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว โดย ไม่ปรากฏ ว่า ระเบียงได้สร้างรุกล้ำโดยไม่สุจริต ต้องถือว่า จำเลย เป็น ผู้สืบสิทธิ ของ ผู้สร้างระเบียงพิพาทรุกล้ำที่ดินของโจทก์ โดยสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิ เพียงแต่ จะ ได้ค่าใช้ที่ดินและยังมีหน้าที่ จดทะเบียนภาระจำยอมให้จำเลยทั้งสาม ด้วยทั้งนี้ โดยนัย ป.พ.พ. มาตรา 1312 วรรคแรก แต่โจทก์มิได้ขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน เป็นค่าใช้ที่ดินของโจทก์ ศาลจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยใช้เงินดังกล่าวได้.

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2560/2546 ป.พ.พ. ม. 1312   ป.วิ.พ. ม. 142
  การที่จะถือว่าสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือไม่สุจริต จะต้องดูจากขณะที่ก่อสร้างผู้ก่อสร้างรู้หรือไม่ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของคนอื่นถ้ารู้ก็ถือว่าก่อสร้างโดยไม่สุจริต ถ้าไม่รู้ว่าเป็นของบุคคลอื่น โดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเองจึงสร้างโรงเรือนลงไป ครั้นภายหลังจึงรู้ความจริง ย่อมถือว่าเป็นการก่อสร้างรุกล้ำโดยสุจริต
  ขณะจำเลยก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งโจทก์และจำเลยต่างไม่รู้ว่าโรงเรือนดังกล่าวสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ต่างฝ่ายต่างเพิ่งมาทราบในภายหลัง แม้ว่าจำเลยไม่ได้รังวัดสอบเขตก่อนที่จะก่อสร้าง แต่ขณะจำเลยก่อสร้างบ้านโจทก์ก็รู้เห็นด้วยมิได้โต้แย้ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันจะเป็นการทำโดยไม่สุจริตได้ ต้องฟังว่าจำเลยก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ โดยสุจริต
  ตามคำฟ้องของโจทก์มิได้มีคำขอให้จำเลยชดใช้ค่าใช้ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเป็นค่าชดใช้ที่ดินของโจทก์ไม่ได้เป็นการเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5303/2545 ป.พ.พ. ม. 193/14, 193/30, 349, 350   ป.รัษฎากร ม. 103, 104, 108

  การรับสภาพหนี้เป็นการที่ลูกหนี้รับสภาพต่อเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้ ดังนั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้เป็นลูกหนี้ผูกพันตนเข้าชำระหนี้ของ พ. แก่โจทก์จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้ ทั้งในเอกสารดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ตกลงให้หนี้ของ พ. ระงับไป จึงไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ และแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญานั้นเป็นสัญญาประเภทใดตามที่ถูกต้องแท้จริงได้ โดยสัญญาที่จำเลยทำให้โจทก์เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญากระทำด้วยความสมัครใจเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ ซึ่งหนี้ตามสัญญานี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และเมื่อสัญญาดังกล่าวมิใช่สัญญารับสภาพหนี้และสัญญาที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรฯ ซึ่งเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามความมุ่งหมายแห่งประมวลรัษฎากรฯ มาตรา 103,104 และ 108 ดังนั้น แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ปิดอากรแสตมป์ก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4643/2539  ป.พ.พ. ม. 321, 329, 653

  ล.ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์รวม275,000บาทโดยมีจำเลยที่1ค้ำประกันและล. ได้มอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติให้ไว้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์นำไปถอนเงินเดือนของล.จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โจทก์ถอนเงินจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติรวม345,000บาทจึงต้องนำเงินจำนวนนี้หักชำระหนี้จากเงินที่ล. กู้จากโจทก์จำนวน275,000บาทแต่เงินที่โจทก์ถอนมาทั้งหมดอันจะนำไปหักชำระหนี้นั้นเป็นการชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้ความว่าคงเหลือต้นเงินเท่าใดและโจทก์ก็อ้างว่าล. ไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลยดังนั้นจึงกำหนดต้นเงินตามที่จำเลยที่2และที่3ให้การยอมรับว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนไปแล้วเป็นเงิน210,000บาท การที่ล. มอบสิทธิในการถอนเงินโดยมอบบัตรถอนเงินอัตโนมัติให้โจทก์ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา321แม้ว่าจำเลยที่2ที่3ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคสองก็รับฟังได้ว่าล. ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5676/2539   ป.วิ.พ. ม. 182, 226, 249

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา182เมื่อโจทก์ยื่นคำฟ้องและศาลรับคำฟ้องแล้วศาลย่อมนัดชี้สองสถานไปได้โดยแจ้งกำหนดวันชี้สองสถานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันเท่านั้นไม่ต้องนับจากวันที่จำเลยที่1มีสิทธิยื่นคำให้การจะทำให้คดีล่าช้าโดยไม่จำเป็นและวันนัดชี้สองสถานนั้นศาลอาจอนุญาตให้เลื่อนไปได้หากมีเหตุสมควรทั้งการนัดชี้สองสถานตั้งแต่วันที่ศาลรับคำฟ้องเช่นในคดีนี้ก็ไม่ทำให้จำเลยที่1และที่3ต้องเสียเปรียบเพราะจำเลยที่1สามารถแถลงเสนอประเด็นข้อพิพาทหรือตกลงกันกะประเด็นข้อพิพาทต่อศาลได้เมื่อศาลทำการชี้สองสถานแล้วจำเลยที่1และที่3ก็ไม่ได้โต้แย้งว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลไม่ถูกต้องอย่างไรเมื่อศาลชั้นต้นแจ้งกำหนดวันชี้สองสถานให้จำเลยที่1และที่3ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันการกำหนดวันชี้สองสถานของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและให้งดสืบพยานจำเลยที่1เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่ปรากฎว่าจำเลยที่1ได้โต้แย้งไว้จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา226แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1412/2508  ป.พ.พ. ม. 340

  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญาซื้อขายต่อกัน มิใช่เป็นการปลดหนี้โดยการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2675/2548 ป.พ.พ. ม. 349, 351
  ณ. ทำสัญญาแปลงหนี้เงินกู้เป็นการซื้อขายรถยนต์แทน เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 349 วรรคแรก แต่สัญญาซื้อขายรถยนต์มีข้อตกลงเป็นเงื่อนไขว่าในระหว่างที่ผู้ขายยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อให้ถือว่ายังไม่มีการซื้อขาย ฉะนั้น จึงถือว่าเป็นกรณีที่หนี้อันจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหม่นั้นมิได้เกิดมีขึ้น หนี้เดิมยังไม่ระงับสิ้นไปตามมาตรา 351 จำเลยในฐานะทายาทของ ณ. จึงต้องรับผิดชดใช้หนี้เงินกู้ให้แก่โจทก์

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2080/2514  ป.วิ.พ. ม. 55, 177   ป.พ.พ. ม. 464, 344, 1097, 1108, 1110

  ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัดเป็นโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าไม้ที่จำเลยซื้อไปในระหว่างที่โจทก์ร่วมกันออกทุนเข้าหุ้นค้าไม้ไปพลางระหว่างขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จำเลยให้การรับว่าได้ทำสัญญากับโจทก์จริง แต่อ้างว่าโจทก์ผิดสัญญาส่งไม้ไม่ครบ มิได้ต่อสู้ว่าบริษัทเป็นคู่สัญญา ไม่มีประเด็นว่าหนี้สินตามฟ้องเป็นของบริษัทหรือไม่โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีได้ แม้จะปรากฏว่าบริษัทนั้นได้จดทะเบียนแล้วก็ตาม

  สัญญาซื้อขายไม้ระบุให้ผู้ขายส่งไม้ถึงร้านค้าของผู้ซื้อที่จังหวัดพระนคร ผู้ขายต้องมีหน้าที่เสียค่าขนส่งเอง กรณีไม่เข้าลักษณะขนส่งทรัพย์สินซึ่งได้ซื้อขายกันไปยังที่แห่งอื่นนอกจากสถานที่อันพึงชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องออกค่าขนส่ง
  โจทก์กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายไม้กัน 2 ฉบับ ต่างวาระกันโจทก์ฟ้องเรียกราคาค่าไม้ซึ่งจำเลยค้างชำระตามสัญญาฉบับแรกจำเลยจะฟ้องแย้งว่าโจทก์ผิดสัญญาไม่ส่งไม้ตามสัญญาฉบับหลังเป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย ขอหักหนี้กับโจทก์หาได้ไม่ เพราะไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม ทั้งหนี้ดังกล่าวโจทก์ก็ยังมีข้อต่อสู้อยู่ จำเลยจึงจะขอหักหนี้ในคดีที่โจทก์ฟ้องนี้มิได้

  ฎ 5343/ 2542 (กรณีไม่เข้ามาตรา 366 วรรคสอง) – จำเลยมีคำเสนอ

  ขายข้าวสารจำนวน 20,000 เมตริกตัน ส่งมอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2537 ไปยังโจทก์ โจทก์ 43 ตกลงให้จำเลยเป็นผู้ส่งข้าว คำเสนอและคำสนองดังกล่าวจึงถูกต้องตรงกัน ย่อมก่อให้เกิดสัญญาแล้ว แต่เมื่อจำเลยมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระราคาและเสนอราคาใหม่ไปยังโจทก์

  ถือว่าเป็นคำเสนอใหม่ โจทก์ตอบตกลงซื้อข้าวตามราคาที่เสนอมาใหม่และให้จำเลยไปทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ แสดงว่าคำเสนอคำสนองใหม่ถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้นแล้ว มีผลให้เป็นการยกเลิกสัญญาเดิมและผูกพันกันตามสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ ต่อมาโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยส่งมอบข้าวลงเรือในเดือนตุลาคม 2537 โดยไม่มีข้อความให้จำเลยมาทำสัญญาเป็นหนังสือ แต่กลับเร่งรัดให้จำเลยส่งมอบข้าวให้ทันกำหนดเวลา แสดงว่าโจทก์ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สัญญามีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำสัญญาเป็นหนังสือก่อน การที่จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วมีหนังสือขอเลื่อนไปส่งมอบข้าวในเดือนธันวาคม 2537 โดยไม่ทักท้วงหรือโต้แย้งว่าสัญญายังไม่ได้ลงนามเนื่องจากยังไม่ได้ตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย การค้ำประกัน และการส่งมอบ ทั้งปรากฏว่ากรมการค้าต่างประเทศเคยซื้อข้าวจากจำเลยโดยส่งประกาศรับซื้อไป จำเลยตอบรับ หลังจากนั้นจำเลยส่งมอบข้าวโดยไม่จำต้องทำสัญญาเป็นหนังสืออีก พฤติการณ์ของจำเลยแสดงว่าจำเลยเองมิได้มุ่งที่จะให้การซื้อขายข้าวดังกล่าวนั้นจะต้องทำสัญญากันเป็นหนังสือเช่นกัน ดังนั้น สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์จำเลยจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมายแล้ว หาได้มีกรณีที่สงสัยว่าสัญญาจะต้องทำเป็นหนังสือดังที่บัญญัติไว้ใน ปพพ.มาตรา 366 วรรคสองแต่อย่างใดไม่
  ฎ. 3536/ 2532, ฎ 3427/2529, ฎ 8898/2544

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1471/2548  แจ้งแก้ไขข้อมูล

  ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์และจำเลยระบุว่าเป็นการเช่าสำหรับบ้านเช่า เฟอร์นิเจอร์และของใช้ส่วนตัวตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย แสดงว่าการเช่าตามสัญญาครอบคลุมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ด้วย มิใช่เป็นการเช่าเฉพาะตัวบ้าน ซึ่งหากมีการต้องซ่อมแซมก็ต้องหมายรวมถึงการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์และของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย
  สัญญาเช่าที่ระบุว่า ผู้เช่าต้องบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดประกอบเป็นสิ่งที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย เพื่อซ่อมสิ่งที่สึกหรอจากการใช้งานตามปกตินั้น หมายถึงข้อสัญญาที่ให้ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง ต้องบำรุงรักษา และทำการซ่อมแซมเล็กน้อย ตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 553 บัญญัติไว้เท่านั้น มิได้หมายความว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าในทุก ๆ กรณี

  สัญญาเช่าที่ระบุให้ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ถูกเรียกเก็บและต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดโดยผู้เช่าหรือครอบครัว แขก คนรับใช้ หรือสัตว์เลี้ยงของผู้เช่า ไม่มีข้อความตอนใดระบุให้เป็นข้อความรับผิดของผู้เช่าในการจัดการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าแทนผู้ให้เช่า ทั้งรายการซ่อมแซมล้วนเป็นการซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ อันเป็นหน้าที่ของจำเลยผู้ให้เช่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 547 มิใช่เป็นการบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเล็กน้อยอันจะตกอยู่ในความรับผิดของโจทก์ผู้เช่า จำเลยจึงเป็นฝ่ายต้องรับผิดในการซ่อมแซมดังกล่าวตามมาตรา 550

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7386/2548 ป.พ.พ. ม. 538   ป.วิ.พ. ม. 249

  จำเลยมิได้ให้การว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา การที่จำเลยเพิ่งหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อันเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

  คำมั่นที่โจทก์จะให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทภายหลังสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาแล้วเป็นเพียงคำมั่นด้วยวาจาและอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงตามสัญญาเช่าเดิมซึ่งโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่เช่ามาจากมารดาโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า แม้จำเลยจะสนองรับคำมั่นนั้นก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมและเกิดเป็นสัญญาเช่าใหม่ แต่คราบใดที่โจทก์ยังมิได้ทำหลักฐานการเช่าตึกแถวพิพาทใหม่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จำเลยย่อมไม่อาจขอให้บังคับโจทก์ต้องยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาเช่า

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5142/2549  แจ้งแก้ไขข้อมูล

  จำเลยทำสัญญาเช่ากับโจทก์มีกำหนด 1 ปี ชำระค่าเช่าล่วงหน้าภายในวันที่ 19 ของทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วโจทก์รับเงินค่าเช่าที่ชำระล่วงหน้าจากจำเลยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 ก่อนหน้าที่โจทก์จะมีหนังสือบอกเลิกการเช่าถึงจำเลยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา 570 การทักท้วงไปถึงจำเลยภายหลังสัญญาเช่าเดิมครบกำหนดถึง 3 วัน ไม่อาจแสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าต่อไป ดังนั้นการบอกเลิกการเช่าของโจทก์จึงอยู่ในบังคับของมาตรา 566 เมื่อการบอกเลิกการเช่าของโจทก์ไม่ชอบโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 144/2549  ป.พ.พ. ม. 456

  โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันมาก่อน โดยกำหนดวันจดทะเบียนโอนที่ดินกันไว้ ต่อมาเมื่อโจทก์ชำระราคาให้จำเลยครบถ้วนแล้วจึงได้ทำสัญญาอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งแม้จะระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขาย แต่ก็มีข้อตกลงกำหนดไว้ในสัญญาว่า หากถึงกำหนดจำเลยไม่โอนที่ดินให้โจทก์ จำเลยยอมให้โจทก์ปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ขาย แสดงว่าโจทก์และจำเลยมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนที่ดินซื้อขายกันในภายหลังเช่นเดียวกับที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำต่อเนื่องกันมา แม้จำเลยจะส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายให้โจทก์แล้วก็ตาม แต่เมื่อโจทก์และจำเลยมีเจตจนาที่จะไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ซื้อขายกันให้เสร็จเด็ดขาดต่อไปสัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย หาใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งจะตกเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง แต่อย่างใดไม่

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7386/2548    ป.พ.พ. ม. 538   ป.วิ.พ. ม. 249

  จำเลยมิได้ให้การว่า สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา การที่จำเลยเพิ่งหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อันเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

  คำมั่นที่โจทก์จะให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทภายหลังสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาแล้วเป็นเพียงคำมั่นด้วยวาจาและอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงตามสัญญาเช่าเดิมซึ่งโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่เช่ามาจากมารดาโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า แม้จำเลยจะสนองรับคำมั่นนั้นก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมและเกิดเป็นสัญญาเช่าใหม่ แต่คราบใดที่โจทก์ยังมิได้ทำหลักฐานการเช่าตึกแถวพิพาทใหม่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จำเลยย่อมไม่อาจขอให้บังคับโจทก์ต้องยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาเช่า

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5142/2549  แจ้งแก้ไขข้อมูล

  จำเลยทำสัญญาเช่ากับโจทก์มีกำหนด 1 ปี ชำระค่าเช่าล่วงหน้าภายในวันที่ 19 ของทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วโจทก์รับเงินค่าเช่าที่ชำระล่วงหน้าจากจำเลยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 ก่อนหน้าที่โจทก์จะมีหนังสือบอกเลิกการเช่าถึงจำเลยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา 570 การทักท้วงไปถึงจำเลยภายหลังสัญญาเช่าเดิมครบกำหนดถึง 3 วัน ไม่อาจแสดงว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าต่อไป ดังนั้นการบอกเลิกการเช่าของโจทก์จึงอยู่ในบังคับของมาตรา 566 เมื่อการบอกเลิกการเช่าของโจทก์ไม่ชอบโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5035/2549  ป.พ.พ. ม. 229, 296, 682

  โจทก์กับจำเลยที่ 2 และ 3 ต่างเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อบรรษัทเงินทุน อ. แม้วงเงินค้ำประกันจะไม่เท่ากัน โจทก์กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ต้องรับผิดต่อบรรษัทเงินทุน อ. อย่างลูกหนี้ร่วมกับ ป.พ.พ. มาตรา 682 วรรคสอง เมื่อโจทก์ชำระหนี้แก่บรรษัทเงินทุน อ. แทนจำเลยที่ 1 ไปแล้ว4,838,567.40 บาท โจทก์ย่อมรับช่วงสิทธิของบรรษัทเงินทุน อ. ไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ตามส่วนเท่าๆ กัน ตามมาตรา 229 (3) และมาตรา 296 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์คนละ 1,612,855.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์จ่ายเงินให้แก่บรรษัทเงินทุน อ. จนกว่าจะชำระเสร็จ

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6658/2548    ป.พ.พ. ม. 653, 987, 988 (2), 989 วรรคหนึ่ง, 910

  เช็คพิพาททั้งสองฉบับจำเลยเพียงแต่ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย โดยไม่ได้กรอกข้อความและจำนวนเงินไว้ เช็คพิพาททั้งสองฉบับดังกล่าวจึงมีรายการขาดตกบกพร่องในขณะออกเช็ค โดยไม่มีคำสั่งปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนตาม ป.พ.พ. มาตรา 988 (2) จึงไม่สมบูรณ์เป็นเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 987 และมาตรา 910 ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง ทั้งเช็คพิพาททั้งสองฉบับก็มิใช่หลักฐานการกู้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1295/2546  ป.พ.พ. ม. 910, 988, 989 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 ม. 4
  ว. นำเช็คพิพาทที่มีจำเลยเพียงแต่ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายไว้ โดยมิได้กรอกข้อความทั้งวันเดือนปีที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงินและจำนวนเงิน ไปมอบให้แก่ผู้เสียหายเพื่อชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อขณะที่จำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาท ยังไม่มีรายการวันที่ออกเช็คอันเป็นวันกระทำความผิด คำสั่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน และชื่อผู้รับเงินซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988(2)(4) และ (6) บังคับให้ต้องมีรายการเหล่านี้ เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 910 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง จำเลยผู้ออกเช็คย่อมไม่มีความผิดทางอาญา อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯมาตรา

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2055/2536 ป.พ.พ. ม. 306, 917, 989

  เช็คพิพาทจำเลยที่ 1 สั่งธนาคารคือจำเลยที่ 4 ให้จ่ายเงินแก่จำเลยที่ 2 หรือผู้ถือ โดยจำเลยที่ 1 ได้ขีดคร่อมและพิมพ์ข้อความว่าA/CPAYEEONLY อันได้ความเป็นทำนองเดียวกับเปลี่ยนมือไม่ได้ลงไว้ที่ด้านหน้าเช็ค แม้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือ ออกจำเลยที่ 2 ซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับเงินหรือผู้ทรงก็จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 917วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 989 จำเลยที่ 2 จะโอนเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยการสลักหลังและส่งมอบในฐานะเป็นผู้รับเงินหรือโอนโดยการส่งมอบในฐานะผู้ถือไม่ได้เพราะมาตรา 917 วรรคสอง บัญญัติให้โอนกันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญเพียงวิธีเดียวเพื่อการโอนไม่สมบูรณ์โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่าย โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชำระเงินตามเช็คพิพาทไม่ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1015/2532    ป.พ.พ. ม. 900, 916, 918, 989  

  เช็คพิพาทเป็นเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่บริษัท พ. หรือผู้ถือแม้จะมีการขีดคร่อมแต่มิได้ระบุห้ามโอน จึงโอนกันได้ด้วยการส่งมอบ

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2485/2523  ป.พ.พ. ม. 904, 917, 994 วรรคหนึ่ง, 999

  เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไป สั่งจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 หรือผู้ถือ ย่อมเปลี่ยนมือได้ เมื่อจำเลยที่ 1ที่ 2 และที่ 3 ได้ทำสัญญาขายลดเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าวให้โจทก์ โดยได้สลักหลังเช็คทั้งสองฉบับโอนให้โจทก์และโจทก์ได้ชำระเงินค่าขายลดเช็คให้จำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2940/2547  ป.พ.พ. ม. 904, 905, 1008, 1270

  เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุสั่งจ่ายเงินให้แก่บริษัท ฐ. มิใช่เช็คผู้ถือ ดังนั้นบริษัท ฐ. ซึ่งเป็นผู้ทรง เท่านั้นที่จะทำสัญญาขายลดและสลักหลังโอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาขายลดเช็ค เอกสารหมาย จ.3 กระทำขึ้นหลังจากที่บริษัท ฐ. ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตาม ป.พ.พ. มาตรา 1270 วรรคสอง อันถือได้ว่า บริษัท ฐ. ได้สิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว สัญญาขายลดเช็คดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ทั้งการที่ ธ. และ ส. ลงลายมือชื่อสลักหลังและประทับตราบริษัท ฐ. จำกัด ในเช็คพิพาทให้ แก่โจทก์ ก็เป็นการสลักหลังโอนโดยปราศจากอำนาจ ย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้เลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1008 โจทก์จึงเป็น ผู้ที่ได้รับเช็คพิพาทมาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย โจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 904, 905 จำเลยทั้งสามในฐานะผู้สั่งจ่ายจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1648/2547    ป.พ.พ. ม. 900 วรรคหนึ่ง, 904, 914, 916, 918, 989

  จำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทอ้างว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ และผู้โอนเช็คพิพาทกับโจทก์ผู้รับโอนคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยมีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามที่อ้าง เมื่อจำเลยนำสืบรับฟังไม่ได้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดต่อผู้ทรงคนก่อน การที่ผู้ทรงคนก่อนโอนเช็คพิพาทแก่โจทก์ ทั้งเช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือ การโอนเช็คพิพาททำได้เพียงด้วยส่งมอบให้กัน โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ จำเลยไม่มีข้อต่อสู้ที่เกี่ยวกับผู้ทรงคนก่อนที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้โจทก์ ทั้งจำเลยจะอ้างว่าโจทก์และผู้ทรงคนก่อนไม่มีหนี้สินต่อกันหาได้ไม่ จำเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ปัญหานี้วินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 4/2547)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3100/2550    ป.พ.พ. ม. 900, 910, 914, 918, 989   ป.วิ.พ. ม. 87

  จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คพิพาท จะต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยปฏิเสธความรับผิด ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย

  ข้อที่จำเลยนำสืบเป็นการนำสืบนอกคำให้การ ต้องห้ามมิให้รับฟังตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1) แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะรับวินิจฉัยข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวก็เป็นการรับฟังที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

  มูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทให้แก่ ท. นั้นเพื่อชำระหนี้เงินยืม ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าจำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่เองตามที่เห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คจากจำเลยเพื่อชำระหนี้นั้นได้ การที่ ท. ลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาทภายหลัง ถือได้ว่า ท. เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายกระทำการโดยสุจริต จดวันสั่งจ่ายที่ถูกต้องแท้จริงลงในเช็คตาม ป.พ.พ. มาตรา 910 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง กรณีหาเป็นการลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คโดยไม่สุจริตดังที่จำเลยให้การต่อสู้ไม่
  จำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทมีหนี้ที่ต้องรับผิดต่อ ท. ผู้ทรงคนก่อน การที่ ท. ผู้ทรงคนก่อนโอนเช็คพิพาทแก่โจทก์ เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือ การโอนเช็คพิพาททำได้เพียงด้วยการส่งมอบให้กัน โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ เมื่อจำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทไม่มีข้อต่อสู้ที่เกี่ยวกับ ท. ผู้ทรงคนก่อนที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรง จำเลยจะอ้างว่าโจทก์และ ท. ผู้ทรงคนก่อนไม่มีหนี้สินผูกพันกันในการรับโอนเช็คพิพาทมาหาได้ไม่ จำเลยต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคหนึ่ง, 914, 918, 989 วรรคหนึ่ง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1003/2524    ป.พ.พ. ม. 914, 989, 990, 992, 1599, 1600, 1754   ป.วิ.พ. ม. 55

  กรณีที่ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 992 ได้บัญญัติถึงหน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้นว่าเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อรู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย เมื่อ ส. ผู้สั่งจ่ายตายโจทก์ในฐานะผู้ทรงซึ่งทราบอำนาจหน้าที่ของธนาคารตามข้อกฎหมายดังกล่าว จึงไม่จำต้องนำเช็คพิพาทไปขอรับเงินจากธนาคารเสียก่อนกรณีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 990เมื่อ ส. ตายบรรดาทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ย่อมตกได้แก่ทายาทตามมาตรา1599,1600 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. ได้รับการบอกกล่าวให้ชำระหนี้เงินตามเช็คที่ ส. เป็นผู้สั่งจ่ายให้แก่โจทก์แล้วเพิกเฉยถือได้ว่าสิทธิของโจทก์ในมูลหนี้เงินดังกล่าวได้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2524)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3971/2526  ป.พ.พ. ม. 204, 914, 959, 989   ป.วิ.พ. ม. 87, 177

  จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ถูกต้อง เป็นหนังสือปลอมแต่มิได้อ้างว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ปลอมอย่างไรจำเลยไม่มีสิทธินำสืบว่าใบมอบอำนาจนั้นปลอมเมื่อโจทก์นำสืบว่าได้มีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามนั้น
  จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดตามเช็คเพราะผู้รับมอบอำนาจโจทก์และจำเลยอีกคนหนึ่งคบคิดกันฉ้อฉลหลอกให้จำเลยลงชื่อสลักหลังเช็คพิพาท แต่ในชั้นพิจารณากลับนำสืบว่า เช็คพิพาทมีมูลจากการพนันจึงไม่ต้องใช้เงินดังนี้เป็นการนำสืบนอกประเด็นรับฟังไม่ได้

  การที่โจทก์นำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของโจทก์ก่อนถึงกำหนดวันสั่งจ่ายในเช็คย่อมกระทำได้ เป็นเรื่องที่ธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คและธนาคารตามเช็คจะพิจารณาจ่ายเมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนด เพราะไม่มีบทกฎหมายบังคับให้ต้องนำเช็คเข้าบัญชีต่อเมื่อเช็คถึงกำหนดสั่งจ่ายก่อน

  บัญชีของจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายปิดไปแล้วก่อนที่เช็คพิพาทถึงกำหนด โจทก์นำเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแจ้งว่าเช็คลงวันที่ล่วงหน้า โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงย่อมใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2ผู้รับอาวัลให้รับผิดใช้เงินตามเช็คได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 959 และมาตรา 989และเมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดแล้วไม่มีการใช้เงิน จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4027/2527 ป.พ.พ. ม. 914, 990, 992

  กรณีที่ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย อำนาจและหน้าที่ของธนาคารซึ่งใช้เงินตามเช็คสิ้นสุดลงเมื่อธนาคารทราบว่าผู้สั่งจ่ายตาย ผู้ทรงเช็คจึงไม่ต้องนำเช็คไปขอรับเงินจากธนาคารอีก กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในบังคับว่าผู้ทรงเช็คจะต้องนำเช็คเรียกเก็บเงินจากธนาคารเสียก่อนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990แม้จะถือว่าการนำเช็คไปยื่นต่อธนาคารก่อนกำหนดวันสั่งจ่ายเงินเป็นการมิชอบ ก็หาทำให้ผู้สลักหลังพ้นความรับผิดไม่

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2290/2518   ป.พ.พ. ม. 1000, 1007

  เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมระบุจ่ายให้บริษัท พ.บริษัทพ. สลักหลังลอยให้โจทก์ โจทก์ใช้ตรายางประทับด้านหลังเช็คมีข้อความว่าเพื่อฝากเข้าบัญชีของโจทก์เท่านั้น แล้วลงชื่อมอบให้พนักงานของโจทก์ไปฝากเข้าบัญชี พนักงานของโจทก์ได้ลบข้อความที่โจทก์ใช้ตรายางประทับ ทำให้การสลักหลังของโจทก์กลายสภาพเป็นสลักหลังลอย แล้วยักยอกเช็คนั้นไปมอบให้ อ.แล้วอ. นำเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารจำเลยเพื่อให้เรียกเก็บเงิน จำเลยเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นแล้วปรากฏว่าการลบถ้อยคำสลักหลังของโจทก์มีร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจน เป็นการแก้ไขในส่วนสำคัญ เช็คพิพาทย่อมเสียไปตามมาตรา 1007 อ. จะถือประโยชน์จากเช็คพิพาทไม่ได้ธนาคารจำเลยรับเงินตามเช็คไว้เพื่อ อ. โดยความประมาทเลินเล่อ ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 1000 จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเช็คพิพาทอันแท้จริง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1845/2524  ป.พ.พ. ม. 406, 407, 987, 1007 วรรคสอง

  เช็คพิพาทถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญเกี่ยวกับจำนวนเงินให้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ประจักษ์ และผู้สั่งจ่ายไม่รู้เห็นยินยอมด้วยจำเลยที่ 1 ผู้ทรงโดยชอบย่อมมีสิทธิบังคับการใช้เงินจากผู้สั่งจ่ายได้เพียงจำนวนเงินเดิมอันเป็นคำสั่งของผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 987,1007 วรรคสองส่วนเงินจำนวนที่เกินไปจากนั้นเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้

  ขณะที่จำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทมาเรียกเก็บเงินจากธนาคารโจทก์ การแก้ไขจำนวนเงินไม่ประจักษ์ และธนาคารโจทก์เชื่อว่าผู้สั่งจ่ายออกเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีตามจำนวนที่มีการแก้ไข ธนาคารโจทก์มิได้จ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 รับไปตามอำเภอใจ จำเลยทั้งสองจึงต้องคืนเงินส่วนที่รับเกินมาให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6442/2548  ป.พ.พ. ม. 1007

  จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คก่อนที่มีการนำไปขายให้โจทก์ ไม่ใช่สลักหลังภายหลังที่มีการแก้ไขวันที่ลงในเช็คและจำเลยที่ 2 ไม่ได้ยินยอมให้แก้ไข การแก้ไขดังกล่าวเป็นข้อสำคัญและเห็นประจักษ์เช็คเป็นอันเสียเฉพาะจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คมาฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7948/2538    ป.พ.พ. ม. 921, 967, 989, 1007 วรรคหนึ่ง   ป.วิ.พ. ม. 84, 177 วรรคหนึ่ง

  โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท จำเลยที่ 3 ยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อ 1ว่า ไม่เคยลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาท ลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอม แต่ในข้อ 2 กลับปฏิเสธว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาทซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยไม่มีการแจ้งให้จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สลักหลังเช็คก่อน เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ให้ความยินยอมด้วยจำเลยที่ 3 จึงหลุดพ้นความรับผิด ดังนี้เป็นการยอมรับว่าจำเลยที่ 3 เป็นคู่สัญญาในเช็คพิพาทฐานะผู้สลักหลัง และคำให้การของจำเลยที่ 3 ในข้อ 1 และข้อ 2 จึงขัดแย้งกันไม่ทราบว่าจำเลยที่ 3 ปฏิเสธหรือรับตามข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จึงไม่มีประเด็นนำสืบตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 แต่คำให้การของจำเลยที่ 3 เป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยสิ้นเชิง คดีจึงยังมีประเด็นข้อพิพาท ที่โจทก์ยังต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องจึงจะชนะคดีได้ จำเลยที่ 3 ได้ทราบหรือยินยอมในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันที่สั่งจ่ายในขณะลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทแล้วเช็คพิพาทจึงไม่เสียไปและใช้ได้กับจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้สลักหลัง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคหนึ่งจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สลักหลังเช็คผู้ถือ ต้องร่วมกับผู้สั่งจ่ายรับผิดต่อโจทก์ผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 921,967 ประกอบมาตรา 989

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4281/2536  ป.พ.พ. ม. 1007

  ผู้สั่งจ่ายเช็คแก้ไขวันเดือนปีที่ลงในเช็คพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยผู้สลักหลังรู้เห็นยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นผู้สลักหลังไม่หลุดพ้นความรับผิด จึงยังคงต้องรับผิดต่อผู้ทรงเช็ค

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2506 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 ม. 3, 4   ป.พ.พ. ม. 1007

  โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 33,000 บาท ให้ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้ แต่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยแจ้งว่าเงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่าย ทั้งนี้ โดยจำเลยมีเจตนาทุจริต ออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น และโดยออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยมีอยู่ในบัญชีอันจะพึงใช้ได้ในขณะที่ออกเช็ค ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3, 4 ศาลพิจารณาฟังข้อเท็จจริงว่าเช็คฉบับที่โจทก์ฟ้องนั้นได้ถูกเปลี่ยนแก้จำนวนเงินจาก 3,000 บาท มาเป็น 33,000 บาท และการเปลี่ยนแก้จำนวนเงินในเช็คนี้น่าเชื่อว่าเกิดจากผู้เสียหายเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อฉ้อโกงจำเลย ดังนี้ เช็คที่โจทก์ฟ้องนั้นย่อมเป็นเช็คที่เสีย ตามนัยแห่งมาตรา 1007 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยหาต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามเช็คนั้นไม่ และจำเลยย่อมไม่มีความผิดดังที่โจทก์ฟ้องด้วย

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 266/2539  ป.วิ.พ. ม. 40   ป.พ.พ. ม. 12, 1007 วรรคหนึ่ง
  ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์จำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุเจ็บป่วยมาหลายนัดและในการอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีที่แล้วมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งกำชับจำเลยและกำหนดเงื่อนไขการเลื่อนคดีของจำเลยในเหตุเจ็บป่วยหากจะมีอีกไว้แล้วแต่จำเลยไม่นำพาจะปฏิบัติตามพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลกำชับไว้เป็นการประวิงคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงชอบที่จะมีคำสั่งว่าจำเลยประวิงคดีแม้จะเป็นคำสั่งในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกก็ตาม การแก้ไขจำนวนเงินในเช็คพิพาทที่เป็นตัวเลขให้ตรงกับจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรโดยไม่ทราบเจตนาของจำเลยผู้สั่งจ่ายไม่ใช่การแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เช็คพิพาทเสียไปตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1007วรรคหนึ่งเพราะแม้ไม่มีการแก้ไขจำเลยก็ต้องรับผิดตามจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา12อยู่แล้ว

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2550 ป.พ.พ. ม. 193/30, 940   พ.ร.ก. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ม. 30

  ธนาคาร น. ในฐานะผู้รับอาวัลได้ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่สำนักงานพระคลังข้างที่แล้ว ธนาคาร น. ย่อมได้สิทธิในอันจะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ตนได้ประกันไว้ตามป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสาม ประกอบด้วย มาตรา 985 และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30 เมื่อเจ้าหนี้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมาจากธนาคาร น. เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวภายในอายุความข้างต้นเช่นกัน
  ธนาคาร น. ผู้รับอาวัลใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแทนลูกหนี้ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 อันเป็นวันถึงกำหนดใช้เงินตามตั๋วดังกล่าว การที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 ยังไม่เกิน 10 ปี สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จึงไม่ขาดอายุความ

  พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 5 ใช้บังคับแก่บรรดาเจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อคณะกรรมการที่คณะกรรมการ ปรส. ได้ตั้งขึ้นตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 เท่านั้น เมื่อเจ้าหนี้มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อคณะกรรมการดังกล่าว บทบัญญัติมาตรา 5 ข้างต้นจึงไม่มีผลบังคับแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้จนถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3969/2529  ป.พ.พ. ม. 154, 223, 572   ป.วิ.พ. ม. 55

  โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกจากห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ในระหว่างผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ จำเลยที่ 2 ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ขึ้น โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีวัตถุประสงค์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ซึ่งต่อมาได้มีการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังจากนั้นห้างจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือทวงถามค่าเช่าซื้อรถยนต์และรับชำระหนี้จากโจทก์ โดยตามเอกสารใบแจ้งหนี้ที่หัวกระดาษมีข้อความระบุชื่อห้างจำเลยที่ 1 และได้ระบุชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ในวงเล็บต่อท้ายด้วย ดังนี้ฟังได้ว่า ห้างจำเลยที่ 1 ได้รับโอนกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด น.โจทก์มีอำนาจฟ้องห้างจำเลยที่ 1 ให้รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ได้

  สัญญาเช่าซื้อรถยนต์กำหนดให้โจทก์ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยรวม 20 งวด เป็นรายเดือนทุกเดือน ถ้าหากผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 15ต่อปี แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลย โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดทุกงวด แต่จำเลยก็ไม่เคยใช้สิทธิเรียกร้องให้โจทก์ชำระหนี้และดอกเบี้ยที่ค้างเลย แสดงว่าการชำระหนี้รายนี้ฝ่ายจำเลยมิได้เจตนาถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาโดยเคร่งครัด ซึ่งเท่ากับเป็นการสละเงื่อนเวลาอยู่ในตัวดังนั้นเมื่อโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว จำเลยจะมาขอคิดดอกเบี้ยเป็นการเพิ่มภาระให้โจทก์ภายหลังไม่ได้ จำเลยจึงต้องโอนรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อให้โจทก์ โดยโจทก์ไม่ต้องรับผิดเรื่องดอกเบี้ยอีกต่อไป

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4116/2550  ป.พ.พ. ม. 1733, 1754

  โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ บ. ตามคำสั่งศาล อ้างว่าจำเลยจัดการมรดกโดยทำบัญชีทรัพย์มรดกและแบ่งมรดกไม่ถูกต้อง จึงเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก กำหนดอายุความต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง เมื่อยังมีทรัพย์มรดกที่จำเลยจะต้องแบ่งให้แก่ทายาทและการจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุดลง จึงยังไม่เริ่มนับอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าว และโดยเหตุที่จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามมาตรา 1720 ในลักษณะตัวการตัวแทนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 809 ถึง 812, 819 และมาตรา 823 การที่จำเลยครอบครองที่ดินซึ่งมีส่วนเป็นทรัพย์มรดกกึ่งหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนทายาท จำเลยจะยกอายุความตามมาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้ทายาทหาได้ไม่

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2551    ป.พ.พ. ม. 824   พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ม. 58, 60

  ตัวแทนที่จะต้องรับผิดตามสัญญาแต่ลำพังจะต้องเป็นตัวแทนที่ทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศตาม ป.พ.พ. มาตรา 824 จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ไม่ได้เข้าร่วมขนถ่ายสินค้าและทำให้สินค้าเสียหาย ดังนี้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายดังกล่าว

  ผู้ขนส่งได้รับสินค้าไว้จากผู้ส่ง ณ ต้นทางในสภาพเรียบร้อยแต่ความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้าอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่ง จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ขนส่งสินค้าจึงต้องรับผิดเพื่อความเสียหายดังกล่าว จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนจำเลยที่ 5 ได้ทำสัญญาแทนจำเลยที่ 5 ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยที่ 6 จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 5 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 824

  เหตุที่จะไม่นำข้อจำกัดความรับผิดมาใช้ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 60 ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขนส่งมีความบกพร่องอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่รวมถึงการประมาทเลินเล่อธรรมดา เมื่อเหตุที่สินค้าเสียหายมิได้เกิดจากการที่จำเลยที่ 5 ที่ 6 หรือตัวแทนกระทำหรืองดเว้นกระทำการโดยเจตนาที่จะให้เกิดการเสียหาย หรือโดยละเลย หรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งจะตกอยู่ในบังคับมาตรา 60 (1) จำเลยที่ 5 และที่ 6 จึงได้รับประโยชน์โดยผลของกฎหมายในการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6470/2548 ป.พ.พ. ม. 453, 1077

  จำเลยที่ 2 และที่ 3 ประกอบกิจการค้าขายเฟอร์นิเจอร์ ใช้ชื่อร้านว่า แสงชัยเฟอร์นิเจอร์ และจำเลยที่ 2 ได้สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ก็ยังคงสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ การที่โจทก์ส่งสินค้าตามที่จำเลยที่ 2 สั่งในชื่อแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แต่เมื่อจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แล้วการซื้อสินค้าของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวก็อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์จากสินค้าที่โจทก์ส่งไปให้ จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่จำเลยที่ 2 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ด้วย

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2500/2548   พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 61, 65 วรรคสอง   ป.วิ.พ. ม. 55

  โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้อ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า ส. ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เท่ากับมิได้อ้างว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ส. เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ ส. และขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 61 โดยไม่จำต้องฟ้อง ส. เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นจำเลยด้วยได้

  โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อพ้นระยะเวลาที่โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบ และพ้นระยะเวลาที่โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางบัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แล้ว โจทก์ก็ยังมีสิทธิที่จะยื่นบัญชีระบุพยานไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนมีคำพิพากษาได้อีก โดยโจทก์ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลโดยแสดงเหตุอันสมควรที่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมกับสำเนาเอกสารที่อ้างในบัญชีระบุพยานและสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวมาด้วย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสาม และวรรคสอง

  การนำคำว่า "ชวนป๋วย" และ "ปี่แป่" ซึ่งเป็นชื่อสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติใช้เป็นยาแก้ไอและขับเสมหะมาประกอบกับคำว่า "กอ" ที่หมายถึงน้ำเชื่อม และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าคำว่า "ชวนป๋วยปี่แป่กอ" เป็นการนำเอาคำที่เล็งถึงคุณสมบัติและลักษณะของสินค้ายาแก้ไอนั้นโดยตรงซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้ายาน้ำแก้ไอโดยมิได้มีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการนำพยานหลักฐานมาแสดงถึงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้ายาน้ำแก้ไอที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "ชวนป๋วยปี่แป่กอ" จนแพร่หลายและทำให้ประชาชนรู้จักกับเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนย่อมไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง วรรคสอง (2) และวรรคสาม

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2550  พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 8, 13

  เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 มีรูปช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณ และอาจเรียกขานว่าเครื่องหมายการค้าตราช้างสามเศียรหรือตราช้างเอราวัณได้เช่นกัน แต่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์มิได้มีเฉพาะรูปช้างเท่านั้น หากยังมีวงกลมสองวง และมีอักษรภาษาไทยว่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด หรือปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ มั่นใจได้ กับอักษรโรมันว่า THE SIAM CEMENT CO., LTD. อยู่ภายในวงกลมสองวงซ้อนกันและมีอักษรโรมันขนาดเล็กว่า RAPID-HARDENING PORTLAND CEMENT อยู่ในวงกลมชั้นในด้วย ขณะที่ของจำเลยที่ 1 ไม่มีจึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สินค้าที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง แต่สินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นข้าวสาร ย่อมไม่มีโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าสินค้าข้าวสารของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้บริษัทโจทก์จะตั้งขึ้นก่อนและใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนและไม่ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ก็ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7024/2549  ป.พ.พ. ม. 4   พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม. 4, 6, 7, 18, 35, 38

  มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดนั้น หมายถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ย่อมนำคดีมาสู่ศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ฉะนั้น เมื่อโจทก์อ้างว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 55 โดยโจทก์ไม่ต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพราะคดีนี้มิใช่คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนฯ เนื่องจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนตามมาตรา 35 ถึงมาตรา 38 แต่เป็นคดีอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 และมาตรา 18 และกรณีไม่อาจนำกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 38 มาใช้บังคับในฐานะเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตามมาตรา 4 แห่ง ป.พ.พ. เพราะจะเป็นการนำบทกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่งมาใช้บังคับในลักษณะจำกัดสิทธิของประชาชน

  ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติให้ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งของเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงจดทะเบียนตามมาตรา 6 (1) ได้หรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา 7 เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปขวดที่เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาพที่ปรากฏลายเส้นโค้งมนมีสัดส่วนตั้งแต่ฐานจรดปลายแสดงให้เห็นเป็นรูปภาพขวดน้ำอัดลมที่ประกอบด้วยเส้นตรงกึ่งกลางของรูปขีดไว้ในแนวตั้งซึ่งมีระยะห่างเท่ากันจำนวนสามเส้นพาดคล่อมระหว่างกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ตรงกลางลำตัวของรูปภาพขวดอันนับได้ว่าเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปขวดดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้านี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) และเมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายตามประกาศนายทะเบียนฯ ตามมาตรา 17 เพราะกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 นั้น หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏิเสธไม่ขอคือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวหรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่นได้

  1. ลงชื่อในแบบพิมพ์เช็คของบุคคลอื่น  ผู้สั่งจ่ายต้องรับผิด
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1853/2511
               ผู้สั่งจ่ายเช็คไม่มีเงินฝากธนาคาร แต่ออกเช็คโดยใช้แบบพิมพ์เช็คของบุคคลอื่นเมื่อทำเป็นหนังสือตราสารซึ่งมีรายการครบถ้วนบริบูรณ์ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในมาตรา 987,988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมเป็นเช็คโดยชอบหากผู้ทรงนำไปขึ้นเงินจากธนาคารไม่ได้ ผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังหรือผู้รับประกันด้วยอาวัลย่อมต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรง
              การที่ผู้ทรงเช็คเคยฟ้องผู้สั่งจ่ายเป็นคดีอาญา แล้วถอนฟ้องเสีย โดยยอมผ่อนเวลาให้ผู้สั่งจ่ายใช้เงินตามเช็คนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้สลักหลังหรือรับประกันด้วยอาวัลหลุดพ้นจากความรับผิด เพราะต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้ทรง (ปัญหาตามวรรคแรกวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1017/2507 ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่)
   
  2. ผู้ทรงเช็คไม่ได้นำเช็คไปยื่นต่อธนาคารและธนาคารยังมิได้ปฎิเสธการจ่ายเงิน นำมาฟ้องคดีไม่ได้
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 610/2520
               ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 และ 959 ผู้สั่งจ่ายเช็คจะต้องรับผิดใช้เงินแก่ผู้ทรงก็ต่อเมื่อได้มีการนำเช็คนั้นไปยื่นแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริงตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์มิได้นำเช็คพิพาทไปยื่นต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงิน และธนาคารก็ยังมิได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์จึงจะนำคดีมาฟ้องจำเลยผู้สั่งจ่ายให้รับผิดชำระเงินตามเช็คนั้นทีเดียวมิได้
   
  3.ผู้สั่งจ่ายตาย ผู้ทรงไม่ต้องนำเช็คไปขอรับเงินจากธนาคารก่อน ฟ้องศาลได้ทันที
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1003/2524
               กรณีที่ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 992 ได้บัญญัติถึงหน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตามเช็คอันเบิกแก่ตนนั้นว่าเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อรู้ว่าผู้สั่งจ่ายตาย เมื่อ ส. ผู้สั่งจ่ายตายโจทก์ในฐานะผู้ทรงซึ่งทราบอำนาจหน้าที่ของธนาคารตามข้อกฎหมายดังกล่าว จึงไม่จำต้องนำเช็คพิพาทไปขอรับเงินจากธนาคารเสียก่อนกรณีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 990เมื่อ ส. ตายบรรดาทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ย่อมตกได้แก่ทายาทตามมาตรา1599,1600 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. ได้รับการบอกกล่าวให้ชำระหนี้เงินตามเช็คที่ ส. เป็นผู้สั่งจ่ายให้แก่โจทก์แล้วเพิกเฉยถือได้ว่าสิทธิของโจทก์ในมูลหนี้เงินดังกล่าวได้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2524)
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4027/2527
              กรณีที่ผู้สั่งจ่ายเช็คตาย อำนาจและหน้าที่ของธนาคารซึ่งใช้เงินตามเช็คสิ้นสุดลงเมื่อธนาคารทราบว่าผู้สั่งจ่ายตาย ผู้ทรงเช็คจึงไม่ต้องนำเช็คไปขอรับเงินจากธนาคารอีก กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในบังคับว่าผู้ทรงเช็คจะต้องนำเช็คเรียกเก็บเงินจากธนาคารเสียก่อนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990แม้จะถือว่าการนำเช็คไปยื่นต่อธนาคารก่อนกำหนดวันสั่งจ่ายเงินเป็นการมิชอบ ก็หาทำให้ผู้สลักหลังพ้นความรับผิดไม่
   
  4. บัญชีผู้สั่งจ่ายปิดไปก่อนที่เช็คถึงกำหนด  ผู้ทรงไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน ฟ้องศาลได้ทันที
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2526
              ในกรณีฟ้องเรียกเงินตามเช็ค แม้ธนาคารจะได้เรียกเก็บเงินตามเช็คก่อนวันที่ลงในเช็ค หากบัญชีของผู้สั่งจ่ายได้ปิดไปก่อนที่ธนาคารเรียกเก็บเงินแล้ว ก็เป็นอันว่าเช็คนั้นไม่มีผลเป็นการชำระหนี้ได้ไม่จำต้องนำเช็คไปยื่นเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินซ้ำอีกในกรณีเช่นนี้ผู้ทรงเช็คย่อมนำเช็คมาฟ้องร้องผู้สั่งจ่ายเช็คให้รับผิดในทางแพ่งได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 959 และ 989
             จำเลยต่อสู้คดีว่าเช็คตามฟ้อง 400,000 บาท มีมูลหนี้จากการกู้เงินเพียง 100,000 บาท เป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คระหว่างจำเลยซึ่งเป็นผู้ออกเช็คกับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง ชอบที่จะให้จำเลยนำสืบตามข้อต่อสู้ได้ (อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 2589/2522)
            จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทจำนวนเงิน 400,000 บาท โดยมีมูลหนี้เพียง 100,000 บาท จำเลยย่อมต้องรับผิดต่อโจทก์เพียงจำนวนเงินตามมูลหนี้เท่านั้น
   
  5. เช็คให้ใช้เงินในจังหวัดกันผู้ทรงอื่นต่อธนาคารเกินกำหนด  1 เดือน นับแต่วันออกเช็ค  ผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สลักหลัง
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3597/2534
              เช็คให้ใช้เงินเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คระบุวันออกเช็คลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 แต่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินวันที่ 11 กรกฎาคม 2529 จึงเกินกำหนด 1 เดือนนับแต่วันออกเช็คนั้น ตามที่มาตรา 990 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับไว้ โจทก์จึงสิ้นสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2 ผู้สลักหลัง.
   
  6. ผู้ทรงยื่นเช็คต่อธนาคารเกินกำหนด 1 เดือน  เช็คจังหวัดเดียวกัน  ถ้าเป็นเช็คผู้ถือ ผู้อาวัลไม่หลุดพ้น
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2526
             จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายแก่ผู้ถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 921 ให้ถือว่าการสลักหลังนั้นเป็นเพียงประกัน (อาวัล)สำหรับผู้สั่งจ่าย จำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันตนเป็นอย่างเดียวกันและรับผิดร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตามมาตรา 940,967,989
              กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 เป็นเรื่องเงื่อนไขแห่งสิทธิไล่เบี้ยของผู้ทรงเช็คต่อผู้สลักหลังโอนเช็คเท่านั้น มิได้รวมถึงผู้สลักหลังเช็คในฐานะผู้รับประกันการใช้เงิน (ผู้รับอาวัล) สำหรับผู้สั่งจ่ายตามเช็คนั้นด้วย
             จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สลักหลังเช็ครู้เห็นยินยอมด้วยกับการที่จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายแก้วันที่สั่งจ่ายในเช็คอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสำคัญในเช็คนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1007
   
  7.ธนาคารล้มละลาย ผู้ทรงนำเช็คไปขึ้นเงินธนาคารล่าช้า  ผู้สั่งจ่ายเสียเงินที่มีอยู่ในธนาคารทำให้ผู้สั่งจ่ายเสียหาย  ผู้สั่งจ่ายพ้นความรับผิดตามเช็ค
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3242/2530
              จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์แม้จำเลยสั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ของ พ.ที่มีต่อโจทก์แต่เมื่อพ. ยังไม่ได้ชำระหนี้ต่อโจทก์ หนี้ตามเช็คพิพาทจึงยังคงมีอยู่จำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คนั้น ทั้งจะนำบทบัญญัติในเรื่องการผ่อนเวลาของเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันมาใช้บังคับเพื่อให้จำเลยพ้นจากความรับผิดหาได้ไม่
              ความเสียหายอันเกิดจากผู้ทรงเช็คไม่นำเช็คไปขึ้นเงินต่อธนาคาร ภายในกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990นั้นหมายถึงผู้สั่งจ่ายเสียเงินที่มีอยู่ในธนาคารเพราะการที่ผู้ทรงไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายในกำหนด เช่นธนาคารล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าการที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปยื่นต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินล่าช้า จน พ.หลบหนีไปแล้วจึงดำเนินการ ทำให้จำเลยเสียหาย ไม่สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจาก พ. ได้ กรณีก็ไม่ต้องด้วยบทกฎหมายดังกล่าวจำเลยจึงไม่พ้นความรับผิดตามเช็คพิพาท.
   
  8.บัญชีกระแสรายวันในการใช้เช็คไม่มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3675/2534
              ธนาคารจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คจึงฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทตามกฎหมายเรื่องตั๋วเงินไม่ได้ สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินก็ได้แต่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลที่ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทเท่านั้น ป.พ.พ. มาตรา 991 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดของธนาคารที่มีต่อผู้เคยค้าเท่านั้น เมื่อกรณีต้องด้วยข้อยกเว้น ตาม(1) หรือ (2) หรือ (3) ของมาตรา 991 ก็ให้สิทธิแก่ธนาคารที่ จะไม่จ่ายเงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้เคยค้าหรือผู้สั่งจ่ายหรือธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ได้ แต่จะหักเงินจากบัญชีของผู้เคยค้าได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพิจารณาจากมูลเหตุ ที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเป็นราย ๆ ไป สัญญาระหว่างธนาคารกับผู้เคยค้าไม่มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 374และมาตรา 375.
   
  9. แคชเชียร์เช็คหรือเช็คของขวัญ ถ้าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินผู้ทรงฟ้องธนาคาร  ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เช็คถึงกำหนด
   คำพิพากษาฎีกาที่ 4531/2533  
              เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คหรือแคชเชียร์ออเดอร์  มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามตั๋วเงินนั้น  เมื่อได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเสียหาย  โจทก์จึงฟ้องคดีได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันตั๋วเงินถึงกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 คือ เป็นการฟ้องผู้สั่งจ่าย อายุความ 1 ปี
   
  10.ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเกินจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี ผู้ฝากเงิน(ผู้สั่งจ่าย) ต้องรับผิดต่อธนาคาร
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3332/2522
               เปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว ออกเช็คสั่งจ่ายเงินเกินจำนวนที่มีในบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 991(1) ก็ได้ ถ้าธนาคารจ่ายเงินไปตามเช็ค ผู้ฝากเงินต้องรับผิดต่อธนาคาร
   
  11. ผู้ทรงมิได้นำเช็คไปยื่นต่อธนาคารภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันออกเช็ค  และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า พ้นกำหนดเป็นเวลา 6 เดือนนับแต่วันออกเช็ค  โจทก์หาเสียสิทธิที่จะเรียกเงินจากผู้สั่งจ่ายไม่
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 169/2528
              หนี้พิพาทเป็นหนี้เงินตามเช็คพิพาทซึ่งมีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนและเช็คเป็นตั๋วเงินชนิดหนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 959ประกอบกับมาตรา 989 บัญญัติให้ผู้ทรงตั๋วเงินมีสิทธิไล่เบี้ยได้เมื่อตั๋วเงินถึงกำหนด กฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้ทรงตั๋วเงินบอกกล่าวแก่ผู้สั่งจ่ายเสียก่อนจึงจะไล่เบี้ยได้ โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อน
              การที่โจทก์ผู้ทรงมิได้นำเช็คพิพาทไปยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายในเวลา6 เดือน นับแต่วันออกเช็คหรือวันสั่งจ่ายและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์หาเสียสิทธิที่จะเรียกเงินตามเช็คพิพาทจากจำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายไม่
   
  12. ผู้สั่งจ่ายแจ้งธนาคารให้งดจ่ายเงินตามเช็ค ธนาคารฝ่าฝืนจ่ายเงินตามเช็ค ธนาคารต้องชดใช้เงินคืนให้กับผู้สั่งจ่ายพร้อมค่าเสียหาย
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3229/2527
               จำเลยมีหนังสือแจ้งธนาคารโจทก์สาขาให้งดจ่ายเงินตามเช็ค13 ฉบับ ธนาคารฯ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งงดจ่ายเงิน แต่ต่อมาได้จ่ายเงินตามเช็คไป 3 ฉบับ โดยฝ่าฝืนคำสั่งขอให้งดจ่ายเงินตามเช็ค ดังนี้ ธนาคารโจทก์ต้องชดใช้เงินจำนวนนี้ให้จำเลยพร้อมค่าเสียหายนับแต่วันจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับ
   
  13.ผู้สั่งจ่ายตายไปก่อนวันที่เช็คถึงกำหนดไม่หลุดพ้นตามความรับผิดและความรับผิดยังตกอยู่ในกองมรดกของผู้สั่งจ่ายต้องรับผิดต่อไป
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3465/2524
              ประธานกรรมการฝ่ายบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์เป็นบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งขึ้นให้มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทตามข้อบังคับในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่และเป็นผู้แทนแสดงความประสงค์ของบริษัทมิใช่บุคคลที่บริษัทตกลงรับเข้าทำงานทั้งมิใช่เป็นผู้ที่ ต้องทำงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของบริษัทประธานกรรมการฝ่ายบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงมิใช่ลูกจ้างของบริษัทโจทก์ และจะเป็นลูกจ้างของบริษัทต่อเมื่อเป็นผู้ตกลงทำงานให้แก่บริษัทเพื่อรับค่าจ้างอีกชั้นหนึ่ง
   
  14.ธนาคารออกแคชเชียร์เช็คตามคำสั่งของลูกค้า ต่อมาลูกค้าแจ้งว่าเช็คถูกชิงทรัพย์ไป ผู้ทรงรับเช็คมาและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  ธนาคารจะยกเอาข้อต่อสู้ของลูกค้า เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนหาได้ไม่
   คำพิพากษาฎีกาที่ 4531/2533
               โจทก์ขอให้ธนาคารจำเลยที่ 1 ออกเช็คธนาคารหรือแคชเชียร์ออเดอร์หรือที่เรียกกันว่าแคชเชียร์เช็ค  ไม่ได้ขอให้รับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงินฉบับใดฉบับหนึ่ง  ความผูกพันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นไปตามแคชเชียร์เช็คที่จำเลยที่ 1  ออกให้แก่โจทก์
              คำพิพากษาฉบับนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการรับรองเช็ค แต่เป็นเรื่องที่ธนาคารผูกพันตามแคชเชียร์เช็คที่ตนออกให้แก่โจทก์
   
  15. เช็คระบุชื่อขีดคร่อมไม่มีกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้มีชื่อสลักหลังโอนเช็คให้ผู้ทรงได้
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4336/2534
              เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปสั่งจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 3โดยมิได้มีคำว่า "ห้ามเปลี่ยนมือ" จำเลยที่ 3 ย่อมมีอำนาจที่จะสลักหลังโอนเช็คพิพาทให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ เมื่อจำเลยที่ 3 สลักหลังเช็คพิพาทส่งมอบให้แก่โจทก์เป็นการชำระหนี้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ซึ่งเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาขายลดเช็คโจทก์จึงเป็นผู้รับโอนเช็คจากจำเลยที่ 3มาไว้ในครอบครองโดยชอบ โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตาม ป.พ.พ.มาตรา 904 แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 สั่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3โดย มี ข้อตกลงว่าจำเลยที่ 3 จะต้องสอนการผลิตหินอ่อนเทียมให้จำเลย ที่ 1 ที่ 2 แล้วจำเลยที่ 3 ผิดข้อตกลง ทำให้จำเลยที่ 1 ที่ 2ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาต่อจำเลยที่ 3 ก็ตาม แต่การผิดสัญญาดังกล่าวโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิใช่คู่สัญญาหรือมีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่อาจอาศัยความเกี่ยวพันระหว่างตนกับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนยกขึ้นใช้ยันโจทก์ผู้ทรงเพื่อไม่ต้องรับผิดตามเช็คพิพาทได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 โอนเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2จึงต้องร่วมกันรับผิดตามเนื้อความในเช็คนั้น.
   
  16.ผู้สลักหลังเป็นกรรมการบริษัทสลักหลังเช็ค หลังจากบริษัทจดทะเบียนเลิกและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว ถือว่า บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้วเป็นการสลักหลังโดยปราศจากอำนาจใช้ไม่ได้  ผู้ทรงที่ได้รับเช็คมาถือว่าเป็นการสลักหลังที่ขาดสายไม่ใช้ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2940/2547
               เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุสั่งจ่ายเงินให้แก่บริษัท ฐ. มิใช่เช็คผู้ถือ ดังนั้นบริษัท ฐ. ซึ่งเป็นผู้ทรง เท่านั้นที่จะทำสัญญาขายลดและสลักหลังโอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาขายลดเช็ค เอกสารหมาย จ.3 กระทำขึ้นหลังจากที่บริษัท ฐ. ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตาม ป.พ.พ. มาตรา 1270 วรรคสอง อันถือได้ว่า บริษัท ฐ. ได้สิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว สัญญาขายลดเช็คดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ทั้งการที่ ธ. และ ส. ลงลายมือชื่อสลักหลังและประทับตราบริษัท ฐ. จำกัด ในเช็คพิพาทให้ แก่โจทก์ ก็เป็นการสลักหลังโอนโดยปราศจากอำนาจ ย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้เลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1008 โจทก์จึงเป็น ผู้ที่ได้รับเช็คพิพาทมาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย โจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 904, 905 จำเลยทั้งสามในฐานะผู้สั่งจ่ายจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์
   
  17.เช็คขีดคร่อมมีข้อความว่า A/C PAYEE ONLY มีความหมายทำนองเดียวกับเปลี่ยนมือไม่ได้หรือห้ามเปลี่ยนมือจึงโอนกันไม่ได้
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2503/2528
             แม้เช็คพิพาทจะมีส.หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ลงชื่อสลักหลังเช็คและประทับตราสำคัญของโจทก์แต่หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ลงชื่อด้วยตามข้อบังคับจึงถือไม่ได้ว่า ส. เป็นผู้แทนกระทำการแทนโจทก์การสลักหลังเช็คดังกล่าว ย่อมไม่ผูกพันโจทก์โจทก์จึงยังเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายและมีอำนาจฟ้อง
              เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมมีคำว่า 'เปลี่ยนมือไม่ได้' แม้จะมิได้ขีดฆ่าคำว่า 'จ่ายตามคำสั่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุรมิตรก่อสร้าง (โจทก์) ออก ก็แสดงว่า ผู้สั่งจ่ายต้องการให้นำเช็คเข้าบัญชีของโจทก์เท่านั้นไม่ให้จ่ายตามคำสั่งของโจทก์ต่อไป
              คำว่า 'เอซีเปยีออลลี่' มีความหมายทำนองเดียวกับ 'เปลี่ยนมือไม่ได้' หรือ 'ห้ามเปลี่ยนมือ' ตามที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 995 การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพประกอบการธนาคาร เรียกเก็บ เงินตามเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีของส.ผู้รับสลักหลังทั้งๆที่เช็คพิพาทเป็นเช็คห้ามเปลี่ยนมือ ต้องนำเงินตาม เช็คเข้าบัญชีของโจทก์เท่านั้นจะถือว่าจำเลยกระทำโดย ปราศจากความประมาทเลินเล่อหาได้ไม่จึงไม่ได้รับความ คุ้มครอง จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1000 ส.ไม่ได้เป็นผู้แทนกระทำแทนโจทก์ การที่ส. ทราบ การกระทำละเมิดของจำเลยในวันใดจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก การกระทำดังกล่าวในวันนั้นเมื่อผู้ชำระบัญชีของโจทก์ เพิ่งทราบการกระทำละเมิดของจำเลยนับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง1ปีคดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
   
  18.เช็คขีดคร่อมทั่วไปถูกลบขีดคร่อม ธนาคารจ่ายเงินไปโดยสุจริตปราศจากความประมาทเลินเล่อ ธนาคารไม่ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้สั่งจ่าย
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1254/2497
               เช็คที่ไม่ปรากฏว่ามีรอยขีดคร่อมอันได้ลบล้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นประการอื่น ถ้าธนาคารใช้เงินไปโดยสุจริตและปราศจากการประมาทเลินเล่อย่อมไม่ต้องรับผิด
                ระหว่างธนาคารผู้จ่ายเงินกับผู้สั่งจ่าย เช็คนั้นมีความผูกพันกันตามสัญญาที่เคยค้าอาศัยในการสั่งจ่ายเงินอยู่ด้วย ฉะนั้นเมื่อผู้สั่งจ่ายเช็คมีคำสั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน 60,000 บาท แม้จะมีผู้แก้จำนวนเงินเป็น 50,000 บาท และธนาคารจ่ายไปตามนั้นก็ไม่เป็นการปฏิบัตินอกเหนือคำสั่ง เช็คต้องลงวันที่ ที่ออกเช็ค แต่เช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าก็หาเสียไปไม่
                ธนาคารย่อมจะต้องใช้เงินในทันทีที่มีผู้นำเช็คมาเบิกเงินเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 991,992 ฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรแสดงให้เห็นว่าเช็คนั้นลงวันที่ล่วงหน้าแล้วมีผู้แก้วันที่ร่นเข้ามาและนำมาเบิกเงินธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยสุจริตปราศจากความประมาทเลินเล่อย่อมไม่ต้องรับผิดประเด็นข้อสุจริตหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่โจทก์ผู้กล่าวอ้างต้องนำสืบ
   
  19. สลักหลังเฉพาะเช็คระบุชื่อเพื่อเข้าบัญชีของบริษัท บ. ผู้สลักหลัง พนักงานลบถ้อยคำสลักหลังออกแล้วยักยอกเช็คไปให้บุคคลอื่นนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินแต่มีร่องลอยที่เห็นได้ชัดเจน เป็นการแก้ไขกลายเป็นสลักหลังลอยส่วนสำคัญเช็ค ย่อมเสียไปจะถือเอาประโยชน์จากเช็คไม่ได้  ธนาคารจ่ายเงินไปโดยประมาทเลินเล่อไม่ได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดต่อเจ้าของเช็คอันแท้จริง
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2290/2518
               เช็คพิพาทเป็นเช็คขีดคร่อมระบุจ่ายให้บริษัท พ.บริษัทพ. สลักหลังลอยให้โจทก์ โจทก์ใช้ตรายางประทับด้านหลังเช็คมีข้อความว่าเพื่อฝากเข้าบัญชีของโจทก์เท่านั้น แล้วลงชื่อมอบให้พนักงานของโจทก์ไปฝากเข้าบัญชี พนักงานของโจทก์ได้ลบข้อความที่โจทก์ใช้ตรายางประทับ ทำให้การสลักหลังของโจทก์กลายสภาพเป็นสลักหลังลอย แล้วยักยอกเช็คนั้นไปมอบให้ อ.แล้วอ. นำเช็คไปเข้าบัญชีธนาคารจำเลยเพื่อให้เรียกเก็บเงิน จำเลยเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นแล้วปรากฏว่าการลบถ้อยคำสลักหลังของโจทก์มีร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจน เป็นการแก้ไขในส่วนสำคัญ เช็คพิพาทย่อมเสียไปตามมาตรา 1007 อ. จะถือประโยชน์จากเช็คพิพาทไม่ได้ธนาคารจำเลยรับเงินตามเช็คไว้เพื่อ อ. โดยความประมาทเลินเล่อ ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 1000 จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเช็คพิพาทอันแท้จริง
   
  20.เช็คสั่งจ่ายผู้รับเงินตามเช็ค โดยระบุชื่อผู้รับเงินหรือผู้ถือและมีข้อความว่า A/C PAYEE ONLY ผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คคือผู้ที่มีชื่อระบุเป็นผู้รับเงินตามเช็ค  ไม่ใช่ผู้สั่งจ่ายเช็ค จึงไม่มีอำนาจฟ้องธนาคารให้รับผิดชอบชดใช้เงินตามเช็ค
   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1444/2551
               โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ที่ 2 สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมของธนาคาร ท. ให้แก่ ส. หรือผู้ถือ แม้เป็นเช็คห้ามเปลี่ยนมือ แต่ผู้เป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คนั้นคือผู้รับเงินตามเช็ค มิใช่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค โจทก์ทั้งสองก็มิได้เป็นผู้ทรงเช็ค จึงมิใช่เจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1000 ที่จะมีอำนาจฟ้องธนาคารจำเลยให้รับผิดชดใช้เงินตามเช็ค ทั้งการที่จำเลยเรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคาร ท. ไปเข้าบัญชีเงินฝากของผู้อื่นเพื่อเรียกเก็บเงิน ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองในอันที่จะทำให้โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ชดใช้ค่าเสียหายได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2512/2549
  จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำเลยที่ 1 ขาย และส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ ส. โดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส. ขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต ครั้นครบกำหนดจำเลยที่1 ไม่ใช้สิทธิไถ่คืน แต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มิใช่หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์บุคคลจะพึงมีสิทธิเหนือที่ดินพิพาทคงมีแต่ สิทธิครอบครอง แม้โจทก์จะได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท แต่การได้มาของโจทก์ก็เป็นการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากทางนิติกรรมซึ่งถ้ายังมิได้จดทะเบียน โจทก์จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ โดยสุจริตแล้วหาได้ไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6229/2549

  อ. ขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินทีมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์โดย ทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนโอนสิทธิกันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ อ. ได้สละเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทและโอนการครอบครองโดยส่งมอบที่ดินพิพาทแก่ โจทก์ และโจทก์เข้าครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนในวันที่ซื้อขายแล้ว ดังนั้น การครอบครองที่ดินพิพาทของ อ. จึงสิ้นสุดลง และโจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367, 1377 และ 1378 อ. ไม่ใช่เจ้าของ อ. และไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปจำนองแก่จำเลยที่ 2 เพราะต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 705 การจำนองจึงไม่มีผล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นผู้รับจำนองสุจริตหรือไม่เพราะสิทธิของผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน โดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรค สอง นั้น ต้องเป็นการได้สิทธิในที่ดินที่ได้จดทะเบียนแล้ว และสิทธิที่ได้นั้นต้องเกิดจากเอกสารสิทธิของที่ดินที่ออกโดยชอบ เมื่อการออกโฉนดที่ดินพิพาทไม่ชอบ จำเลยที่ 2 จะอ้างสิทธิที่เกิดจากที่ดินส่วนที่ออกโดยไม่ชอบดังกล่าวหาได้ไม่ กรณีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 1299 วรรคสอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจำนองที่ดินพิพาทระหว่าง อ. กับจำเลยที่ 2 ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2550
     
  การครอบครองที่ดินของผู้อื่น อันจะเป็นเหตุให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 นั้น ต้องเป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่นที่ได้ออกโฉนดแล้วเท่านั้น ทั้งจะต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีด้วย เมื่อทางราชการเพิ่งออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งห้าเป็นครั้งแรกเมื่อวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2539 นับถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยทั้งสองฟ้องแย้ง ยังไม่ถึงสิบปี จำเลยทั้งสองจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์

  จำเลย ทั้งสองจะนับระยะเวลาที่ครอบครองที่พิพาทก่อนที่พิพาทออกโฉนดรวมเข้าด้วยไม่ ได้เพราะการครอบครองปรปักษ์จะมีได้แต่เฉพาะที่ดินมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3016/2547

  การ ที่จำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของกรมชลประทานและ รับว่าหากกรมชลประทานจะเอาคืน จำเลยก็จะคืนให้เช่นนี้ การครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการครอบครองชั่วคราวเท่านั้น มิได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ อีกทั้งที่ดินที่บุคคลจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ต้องเป็นที่ดินซึ่งบุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์อยู่ เมื่อที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 7107 ซึ่ง ทางราชการเพิ่งออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท ท. ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทจึงต้องเริ่มนับเมื่อทางราชการออก โฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน แต่จำเลยมิได้บอกกล่าวไปยังบริษัท ท. ว่าตนเองเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยสุจริตอย่างเป็นเจ้าของ ต่อมาบริษัท ท. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ค. จำเลยกลับมีหนังสือขอซื้อที่ดินไปยังบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ค. พฤติการณ์ของจำเลยจึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ค. เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ดังนั้น การอยู่ในที่ดินพิพาทของจำเลย จึงมีลักษณะเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของผู้อื่น ซึ่งตราบใดที่จำเลยมิได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังเจ้าของ ที่ดินว่าไม่มีเจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 จำเลยย่อมไม่มีสิทธิครอบครอง แม้จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาเกินกว่า 10 ปี จำเลยก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3685 - 3686/2546
     
  บริษัท ด. เจ้าของที่ดินได้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน 11 คูหาขายโดยด้านหลังอาคารมีกำแพงรั้วคอนกรีตสูงประมาณ 2 เมตร กั้นยาวตลอดทั้ง 11 คูหาจำเลยที่ 4 ซื้ออาคารพาณิชย์เมื่อปี 2525 ส่วนจำเลยที่ 5 ซื้ออาคารพาณิชย์เมื่อปี 2536จำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้ต่อเติมรั้วคอนกรีตเดิมซึ่งอยู่นอกโฉนดที่ดินที่ซื้อมาให้สูงขึ้นและมุงหลังคาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ส่วนโจทก์ซื้อที่ดินมาเมื่อปี 2537 ซึ่ง มีเนื้อที่ครอบคลุมรั้วคอนกรีตทั้งหมด ในกรณีรั้วคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างไว้แล้วเดิมไม่มีบทกฎหมายมาตราใดที่จะ ยกขึ้นมาปรับแก่คดีได้โดยตรง ในการวินิจฉัยคดีจึงต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือมาตรา 1310 ประกอบมาตรา 1314 ซึ่ง บัญญัติให้โจทก์เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้าง โจทก์จึงเป็นเจ้าของรั้วคอนกรีตเดิม ส่วนรั้วคอนกรีตที่ต่อเติมให้สูงขึ้นและสิ่งปลูกสร้างด้านหลังอาคารพาณิชย์ ที่ต่อเติมขึ้นภายหลังไม่ใช่การสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ อื่น หรือสร้างโรงเรือนหรือสิ่งก่อสร้างอื่นในที่ดินของผู้อื่น แม้จำเลยที่ 4 และที่ 5 จะกระทำไปโดยสุจริต ก็ไม่มีสิทธิใช้ที่ดินของโจทก์ได้ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 1312 และมาตรา 1310 ประกอบมาตรา 1314 จึงต้องรื้อออกไป

  ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาคดีเข้าด้วยกัน 5 คดี โจทก์เสียค่าอ้างเอกสารอัตราสูงสุด 200 บาท แม้จะไม่ครบถ้วนก็ไม่มีบทกฎหมายให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะอ้างเอกสารเป็นพยานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ก็ บัญญัติเพียงว่าห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความมิได้แสดงความจำนง ที่จะอ้างอิงเท่านั้นทั้งยังยกเว้นไว้ด้วยว่าถ้าเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีแม้จะฝ่าฝืนบทบัญญัติในอนุมาตรานี้ก็ให้ ศาลมีอำนาจที่จะรับฟังได้ ดังนั้นการที่ศาลรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ชอบ

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2618/2549
     
  คดี ล้มละลายเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว ประเด็นมีว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เป็นคนละประเด็นกับคดีนี้ที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ใน มูลหนี้ตามสัญญาซื้อขาย จึงไม่ใช่เรื่องเดียวกันตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง ไม่เป็นฟ้องซ้อน

  ข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 โอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่มีอยู่แก่โจทก์ให้แก่จำเลยที่ 2 มิใช่เป็นแต่เพียงโอนสิทธิเรียกร้องแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 เท่านั้น กรณีมิใช่เรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง จึงไม่อาจนำ ป.พ.พ. มาตรา 306 มาใช้บังคับได้ แต่การที่โจทก์กับจำเลยที่ 2 ได้ทำข้อตกลงกันต่อมาว่า โจทก์กับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้อขายดินกันซึ่งเป็นดินแปลงเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายจากโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ขุดดินของโจทก์ไปครบแล้ว จำเลยที่ 2 ยังชำระค่าดินให้แก่โจทก์ไม่ครบ ถือได้ว่าเป็นสัญญาระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้คนใหม่ ย่อมมีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตามมาตรา 350 ซึ่งทำให้หนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นอันระงับสิ้นไปตามมาตรา 349 แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญาซื้อขายดิน

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2549
     
  ผู้ร้องไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะเข้าสู้ราคาว่าจะนำที่ดินไป พัฒนาเพื่อแสวงหากำไรเมื่อใด อย่างไร ซึ่งจะทำให้เห็นว่าการได้รับโอนที่ดินล่าช้าจะทำให้ผู้ร้องเสียประโยชน์ใน เชิงธุรกิจถึงขนาดว่าที่ดินนั้นหมดประโยชน์แก่ผู้ร้อง จึงไม่อาจถือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับรู้โดยปริยาย ทั้งการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้าน การขายทอดตลาดได้ ผู้ซื้อทรัพย์สินอาจยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทันที เพราะอาจมีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าว กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 ที่ จะถือว่าการซื้อขายจะเป็นผลสำเร็จก็แต่ด้วยมีการชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ ดำเนินการขายทอดตลาด ทั้งคดีในชั้นที่ อ.ร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ศาลก็มีคำสั่งยกคำร้อง มิได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันจะทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้แก่ผู้ร้องกลายเป็นพ้นวิสัย กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 เช่นกัน ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอมัดจำคืน

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 514 บัญญัติ ให้ผู้สู้ราคาในการขายทอดตลาดพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้ อื่นสู้ราคาสูงขึ้น หรือมีการถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน แต่ผู้ร้องสู้ราคาสูงสุดและเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อาจยกบทกฎหมายดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความผูกพัน ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7973 - 7975/2548
     
  จำเลยที่ 4 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิดของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้นำไปส่งที่คลังสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ระหว่างการขนส่งจำเลยที่ 4 ประมาท เลินเล่อขับรถด้วยความเร็วเกินสมควรแล่นเข้าทางโค้งที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทาง โค้งหักข้อศอกโดยไม่ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำวัตถุระเบิดซึ่งบรรทุกมาตกกระจายอยู่บนพื้นถนน หลังจากนั้นมีชาวบ้านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ตกกระจายอยู่บนพื้น ถนนดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมหลาย ร้อยคน และทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย การกระทำของชาวบ้านที่ทำให้เกิดระเบิดขึ้นเช่นนี้เป็นเหตุแทรกแซงที่วิญญูชน คาดหมายได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวง ก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนที่ใช้ยวดยานสัญจรผ่านที่เกิด เหตุจะหยุดรถลงไปมุงดูเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งอาจมีคนไม่ดีซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นถือโอกาสหยิบฉวยเอา ทรัพย์สินสิ่งของที่ตกหล่นไปได้ ทั้งการขนส่งวัตถุระเบิดครั้งนี้ก็มิได้จัดให้มีป้ายข้อความว่า "วัตถุระเบิด" ติดแสดงไว้ให้เห็นได้ง่ายที่ด้านหน้าและด้านหลังรถบรรทุกวัตถุระเบิดคันเกิด เหตุด้วย จึงต้องถือว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นผลใกล้ชิดสัมพันธ์ต่อเนื่องมาจากการ ขับรถโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 4 ซึ่งกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 4 ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 425

  จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองวัตถุระเบิดในขณะเกิดเหตุวัตถุระเบิดดังกล่าวระเบิดขึ้น วัตถุระเบิดที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองดังกล่าวเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 วรรคสอง กำหนดให้จำเลยที่ 1 ผู้ มีไว้ในครอบครองต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ทรัพย์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของโจทก์ทั้งสามผู้เสียหายเอง

  รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกระเบิดดังกล่าวไม่ได้มีการจัดให้มีป้ายข้อความว่า "วัตถุ ระเบิด" ติดแสดงไว้ให้เห็นได้ง่ายที่ด้านหน้าและด้านหลัง และไม่ได้ติดแถบสะท้อนแสงสีแดงสลับขาวในแนวเส้นทะแยงมุมที่ท้ายรถตามกฎ กระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 5 และมาตรา 17 วรรคสอง อันเป็นการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 422 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ทำการฝ่าฝืนนั้นเป็นผู้ผิด หากจำเลยที่ 1 ได้ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้วชาวบ้านที่เห็นข้อความ เตือนภัยดังกล่าวก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ตก กระจายอยู่บนพื้นถนนหรือแม้จะเข้ามายุ่งเกี่ยวก็อาจใช้ความระมัดระวังเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่เกิดเหตุระเบิดขึ้นก็ได้ เมื่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติที่อาจป้องกันได้ แต่จำเลยที่ 1 ผู้ครอบครองวัตถุระเบิดมิได้จัดการระมัดระวังตาม สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เพื่อป้องกันมิให้ชาวบ้านเข้ามายุ่งเกี่ยวและทำให้เกิดการระเบิดขึ้น การที่ภายหลังจากรถบรรทุกระเบิดพลิกคว่ำและมีชาวบ้านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ วัตถุระเบิดที่ตกกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นเหตุให้เกิดมีการระเบิดขึ้นทำให้ ทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามเสียหาย จึงมิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และชาวบ้านที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอันเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้น นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ทั้งสาม จึงถือไม่ได้ว่าการระเบิดเกิดขึ้นเพราะความผิดของโจทก์ทั้งสามเอง ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสามตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 วรรคสอง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4392/2547
     
  ต. ให้จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินพิพาทมีกำหนด 30 ปี และจะให้จำเลยที่ 1 เช่าต่อไปอีก 30 ปี หลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงถ้าจำเลยที่ 1 ต้องการ โดยจำเลยที่ 1 ยอมให้ ต. กู้ยืมเงิน 300,000 บาท เพื่อนำไปซื้อที่ดินพิพาท การกู้ยืมเงิน ต. จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ยังไม่เรียกให้ ต. ชำระดอกเบี้ยนับแต่กู้ยืมเงินแต่ให้ชำระเมื่อครบกำหนดการเช่า 30 ปี ถ้ามีการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นงวดที่สองอีก 30 ปี จำเลยที่ 1 จะไม่เรียกร้องดอกเบี้ยดังกล่าว ดังนี้ การได้มาซึ่งที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 เป็น สัญญาที่มีสภาพบังคับโดยสมบูรณ์ในตัวของแต่ละสัญญา สัญญาทั้งสองประเภทแม้จะผูกโยงสิทธิประโยชน์ต่อกัน แต่โดยผลแห่งสัญญาแล้ว แต่ละฝ่ายได้ป้องกันสิทธิอันจะก่อผลได้เสียภายหน้าของแต่ละสัญญาแล้ว ถ้าหากมี หาใช่ข้อตกลงที่เพิ่มภาระแก่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เช่าให้ต้องปฏิบัติยิ่งกว่าหน้าที่ของผู้เช่าตามปกติ สัญญาเช่าที่ดินพิพาทระหว่าง ต. กับจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

  ข้อความตามข้อตกลงในสัญญาเช่าที่ดินพิพาทเป็นแต่เพียงคำมั่นของ ต. ว่าจะให้จำเลยที่ 1 เช่า ที่ดินพิพาทต่อไปเท่านั้น ยังไม่ก่อให้เกิดสัญญา แม้สัญญาเช่าเดิมจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ แต่คำมั่นนี้ก็ยังไม่มีผลผูกพัน ต. เพราะยังไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้สนองรับก่อน ต. ถึงแก่ความตาย ทั้งเมื่อจำเลยที่ 1 ได้รู้อยู่แล้วว่า ต. ถึงแก่ความตายก่อนสัญญาเช่าจะครบกำหนด 30 ปี กรณีก็ต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 360 ซึ่งบัญญัติว่ามิให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 169 วรรค สอง มาใช้บังคับ คำมั่นของ ต. ย่อมไม่มีผลบังคับ และไม่เป็นมรดกของ ต. จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นทายาทผู้รับมรดกที่ดิน พิพาทที่จำเลยที่ 1 เช่าให้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1599 และมาตรา 1600 จำเลยที่ 1 จึงฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์จดทะเบียนต่ออายุการเช่าที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่ 1 อีก 30 ปีไม่ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1602/2548

  สัญญา เช่ามีข้อความว่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าเช่าอยู่ต่อไป โดยผู้ให้เช่าจะต่ออายุสัญญาเช่าให้ทุก ๆ 3 ปี ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นคำมั่นของ ป. ผู้ให้เช่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบก่อนจะสนองรับว่า ป. ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว กรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 360 ต้องนำบทบัญัญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 169 วรรค สอง มาใช้บังคับ คำมั่นจึงไม่เสื่อมเสียไป มีผลผูกพันโจทก์ผู้รับโอนซึ่งเป็นทายาทให้ต้องปฏิบัติตาม โดยให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเดิม โจทก์ต้องยินยอมให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทต่อไปนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 ส่วนการต่ออายุสัญญาเช่าในระยะ 3 ปีถัดมานับแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นไป ต้องแยกพิจารณาต่างหากอีกกรณีหนึ่ง หาใช่มีผลผูกพันตลอดไปไม่

  แม้ข้อความในสัญญาเช่าจะมีคำมั่นที่ ป. ผู้ให้เช่าให้ไว้ แต่คำมั่นดังกล่าวจะมีผลผูกพันในการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งต่อไปและตกทอดแก่ โจทก์ได้ก็ต่อเมื่อคำมั่นนั้นมีผลบังคับก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าครั้งท้าย สุดด้วยการที่จำเลยได้แสดงเจตนาสนองรับคำมั่นโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ ป. ถึงแก่ความตายแล้วตึกแถวพิพาทตกเป็นของโจทก์ผู้เป็นทายาท จำเลยทราบว่า ป. ถึงแก่ความตายแล้งจึงมีหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่าไปยังโจทก์เมื่อวันที่ 10 พฤศจายน 2538 กรณีเช่นนี้จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 360 ซึ่งบัญญัติมิให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 169 วรรค สอง มาใช้บังคับหากว่าก่อนจะสนองรับนั้นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่า ผู้เสนอตาย คำมั่นดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับและไม่เป้นมรดกตกทอดอันจะผูกพันโจทก์ซึ่ง เป็นทายาท หนังสือต่ออายุสัญญาเช่าจึงไร้ผลและไม่ก่อให้เกิดสัญญาเช่าขึ้นใหม่ โจทก์ย่อมมีสิทธิไม่ต่ออายุสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยได้ เมื่อโจทก์มีหนังสือไปยังจำเลย แจ้งว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทอีกต่อไปและบอกเลิกสัญญา เช่า สัญญาเช่าตึกแถวพิพาทจึงต้องสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 อันเป็นวันครบกำหนดการต่ออายุสัญญาเช่า โจทก์ย่อมฟ้องขับไล่จำเลยได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1647/2549
     
  สัญญากู้ยืมเงินส่วนที่เกิน 350,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้วนำมารวมเข้าเป็นต้นเงินกู้ที่ทำขึ้นใหม่เป็นดอกเบี้ยต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 และพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก) ส่วนของต้นเงินที่มาจากดอกเบี้ยที่ไม่ชอบทั้งหมดย่อมตกเป็นโมฆะ แต่ไม่ทำให้ส่วนของต้นเงินที่ชอบจำนวน 350,000 บาท เสียไปด้วย เพราะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่งกรณีได้ว่าโจทก์จำเลยเจตนาให้ส่วนที่ไม่ เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 โจทก์จึงคงมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินในส่วนที่ชอบคือต้นเงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2540 ซึ่งเป็นวันทำสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้อง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 19 มกราคม 2536 ซึ่ง เป็นวันที่กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับก่อน ทั้งที่โจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับ จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากคำฟ้อง ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 142 ประกอบมาตรา 246

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2335/2548
     
  จำเลยกู้เงินโจทก์ไป 500,000 บาท ต่อมาจำเลยได้ติดต่อขอกู้เงินโจทก์อีก 4,000,000 บาท แล้วโจทก์กับจำเลยได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยระบุรวมเอาจำนวนเงิน 500,000 บาท ที่จำเลยกู้จากโจทก์ไปก่อนหน้านั้นเข้าไว้ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท แม้การกู้เงินกันจำนวน 4,000,000 บาท ในภายหลังจะไม่เกิดขึ้น หนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวก็ยังมีผลสมบูรณ์บังคับกันได้ในหนี้จำนวน 500,000 บาท ที่มีการกู้ยืมกันจริง และถือว่าโจทก์มีหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีในหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 500,000 บาท แล้วตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1115/2549
     
  จำเลย ซื้อที่ดินซึ่งติดจำนองมาจากการขายทอดตลาดในคดีอื่นของศาลชั้นต้น โดยโจทก์และจำเลยมิได้เป็นคู่ความในคดีนั้น โจทก์ผู้ทรงสิทธิจำนองย่อมมีสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ตัวที่ดินนั้นได้ แต่มิได้ทำให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะเป็นผู้จำนอง ฐานะของจำเลยเป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง อันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. ลักษณะ 12 หมวด 5 มิ ใช่ว่าเมื่อจำเลยซื้อที่ดินซึ่งติดจำนองมาแล้วโจทก์จะอาศัยสิทธิความเป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ติดตามบังคับคดีแก่ที่ดินนั้นได้ทันที เมื่อโจทก์และจำเลยมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ประเด็นแห่งคดีก็เป็นคนละอย่างกัน โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์และบังคับจำนองแก่ที่ดินดังกล่าว จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3874/2549
     
  การ กู้ยืมเงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไป ถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง นั้น หมายความรวมถึงการห้ามมิให้ยกขึ้นต่อสู้คดีด้วย เมื่อการกู้ยืมเงิน 5,000,000 บาท ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์กับ ร. ร่วมกันกู้ยืมจากจำเลยนั้นไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ จำเลยจึงไม่อาจอ้างการกู้ยืมเงินดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อยึดถือโฉนดที่ดิน ของโจทก์ที่จำเลยมอบให้ยึดถือเป็นประกันไว้ได้

  โจทก์ กับ ร. ตกลงโอนที่ดินให้แก่จำเลยเป็นการตีใช้หนี้โดยจำเลยจะต้องชำระเงินเพิ่มให้ แก่โจทก์กับ ร. อีกจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระเพิ่มนั้นเป็นสาระสำคัญที่จะ ต้องตกลงกัน แต่จำเลยยังไม่ได้ตกลงในรายละเอียดว่าจำเลยจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ กับ ร. เป็นจำนวนเท่าใด จึงนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินของโจทก์ไว้ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3597/2549
     
  ป.พ.พ. มาตรา 1001 ได้ บัญญัติให้ฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่ตั๋ว ถึงกำหนด โดยไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเป็นผู้ฟ้องดังเช่นมาตรา 1002 การ ที่โจทก์ในฐานะที่ผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินได้รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน จากผู้รับเงินฟ้องจำเลยให้รับผิดในฐานะผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จึงต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา 1001

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6442/2548
     
  จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาท โดยมีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลักหลัง ต่อมาจำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทไปแลกเงินสดจากโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ได้แก้ไขวันที่ลงในเช็ค ซึ่งถือเป็นข้อสำคัญ เมื่อจำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เช็คพิพาทเป็นอันเสียเฉพาะจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทมาฟ้องร้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิด

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6470/2548
     
  ก่อนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ประกอบกิจการค้าขายเฟอร์นิเจอร์ใช้ชื่อร้านว่า ส.เฟอร์นิเจอร์ และจำเลยที่ 2 ได้สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ เมื่อจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ก็ยังคงสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ อีก การที่โจทก์ส่งสินค้าตามที่จำเลยที่ 2 สั่งในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แต่เมื่อจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แล้วการซื้อสินค้าของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวก็อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์จากสินค้าที่โจทก์ส่งไปให้ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่จำเลยที่ 2 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ด้วย

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2626/2548
     
  โจทก์ ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันสั่งซื้อและรับสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากโจทก์ตามสำเนาใบสั่งของชั่วคราว จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้ การต่อสู้คดีว่าจำเลยทั้งสี่มิได้ร่วมกันสั่งซื้อสินค้าและ รับสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากโจทก์ตาม สำเนาใบสั่งของชั่วคราวและสำเนา ใบสั่งของชั่วคราวดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม เท่ากับว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ รับว่าต้นฉบับสำเนาใบสั่งของชั่วคราว ดังกล่าวอยู่ที่จำเลยทั้งสี่ จึงเป็นกรณีไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาโดยประการอื่นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2) ศาล ย่อมมีอำนาจที่จะรับฟังสำเนาเอกสารใบส่งของชั่วคราวแทนต้นฉบับเอกสารดัง กล่าวได้ โดยโจทก์ไม่ต้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกต้นฉบับเอกสารก่อน

  จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นสามีภริยา และเป็นหุ้นส่วนเพียง 2 คนในห้างจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด จำเลยที่ 3 ยอมให้จำเลยที่ 2 นำชื่อของตนไประคนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 แต่แรกเริ่มจัดตั้งห้างจำเลยที่ 1 และได้ร่วมกันกู้เงินธนาคารมาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันและเป็นทุนดำเนินกิจการของห้างจำเลยที่ 1 มาแต่ต้น จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อโจทก์เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1082

  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1025 ห้าง หุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิด ร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด ดังนั้นบุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน ป.พ.พ. มาตรา 1054 จึง บัญญัติให้รับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามัญเสมือนเป็น หุ้นส่วน คือต้องรับผิดโดยไม่มีจำกัดจำนวนหนี้ ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1077 คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสองประเภทคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดและพวกไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งมีความผิดไม่เท่ากัน จึงไม่อาจนำมาตรา 1054 มา ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ เพราะไม่อาจกำหนดได้ว่าจะต้องรับผิดเสมือนเป็นหุ้นส่วนประเภทใด จึงได้บัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อบังคับใช้กับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัด ความรับผิดไว้โดยเฉพาะในมาตรา 1082 โดยให้ผู้เป็น หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่ยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ ชื่อของตนระคนเป็น ชื่อห้างรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

  จำเลยที่ 4 ไม่ใช่หุ้นส่วนของห้างจำเลยที่ 1 แม้จะยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 ก็หาต้องรับผิดต่อโจทก์เสมือนเป็นหุ้นส่วนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1054 ประกอบมาตรา 1080 จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6470/2548
     
  ก่อนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ประกอบกิจการค้าขายเฟอร์นิเจอร์ใช้ชื่อร้านว่า ส.เฟอร์นิเจอร์ และจำเลยที่ 2 ได้สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ เมื่อจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ก็ยังคงสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ อีก การที่โจทก์ส่งสินค้าตามที่จำเลยที่ 2 สั่งในชื่อ ส.เฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แต่เมื่อจดทะเบียนเป็นจำเลยที่ 1 แล้วการซื้อสินค้าของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวก็อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็ได้เข้าไปถือเอาประโยชน์จากสินค้าที่โจทก์ส่งไปให้ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่จำเลยที่ 2 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ด้วย

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365 - 388/2548
     
  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งให้เลิกจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 แต่ ป.พ.พ. มาตรา 1249 ให้พึงถือว่าจำเลยที่ 1 ยัง คงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชีส่วนการตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้ชำระบัญชีนั้นก็มีผลเพียงให้ผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการต่าง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1259 และจำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เท่านั้น จำเลยที่ 2 ยังคงเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของจำเลยที่ 1 ไม่จำกัดจำนวน ตามมาตรา 1077 (2)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5619/2548

  ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ซึ่ง นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดรับรองระบุว่า นายทะเบียนได้จำแนกห้างหุ้นส่วนนี้ออกจากสารบบทะเบียนเพราะมีมูลเหตุเชื่อ ว่าไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว หาได้มีข้อความอันใดที่แสดงว่า ฐานะการเป็นนิติบุคคลของจำเลยที่ 1 ได้สิ้นสุดหรือหมดสภาพไปแล้วในเวลาที่โจทก์ยื่นคำฟ้องนั้นไม่ ทั้งข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนได้จำแนกจำเลยที่ 1 ออก จากสารบบทะเบียนเพราะมีมูลเหตุที่เชื่อว่าไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการ งานนั้น ก็มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นต้องสิ้นสภาพ ของการเป็นนิติบุคคลไป โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4786/2549
   
  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร ป.พ.พ. มาตรา 1556 วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่เด็กบรรลุภาวะแล้วจะต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันบรรลุนิติภาวะ ปรากฏตามสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านว่า ผู้ร้องเกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2512 ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2546 ขณะผู้ร้องมีอายุได้ 34 ปี จึงเป็นการยื่นคำร้องขอเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันบรรลุนิติภาวะ คดีของผู้ร้องจึงขาดอายุความ แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าผู้ตายไม่เคยปฏิเสธว่าผู้ร้องมิใช่บุตรไม่มีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายจนเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ร้องไปติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกคุรุสภา (ช.พ.ค.) แต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้ อ้างว่าไม่มีหลักฐานแสดงว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย นับเป็นเหตุขัดข้องโดยเพิ่งเกิดการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงต้องใช้สิทธิทางศาลขอให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วย กฎหมายของผู้ตายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ก็ตาม แต่การใช้สิทธิทางศาลของผู้ร้องก็ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติเรื่อง อายุความดังกล่าวด้วย ผู้ร้องจะอ้างว่าผู้ร้องเพิ่งถูกโต้แย้งสิทธิ คดียังไม่ขาดอายุความหาได้ไม่

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3381/2549

  พินัยกรรมข้อ 2 ที่ มีข้อกำหนดยกที่ดินให้แก่ผู้ร้องโดยนำที่ดินดังกล่าวไปจัดการอย่างใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์และนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปดำเนินการก่อตั้ง มูลนิธิ เป็นการได้กำหนดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว เพียงแต่ให้ผู้รับพินัยกรรมนำผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินไปก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งเป็นกรณีที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากทรัพย์มรดกตกเป็นของผู้รับพินัยกรรม และมรดกได้ก่อเกิดผลประโยชน์แล้ว ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (3)

  พินัยกรรมข้อ 3 ที่ มีข้อกำหนดว่า เงินสดซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารทั้งหมดยกให้ ส. และผู้ร้องเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นการกำหนดให้ผู้ ร้องและ ส. เป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้น มิได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสดให้แก่ผู้ร้องและ ส. และไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจำนวนมาก น้อยเพียงใด จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (2) (3)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4095/2549

  ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ห้าม มิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย..." คำว่า คดีมรดก ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกด้วยกันด้วยเรื่องสิทธิ เรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์มรดก ฉะนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาของทายาทคือจำเลยที่ 1 จึง มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกของ บ. และโจทก์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของ บ. ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินจากจำเลยทั้งสองเพื่อ นำมาแบ่งปันแก่ทายาทของ บ. กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก จำเลยที่ 2 ไม่อาจยกอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง ขึ้นกล่าวอ้างได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3959/2545

  พฤติกรรมของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่ เข้าเป็นตัวการในการทำสัญญาขนส่งกับผู้ส่งด้วยตนเองในการจัดการขนส่งต่อ เนื่องจากลานวางตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังจนถึงลานวางตู้สินค้าท่าเรือซานเตา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เข้าลักษณะเป็นผู้ขนส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ที่ บัญญัติไว้ว่า"ผู้ขนส่ง" หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเล เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติโดยทำสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของแล้ว แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่ามีการขนส่งหลายช่วง และจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ได้เป็นผู้ขนส่งช่วงสุดท้ายแต่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ในฐานะผู้ขนส่งก็ต้องรับผิดเพื่อการกระทำของผู้ขนส่งอื่น ตามพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 43 หากผู้ขนส่งอื่นประพฤติผิดสัญญาขนส่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ขนส่งอื่นมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่จำเลยที่ 1โดยไม่ได้เวนคืนใบตราส่งอันเป็นการประพฤติผิดบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3 และ 28 เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับชำระราคาสินค้าที่ขนส่ง จำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในเที่ยวที่ตนรับขนส่งแก่โจทก์นับแต่วันผิดสัญญาเป็นต้นไป

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1351/2546

  โจทก์ เป็นแต่เพียงผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนของผู้ขนส่งในราชอาณาจักร เนื่องจากผู้ประกอบกิจการรับขนของทางทะเลมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ จึงมอบให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ที่ท่าต้นทางแทน โดยโจทก์จะได้รับบำเหน็จตัวแทนจากจำนวนค่าระวางที่ผู้ส่งชำระให้ โจทก์จึงเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตามประเพณีใน ธุรกิจการรับขนของทางทะเล ให้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งในการดำเนินงานอันเกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจากการรับขน ของทางทะเล โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง ทะเลฯ มาตรา 3 โจทก์ เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ ว. ซึ่งเป็นผู้ขนส่งเท่านั้น โจทก์จึงมิใช่คู่สัญญาตามสัญญารับขนของทางทะเลกับจำเลย ทั้งไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจตัวแทนผู้ขนส่งฟ้องคดีแทนผู้ขนส่งได้ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีโดยที่สายการเดินเรือ ว. มิได้มอบอำนาจให้ดำเนินการ จึงไม่มีอำนาจทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 801(5) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

  ศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชี้สองสถานโดยมิได้กำหนด ประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องไว้ แต่ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน แม้จะมิได้มีการกำหนดประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องไว้ ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาคดีไปก็ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3934/2546

  การที่โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ทรงใบตราส่งไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อที่ท่าเรือปลายทางจึงชำระเงิน 100,000 ดอลลาร์ ฮ่องกง ให้แก่บริษัท ย. เจ้าหนี้ของจำเลยทั้งสองแทนจำเลยทั้งสองแล้วรับสินค้าไป ทั้งที่เป็นหน้าที่ของจำเลยทั้งสองจะต้องดำเนินการ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 หลายประการ ถึงแม้ในภายหลังโจทก์ที่ 1 จะได้ใช้เงินคืนให้โจทก์ที่ 2 แต่โจทก์ที่ 2 ก็ ยังได้รับความเสียหายในส่วนอื่นอีกอันเนื่องมาจากการกระทำของจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นเหตุให้ถูกบริษัท ย. ยึดหน่วงสินค้าไว้ จึงเป็นเรื่องที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลใดตามกฎหมาย แพ่งระหว่างโจทก์ที่ 2กับจำเลยทั้งสอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 มาตรา 45 ประกอบด้วยมาตรา 26 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แล้ว โจทก์ที่ 2 จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองเรียกค่าเสียหายส่วนอื่นได้

  จำเลยที่ 2 อยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศโดยไม่มีสำนักงานหรือสาขาอยู่ในประเทศไทย จำเลยที่ 2 ประกอบ กิจการรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศโดยมีบำเหน็จเป็นทางค้าปกติรวมทั้งใน ประเทศไทยด้วย ซึ่งในการประกอบกิจการในประเทศไทยจำเลยที่ 2 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนและจำเลยที่ 1 ได้เข้าทำสัญญารับขนสินค้าทางทะเลกับโจทก์ที่ 1 ผู้ส่งแทนจำเลยที่ 2เมื่อจำเลยที่ 2 ผู้เป็นตัวการปฏิบัติผิดสัญญาไม่ส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่โจทก์ที่ 2ผู้ทรงใบตราส่งเมื่อสินค้านั้นถึงเมืองท่าปลายทาง จำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวแทนต้องรับผิดสำหรับความเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญานั้นต่อโจทก์ที่ 1 ผู้ส่งและโจทก์ที่ 2 ผู้ทรงใบตราส่งแต่ลำพังตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824

  จำเลยที่ 2 ปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับความเสียหายโดยโจทก์ที่ 2 ต้องนำเงินไปชำระหนี้ให้บริษัท ย. แทนจำเลยที่ 2 ในวันที่ 13 ธันวาคม2540 จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์ที่ 1 และที่ 2 นับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2540อันเป็นวันที่โจทก์ที่ 2 ได้ชำระเงินไป จึงต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าว

  โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกงที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระ หนี้เป็นเงินต่างประเทศจึงตรงตามคำฟ้องแต่ที่กำหนดให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตาม อัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครโดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศ ไทย เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นวันทำการในวันที่มีคำพิพากษาเป็นเกณฑ์ นั้นไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง และในเรื่องหนี้เงินต่างประเทศนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 196 วรรค หนึ่ง บัญญัติให้สิทธิลูกหนี้ชำระหนี้เป็นเงินไทยได้ และในวรรคสองบัญญัติไว้ว่าการเปลี่ยนเงินนี้ให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงินดังนี้ จำนวนเงินบาทที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์จะเป็นจำนวนเท่าใดย่อมต้องคิดตาม อัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่มีการชำระหนี้แก่โจทก์จริง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2547

  จำเลย เป็นเจ้าของเรือมาตุภูมิได้ดำเนินการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทอาร์. โดยแบ่งหน้าที่และผลประโยชน์กัน จำเลยจึงเป็น "ผู้ขนส่ง" นิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ เพราะเข้าลักษณะของบุคคลที่ประกอบกิจการรับขนของทางทะเลเพื่อบำเหน็จเป็นทาง ค้าปกติและร่วมกันเป็นฝ่ายที่ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของ ดังนั้น เมื่อสินค้าของโจทก์ได้รับความเสียหายเพราะอุณหภูมิไม่คงที่ในระหว่างการขน ส่งในช่วงจากท่าเรือในเมืองสุราบายาถึงท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งมีความล่าช้าผิด ปกติ จำเลยในฐานะผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายของสินค้าให้แก่โจทก์

  พยาน หลักฐานของโจทก์เป็นพยานเอกสารที่ทำขึ้นก่อนเกิดข้อพิพาท เอกสารแต่ละฉบับมีรายละเอียดและจำนวนเงินระบุไว้อย่างมีเหตุผล เชื่อว่ารายการต่างๆ มีมูลค่าตามที่โจทก์กล่าวอ้างจริง อย่างไรก็ตาม น. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ให้ถ้อยคำว่าสินค้ารายพิพาทนี้เป็น ราคาซีแอนด์เอฟคือราคาสินค้ารวมค่าระวาง ดังนั้น ค่าระวางรายการที่สองที่โจทก์เรียกร้องมาจึงรวมอยู่ในค่าสินค้ารายการที่ หนึ่งด้วยแล้ว โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้ซ้ำอีกได้ ส่วนค่าเสียหายรายการที่เหลือ เมื่อเป็นรายการที่โจทก์ได้จ่ายไปจริงและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่น จึงเป็นความเสียหายที่แท้จริงของโจทก์ แต่เมื่อคดีนี้เป็นการเรียกร้องให้จำเลยผู้ขนส่งรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเล จำเลยจึงอ้างข้อจำกัดความรับผิดไม่เกินกิโลกรัมละ 30 บาทต่อน้ำหนักของสินค้าตามข้อต่อสู้ของจำเลยได้ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 59 (1)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2069/2543
     
  จำเลยที่ 2 มิได้เป็นคู่สัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งซึ่งว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้ขนส่ง เมื่อจำเลยที่ 1 นำเรือเข้าจอดที่ท่าเรือของบริษัทจำเลยที่ 2 ได้มีการขนถ่ายตู้สินค้าที่ใช้ขนส่งสินค้าในคดีนี้ลงจากเรือ และจำเลยที่ 1 มอบให้จำเลยที่ 2 เพื่อให้จำเลยที่ 2 มอบ ตู้สินค้านั้นให้ผู้รับตราส่งต่อไป อันเป็นการประกอบกิจการเช่นเดียวกับการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย การดำเนินการดังกล่าวของจำเลยที่ 2 จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการที่จำเลยที่ 2 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งของตามสัญญารับขนของทางทะเลนั้นแม้เพียงช่วงระยะทางช่วงใดช่วงหนึ่ง จำเลยที่ 2 จึงมิใช่ผู้ขนส่งอื่น ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 3

  คำว่า "ผู้ขนส่งอื่น" ตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 นั้น ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตามประเพณีใน ธุรกิจการรับขนของทางทะเลให้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นในการดำเนิน งานอันเกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจากการรับขนของทางทะเล เช่น การขนถ่ายของขึ้นจากเรือหรือการส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับตราส่ง ดังนี้ แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้ขนย้ายตู้สินค้าจากเรือลงท่าเรือของบริษัทจำเลยที่ 2 และขนย้ายตู้สินค้าจากหน้าท่าไปยังลานเก็บสินค้าของท่าเรือ ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่น ตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  การ ขนส่งสินค้าเม็ดพลาสติกเป็นการขนส่งในระบบตู้สินค้าแบบ ซีวาย/ซีวาย คือผู้ส่งสินค้าได้ไปตรวจสอบตู้สินค้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสินค้าที่ใช้บรรจุแล้ว ผู้ส่งสินค้าจึงนำตู้สินค้าไปทำการบรรจุและตรวจนับสินค้าเข้าตู้ รวมทั้งปิดผนึกดวงตราปากตู้ต่อหน้าเจ้าพนักงานศุลกากร โดยจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ต่อมาผู้ส่งสินค้าได้นำตู้สินค้าดังกล่าวมามอบให้ตัวแทนของจำเลยที่ 1 บรรทุกลงเรือ เมื่อเรือเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบตู้สินค้านั้นให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือของบริษัทจำเลยที่ 2 ในสภาพตู้และดวงตราผนึกปากตู้เรียบร้อย เช่นนี้ หน้าที่และความรับผิดของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งจึงสิ้นสุดลง

  การ ขนส่งในระบบตู้สินค้าแบบ ซีวาย/ซีวาย ผู้รับตราส่งที่ปลายทางมีหน้าที่รับตู้สินค้าจากท่าเรือไปเปิดตู้สินค้าที่ โกดังของผู้รับตราส่งเองและเมื่อผู้รับตราส่งมาขอรับตู้สินค้าจากจำเลยที่ 2 จะ ต้องมีการตรวจสอบสภาพตู้สินค้าว่ามีสภาพเรียบร้อยหรือไม่ ซึ่งหากพบความเสียหายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่าเรือทราบและต้องมีการ บันทึกหมายเหตุความเสียหายนั้นไว้ในใบรับมอบตู้สินค้า แต่ปรากฏว่าตัวแทนของบริษัท ท. ผู้รับตราส่งได้ลงลายมือชื่อรับมอบตู้สินค้าไปในสภาพเรียบร้อยโดยไม่มีการ ระบุว่าหลังคาตู้สินค้ามีรูรั่วหรือมีความเสียหายใด ๆ เลย อันแสดงว่าตัวแทนของบริษัท ท. ผู้รับตราส่งได้รับมอบตู้สินค้าดังกล่าวไปในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหายของตู้สินค้าและสินค้าเกิดขึ้นใน ระหว่างที่อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง หรือเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง อันเป็นเหตุให้ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยไว้แก่โจทก์ได้รับความ เสียหายตามคำฟ้อง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2545
     
  โจทก์จ้างจำเลยที่ 1 ให้ ขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปส่งที่ท่าเรือในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าทางทะเลจากในราชอาณาจักรไปนอกราชอาณาจักร ต้องนำพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับตามมาตรา 4 ทั้งมาตรา 12 ได้ บัญญัติไว้ว่า เมื่อผู้ขนส่งได้รับของไว้ในความดูแลแล้ว ถ้าผู้ส่งของเรียกเอาใบตราส่งผู้ขนส่งต้องออกให้ข้อพิพาทที่ว่าจำเลยไม่ยอม ส่งมอบใบตราส่งหรือโจทก์ไม่ยอมมารับใบตราส่งจากจำเลย จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับหน้าที่ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของว่าผู้ใดเป็น ฝ่ายไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ดังกล่าว

  โจทก์ ว่าจ้างจำเลยขนส่งสินค้าของโจทก์จากท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยส่งมอบสินค้าให้แล้วแต่จำเลยไม่ยอมมอบใบตราส่ง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถรับสินค้าหรือโอนสินค้าให้แก่ลูกค้า ได้ ต้องเสียค่าเก็บของในคลังสินค้าจนต่อมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องนำสินค้าของ โจทก์ออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้ค่าเก็บของในคลังสินค้า เป็นกรณีที่โจทก์ถูกจำเลยโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมาย แพ่ง ส่วนการนำสินค้าของโจทก์ออกขายทอดตลาดแล้วหรือไม่ หรือขายแล้วได้เงินเท่าใดเป็นรายละเอียดที่จะนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่า เสียหายของโจทก์ แต่ความเสียหายของโจทก์ได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะมีการนำสินค้าของโจทก์ไปขายหรือไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6512/2546
     
  จำเลย ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศโดย ทางเรือเดินทะเล โดยจำเลยจะรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากโจทก์ไปบรรจุสินค้าที่โรงงานของจำเลย แล้วนำกลับมาส่งมอบแก่โจทก์ที่ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้โจทก์ดำเนินการ ขนส่งทางเรือไปยังต่างประเทศ และโจทก์ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุสินค้าของจำเลยไปฝากไว้ยังท่าเรือแหลม ฉบังเพื่อเตรียมการขนส่งทางเรือ เมื่อจำเลยได้ขอยกเลิกการส่งสินค้าโดยขอรับตู้คอนเทนเนอร์กลับไปขนสินค้าออก แล้วนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าส่งคืนโจทก์ อันเป็นการใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 36 จำเลย จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ผู้ขนส่งได้เสียไปเพื่อจัดการในการขน ส่งให้แก่โจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกัน และเมื่อพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มิได้บัญญัติอายุความของสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีเช่นนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ซึ่งมีกำหนดอายุความ 10 ปี มาใช้บังคับ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/34 (3) ซึ่งมีกำหนดอายุความ 2 ปี ไม่อาจนำมาใช้บังคับกับการรับขนของทางทะเลในกรณีนี้ได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6982/2548
     
  ตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 46 สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพื่อการเสียหายแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเล ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของให้เป็นอันขาดอายุความ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าที่รับขนตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2543 แต่โจทก์เพิ่งมายื่นคำร้องขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเรียกจำเลยร่วม (ผู้ขนส่งอื่น) เข้ามาในคดีนี้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 โจทก์จึงขอเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 (ผู้ขนส่ง) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าภายในกำหนดอายุความดังกล่าวก็ตาม แต่การที่โจทก์ฟ้องคดีเพื่อให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ชำระหนี้ก็หาทำให้อายุความสำหรับจำเลยร่วมสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2) ไม่ เพราะกำหนดอายุความย่อมเป็นไปเพื่อเป็นคุณและโทษแก่ลูกหนี้แต่ละคนโดยเฉพาะ และกำหนดอายุความสำหรับจำเลยร่วมต้องถือตามวันที่โจทก์ขอให้เรียกจำเลยร่วม เข้ามาในคดีซึ่งเป็นวันเริ่มต้นคดีเพื่อให้จำเลยร่วมชำระหนี้ ดังนั้น เมื่อโจทก์มีคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3) เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่ผู้รับตราส่ง คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามมาตรา 46 ดังกล่าว

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1639/2549
     
  พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39 อันเป็นบทมาตราที่กำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งบัญญัติให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 58 ที่บัญญัติให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้โดยเฉพาะ ส่วนที่มาตรา 58 บัญญัติให้การจำกัดความรับผิดต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 60 (1) ที่ จะไม่นำข้อจำกัดความรับผิดมาใช้นั้นต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขนส่งมีความบกพร่อง อย่างร้ายแรง เมื่อความเสียหายของสินค้าเกิดจากการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ ไม่ระมัดระวังทำให้เกิดการกระแทกเป็นเหตุให้ลังไม้ที่บรรจุสินค้า 1 ลัง แตกหัก สินค้าหลุดออกมาจากลังไม้ได้รับความเสียหาย จำเลยหรือตัวแทนไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำการประการใด โดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการเสียหายหรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่า การเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะตกอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 60 (1) ดังนี้ จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ในการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58

  โจทก์ ฟ้องให้จำเลยรับผิดในฐานะผู้ขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรมา ยังที่อีกแห่งหนึ่งในราชอาณาจักร จึงต้องนำ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39 ประกอบด้วยมาตรา 58 และ 60 ซึ่ง เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความรับผิดของผู้ขนส่งที่รวมถึงกรณีละเมิดด้วยแล้ว ไว้โดยเฉพาะมาใช้บังคับ จะนำลักษณะละเมิดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้

  การ ขนส่งสินค้าครั้งพิพาทเป็นการขนส่งภายใต้เงื่อนไขให้ผู้ส่งนำสินค้าไปมอบให้ แก่ผู้ขนส่ง จากนั้นผู้ขนส่งเป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เอง โดยนำสินค้าของผู้ส่งหลายรายรวมไว้ในตู้เดียวกัน เมื่อถึงปลายทางผู้ขนส่งเป็นผู้เปิดตู้คอนเทนเนอร์เอง แล้วนำสินค้าของผู้ส่งแต่ละรายไปเก็บไว้ในคลังสินค้ารอผู้รับตราส่งมารับ สินค้า บริษัท ท. นำใบสั่งปล่อยสินค้าไปดำเนินวิธีทางศุลกากรและออกของ และไปติดต่อขอรับสินค้าจากคลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่า สินค้าได้รับความเสียหาย จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าที่แท้จริงให้ แก่ผู้รับตราส่ง ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 40 (1) กรณี ไม่ใช่เป็นการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ให้แก่ผู้รับตราส่งที่ลานวางตู้ คอนเทนเนอร์เพื่อรับตู้ไปเปิดเอง ซึ่งจะเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ลานวางตู้ คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือตามมาตรา 40 (3)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4206/2549
     
  พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 46 ใช้ บังคับเฉพาะกรณีที่ผู้รับตราส่งหรือผู้ส่งของฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดในค่า เสียหายเพื่อความสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเลเท่านั้น

  โจทก์ ฟ้องว่าจ้างจำเลยดำเนินการจัดส่งสินค้าของโจทก์ไปให้ลูกค้าของโจทก์ที่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจำเลยเป็นตัวแทนของโจทก์ ให้จำเลยรับผิดเพราะจัดส่งเอกสารไปให้แก่ลูกค้าที่ปลายทางตามข้อตกลงล่าช้า ทำให้ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าเท่านั้น โจทก์ไม่ได้อ้างว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งของทางทะเลและให้จำเลยรับผิดเพราะเหตุ การสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งสินค้าที่รับขนเกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้าอยู่ ในความดูแลของจำเลยตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 46 มา ใช้บังคับได้ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้ไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการตาม ป.พ.พ. มาใช้บังคับ แต่ ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 6 หมวด 2 ว่าด้วยอายุความก็มิได้มีบัญญัติเรื่องอายุความในกรณีนี้โดยเฉพาะอีกเช่นกัน จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 เมื่อโจทก์ทราบในวันที่ 8 ธันวาคม 2544 ว่า จำเลยกระทำผิดข้อตกลงทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ทันเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหาย จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก จำเลยได้ และนับถึงวันที่โจทก์ฟ้องยังไม่เกิน 10 ปี จึงไม่ขาดอายุความ

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6657/2549
     
  สินค้าพิพาทบรรจุอยู่ในกล่องหรือลังรวม 231 กล่อง บรรจุรวมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียว แสดงว่าแต่ละกล่องที่บรรจุสินค้ามีสภาพสามารถทำการขนส่งไปตามลำพังได้ จึงถือว่าแต่ละกล่องที่บรรจุสินค้าพิพาทเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่งตามคำนิยามใน มาตรา 3 พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าพิพาทดังกล่าวถือเป็นภาชนะขนส่ง เมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย 31 กล่อง และมาตรา 58 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะ มากกว่า จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดเป็นเงินไม่เกิน 310,000 บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามน้ำหนักสุทธิแห่งสินค้านั้น เมื่อโจทก์ (ผู้รับประกันภัย) ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน 188,631 บาท โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องจากจำเลยทั้งสองได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7024/2549
     
  มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ บัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดนั้น หมายถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ย่อมนำคดีมาสู่ศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้ ฉะนั้น เมื่อโจทก์อ้างว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 55 โดยโจทก์ไม่ต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพราะคดีนี้มิใช่คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนฯ เนื่องจากมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนตามมาตรา 35 ถึงมาตรา 38 แต่เป็นคดีอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 และมาตรา 18 และกรณีไม่อาจนำกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 38 มาใช้บังคับในฐานะเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตามมาตรา 4 แห่ง ป.พ.พ. เพราะจะเป็นการนำบทกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่งมาใช้บังคับในลักษณะจำกัดสิทธิของประชาชน

  ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติ ให้ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งของเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวม กัน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงจดทะเบียนตามมาตรา 6 (1) ได้หรือไม่ ต้องพิจารณามาตรา 7 เป็น สำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปขวดที่เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะ เป็นภาพที่ปรากฏลายเส้นโค้งมนมีสัดส่วนตั้งแต่ฐานจรดปลายแสดงให้เห็นเป็นรูป ภาพขวดน้ำอัดลมที่ประกอบด้วยเส้นตรงกึ่งกลางของรูปขีดไว้ในแนวตั้งซึ่งมี ระยะห่างเท่ากันจำนวนสามเส้นพาดคล่อมระหว่างกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ตรงกลาง ลำตัวของรูปภาพขวดอันนับได้ว่าเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้ารูปขวดดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้านี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) และ เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ แล้วย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายตาม ประกาศนายทะเบียนฯ ตามมาตรา 17 เพราะกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 นั้น หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่ เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กัน สามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏิเสธไม่ขอคือเป็น สิทธิของตนแต่ผู้เดียวหรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่นได้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4064/2548
     
  ข้อตกลงระหว่างบริษัท ท. ผู้ส่ง กับจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งผ่านทางจำเลยที่ 2 เกี่ยว กับเงื่อนไขในการขนส่งกำหนดว่า ผู้ส่งมีหน้าที่เพียงอวัยวะเพศหญิงบห่อและผูกมัดสินค้าม้วนเหล็กไว้บนฐานรองไม้ให้เรียบ ร้อยแล้วส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ขนส่งที่ท่าเรือ โดยต้องชำระเงินทั้งค่าระวางและค่ารัดตรึงสินค้าให้แก่ผู้ขนส่งไปในคราว เดียวกัน จากนั้นทางฝ่ายผู้ขนส่งตามสัญญารับขนระหว่างจำเลยที่ 1 กับบริษัท ท. จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปทั้งในเรื่องการบรรจุ การรัดตรึงสินค้าและการขนส่ง และตามใบตราส่งซึ่งจำเลยที่ 2 ออก ให้ไว้แก่บริษัท ท. อันถือเป็นหลักฐานแห่งการรับสินค้า ระบุไว้ว่าผู้ขนส่งสินค้ารับสินค้าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีและไม่มีการบันทึก ข้อสงวนเกี่ยวกับสภาพสินค้าและการอวัยวะเพศหญิงบห่อเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายขึ้นใน ระหว่างการขนส่ง จึงถือไม่ได้ว่าความเสียหายเกิดจากความผิดของบริษัท ท. ผู้ส่ง หากแต่เป็นความผิดของจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ใน ฐานะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญาที่ทำกับบริษัท ท. ที่ไม่ได้บรรจุและรัดตรึงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลสินค้าขณะอยู่ในความดูแลของตนเองให้ดี พอ เมื่อความเสียหายไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ส่ง ผู้ขนส่งจึงไม่อายปฏิเสธความรับผิดชอบ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาตรา 52 (9) ได้ เมื่อผู้ขนส่งต้องรับผิดแล้ว จำเลยที่ 2 ผู้ตกลงทำสัญญารับขนสินค้าพิพาทแทนจำเลยที่ 1 ตัว การที่อยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ จึงต้องรับผิดตามสัญญาด้วย เมื่อ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดระบุข้อยกเว้นให้ตัวแทนที่ทำสัญญาแทนตัวการที่อยู่ ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศไม่ต้องรับผิดโดยลำพังตนเอง ความรับผิดของจำเลยที่ 2 จึงต้องเป็นไปตามมาตรา 824 แห่ง ป.พ.พ. ซึ่งบังคับใช้กับสัญญาโดยทั่วไป

  คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายของสินค้าม้วนเหล็กระบุจำนวนสินค้าม้วนเหล็กและเลขที่ของสินค้าม้วนเหล็กรวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,676.40 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินบาทจำนวน 1,369,154.01 บาท และปรากฏตามเอกสารซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นรายงานการสำรวจความเสียหายพร้อมคำ แปลระบุรายละเอียดค่าเสียหายเป็นดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทจำนวนตรงกัน โดยมีรายละเอียดของสินค้าม้วนเหล็กและเลขที่ของสินค้าม้วนเหล็กนอกเหนือจาก ที่ระบุในฟ้องแต่ตรงกับที่โจทก์ระบุขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง แสดงให้เห็นว่าโจทก์ระบุในคำฟ้องผิดพลาดไป การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทก์เพื่อขอเพิ่มเติมจำนวนสินค้าม้วนเหล็กที่ ได้รับความเสียหายเป็นการแก้ไขรายละเอียดให้ตรงตามยอดค่าเสียหายทั้งหมดที่ โจทก์ระบุไว้ตั้งแต่แรก จึงเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย แม้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาตให้โจทก์แก้ไข เพิ่มเติมคำฟ้องหลังจากที่โจทก์ได้สืบพยานไปแล้ว 1 ปาก ก็ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

  พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาตรา 58 วรรคแรก ได้บัญญัติไว้ว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 60 ใน กรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วนให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขน ส่ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะ มากกว่า" ส่วนมาตรา 60 บัญญัติว่า การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวไปนี้... (4) ผู้ ส่งของได้แจ้งราคาของที่ขนส่งให้ผู้ขนส่งทราบและผู้ขนส่งยอมรับโดยแสดงราคา ของนั้นไว้ในใบตราส่ง เมื่อพิจารณาใบตราส่งไม่ปรากฏว่าใบตราส่งได้ระบุราคาของหรือสินค้าเหล็กม้วน พิพาทไว้ กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่มิให้ใช้มาตรา 58 บังคับตามความในมาตรา 60 ดัง กล่าว จึงจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งได้เพียงหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือกิโลกรัมละสามสิบบาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้นแล้วแต่เงินจำนวนใดจะ มากกว่า แต่ในกรณีที่คำนวณราคาของหรือสินค้าที่สูญหายหรือเสียหายได้มาตรา 61 แล้ว ปรากฏว่าของนั้นราคาต่ำกว่าที่จำกัดความรับผิดไว้ดังกล่าวข้างต้นให้ถือเอา ตามราคาที่คำนวณได้นั้น การคำนวณราคาของที่สูญหายหรือเสียหายมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 61 ใน กรณีของสูญหายหรือเสียหายทั้งหมด ให้คำนวณเท่ากับราคาที่ของนั้นจะพึงมีในเวลาที่พึงส่งมอบ ณ ท่าปลายทาง ถ้าของนั้นสูญหายหรือเสียหายบางส่วนให้คำนวณตามส่วนโดยเทียบกับราคาของอย่าง เดียวกันและคุณภาพเท่าเทียมกันที่ยังเหลืออยู่ในเวลาส่งมอบ ณ ท่าปลายทาง ข้อเท็จจริงคดีนี้ได้ความว่า สินค้าที่เสียหายเป็นแผ่นเหล็กสแตนเลสมีลักษณะม้วนเป็นวงกลมทบกันหลายชั้น แต่ละม้วนมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการระบุจำนวนสินค้าเป็นม้วนที่บรรจุในตู้สินค้าแต่ละตู้ ดังนั้น แผ่นเหล็กสแตนเลส 1 ม้วน ย่อมถือเป็น 1 หน่วยการขนส่ง และเนื่องจากแผ่นเหล็กสแตนเลสดังกล่าวแต่ละม้วนมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจึงต้องคำนวณเป็นจำนวนเงินตามน้ำหนักสุทธิของแต่ละม้วนที่เสียหายในอัตรากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งมีจำนวนเงินมากกว่าการคำนวณจากหน่วยการขนส่งในอัตราม้วนละ 10,000 บาท

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2547

  จำเลย เป็นเจ้าของเรือมาตุภูมิได้ดำเนินการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทอาร์. โดยแบ่งหน้าที่และผลประโยชน์กัน จำเลยจึงเป็น "ผู้ขนส่ง" นิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ เพราะเข้าลักษณะของบุคคลที่ประกอบกิจการรับขนของทางทะเลเพื่อบำเหน็จเป็นทาง ค้าปกติและร่วมกันเป็นฝ่ายที่ทำสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของ ดังนั้น เมื่อสินค้าของโจทก์ได้รับความเสียหายเพราะอุณหภูมิไม่คงที่ในระหว่างการขน ส่งในช่วงจากท่าเรือในเมืองสุราบายาถึงท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งมีความล่าช้าผิด ปกติ จำเลยในฐานะผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายของสินค้าให้แก่โจทก์

  พยาน หลักฐานของโจทก์เป็นพยานเอกสารที่ทำขึ้นก่อนเกิดข้อพิพาท เอกสารแต่ละฉบับมีรายละเอียดและจำนวนเงินระบุไว้อย่างมีเหตุผล เชื่อว่ารายการต่างๆ มีมูลค่าตามที่โจทก์กล่าวอ้างจริง อย่างไรก็ตาม น. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ให้ถ้อยคำว่าสินค้ารายพิพาทนี้เป็น ราคาซีแอนด์เอฟคือราคาสินค้ารวมค่าระวาง ดังนั้น ค่าระวางรายการที่สองที่โจทก์เรียกร้องมาจึงรวมอยู่ในค่าสินค้ารายการที่ หนึ่งด้วยแล้ว โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้ซ้ำอีกได้ ส่วนค่าเสียหายรายการที่เหลือ เมื่อเป็นรายการที่โจทก์ได้จ่ายไปจริงและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่น จึงเป็นความเสียหายที่แท้จริงของโจทก์ แต่เมื่อคดีนี้เป็นการเรียกร้องให้จำเลยผู้ขนส่งรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเล จำเลยจึงอ้างข้อจำกัดความรับผิดไม่เกินกิโลกรัมละ 30 บาทต่อน้ำหนักของสินค้าตามข้อต่อสู้ของจำเลยได้ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเลฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 59 (1)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1639/2549
     
  พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39 อันเป็นบทมาตราที่กำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งบัญญัติให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 58 ที่บัญญัติให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้โดยเฉพาะ ส่วนที่มาตรา 58 บัญญัติให้การจำกัดความรับผิดต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 60 (1) ที่ จะไม่นำข้อจำกัดความรับผิดมาใช้นั้นต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขนส่งมีความบกพร่อง อย่างร้ายแรง เมื่อความเสียหายของสินค้าเกิดจากการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ ไม่ระมัดระวังทำให้เกิดการกระแทกเป็นเหตุให้ลังไม้ที่บรรจุสินค้า 1 ลัง แตกหัก สินค้าหลุดออกมาจากลังไม้ได้รับความเสียหาย จำเลยหรือตัวแทนไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำการประการใด โดยมีเจตนาที่จะให้เกิดการเสียหายหรือโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่า การเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะตกอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 60 (1) ดังนี้ จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ในการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา 58

  โจทก์ ฟ้องให้จำเลยรับผิดในฐานะผู้ขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรมา ยังที่อีกแห่งหนึ่งในราชอาณาจักร จึงต้องนำ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39 ประกอบด้วยมาตรา 58 และ 60 ซึ่ง เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความรับผิดของผู้ขนส่งที่รวมถึงกรณีละเมิดด้วยแล้ว ไว้โดยเฉพาะมาใช้บังคับ จะนำลักษณะละเมิดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้

  การ ขนส่งสินค้าครั้งพิพาทเป็นการขนส่งภายใต้เงื่อนไขให้ผู้ส่งนำสินค้าไปมอบให้ แก่ผู้ขนส่ง จากนั้นผู้ขนส่งเป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เอง โดยนำสินค้าของผู้ส่งหลายรายรวมไว้ในตู้เดียวกัน เมื่อถึงปลายทางผู้ขนส่งเป็นผู้เปิดตู้คอนเทนเนอร์เอง แล้วนำสินค้าของผู้ส่งแต่ละรายไปเก็บไว้ในคลังสินค้ารอผู้รับตราส่งมารับ สินค้า บริษัท ท. นำใบสั่งปล่อยสินค้าไปดำเนินวิธีทางศุลกากรและออกของ และไปติดต่อขอรับสินค้าจากคลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่า สินค้าได้รับความเสียหาย จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าที่แท้จริงให้ แก่ผู้รับตราส่ง ตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 40 (1) กรณี ไม่ใช่เป็นการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ให้แก่ผู้รับตราส่งที่ลานวางตู้ คอนเทนเนอร์เพื่อรับตู้ไปเปิดเอง ซึ่งจะเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ลานวางตู้ คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือตามมาตรา 40 (3)

  นิติกรรม-สัญญา

  มาตรา 150 : นิติกรรมที่เป็นโมฆะ

  ฎ. 4845/2550 : ภาระจำยอมรายพิพาท  ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามสำเนาโฉนดที่ดิน  และสำเนาบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอม  จึงมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมาย  จำเลยอ้างว่าไม่มีเจตนาผูกพันตามสำเนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  แต่จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมรายพิพาทตามคำขอของโจทก์ที่แจ้งแก่จำเลยว่าเพื่อให้บริษัทเงินทุนผู้รับจำนองยอมรับจำองที่ดินของโจทก์เป็นประกันการขอกู้ยืมเงินของโจทก์นั้น  วัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  ไม่เป็นการพ้นวิสัย  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งจำเลยยังยืนยันว่า บริษัทเงินทุนผู้รับจำนองจะรับจำนองต่อเมื่อที่ดินของโจทก์ได้สิทธิภาระจำยอมเรื่องทางเดินแล้วเท่านั้น  และหลังจากจดทะเบียนภาระจำยอมรายพิพาท  โจทก์ได้จำนองที่ดินไว้แก่บริษัทเงินทุนผู้รับจำนอง  แสดงว่าจำเลยทราบดีถึงวัตถุประสงค์และผลของการจดทะเบียนทางภาระจำยอม  ว่าเป็นการให้สิทธิแก่ที่ดินของโจทก์ที่จะใช้ที่ดินของจำเลยเป็นภาระจำยอม  การจดทะเบียนภาระจำยอมรายพิพาทของจำเลย  เป็นการกระทำด้วยใจสมัครและไม่ได้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม  จึงไม่เป็นโมฆะ  แม้ต่อมาภายหลังโจทก์ได้ไถ่ถอนจำนองจากบริษัทเงินทุนดังกล่าวแล้ว  ก็หาทำให้ภาระจำยอมที่มีผลบริบูรณ์ตามกฎหมายมาตั้งแต่ต้นกลับกลายเป็นโมฆะไม่
     ฎ. 1010/2551 : บันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยกระทำละเมิดต่ออำนาจปกครองของโจทก์  โดยพรากผู้เยาว์ไปจากโจทก์  ไม่มีข้อความตอนใดระบุว่า  คู่กรณีประสงค์จะระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดิน  สัญญาประนีประนอมยอมความตามบันทึกดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อันจะเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150

  มาตรา 156 : เจตนาลวง

  ฎ. 2312/2550 : จำเลยทำคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันเพียงอย่างเดียว  โดยไม่มีการทำสัญญากู้เบิกเงิน    เกินบัญชี หรือมีหลักประกันใด ๆ ให้ไว้ต่อโจทก์  และเบิกเงินเกินบัญชีหลังจากยื่นคำขอเปิดบัญชีเพียง 3 วัน  การที่ธนาคารโจทก์ยอมให้จำเลยใช้เช็คถอนเงินเกินบัญชีจากธนาคารโจทก์ได้  ทั้งที่ไม่ปรากฏว่าเคยรู้จักกันมาเป็น   อย่างดี  หรือจำเลยเป็นบุคคลพิเศษ  แสดงว่าจำเลยมีความผูกพันกับ ช. ผู้จัดการธนาคารโจทก์  สาขาสำโรง  ที่เป็นคนอนุมัติให้จำเลยถอนเงินเกินบัญชีได้  เจือสมกับข้อต่อสู้ของจำเลยว่า  จำเลยทำสัญญารับเหมาก่อสร้างบ้านให้ ช.  หลังจากเปิดบัญชีแล้ว  จำเลยสั่งจ่ายเช็ครับเงินไม่เกินจำนวนเงินค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้านให้ ช.  หลังจากนั้น  จำเลยก็หยุดใช้เช็คเบิกถอนเงินอีก  และน่าเชื่อว่า ช. เป็นคนนำเงินเข้าบัญชีให้แก่จำเลย  เป็นการชำระหนี้ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้าน  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  จำเลยเปิดบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวก็เพื่อให้ ช. ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสำโรง  นำเงินค่างวดในการจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน  ชำระหนี้แก่จำเลยโดยนำเงินเข้าบัญชีให้  และจำเลยจะใช้เช็คเบิกถอนเงินเงินค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างบ้านตามงวด  จำเลยไม่มีเจตนาที่จะทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์  ดังนั้น  หาก ช. ไม่นำเงินเข้าบัญชีให้จำเลยเพื่อชำระหนี้  แสดงว่า ช. ผิดนัดชำระหนี้  จำเลยย่อมจะใช้เช็คถอนเงินไม่ได้  โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้จำเลยแทน ช. แต่อย่างใด  แต่การที่ ช. ยอมอนุมัติจ่ายเงินตามเช็คให้จำเลย  จึงเป็นเรื่องที่จำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่า  เป็นการรับเงินค่างวดที่ ช. นำเงินค่าจ้างก่อสร้างบ้านเข้าบัญชีให้เพื่อชำระหนี้  จำเลยไม่มีเจตนาที่จะเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์  หาก ช. ไม่ใช่ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสำโรง  จำเลยก็ย่อมไม่สามารถที่จะใช้เช็คถอนเงินตามที่ปรากฏในคดีนี้ได้  และหากเงินในบัญชีไม่มี  ธนาคารก็ต้องปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค  จำเลยจะได้รับดำเนินการทวงถาม  หรือระงับการก่อสร้างบ้านตามสัญญาให้แก่ ช. ทันท่วงที  หรือดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างจาก ช. โดยเร็ว  การกระทำของ ช. ถือได้ว่าเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสำโรงโดยไม่ชอบ  โจทก์ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวแทนของตน  การที่จำเลยรับเงินไปจากธนาคารโจทก์โดยสำคัญผิดว่าเป็นเงินค่างวดที่จำเลยมีสิทธิได้รับ  จำเลยจึงไม่มีเจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธ์ทำนิติกรรมเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 156 โจทก์จึงฟ้องร้องเรียกเงินจากจำเลยในฐานะเป็นลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชีไม่ได้

  มาตรา 165 : การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม

  ฎ. 5740/2550 : ขณะที่ทำสัญญากู้  จำเลยที่ 1 ถูกจับกุมในข้อหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ. เช็ค และถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ ตามที่ ส. ร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  ย่อมเป็นการควบคุมตัวของ             เจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย  การที่ทนายโจทก์และ ส. แจ้งแก่จำเลยที่ 1 ว่า หากไม่ทำสัญญากู้กับโจทก์  ก็จะดำเนินคดีอาญาในข้อหาออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คต่อไปนั้น  เป็นการขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแก่จำเลยที่ 1 อันเป็นสิทธิที่ ส. ผู้ทรงเช็ค สามารถกระทำได้  ทั้งหากจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิด ก็มีสิทธิจะต่อสู้คดี ไม่จำต้องกลัว  และยังได้ความจากโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินโจทก์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่ ส. ตามเช็ค  จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ถูกข่มขู่ให้ทำสัญญากู้อันจะทำให้สัญญากู้เป็นโมฆียะ

  ฎ. 6281/2550 : จำเลยทำสัญญากู้และสัญญาจำนำกับธนาคารโจทก์เนื่องมาจากจำเลยบริหารงานในบริษัท ส. ผิดพลาดและขาดทุน  จนต้องขอร้องให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้ามาดำเนินการแก้ไข  โดยมีข้อตกลงให้จำเลยนำเงินส่วนตัวมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทที่จำเลยบริหารงานผิดพลาด  ดังนี้  แม้จะมีการบีบบังคับหรือข่มขู่จากโจทก์ว่าจะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยหรือจะปิดบริษัท  หากจำเลยไม่ยอมทำสัญญากู้เงินและสัญญาจำนำกับโจทก์  ก็เป็นเพียงการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 165 วรรคหนึ่ง  ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญากู้เงินและสัญญาจำนำระหว่างโจทก์กับจำเลยตกเป็นโมฆียะ

  หนี้

  มาตรา 194 : อำนาจเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้

  ฎ. 2671/2550 : คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีก่อนที่กำหนดให้โจทก์ปฏิบัติการชำระหนี้ตามลำดับ กล่าวคือ โจทก์ต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจำเลยก่อน  หากคืนไม่ได้จึงจะใช้ราคาแทน  ไม่ใช่การอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนี้นั้นมีหลายอย่างอันโจทก์จะพึงเลือกได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 198 แต่การที่โจทก์ชำระเงินตามจำนวนหนี้ที่โจทก์ต้องใช้ราคาแทนในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนได้รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่จำเลยจนครบถ้วน  แล้วจำเลยรับไว้โดยไม่โต้แย้งคัดค้าน  แสดงว่าจำเลยได้สละสิทธิที่จะบังคับคดีในหนี้ลำดับแรกแล้ว  จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิในรถยนต์ที่เช่าซื้อและส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์  การที่จำเลยไม่ไปดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์

  มาตรา 204 : กำหนดชำระหนี้

  ฎ. 5297/2550 : โจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม  มีข้อความว่า  จำเลยทั้งสองยอมชำระเงิน 500,000 บาท แก่โจทก์ ตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือน  โดยนำเงินมาวางศาลเดือนละไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ทุกเดือนติดต่อกัน  เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 22 ของเดือน  โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 8 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ     หากผิดนัด 2 งวดโดยไม่จำต้องติดกัน ถือว่าผิดนัดทั้งหมด  ยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที  คำพิพากษาตามยอมดังกล่าวได้กำหนดวันและจำนวนหนี้ที่ต้องชำระไว้แน่นอน  ดังนั้น  เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาวางศาลภายในกำหนด  ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ผิดนัดไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำพิพากษา  แม้ว่าโจทก์จะมาขอรับเงินที่จำเลยที่ 2 นำมาวางศาลภายหลังที่ผิดนัดแล้ว  ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 2 พ้นจากการเป็นผู้ผิดนัด  โจทก์จึงขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2   ได้ทันที

  มาตรา 206 : ลูกหนี้ผิดนัดมาแต่วันที่ทำละเมิด

  ฎ. 4228/2550 : การที่จำเลยสำแดงข้อความอันเป็นเท็จในใบขนสินค้าขาออกฉบับพิพาท  โดยไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศจริง  จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษี  และไม่มีสิทธิโอนสิทธิตามบัตรภาษีให้บุคคลอื่น  การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการจงใจกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420  จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมูลค่าบัตรภาษีให้แก่โจทก์นับแต่วันที่ทำละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 206 คือ วันที่จำเลยที่ 3 รับบัตรภาษีพิพาทไปจากโจทก์  มิใช่นับแต่วันที่มีการนำบัตรภาษีไปชำระค่าภาษีอากร  จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของ จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วย

  มาตรา 207 : เจ้าหนี้ผิดนัด

  ฎ. 8260/2550 : จำเลยค้างชำระหนี้โจทก์ซึ่งเป็นหนี้เงิน  จำเลยต้องชำระเงินให้แก่โจทก์โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ เพราะการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใด  ลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 208 วรรคหนึ่ง  เมื่อจำเลยเสนอขอชำระหนี้โดยให้โจทก์รับโอนทรัพย์จำนองแทนการชำระหนี้ด้วยเงิน  จึงมิใช่เป็นการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ  โจทก์ย่อมมีเหตุผลที่จะปฏิเสธการรับชำระหนี้ได้  โจทก์จึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ตามมาตรา 207

  มาตรา 218 : การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

  ฎ. 5243/2550 : ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาทดังกล่าว  ได้จัดทำจำกัดเพียง 2,539 ชุด ผู้จัดสร้างได้แจกจ่ายจัดสรรให้ผู้ดำเนินการรับจองต่าง ๆ ไปหมดแล้ว  จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้ดำเนินการรับจองเท่านั้นมิใช่ผู้จัดสร้าง  โดยเมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับมอบมาแล้ว  ก็มิได้ส่งให้สาขาของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ได้สั่งจองไว้  แต่กลับส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น ๆ ตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างว่ามีสิทธิไปจนหมดสิ้น  พระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาทจึงไม่มีเหลืออยู่อีกแล้ว ทั้งที่ผู้จัดสร้างและที่ธนาคารจำเลยที่ 1 ดังนั้น  การชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องส่งมอบให้แก่โจทก์จึงกลายเป็นการชำระหนี้ที่พ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบ  จำเลยที่ 1 จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อค่าเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง  พระพิมพ์จิตรลดาชุดทองคำที่พิพาทมีจำนวนจำกัด  หากโจทก์มีไว้ในความครอบครองก็ย่อมทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นตามหลักอุปสงค์อุปทานและต้องมีราคามากกว่าราคาในขณะที่สั่งจอง  ซึ่งผลต่างของราคาดังกล่าวเป็นค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอาได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคแรก  การที่กำหนดให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายชุดละ 25,000 บาท จึงเหมาะสมแล้ว

  มาตรา 222 : การเรียกค่าเสียหาย

  ฎ. 4129/2550 : จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาซื้อขายพิพาท  โดยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่โจทก์  ทำให้โจทก์ต้องขายสินค้าพิพาทให้แก่ผู้อื่นในราคาต่ำกว่าที่ตกลงไว้กับจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ ขาดเงินที่โจทก์ควรจะได้จากจำเลยที่ 1 ซึ่งถือเป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ตาม  ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคหนึ่ง  โจทก์จึงชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการผิดสัญญาดังกล่าว

  มาตรา 237 : เพิกถอนการฉ้อฉล

  ฎ. 8999/2550 : จำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ หจก. น. โอนการครอบครองที่ดินพิพาท  ซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยที่ 1 ให้แก่ ค. ตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท  ต่อมา ค. ได้โอนการครอบครองให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตร ตั้งแต่ปี 2523  จำเลยที่ 2 จึงได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทก่อนที่ หจก. น. จะได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรโจทก์  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542  จึงเป็นการกระทำโดยสุจริต  ส่วนการที่จำเลยที่ 1 เพิ่งจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ภายหลังก็เพียงเพื่อมีชื่อผู้เป็นเจ้าของถูกต้องตามทะเบียน  นิติกรรมที่จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้เกิดจากการฉ้อฉล  โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสอง

  มาตรา 238 : การเพิกถอนการฉ้อฉลไม่กระทบสิทธิบุคคลภายนอก

  ฎ. 6514/2550 : นิติกรรมการโอนขายรถยนต์พิพาทระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้าน  ได้กระทำลงโดยลูกหนี้และผู้คัดค้านได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ  และผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการโอนภายในกำหนดเวลาแล้ว  ศาลจึงชอบที่จะเพิกถอนนิติกรรมการโอนขายดังกล่าวได้  แต่ผู้คัดค้านได้โอนขายรถยนต์พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งรับโอนไว้โดยสุจริตแล้ว  และการเพิกถอนดังกล่าวนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 238 สิทธิในรถยนต์พิพาทของบุคคลภายนอกจึงได้รับความคุ้มครอง  ดังนั้น แม้ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านได้  แต่เมื่อไม่อาจเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายระหว่างผู้คัดค้านกับบุคคลภายนอก  ผู้ร้องย่อม ไม่สามารถติดตามเอารถยนต์พิพาทกลับมาเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย  ศาลฎีกาจึงเห็นควรยกคำขอของผู้ร้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนการโอนรถยนต์พิพาท  และบังคับให้ผู้คัดค้านชดใช้ราคาแทนให้แก่ผู้ร้อง ตามที่ผู้ร้องมีคำขอมาในท้ายคำร้องแต่เพียงอย่างเดียวได้

  มาตรา 303 : โอนสิทธิเรียกร้อง

  ฎ. 10335/2550 : โจทก์ฟ้องว่า  หจก. ร. โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างก่อสร้างถนน  ตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับห้างดังกล่าวให้แก่โจทก์  และมีหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังจำเลยแล้ว  เป็นการปฏิบัติตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 303 วรรคหนึ่ง และมาตรา 306 แล้ว  สิทธิเรียกร้องของ หจก. ร. ในการรับเงินจากจำเลยตามสัญญาจ้างจึงตกเป็นของโจทก์นับแต่นั้น  ลำพังเพียงแต่ความสุจริตของจำเลยที่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ หจก. ร. เพราะได้รับแจ้งยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องจากห้างดังกล่าว  ยังไม่เป็นเหตุที่จำเลยจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อโจทก์ได้  

  มาตรา 306 : แบบของการโอนสิทธิเรียกร้อง

  ฎ. 4872/2550 : การที่จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินจากผู้ร้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีก่อนของศาลชั้นต้นให้แก่บริษัท ท. โดยบริษัทดังกล่าว  มีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องทราบแล้ว  การโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ย่อมสมบูรณ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 306 วรรคหนึ่ง  และหากการโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ยังไม่มีการยกเลิกกันโดยชอบ  สิทธิของจำเลยที่จะได้รับชำระหนี้จากผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีก่อนนั้น  ย่อมตกเป็นของบริษัท ท.  จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะรับเงินตามคำพิพากษาในคดีนั้นจากผู้ร้องแล้ว    โจทก์จึงไม่มีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้  การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องจึงเป็นการไม่ชอบ  ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องให้เพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าวได้

  ฎ. 6334/2550 : ป.พ.พ. มาตรา 303 วรรคหนึ่ง และมาตรา 306 วรรคหนึ่ง  มิได้บัญญัติว่า หนี้ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้วจะโอนให้แก่กันไม่ได้  และผู้รับโอนจะต้องมีส่วนได้เสียในมูลหนี้ที่รับโอน  แม้การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างเจ้าหนี้กับโจทก์จะกระทำภายหลังจำเลยผิดนัดชำระหนี้แล้ว  และโจทก์มิได้มีส่วนได้เสียในมูลหนี้ดังกล่าว  ก็มิใช่เรื่องการซื้อขายความและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้อง    ได้ทำเป็นหนังสือและโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ ตามมาตรา 306 วรรคหนึ่งแล้ว  ย่อมมีผลสมบูรณ์และใช้ยันจำเลยได้  โจทก์ผู้รับโอนซึ่งมีฐานเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้เดิมย่อมมีสิทธิเรียกร้องตาม  มูลหนี้ที่มีอยู่จากจำเลยได้  โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ดังกล่าวได้

  มาตรา 308 : ข้อต่อสู้ของการโอนสิทธิเรียกร้อง

  ฎ. 5829/2550 : โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองว่าจ้าง หจก. ส. ก่อสร้างถนน และระบบระบายน้ำ  หจก. ส. ได้ซื้อเชื่อวัสดุก่อสร้างและรับเงินยืมทดรองจ่ายไปจากโจทก์เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 778,240 บาท หจก.ส. ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 1 มูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โจทก์  หจก.ส. ย่อมหมดสิทธิที่จะรับเงินตามสัญญาจ้างทันที   จำเลยทั้งสองต้องชำระหนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยตรง  หจก.ส. ไม่มีสิทธิระงับไม่ให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินให้โจทก์  จำเลยทั้งสองไม่อาจบอกปัดความรับผิด  โดยอ้างว่า หจก.ส. มีหนังสือไปถึงจำเลยทั้งสองให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อน  อันเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อาจรับเงินตามที่โจทก์มีสิทธิจะรับได้

  มาตรา 349 : แปลงหนี้ใหม่

  ฎ. 5387-5388/2550 : ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยมีเงื่อนไขในลักษณะที่โจทก์มีเจตนาจะให้จำเลยทำงานให้โจทก์แล้วเสร็จก่อน  แล้วจึงหักหนี้ค่าก่อสร้างกับมูลหนี้ที่ออกเช็คพิพาทคดีนี้ภายหลัง  เมื่อจำเลยก่อสร้างหรือชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วโจทก์จึงจะถอนฟ้องคดีนี้ให้  ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์ฝ่ายเดียวผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่จำเลย  มิใช่ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน  จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ  ไม่ทำให้ มูลหนี้เดิมตามเช็คระงับไป  แล้วเกิดหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้  จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่อันจะทำให้หนี้เดิมระงับไปแต่อย่างใด  

  มาตรา 374 : สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

  ฎ. 5496/2550 : การที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ตกลงซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนองไว้แก่โจทก์  และได้ขอกู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 398,000 บาท  ซึ่งเท่ากับจำนวนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นหนี้โจทก์นั้น       น่าเชื่อว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ตกลงกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า  จำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระหนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  และตามพฤติการณ์ที่โจทก์อนุมัติให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 กู้ยืมเงินจำนวน 398,000 บาท  ซึ่งเท่ากับจำนวนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นหนี้โจทก์      ทั้งยังยอมให้ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ไปดำเนินการไถ่ถอนจำนองให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รวมทั้งรับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นการแสดงว่าโจทก์มีเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์จากสัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 วรรคสอง  เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ได้แสดงเจตนาแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว  และจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์  ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีส่วนร่วม   รู้เห็นในการที่จำเลยที่ 4 นำเงินที่โจทก์มอบให้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน  จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์อีก

  มาตรา 379 : เบี้ยปรับ // มาตรา 383 : อำนาจศาลลดเบี้ยปรับสูงเกินส่วน

  ฎ. 1884/2550 : หนังสือสัญญากู้เงิน ข้อ 2 และข้อ 4 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินมีใจความโดยสรุปว่า  ในระยะ 3 ปีแรก นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน  โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองได้ในอัตราคงที่  ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน  โดยในปีแรก  อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี  ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี  และปีที่ 3 อัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี  ต่อจาก 3 ปีนั้นแล้ว  จึงมีสิทธิปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้  แต่ต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงตามกฎหมาย  แต่ถ้าจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้เมื่อใด  ไม่ว่าจะอยู่ในช่วง 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงินหรือหลังจากนั้นก็ตาม  โจทก์ย่อมมีสิทธิปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้เสมอ  ดังนั้น  อัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะ 3 ปีแรก ก็ดี  ดอกเบี้ยหลังจากล่วงพ้น 3 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงินก็ดี  ล้วนเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามข้อสัญญาทั้งสิ้น  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดหรือไม่  และเป็นดอกผลนิตินัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 วรรคสาม แต่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี ที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยทั้งสองหลังจากที่จำเลยทั้งสองตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้  เห็นได้ว่าเป็นการใช้สิทธิตามสัญญากู้เงินข้อ 4 ที่ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นได้ในกรณีที่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้  ดอกเบี้ยจำนวนนี้จึงเป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้  ซึ่งถือเป็นเบี้ยปรับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 379  ซึ่งหากสูงเกินส่วน  ศาลย่อมมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้  โดยคำนึงถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 383 วรรคหนึ่ง

  ฎ. 463/2550 : หนังสือสัญญากู้เงิน ข้อ 1 วรรคสอง มีใจความว่า  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็น รายเดือน  สำหรับเงินกู้ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี  หรือตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งผู้ให้กู้อาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้  และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามประกาศของธนาคาร  สัญญาข้อนี้เป็นข้อตกลงที่ให้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสามในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี  นับแต่ทำสัญญาได้อยู่แล้วแม้ยังมิได้มีการผิดนัดหรือผิดสัญญา  อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยซึ่งเป็น   ดอกผลนิตินัยที่โจทก์พึงได้รับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 วรรคสาม  แม้จะปรากฏว่า  ในทางปฏิบัติ โจทก์คิดดอกเบี้ยครั้งแรก เพียงอัตราร้อยละ 13 ต่อปี  และต่อมาในระหว่างสัญญา  โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและต่ำลงหลายครั้ง  โดยครั้งสุดท้ายโจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ให้ประโยชน์แก่จำเลยทั้งสามนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญา  โดยยังไม่คิดดอกเบี้ยถึงอัตราร้อยละ 19 ต่อปี เท่านั้น  ข้อตกลงตามสัญญาข้อ 1 วรรคสอง ดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า  อันจะถือเป็นเบี้ยปรับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 379  และแม้ว่า สัญญาข้อ 3 จะระบุว่า หากผู้กู้ผิดนัด  ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าที่กำหนดในข้อ 1 ได้ก็ตาม  ดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ก็มิใช่ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดเพิ่มขึ้นเพราะเหตุผิดนัดตามสัญญาข้อ 3 เพราะโจทก์มิได้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 1  แต่อย่างใด  จึงไม่ใช่เบี้ยปรับที่ศาลจะมีอำนาจลดลงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่ง

  มาตรา 387 : สิทธิบอกเลิกสัญญา

  ฎ. 3830-3831/2550 : แม้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระบุว่า ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่างวดใดงวดหนึ่ง  ถือว่าสัญญาเลิกกันทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน  ผู้เช่าซื้อยอมให้เจ้าของริบบรรดาเงินค่าเช่าซื้อที่ได้ชำระทั้งหมดเป็นของเจ้าของ  และยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนแก่เจ้าของโดยพลัน  แต่เมื่อโจทก์ที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา  จำเลยยอมรับค่าเช่าซื้อไว้โดยไม่ทักท้วง  แสดงว่าคู่สัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ  ต่อมาโจทก์ที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 35 เป็นเวลา 9 งวด  จำเลยมีหนังสือขอให้ชำระหนี้บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ทั้งสอง  และแจ้งให้มาติดต่อชำระหนี้ภายใน 15 วัน  หากพ้นกำหนดขอถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญา  การที่โจทก์ที่ 1 ได้ติดต่อกับจำเลยภายในกำหนดเวลาตามหนังสือดังกล่าว  และชำระหนี้ให้แก่จำเลยเป็นเช็ค 5 ฉบับ แล้วจำเลยยอมรับเช็คดังกล่าว นำไปเรียกเก็บเงินได้ 3 ฉบับ  แสดงว่าจำเลยยอมรับชำระหนี้จากโจทก์ที่ 1 ตามเงื่อนไขในหนังสือขอให้ชำระหนี้บอกเลิกสัญญาและยินยอมให้โจทก์ที่ 1 ครอบครองใช้รถยนต์ได้  ถือว่าจำเลยประสงค์จะให้สัญญาเช่าซื้อมีผลบังคับกันต่อไป  ครั้นเมื่อเช็คฉบับที่ 4 และ 5 เรียกเก็บเงินไม่ได้  โจทก์ที่ 1 จึงผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อในงวดดังกล่าวอีก  หากจำเลยประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ 1 จะต้องบอกกล่าวให้โจทก์ที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายในเวลาอันสมควรเสียก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 เมื่อจำเลยยังไม่บอกเลิกสัญญา  สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกัน  โจทก์ที่ 1 จึงยังไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญา หลังจากโจทก์ที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้ว จำเลยได้ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อจากโจทก์ที่ 1 โจทก์ทั้งสองทราบว่า จำเลยมายึดรถยนต์คืน  โจทก์ทั้งสองก็ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อจากจำเลยอย่างใด  โจทก์ที่ 1 เพิ่งจะมอบให้ทนายความมีหนังสือขอให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คืนหลังเวลาล่วงเลยมาถึง 5 เดือน ตามพฤติการณ์ฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ยินยอมให้จำเลยยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนไปโดยไม่คัดค้าน  ถือว่าโจทก์ที่ 1 กับจำเลยสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย  คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ่ง  เมื่อสัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นอันมิใช่การเลิกสัญญาที่มีผลมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อ  คู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป  การที่จำเลยยึดรถยนต์คืนจึงไม่ทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายหรือขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อ  โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกรถยนต์คืนหรือให้ใช้ราคาแทนและเรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากจำเลยได้  ส่วนจำเลยก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการติดตามรถ         ค่าขาดราคาจากค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระโดยอาศัยข้อสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อที่ระงับลงแล้วได้  แต่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันนับแต่วันที่จำเลยได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจากโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จะต้องใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่จำเลยในการใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อในระหว่างที่ยังไม่ได้ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนตามค่าแห่งการนั้น ๆ ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคสาม โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน  ยอมรับผิดร่วมกับโจทก์ที่ 1 ต้องรับผิดค่าเสียหายดังกล่าวร่วมกับโจทก์ที่ 1 ด้วย

  ฎ. 6175/2550 : โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทต่อจำเลยที่ 1 เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถ   ส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ให้แก่จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อ  จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์และเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 386 , 387 และ 391 วรรคสี่   แต่จำเลยที่ 1 หาได้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่  ยังคงครอบครองและใช้รถยนต์คันพิพาทต่อไป  สัญญาเช่าซื้อรถยนต์       คันพิพาทจึงยังไม่ระงับ  แม้การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 5 เป็นต้นไป  จะถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อยังไม่ได้  แต่การที่โจทก์ได้เข้าครอบครองรถยนต์คันพิพาทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้ง  ตามพฤติการณ์ถือได้ว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 สมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันตั้งแต่วันดังกล่าว  แม้โจทก์  ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากการที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการนำรถยนต์คันพิพาทออกให้บุคคลภายนอกเช่า  โดยอ้างเหตุว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อก็ตาม  แต่เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน  โจทก์ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเป็น ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ได้  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคสาม  จำเลยที่ 1 จึงต้องชำระค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันพิพาทให้แก่โจทก์

  ฎ. 6961/2550 : โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรจากจำเลย  ได้ชำระเงินงวดให้จำเลยครบถ้วนแล้ว ตามสัญญาในวันที่ 11 เมษายน 2540  แต่จำเลยก็ยังมิได้พัฒนาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้โจทก์แล้วเสร็จจนล่วงเลยไปจนกระทั่งปี 2545  แสดงว่าจำเลยไม่อาจปฏิบัติการชำระหนี้ตอบแทนแก่โจทก์ตามสัญญาได้  โจทก์จึงมีสิทธิ    บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 ก่อน

  มาตรา 391 : กลับคืนสู่ฐานะเดิม

  ฎ. 6314/2550 : เมื่อโจทก์ทำงานงวดที่ 2 ชำรุดบกพร่อง  ไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง และจำเลยได้ให้โจทก์แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน  แต่โจทก์เพิกเฉยไม่ยอมแก้ไข  โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา  โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย   แต่อย่างไรก็ตาม  สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยถือว่าเป็นการเลิกกันโดยปริยาย  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาจ้างทำของ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 587 ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาต่างตอบแทน  เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยเลิกกันแล้ว  โจทก์และจำเลยต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ่ง  แต่เนื่องจากโจทก์ได้ทำงานงวดที่ 2 ให้จำเลยเสร็จแล้ว  จึงไม่อาจกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมได้ กรณีจึงต้องบังคับตามมาตรา 391 วรรคสาม  จำเลยต้องใช้เงินค่าก่อสร้างในงวดที่ 2 ให้แก่โจทก์แทน  จำเลยไม่มีสิทธิงดจ่ายค่าจ้างเสียทั้งหมด  

  ละเมิด

  มาตรา 420 : ละเมิด

  ฎ. 333/2550 : โจทก์ทั้ง 150 คน เป็นสมาชิกมีเงินฝากออมทรัพย์ฝากไว้กับกองทุนเงินสวัสดิการออมทรัพย์ของกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 เงินที่ฝากย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝาก ผู้รับฝากคงมีหน้าที่คืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 672  เงินจำนวน 8,443,700 บาท ที่ฝากไว้และจำเลยยักยอกไปจึงมิใช่กรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้ง 150 คน จำเลยจึงมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

  ฎ. 5205/2550 : วันเกิดเหตุฝนตกไม่มากและลมพัดไม่แรง  การที่ต้นจามจุรีริมทางหลวงล้มทับผู้ตายขณะขับรถจักรยานยนต์ไปตามทางหลวงจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย  มิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  แต่เป็นเพราะความบกพร่องของกรมทางหลวงจำเลย  ที่ไม่โค่นหรือปล่อยปละละเลยไม่สั่งเจ้าหน้าที่ของจำเลยไปโค่นต้นจามจุรีที่มีสภาพผุกลวงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  อันเป็นการกระทำละเมิดของจำเลย  จำเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์

  ฎ. 5207/2550 : จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์  จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์  ส่วนโจทก์จะมีผู้ใดช่วยเหลือรับผิดชอบอย่างใด เป็นเรื่องของโจทก์ ไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1

  มาตรา 443 : ค่าสินไหมทดแทน

  ฎ. 4352/2550 : ตาม ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรคสอง  บัญญัติไว้ว่า “ถ้ามิได้ตายในทันที  ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย”  ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงาน  จึงเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ทำละเมิดจำต้องใช้แก่ผู้เสียหายที่ยังไม่ถึงแก่ความตาย  แต่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้  เพราะไม่สามารถประกอบการงานเท่านั้น  หาใช่ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ทำละเมิดจำต้องใช้หลังจากผู้เสียหายนั้นถึงแก่ความตายแล้วด้วยไม่  เหตุละเมิดเกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542  โจทก์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544  จำเลยจึงต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้  เพราะไม่สามารถประกอบการงานเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน 6 วัน เท่านั้น

  มาตรา 448 : อายุความเรียกค่าสินไหมทดแทน

  ฎ. 6291/2550 : มูลหนี้ที่จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์  เกิดจากความเสียหายที่จำเลยรับเป็นทนายความว่าความให้โจทก์  ซึ่งถือว่าโจทก์เป็นตัวการและจำเลยเป็นตัวแทน  แล้วจำเลยไม่ฟ้องร้องคดีแพ่งเรียกหนี้เงินกู้จาก ป. แต่กลับปลอมสัญญาประนีประนอมยอมความว่า  จำเลยได้ฟ้อง ป. และ ป. ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับผิดชำระหนี้ให้แก่โจทก์  ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ดังกล่าวเกิดจากการที่จำเลยไม่ทำการเป็นตัวแทน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 812 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30 มูลหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้จึงมิใช่กรณีละเมิดที่จะต้องใช้อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 420, 448

  ซื้อขาย-ขายฝาก-ให้

  มาตรา 492 : ไถ่ถอนการขายฝาก

  ฎ. 5873/2550 : ตาม ป.พ.พ. มาตรา 492 ผู้ไถ่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากก็ต่อเมื่อได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้ว  ดังนั้น  แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาทโดยปลอดจำนอง  และรับสินไถ่ตามคำขอบังคับของผู้ร้อง  แต่เมื่อผู้ร้องยังไม่ได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  กรรมสิทธิ์จึงยังไม่ตกเป็นของผู้ร้องตามบทกฎหมายดังกล่าว  ที่ดินพิพาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยที่ดินพิพาท

  มาตรา 533 : ให้อภัยในเหตุเนรคุณ
   
  ฎ. 6962/2550 : โจทก์ยกที่ดินเฉพาะส่วน 5 แปลงให้จำเลยโดยเสน่หา  ต่อมาประมาณปลายปี 2538 ถึง   ต้นปี 2539 จำเลยประพฤติเนรคุณด้วยการด่าและหมิ่นประมาทโจทก์ในฐานะบุพการีอย่างร้ายแรง  ขอเรียกถอนคืนการให้ที่ดินจากจำเลย  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่โจทก์ได้ทราบถึงเหตุเหล่านั้น  ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 533 วรรคหนึ่ง

  เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

  สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

  ฎ. 451/2551 : จำเลยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เพื่อทำสวน โดยเสียค่าเช่าปีละ 7,500 บาท มีการทำสัญญาเช่า ครั้งละ 1 ปี โดยโจทก์ให้จำเลยเช่าตลอดมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปี แล้ว  แต่จำเลยมีหน้าที่ต้องพัฒนาที่ดินพิพาทให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้  ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระแก่จำเลยมากขึ้นจากสัญญาเช่าตามธรรมดา  และหากมีระยะเวลาการเช่าเพียง 1 ปี ตามปกติ  จะทำให้จำเลยได้รับผลประโยชน์ไม่คุ้มกับที่จำเลยได้ลงทุนไปในการพัฒนาที่ดินและทำสวน  ทั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า  ฝ่ายจำเลยก็ยินยอมให้สวนและสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินพิพาทตกเป็นของโจทก์  เป็นประโยชน์แก่โจทก์ด้วย  โจทก์เองก็ได้แสดงเจตนาโดย  ชัดแจ้งตกลงยินยอมให้จำเลยเช่าที่ดินพิพาทเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นการตอบแทน  สัญญาเช่าดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

  มาตรา 569 : การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่เช่า

  ฎ. 4260/2550 : เดิมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ ท. ต่อมาผู้จัดการมรดกของ ท. ได้ทำสัญญาให้ ธ. เช่าที่ดินมีกำหนด 20 ปี การที่ ธ. ปลูกสร้างตึกแถวลงบนที่ดินพิพาท  จึงไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 โจทก์ซื้อที่ดินมาจากผู้จัดการมรดกของ ท. ระหว่างอายุสัญญาเช่า  โจทก์จึงไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถว  แต่เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน  ธ. ย่อมหมดสิทธิในที่ดิน  ต้องรื้อถอนตึกแถวออกไป  เว้นแต่ ธ. ยินยอมให้ตึกแถวตกเป็นของโจทก์  ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดิน  และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตามมาตรา 144 วรรคสอง  เมื่อโจทก์ได้รับมอบสิทธิในตึกแถวแล้ว  ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดินและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตามมาตรา 144 วรรคสอง  แต่ ธ. ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวไม่มีอำนาจให้เช่าห้องพิพาท           เกินกำหนดระยะเวลาการเช่าที่ดิน  เมื่อสัญญาเช่าที่ดินครบกำหนดแล้ว  ระยะเวลาการเช่าห้องพิพาทส่วนที่เกินกว่านั้นย่อมไม่ตกมายังโจทก์ ตามมาตรา 569 เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยอยู่ในห้องพิพาทอีกต่อไป  แต่จำเลย ไม่ยอมออกไป  จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์  โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย

  ยืม-ฝากทรัพย์

  มาตรา 643 : ยืมใช้คงรูป

  ฎ. 2766/2551 : เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่โจทก์ยืมมาจากมารดาโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของ  เนื่องจากความผิดของ หจก. จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่รับจ้างกรมทางหลวงจำเลยที่ 1  ก่อสร้างถนน  โจทก์ในฐานะผู้ยืมจึงไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 643 แม้โจทก์จะซ่อมรถยนต์เรียบร้อยแล้ว  โจทก์ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับช่วงสิทธิของเจ้าของทรัพย์ที่จะเรียกร้องให้ หจก. จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดได้  เพราะการรับช่วงสิทธิจะมีได้ต่อเมื่อผู้รับช่วงสิทธิมีหนี้อันจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้  คือ  เจ้าของรถยนต์  เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิ  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

  มาตรา 653 วรรคหนึ่ง : กู้ยืมเงิน

  ฎ. 7016/2550 : ใบตอบรับการสมัครสินเชื่อเงินสดควิกแคช  พร้อมสัญญาให้สินเชื่อเงินสดระบุข้อความว่า  จำเลยขอรับบริการสินเชื่อเงินสดในวงเงิน 500,000 บาท  ในอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน  ร้อยละ 1.15 ต่อเดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เฉพาะเดือนแรกเท่านั้น  ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ร้อยละ 0.5 ของยอดเงินกู้  และจำเลยได้ลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญ  โดยไม่มีลายมือชื่อของโจทก์อยู่ด้วย  เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง เท่านั้น  มิใช่หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน  

  มาตรา 653 วรรคสอง : นำสืบการใช้หนี้กู้ยืมเงิน

  ฎ. 5742/2550 : ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง ใช้บังคับกับกรณีชำระหนี้ด้วยการใช้เงินเท่านั้น  การนำสืบว่ามีการชำระเงินโดยยอมให้โจทก์ตักหน้าดินไปขาย และนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้  เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นตาม   ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึ่ง  ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว  และการนำสืบพยานบุคคลในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 จำเลยจึงนำสืบได้

  มาตรา 656 วรรคสอง : ผู้ให้กู้ยอมรับทรัพย์สินอื่นแทนการชำระเงิน

  ฎ. 142/2550 : ข้อตกลงที่กำหนดว่า  หากโจทก์ผู้กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ ส.  ผู้ให้กู้  เมื่อครบกำหนดตามสัญญา  ก็ให้สิทธิ ส. โอนที่ดินพิพาทเพื่อชำระหนี้เงินกู้ได้ทันที  ตามหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้โดยไม่ได้กรอกข้อความให้ ส. ยึดถือไว้เป็นประกัน  โดยไม่คำนึงถึงราคาที่ดินพิพาทว่าจะเท่ากับราคาท้องตลาดในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ  คือ เวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่  ข้อตกลงดังกล่าวจึงขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 656 วรรคสอง  ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม มาตรา 656 วรรคสาม  ส. จึงไม่มีสิทธิบังคับให้โจทก์ดำเนินการโอนที่ดินพิพาทให้  การที่จำเลย บุตรของ ส. จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยขัดต่อ มาตรา 656 วรรคสอง  และวรรคสาม  

  ค้ำประกัน

  มาตรา 680 : ค้ำประกัน

  ฎ. 8286/2550 : ตามสัญญาค้ำประกันข้อ 1 ระบุให้จำเลยที่ 2 ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ซึ่งสมัครเข้าทำงานในบริษัทโจทก์ตามใบสมัครงานลงวันที่ 5 ตุลาคม 2525 ความรับผิดของจำเลยที่ 2 จะต้องเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1          ผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์หรือกระทำละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์  ในขณะทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ตามที่จำเลยที่ 2 ระบุในสัญญาค้ำประกันข้อ 1 แม้ว่าสัญญาค้ำประกันข้อ 4 ระบุว่า จำเลย  ที่ 2 ยินยอมและตกลงด้วยว่า หากโจทก์โยกย้าย แต่งตั้ง สับเปลี่ยน หรือถอดถอนจำเลยที่ 1 ไปทำงานกับบริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาแห่งใดให้ถือว่าสัญญาค้ำประกันนี้มีผลบังคับได้เช่นเดิมตลอดไป  ก็มีความหมายเพียงว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกัน จะต้องรับผิดต่อโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำความเสียหายแก่โจทก์ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ทำงานอยู่กับโจทก์หรือบริษัทในเครือโจทก์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลตามที่ค้ำประกันไว้เท่านั้น  เมื่อโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ย้ายจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลไปทำหน้าที่พนักงานขาย  อันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยและความรับผิดให้แก่จำเลยที่ 2 มากขึ้นเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน  และจำเลยที่ 1 ทำให้เกิดความเสียหาย  จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

  มาตรา 691 : ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วม

  ฎ. 10306/2550 : ตามสัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระภาษีอากร  จำเลยที่ 3  ให้สัญญาไว้กับกรมสรรพากรโจทก์  ว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าภาษีอากร  จำเลยที่ 3 จะนำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยจำเลยที่ 3 จะนำเงินมาชำระหนี้ให้แทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ผ่อนชำระค่าภาษีอากรโดยมิต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ต้องชำระก่อน  เป็นกรณีที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน  สละสิทธิที่จะขอให้เรียกจำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกหนี้  ชำระหนี้ก่อนและสละสิทธิที่จะให้โจทก์บังคับการชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 688 และ 689  อันมีผลทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ได้สิ้นเชิง  โดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นเชิง  จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วม รับผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 อย่างลูกหนี้ร่วม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 691

  มาตรา 698 : ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นเพราะหนี้ระงับ

  ฎ. 393/2550 : จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ ตามคำขอเปิด L/C และสัญญาทรัสต์รีซีท  โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกัน  แม้ต่อมาจำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ต่อโจทก์  และไม่ได้มีการค้ำประกันในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้  หนังสือสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวเป็นเพียงการยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์  และจะชำระหนี้  มิได้เป็นการยกเลิกหลักประกันหรือการค้ำประกัน  หรือเป็นการแปลงหนี้ใหม่อันจะมีผลให้หนี้เดิมระงับไป  เมื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว

  มาตรา 701 : ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นเมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้

  ฎ. 4479/2550 : บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการวางทรัพย์ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อที่ลูกหนี้จะได้หลุดพ้นจากความรับผิด  เป็นคนละเรื่องกับการที่ผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ  และเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้อันเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 701 โดยไม่ต้องมีการวางทรัพย์

  การที่จำเลยที่ 3 นำแคชเชียร์เช็ค พร้อมเงินสดตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากพนักงานของธนาคารโจทก์ไปชำระ ณ สาขาของโจทก์ที่รับผิดชอบเรื่องหนี้สินรายพิพาท  จึงเป็นการขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้  เมื่อหนี้ของจำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันถึงกำหนดโดยชอบ  เมื่อพนักงานของโจทก์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้  จำเลยที่ 3 เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 701 วรรคสอง

  จำนอง

  มาตรา 728 : บอกกล่าวบังคับจำนอง

  ฎ. 462/2550 : ป.พ.พ. มาตรา 728 บัญญัติไว้เพียงว่า เมื่อจะบังคับจำนอง  ผู้รับจำนองต้องมีจดหมาย      บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า  ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรเท่านั้น  โจทก์จึงไม่ต้องระบุทรัพย์สินซึ่งจำนองไปในคำบอกกล่าวด้วย  เมื่อจำเลยเป็นทั้งลูกหนี้และผู้จำนอง  ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ไว้แก่โจทก์ คือ ห้องชุดเลขที่ 54/225  หาใช่ห้องชุดเลขที่ 0225  การที่หนังสือ       บอกกล่าวระบุทรัพย์สินที่จำนองเป็นห้องชุดเลขที่ 0225 เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดอันเป็นเรื่องเล็กน้อย  เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทำการไถ่ถอนจำนองให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว  ย่อมถือได้ว่าผู้รับจำนองมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรแล้ว  การบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

  ฎ. 1657/2550 : ป.พ.พ. มาตรา 728 บัญญัติว่า  เมื่อจะบังคับจำนองนั้น  ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อน ... มิได้บัญญัติว่า การบอกกล่าวบังคับจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือ  ฉะนั้น  การที่โจทก์มอบอำนาจให้ ว. มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลย  จึงไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา 798 วรรคหนึ่ง  ที่กำหนดให้การตั้งตัวแทนต้องทำเป็นหนังสือ  เมื่อ ว. ได้บอกกล่าวบังคับจำนองในนามของโจทก์และจำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วไม่ชำระเงินแก่โจทก์  โจทก์จึงมาฟ้องคดี  แสดงว่าโจทก์ยอมรับเอาการบอกกล่าวบังคับจำนองของ ว. เป็นการบอกกล่าวของโจทก์  ถือได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้ให้สัตยาบันแล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 823 วรรคหนึ่ง  ถือว่าโจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบแล้ว

  มาตรา 733 : ลูกหนี้หลุดพ้นเมื่อเจ้าหนี้บังคับจำนองขาดจำนวน

  ฎ. 3535/2550 (ปชญ.) : สัญญาจำนองที่ดินระหว่างกรมสรรพากรโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นประกันการผ่อนชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อตกลงว่า  ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกัน  เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด  จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดในเงินนั้น  อันเป็นการยกเว้นบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 733 กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติของมาตราดังกล่าว คือ หากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้  จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด  ที่โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 1 จะหลุดพ้นความ     รับผิดก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าภาษีอากรค้างเสร็จสิ้นแล้ว  และคดีนี้มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 นำทรัพย์สินของตนเองมาจำนอง  จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 733 นั้น  มาตรา 733 หาได้มีข้อจำกัดการใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้จำนองทรัพย์สินของตนเองเท่านั้น

  ฎ. 1580/2551 : โจทก์บรรยายฟ้องว่า  จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ จำนวน 4,200,000 บาท โดยนำที่ดินพร้อม      สิ่งปลูกสร้างมาจำนองไว้กับโจทก์เพื่อเป็นประกันการกู้เงิน  ต่อมาจำเลยกู้เงินโจทก์อีก  โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงขึ้นเงินจำนองครั้งที่ 1 เป็นเงิน 3,500,000 บาท  ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจำนอง  และบังคับจำนอง  โดยคำขอท้ายฟ้องระบุว่า  ถ้าจำเลยไม่ชำระหนี้  ให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออก   ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์  แสดงว่าโจทก์ฟ้องบังคับจำนองโดยประสงค์จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์ที่จำนองเท่านั้น  มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องอย่างหนี้สามัญ  สัญญาจำนองที่ดินดังกล่าวไม่มีข้อความว่า  หากโจทก์บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้  โจทก์ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้ด้วย  เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้และบังคับจำนอง  โจทก์บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์จำนอง ได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา  โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้อีก  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 733

  มาตรา 744 : ความระงับของสัญญาจำนอง

  ฎ. 6221/2550 : สัญญาจำนอง ข้อ 1  ระบุว่า  ผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้และภาระผูกพัน    ใด ๆ ของ อ. ที่มีต่อธนาคาร ก. ผู้รับจำนอง  ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกลักษณะ  ทุกประเภทหนี้  เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท  และตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง ข้อ 2 ระบุว่า  หนี้สินและภาระผูกพันใด ๆ ที่จำนองเป็นประกัน  ได้แก่  หนี้สินและภาระผูกพันทุกประเภท  ทุกอย่าง  ที่มีต่อผู้รับจำนองแล้วในเวลานี้ และที่จะมีต่อไปในภายหน้า  เมื่อหนี้สินและภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่ง  หรืออย่างใดอย่างหนึ่งระงับสิ้นไป แต่หนี้สินและภาระผูกพันประเภทอื่นยังคงมีอยู่หรือจะมีอยู่ต่อไปในภายหน้า  สัญญาจำนองไม่ระงับสิ้นไป คงผูกพันเป็นประกันต่อไป  เห็นได้ว่า  สัญญาจำนองที่ดินดังกล่าว  นอกจากจะเพื่อเป็นประกันเงินที่โจทก์กู้จากจำเลยตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว  ยังเป็นประกันหนี้ทุกประเภทที่โจทก์จะต้องรับผิดต่อจำเลยอีกด้วย  ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ยังมีหนี้ค้างชำระแก่จำเลยที่สาขารังสิต  จังหวัดปทุมธานี  แม้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทำ    นิติกรรมกับจำเลยที่ต่างสาขากัน  แต่เป็นหนี้ที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยเช่นกัน  ถือได้ว่า  โจทก์ยังมีหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยตามสัญญาจำนองรายนี้อยู่  แม้โจทก์จะได้ชำระหนี้ที่โจทก์กู้จากจำเลย  สาขาสามพราน  ครบถ้วนแล้ว  สัญญาจำนองก็ไม่ระงับสิ้นไป  จำเลยมีสิทธิที่จะไม่จดทะเบียนไถ่ถอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้

  ตั๋วเงิน

  มาตรา 900 : ผู้มีลายมือชื่อในตั๋วเงินรับผิด // มาตรา 910 : ตั๋วเงินมีรายการบกพร่อง // มาตรา 914 : ความรับผิดของผู้สั่งจ่าย // มาตรา 918 : ตั๋วแลกเงินใช้เงินให้แก่ผู้ถือ

  ฎ. 3100/2550 : จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คพิพาท  จะต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็ค ตาม        ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคหนึ่ง  มูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทให้แก่ ท. นั้น  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม  ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่าจำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่เอง ตามที่เห็นสมควร  เพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คจากจำเลยเพื่อชำระหนี้นั้นได้  การที่ ท. ลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คพิพาทภายหลัง  ถือได้ว่า ท. เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายกระทำการโดยสุจริต  จดวันสั่งจ่ายที่ถูกต้องแท้จริงลงในเช็ค ตาม ป.พ.พ. มาตรา 910 วรรคท้าย  ประกอบมาตรา 989       วรรคหนึ่ง  กรณีหาเป็นการลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คโดยไม่สุจริตดังที่จำเลยให้การต่อสู้ไม่

  จำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทมีหนี้ที่ต้องรับผิดต่อ ท. ผู้ทรงคนก่อน  การที่ ท. ผู้ทรงคนก่อนโอนเช็คพิพาทแก่โจทก์  เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือ  การโอนเช็คพิพาททำได้เพียงด้วยการส่งมอบให้กัน  โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ  เมื่อจำเลยผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทไม่มีข้อต่อสู้เกี่ยวกับ ท. ผู้ทรงคนก่อนที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงคนปัจจุบัน  จำเลยจะอ้างว่าโจทก์และ ท. ผู้ทรงคนก่อนไม่มีหนี้สินผูกพันกันในการรับโอนเช็คพิพาทมาหาได้ไม่  จำเลยจึงต้องรับผิดชำระเงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 900 วรรคหนึ่ง, 914, 918, 989 วรรคหนึ่ง

  มาตรา 917 : การโอนตั๋วแลกเงิน // มาตรา 967 วรรคสาม : สิทธิของผู้เข้าถือเอาตั๋วเงิน

  ฎ. 5477/2550 : จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทระบุชื่อ อ. เป็นผู้รับเงินเพื่อคืนเงินที่ อ.  ได้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินกับจำเลยจำนวน 140,000 บาท ให้แก่ อ. เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดวันสั่งจ่าย อ. นำไปเรียกเก็บเงิน  แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน  แม้จะถือว่า อ. เป็นผู้เสียหายในขณะที่เช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ตาม  แต่เมื่อได้ความว่า อ. ได้โอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์  โดยสลักหลังเช็คพิพาทและส่งมอบแก่โจทก์  โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงและมีสิทธิเช่นเดียวกับ อ. ในอันจะบังคับเอาแก่จำเลยซึ่งมีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 967 วรรคสาม ประกอบมาตรา 989 วรรคแรก โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายให้ชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ได้

  มาตรา 940 : ความรับผิดของผู้อาวัล

  ฎ. 815/2550 : เมื่อธนาคาร น. ในฐานะผู้รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่สำนักงานพระคลังข้างที่แล้ว  ธนาคาร น. ย่อมได้สิทธิในอันที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ตนได้ประกันไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสาม  ประกอบด้วย มาตรา 985  และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ  จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30  
  หุ้นส่วน – บริษัท

  มาตรา 1056 : บอกเลิกห้างหุ้นส่วน // มาตรา 1057 (3) : ห้างหุ้นส่วนเหลือวิสัยจะดำรงอยู่ได้ // มาตรา 1251     วรรคสอง : ตั้งผู้ชำระบัญชี

  ฎ. 5184/2550 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 มีหุ้นส่วนเพียง 2 คน คือ โจทก์ และจำเลยที่ 2  ซึ่งเกิดความ   ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง  จนไม่สามารถทำธุรกิจร่วมกันต่อไปได้  ทั้งหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดก็มีเพียงจำเลยที่ 2 เท่านั้น  ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นหุ้นส่วนผู้ใดได้อีก  จึงทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 เหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1057 (3)

  เมื่อมีเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดดำเนินกิจการ  โจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่ง  ย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ได้  หาใช่เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตแต่อย่างใดไม่  และไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีกำหนดกาลอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นยุติ  ประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีเหตุ  จึงต้องบอกกล่าวความจำนงจะเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนสิ้นรอบปีในทางบัญชีเงินของห้างหุ้นส่วนนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1056

  โจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนเพียง 2 คน ของจำเลยที่ 1 ขัดแย้งกัน  ไม่อาจชำระบัญชีร่วมกันได้  และ ไม่ปรากฏว่า มีข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 กำหนดเรื่องผู้ชำระบัญชีไว้  โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1251 วรรคสอง  เมื่อเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ย่อมสมควรให้คนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดเป็นผู้ชำระบัญชี  โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1

  ทรัพย์

  มาตรา 144 : ส่วนควบ

  ฎ. 4260/2550 : เดิมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ ท. ต่อมาผู้จัดการมรดกของ ท. ได้ทำสัญญาให้ ธ. เช่าที่ดินมีกำหนด 20 ปี การที่ ธ. ปลูกสร้างตึกแถวลงบนที่ดินพิพาท  จึงไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 โจทก์ซื้อที่ดินมาจากผู้จัดการมรดกของ ท. ระหว่างอายุสัญญาเช่า  โจทก์จึงไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตึกแถว  แต่เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน  ธ. ย่อมหมดสิทธิในที่ดิน  ต้องรื้อถอนตึกแถวออกไป  เว้นแต่ ธ. ยินยอมให้ตึกแถวตกเป็นของโจทก์  ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดิน  และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตามมาตรา 144 วรรคสอง  เมื่อโจทก์ได้รับมอบสิทธิในตึกแถวแล้ว  ตึกแถวย่อมกลายเป็นส่วนควบของที่ดินและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ตามมาตรา 144 วรรคสอง  แต่ ธ. ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวไม่มีอำนาจให้เช่าห้องพิพาท           เกินกำหนดระยะเวลาการเช่าที่ดิน  เมื่อสัญญาเช่าที่ดินครบกำหนดแล้ว  ระยะเวลาการเช่าห้องพิพาทส่วนที่         เกินกว่านั้นย่อมไม่ตกมายังโจทก์ ตามมาตรา 569 เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยอยู่ในห้องพิพาทอีกต่อไป    แต่จำเลยไม่ยอมออกไป  จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์  โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย

  ฎ. 6194/2550 : บ้านจำเลยที่ 1 ที่โจทก์นำยึด  ปลูกสร้างอย่างแน่นหนาถาวรอยู่บนที่ดิน  จึงเป็นส่วนควบกับที่ดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 144 วรรคหนึ่ง  เมื่อที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์ประธานถูกห้ามโอนตามกฎหมาย  บ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน  ย่อมถูกห้ามโอนด้วย  แม้โจทก์จะอ้างว่า  โจทก์ประสงค์จะยึดบ้านพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์  โดยในการขายทอดตลาด  ผู้ที่ซื้อทรัพย์จะต้องรื้อถอนบ้านออกจากที่ดินไปเอง  ก็เป็นเรื่องที่จะดำเนินการได้เมื่อกำหนดเวลาห้ามโอนผ่านพ้นไปแล้วเสียก่อน  เมื่อโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดบ้านพิพาทในระยะเวลาห้ามโอนตามกฎหมาย  กรณีจึงมีเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนการยึดบ้านหลังดังกล่าวได้

  มาตรา 1300 : ผู้มีสิทธิจดทะเบียนได้ก่อน

  ฎ. 8870/2550 : การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาท  ยังไม่มีการจดทะเบียนสิทธิโนที่ดินพิพาท  แต่เมื่อได้ยึดมาแล้วต้องนำออกขายทอดตลาด  หากมีผู้ซื้อได้ ก็ต้องมีการโอนทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ  จึงมิใช่เพียงแต่ยึดไว้เท่านั้น  การที่ศาลในคดีอื่นได้พิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้องแล้ว  ที่ดินพิพาทจะต้องตกเป็นของผู้ร้องเท่านั้น  ไม่มีเหตุที่จะให้ที่ดินพิพาทหลุดมือจากผู้ร้องตกไปเป็นของผู้อื่น  จึงถือได้ว่าผู้ร้องอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 แม้โจทก์จะได้นำยึดที่ดินพิพาทไว้ก่อนที่ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่ผู้ร้อง  แต่ศาลก็ไม่อาจปล่อยให้มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้  เพราะผู้ที่ซื้อได้  ไม่มีสิทธิที่จะได้รับโอน  เนื่องจากผู้ร้องเท่านั้นที่มีสิทธิจะได้รับโอน  ทั้งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 ก็มีบทบัญญัติไม่ให้มีการยึดทรัพย์ที่มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้ร้อง

  มาตรา 1311 : ปลูกสร้างโรงเรือนโดยไม่สุจริต

  ฎ. 339/2551 : การอยู่อาศัยที่ ป. ได้ให้ไว้แก่ ฮ. และจำเลยที่ 1 เป็นบุคคลสิทธิยันโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก ป. ได้  เมื่อจำเลยทั้งสองรื้อบ้านซึ่งเป็นโรงเรือนไปแล้ว  สิทธิอาศัยย่อมสิ้นลง  จึงไม่มีโรงเรือนอันจะมีสิทธิอาศัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1402 และมาตรา 1408  การที่จำเลยทั้งสองปลูกบ้านขึ้นแทนภายหลังจากที่ ป. ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสอง  ก็หาก่อให้เกิดสิทธิอาศัยขึ้นใหม่ไม่  และเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทตกเป็นของเจ้าของที่ดินพิพาทตามมาตรา 144 ทั้งเป็นการปลูกโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดย        ไม่สุจริต ตามมาตรา 1311  การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทและบ้าน  พอถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของ ป. ประสงค์จะให้บ้านคงอยู่ตามมาตรา 1311 ดังนั้น  เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินพิพาทและบ้าน  โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการชอบที่จัดการตามที่จำเป็นได้ ตามมาตรา 1719 และมาตรา 1736 วรรคสอง  จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

  มาตรา 1312 : สร้างโรงเรือนรุกล้ำ

  ฎ. 4776/2550 : คดีก่อนศาลมีคำพิพากษาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ โดยจำเลยมีสิทธิใช้ที่ดินพิพาทได้โดยไม่ต้องรื้อถอนบ้านที่จำเลยปลูกรุกล้ำที่ดินพิพาท  เนื่องจากจำเลยปลูกบ้านรุกล้ำโดยสุจริต  แม้ว่าจำเลยจะให้การกล่าวอ้างเรื่องการครอบครองปรปักษ์  แต่เมื่อศาลมิได้ยกขึ้นวินิจฉัย และจำเลยมิได้อุทธรณ์  ประเด็นเรื่องการครอบครองปรปักษ์จึงยุติถึงที่สุดแล้ว  ที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์  เพียงแต่จำเลยคงมีสิทธิใช้ที่ดินได้ต่อไปโดยไม่ต้องรื้อถอนบ้านออกไปเท่านั้น  การที่จำเลยครอบครองบ้านดังกล่าว  ย่อมเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์  แม้จะครอบครองมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท  เมื่อบ้านของจำเลยปลูกในที่ดินของโจทก์โดยสุจริต  โจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้ค่าใช้ที่ดินจากจำเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312    วรรคหนึ่ง

  ฎ. 5521/2550 : การที่จะถือว่าบุคคลหนึ่งปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตหรือไม่สุจริตนั้น  จะต้องดูในขณะที่ก่อสร้างว่า  ผู้ก่อสร้างรู้หรือไม่ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของคนอื่น  ถ้ารู้ก็ถือว่าก่อสร้างโดยไม่สุจริต  แต่ถ้าในขณะก่อสร้างไม่รู้ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของบุคคลอื่น  เข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเอง   จึงสร้างโรงเรือนลงไป  ครั้นมาภายหลังจึงรู้ความจริง  ก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างรุกล้ำโดยสุจริต  เมื่อจำเลยทั้งสอง     รู้แล้วว่าจำเลยทั้งสองปลูกสร้างอาคารและรั้วรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ในขณะที่เริ่มก่อสร้างแต่เพียงบางส่วน  แต่จำเลยทั้งสองก็ยังจงใจก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ  ทั้งที่โจทก์ก็ได้แจ้งให้ทราบก่อนแล้ว  การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต  เป็นการละเมิดต่อโจทก์

  มาตรา 1337 : ใช้สิทธิทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อนเสียหาย

  ฎ. 5139/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ระหว่างที่ดินของโจทก์กับแม่น้ำเจ้าพระยา        ผู้ร้องสอดเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะหน้าที่ดินของโจทก์  โดยกั้นรั้วระหว่างที่ดินของโจทก์กับแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นการใช้สิทธิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายอื่นได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติ  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337  การเปิดประตูรั้วและมีทางสาธารณะเล็ก ๆ ให้โจทก์เดินลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้  ย่อมทำให้ความสะดวกในการใช้ที่ดินของโจทก์ลดน้อยลงกว่าปกติ  ทั้งยังบดบังทัศนียภาพทำลายสิ่งแวดล้อมหน้าที่ดินของโจทก์  ทำให้โจทก์ต้องเสียหายเป็นกรณีพิเศษ  เกินกว่าปกติที่ควรได้รับ  โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย  เพื่อให้โจทก์ได้รับความสะดวกในการใช้ทรัพย์ตามปกติ

  ฎ. 2341/2551 : จำเลยต่อเติมแนวกันสาดและนำสินค้ามาวางขายบนถนนเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์  โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารศูนย์การค้า  ย่อมมีสิทธิที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหาย หรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปได้  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337  แม้เจ้าของร้านค้ารายอื่นจะกระทำการรบกวนสิทธิของโจทก์ด้วย  แต่เมื่อโจทก์ประสงค์จะยังความเสียหายหรือเดือดร้อนซึ่งเกิดจากการกระทำของจำเลยให้สิ้นไป  การที่โจทก์ฟ้องร้องบังคับเอาแก่จำเลยจึงหาเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่

  มาตรา 1339 , 1340 : รับน้ำไหล น้ำระบาย

  ฎ. 6406/2550 : ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินสูง  ส่วนที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นที่ดินต่ำ  การที่โจทก์ระบายน้ำฝนตามธรรมชาติจากที่ดินของโจทก์  ผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองไปลำน้ำ  จึงเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องยอมรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1339 วรรคหนึ่ง และ 1340 วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าโจทก์และประชาชนจะใช้ร่องน้ำในที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นเวลานานเพียงใด  ก็หาทำให้กลายเป็นลำรางสาธารณะหรือตกเป็นภาระจำยอมไม่        แต่การที่จำเลยทั้งสองไถดินกลบลำรางร่องน้ำพิพาท  เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังที่ดินของโจทก์  โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองทำที่พิพาทให้เป็นลำรางระบายน้ำตามเดิมได้

  มาตรา 1349 : ทางจำเป็น

  ฎ. 6369/2550 : ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1349 มิได้บัญญัติว่า  การผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะ  จะต้องเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับทางสาธารณะที่สุด  และในวรรคสามที่มีใจความว่า  ให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นั้น  ก็หมายถึงวิธีทำทางจำเป็น  จะต้องให้เสียหายแก่ที่ดินที่ผ่านนั้นน้อยที่สุด  เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า  เส้นทางอื่นนอกจากทางพิพาท  จะต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่น  ซึ่งได้ความว่ามีสภาพเป็นนาข้าวและบ่อเลี้ยงกุ้งและยังไม่มีสภาพเป็นถนน  ส่วนที่พิพาทนั้น  โจทก์ทั้งสองใช้มาตั้งแต่ปี 2535 โดยสร้างถนนมีความกว้าง 3 เมตร ผ่านไปบนที่ดินว่างเปล่า  ชิดขอบเขตที่ดินของจำเลยทั้งสามและจำเลยทั้งสามก็ใช้ประโยชน์จากทางพิพาทนั้นด้วย  ทางพิพาทจึงสะดวกและเหมาะสมไม่ทำให้จำเลยทั้งสามเสียหายมากนัก

  มาตรา 1349 : ทางจำเป็น // มาตรา 1350 : ขอเปิดทางจำเป็นจากที่ดินที่แบ่งแยก

  ฎ.6372/2550 : เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 45810 ของโจทก์และที่ดินโฉนดเลขที่ 45821 ของจำเลยที่ 2 เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน  แต่ต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 2 แปลง  แต่เมื่อทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์  มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้  โดยเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 1.10 เมตร ไม่สามารถใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อผ่านเข้าออกได้นั้น  ก็เป็นเรื่องความสะดวกของโจทก์เท่านั้น  หาใช่ว่าโจทก์ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะไม่  โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอเปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ 45821 ของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 1349 และ 1350 เพราะที่ดินของโจทก์ไม่ถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมจนไม่สามารถออกไปสู่ทางสาธารณะได้

  ฎ. 7322/2550 : แม้ที่ดินโฉนดเลขที่ 11301 ของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกจะติดแม่น้ำบางปะกง  แต่ก็ได้ความว่า  ปัจจุบันแม่น้ำบางปะกงไม่ได้ใช้เป็นทางสัญจร  คงมีแต่เรือหาปลา  ไม่มีเรือโดยสาร  เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว  ก็ได้ใช้เส้นทางพิพาทออกสู่ทางสาธารณะ  ซึ่งเส้นทางพิพาทมีความกว้างประมาณ 3 เมตร ดังนี้  กรณีที่ดินโจทก์จึงต้องตามบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 1349 วรรคสอง  คือ ที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้  แต่ต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือสภาพยากลำบากในทำนองเดียวกัน  โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเพื่อขอเปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสามออกสู่ทางสาธารณะได้

  เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 11301 ที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์อยู่  แบ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่ 1638 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเหตุให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 11301 ของโจทก์ไม่มีทางบนบก  ออกสู่ทางสาธารณะได้  โจทก์ย่อมมีสิทธิใช้ทางพิพาทออกสู่ทางสาธารณะได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1350

  สิทธิในทางจำเป็นย่อมเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายตามสภาพความเป็นจริงของที่ดินในปัจจุบัน  ข้ออ้างของฝ่ายจำเลยทั้งสามที่ว่าโจทก์สมัครใจซื้อที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะเพื่อต้องการได้ราคาถูกกว่าปกติ  ส่อเจตนาว่าจะไม่ใช้ทางพิพาทเป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะนั้น  มิได้ทำให้สิทธิในทางจำเป็นของโจทก์ระงับ    สิ้นไปแต่อย่างใด

  มาตรา 1357 : เจ้าของรวม // มาตรา 1367 : สิทธิครอบครอง

  ฎ. 6437/2550 : โจทก์ ฮ. และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงรังวัดที่ดินมือเปล่ายังไม่มีหลักฐานหนังสือสำคัญเพื่อแบ่งกรรมสิทธิ์รวมไว้  โจทก์ได้ที่ดินเป็นที่พิพาท  โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นสัดส่วนตลอดมา  การแบ่งแยกเจ้าของรวมจึงไม่อาจจดทะเบียนแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้  ถือว่าโจทก์ยึดถือที่ดินส่วนที่เข้าครอบครองเพื่อตน  โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367 แม้ต่อมาทางราชการจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  และโฉนดที่ดินมีชื่อโจทก์  จำเลยที่ 1 และ ฮ.  ถือกรรมสิทธิ์รวม  โดยไม่ได้ระบุว่ามีส่วนคนละเท่าใด  และตาม ป.พ.พ. มาตรา 1357 ให้สันนิษฐานว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกัน  มีส่วนเท่ากัน  ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายในกรณีที่ไม่ปรากฏชัดว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่าใด  โจทก์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนที่ตนครอบครอง  จำเลยที่ 1 จะมาอ้างว่าเจ้าของรวมยังคงมีส่วนเท่ากันหาได้ไม่

  มาตรา 1359 : เจ้าของรวมต่อสู้บุคคลภายนอก // มาตรา 1360 : เจ้าของรวมใช้สิทธิขัดกับเจ้าของรวมคนอื่น

  ฎ. 2662/2550 : โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินที่โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองร่วมกับโจทก์ร่วมทั้งสี่  การดำเนินการของโจทก์ทั้งสอง  จึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่ง  ๆ ใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก คือ จำเลยทั้งสอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1359  และการที่ในวันชี้สองสถาน  คู่ความตกลงท้ากันว่า  ให้เจ้าพนักงานที่ดิน  รังวัดที่ดินพิพาทจากแนวทิศเหนือเข้ามาทางแนวที่ดินของจำเลยที่ 1  หากรังวัดได้เป็นจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา  จำเลยทั้งสองยอมแพ้ และค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ  หากรังวัดได้เกินเนื้อที่ดังกล่าว  ส่วนที่เกินหรือล้ำจำนวน ให้ตกเป็นของจำเลยทั้งสอง  หากการรังวัดไม่อาจทำได้เพราะมีการคัดค้านของเจ้าของที่ดินข้างเคียง ให้พิจารณาคดีต่อไปโดยให้ถือว่าคำท้าไม่เป็นผล  การท้ากันดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ ใช้สิทธิขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1360  เพราะไม่ว่าผลการรังวัดที่ดินพิพาทจะเป็นเช่นใด  ที่ดินแปลงที่โจทก์ทั้งสองครอบครองร่วมกับโจทก์ร่วมทั้งสี่ก็ยังคงมีเนื้อที่ตามเดิม

  มาตรา 1363 : ขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

  ฎ. 6437/2550 : โจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์ที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1363 ซึ่งการฟ้องเช่นนี้ไม่มีอายุความ  ส่วนมาตรา 1363 วรรคสอง  นั้น เป็นเรื่องผู้มีกรรมสิทธิ์รวมจะทำนิติกรรมห้ามแบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้คราวละไม่เกิน 10 ปี มิใช่อายุความ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

  มาตรา 1367 : สิทธิครอบครอง // มาตรา 1377 : สละการครอบครอง // มาตรา 1381 : บอกกล่าวเปลี่ยนเจตนาการยึดถือครอบครอง

  ฎ. 8840/2549 : โจทก์ซื้อที่ดิน น.ส. 3 จากบิดาจำเลย แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่กันได้  บิดาจำเลยจึงได้มอบ น.ส. 3 ให้แก่โจทก์ยึดถือครอบครอง  และไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทดังกล่าวอีกเลย  จึงถือได้ว่าบิดาจำเลยได้มอบการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทให้แก่โจทก์  โดยสละเจตนาครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1377 วรรคแรกแล้ว  แม้ว่าโจทก์ได้ซื้อและยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในระหว่างระยะเวลาห้ามโอน  โจทก์จึงยังไม่ได้สิทธิครอบครองเนื่องจากถูกจำกัดสิทธิตาม ป.ที่ดิน  แต่เมื่อโจทก์ได้ครอบครองต่อเนื่องมาจนเลยกำหนดเวลาห้ามโอนแล้ว  โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367 นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน  และกรณีดังกล่าวโจทก์มิได้ครอบครองแทนบิดาจำเลยหรือจำเลยซึ่งเป็นทายาท  จำเลยจึงไม่อาจอ้างสิทธิว่าโจทก์มิได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 มาใช้ยันแก่โจทก์ได้

  ฎ. 6380/2550 : ที่ดินพิพาทมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ตาม ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ  นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2521  ส. ขายที่ดินและบ้านพิพาทโดยส่งมอบการครอบครองให้ พ. ในเดือนพฤศจิกายน 2526  ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาห้ามโอนตามกฎหมาย  แม้ในระหว่างนั้น พ. จะยังไม่ได้สิทธิครอบครอง  เนื่องจากถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว  มีผลทำให้การโอนที่ดินพิพาทตกเป็นโมฆะ  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150  ถือว่า พ. ครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแทน ส.  แต่เมื่อ พ. ยังคงครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้วเป็นเวลานานประมาณ 6 ปี โดย พ. ถึงแก่ความตายเมื่อกลางปี 2537 และจำเลยที่ 2 เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินพิพาทตลอดมา และ ส. ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 ก่อนครบกำหนดเวลาห้ามโอน  แต่โจทก์เพิ่งยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ส. เพื่อกล่าวอ้างสิทธิในที่ดินและบ้านพิพาท ในปี 2537 โดยก่อนหน้าที่ พ. จะถึงแก่ความตายนั้น  โจทก์และทายาทของ ส. ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวอ้างสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแต่ประการใด  จึงเป็นกรณีที่ พ. ไม่อาจทราบได้ว่าตนยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทไว้แทนผู้ใด  อันจะต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังผู้นั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 พฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นว่า โจทก์และทายาทของ ส. สละเจตนาครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแล้ว  การครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทของ พ. จึงเป็นการยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน พ. ย่อมได้ซึ่งสิทธิครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367

  มาตรา 1367 : สิทธิครอบครอง // มาตรา 1378 : ส่งมอบการครอบครอง

  ฎ. 1389/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร  เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  การเข้ายึดถือครอบครองย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ใช้ยันกับรัฐได้  แต่ในระหว่างราษฎรด้วยกัน  ย่อมยกการยึดถือครอบครองก่อน  ขึ้นยันผู้อื่นที่เข้ามารบกวนได้ในขณะเวลาที่ตนยังยึดถือครอบครองอยู่เท่านั้น  ดังนั้น  การที่โจทก์ให้จำเลยเช่าที่ดินพิพาท  จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิ  เพราะเท่ากับนำที่ดินของรัฐไปให้บุคคลอื่นเช่า  โดยรัฐไม่ยินยอมและมีผลเป็นการมอบการยึดถือครอบครองให้แก่จำเลย  โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทอีกต่อไป  จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยผู้ครอบครองที่ดินพิพาทได้

  มาตรา 1367 : สิทธิครอบครอง // มาตรา 1369 : ยึดถือครอบครองเพื่อตน // มาตรา 1373 : ผู้มีชื่อในทะเบียน

  ฎ. 4622/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  แต่เป็นหลักฐานที่รับฟังได้แต่เพียงว่า  ขณะแจ้งการครอบครอง  ผู้แจ้งอ้างว่าที่ดินเป็นของผู้แจ้ง  ที่ดินดังกล่าวจึงหาใช่อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดิน ตามนัยที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1373 อันจะทำให้โจทก์ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแต่อย่างใดไม่  จำเลยเป็นฝ่ายยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท  จำเลยย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐาน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1369 ว่าจำเลยยึดถือที่ดินพิพาทเพื่อตน  จึงตกเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว

  การที่จำเลยนำสืบว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากโจทก์ และ ถ. มิใช่เป็นการนำสืบว่าจำเลยแย่งการครอบครอง  และแม้ว่าคำให้การของจำเลยจะไม่มีประเด็นนำสืบว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทมาจากโจทก์และ ถ.  เนื่องจากจำเลยมิได้แสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาท  และได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น  เท่ากับเป็นการให้การปฏิเสธว่าโจทก์มิใช่เจ้าของที่ดินพิพาทตามฟ้อง  โจทก์จึงต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้อง  เมื่อโจทก์นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐาน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1369 ให้รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมิได้ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตน  จึงต้องฟังว่าจำเลยยึดถือที่ดินพิพาทเพื่อตน  และได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367

  มาตรา 1373 : ผู้มีชื่อในทะเบียน

  ฎ. 6913 – 6916/2550 : จำเลยที่ 3 มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท  ต่อมาโจทก์ทั้งสามได้จัดการออก   น.ส. 3 ในที่ดินพิพาทเป็นชื่อของโจทก์ทั้งสาม  ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373 เท่านั้น  เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาตลอด  จำเลยที่ 3 จึงได้สิทธิครอบครอง

  มาตรา 1373 : ผู้มีชื่อในทะเบียน // มาตรา 1382 : ครองครองปรปักษ์

  ฎ. 5252/2550 : โจทก์มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่ได้จดทะเบียนแล้ว  ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373  จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว

  โจทก์ฟ้องว่า  โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท   และให้จำเลยเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัย  โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยและบริวารอาศัยอยู่อาศัยอีกต่อไป  ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไป  จำเลยให้การและฟ้องแย้งในตอนแรกว่า  ที่ดินพิพาทเป็นของบิดามารดาจำเลย  ต่อมาบิดามารดาจำเลย   ยกที่ดินพิพาทให้จำเลย  เท่ากับจำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย  แต่จำเลยกลับให้การและฟ้องแย้งในภายหลังว่า  จำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท  โดยความสงบ  เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ   มาเกิน 10 ปี แล้ว  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นของจำเลยเช่นกัน  จึงขัดแย้งกับคำให้การและฟ้องแย้งใน       ตอนแรก  รูปคดีตามที่โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การและฟ้องแย้งดังกล่าวจึงไม่มีประเด็นเรื่องการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382  เพราะการครอบครองปรปักษ์จะมีได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น  

  ฎ. 6113/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน น.ส.3 ก. ซึ่งระบุชื่อจำเลยแต่ผู้เดียวเป็นเจ้าของ  กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373 เมื่อผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องมีสิทธิครอบครองร่วมด้วยครึ่งหนึ่ง  ทั้งที่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทระบุว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้เดียว  โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว  ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบในคดี  ย่อมตกแก่ผู้ร้องที่จะต้องนำสืบให้ได้ความตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง

  มาตรา 1375 : แย่งการครอบครอง

  ฎ. 6412/2550 : ที่พิพาทเดิมเป็นที่ป่า  แต่ต่อมาได้ถูกถอนสภาพ  ที่พิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (1)  ผู้ครอบครองที่พิพาทโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนย่อมมีสิทธิครอบครองในที่ดินได้

  การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง  ผู้ครอบครองจะต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่ถูกแย่งการครอบครอง  โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ครอบครองจะทราบว่าถูกแย่งการครอบครองหรือไม่  และไม่คำนึงถึงว่าผู้ครอบครองได้โต้แย้งผู้แย่งการครอบครองหรือได้ร้องเรียนต่อพนักงานฝ่ายปกครองว่าถูกแย่งการครอบครองหรือไม่  จำเลยเริ่มเข้ามาปลูกบ้านบนที่พิพาทตั้งแต่ปี 2538 การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 จึงเป็นการฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยเข้าครอบครองที่พิพาท  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเพื่อเอาคืนการครอบครองที่พิพาทจากจำเลย

  ฎ. 6439/2550 : โจทก์ฟ้องว่าจำเลยสร้างกำแพงรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า  จำเลยสร้างกำแพงบนแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกัน  ไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์  โจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง  ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ  ตามคำให้การดังกล่าว  จำเลยอ้างว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาทมาแต่ต้น  มิได้เป็นการแย่งการครอบครองไปจากโจทก์  เพราะการแย่งการครอบครองจะมีขึ้นได้แต่เฉพาะในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น  คดีจึงไม่มีประเด็นเรื่องการแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง

  ฎ. 7393/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์  และ พ. เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์  พ. ย่อมไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่จำเลย  แม้จำเลยจะรับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนและเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทก็ตาม  จำเลยก็ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท  เนื่องจากจำเลยซึ่งเป็นผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่า พ. ผู้โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย

  คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 96  จำเลยให้การว่า  จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจาก พ.  จำเลยครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่         ปี 2537  จนถึงปัจจุบัน  โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน  และที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินของโจทก์  ดังนี้จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการแย่งการครอบครอง  เพราะการแย่งการครอบครองจะเกิดขึ้นได้  ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น  เมื่อจำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและจำเลยครอบครองเอง  จึงไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์  คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกรบกวนหรือนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1374 วรรคสอง และมาตรา 1375 วรรคสอง

  ฎ. 8419/2550 : ที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  ผู้ใดย่อมไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใช้ยันต่อรัฐได้  และยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน  จึงยังเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  แต่ผู้ที่ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น

  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  จำเลยเป็นเพียงผู้ซื้อบ้านพิพาทของโจทก์จากการขายทอดตลาด  ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องรื้อบ้านไปอย่างสังหาริมทรัพย์  แต่จำเลยไม่ดำเนินการรื้อบ้านไป  แต่กลับดำเนินการให้คนอื่นมาเช่าบ้านหลังดังกล่าว  และจำเลยจะมาที่บ้านหลังดังกล่าวเดือนละ 3-4 วันเท่านั้น  จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เข้าครอบครองบ้านพิพาท  จำเลยจึงไม่ได้แย่งการครอบครองไปจากโจทก์  จำเลยจึงยกอายุความ 1 ปี นับแต่ถูกแย่งการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง มาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหาได้ไม่

  มาตรา 1377 : สละการครอบครอง // มาตรา 1378 : โอนการครอบครอง

  ฎ. 675/2550 : แม้การซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับ ม. จะไม่ชอบ  เพราะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่งก็ตาม  แต่ขณะที่ซื้อขายกัน  ที่ดินพิพาทยังเป็นที่ดินมือเปล่า ม. จึงมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น  เมื่อ ม. ส่งมอบที่ดินพิพาทและโจทก์เข้าครอบครองแล้ว  โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1377 และ 1378  อันเป็นการได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทมาด้วยการครอบครองตามกฎหมาย  มิใช่เป็นการได้มาตามสัญญาซื้อขาย  ม. ย่อมไม่มีหน้าที่ในทางนิติกรรมที่จะต้องไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของ ม. ให้ดำเนินการเพิกถอนชื่อ ม. ออกจากโฉนดที่ดินพิพาท  

  มาตรา 1382 : ครอบครองปรปักษ์

  ฎ. 677/2550 : การครอบครองปรปักษ์ที่ดินของผู้อื่นจนได้กรรมสิทธิ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 นั้น  อสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์  จะต้องเป็นของบุคคลอื่น  ซึ่งก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง  หลักฐานที่แสดงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ โฉนดที่ดิน  เพราะเป็นหลักฐานทางทะเบียนของทางราชการ  ดังนั้น  การครอบครองที่ดินของผู้อื่น  อันจะเป็นเหตุให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์นั้น  จะต้องเป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่นที่ได้ออกโฉนดแล้วเท่านั้น  ทั้งจะต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ด้วย  เมื่อทางราชการเพิ่งออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 เช่นนี้  การนับระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาท  จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2539  เป็นต้นไปเท่านั้น  ระยะเวลาที่ครอบครองก่อนที่ดินพิพาทออกโฉนด  ไม่อาจนำมานับรวมได้  เมื่อคิดถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์  จึงยังไม่ถึง 10 ปี จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

  ฎ. 5478/2550 : ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ต. ลงชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนทายาทของ ค. ซึ่งรวมถึง ส. มารดาของโจทก์ทั้งสองด้วย  ดังนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคือ ส. มารดาของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งเมื่อ ส. ถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งสองจึงได้รับมรดกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทอยู่แล้ว  การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทโดยเหตุครอบครองปรปักษ์นั้น  ศาลจึง   มิอาจพิพากษาให้ได้  เพราะการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันจะทำให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ต้องเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคลอื่น

  ฎ. 8637/2550 : บิดาผู้ร้องซื้อที่ดินมาจากผู้มีชื่อ และได้เข้าครอบครองตลอดมา แม้บิดาผู้ร้องจะเป็นคนต่างด้าว  ซึ่งตาม พ.ร.บ. ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พ.ศ.2486 นั้น  คนต่างด้าวจะมีที่ดินได้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน  แต่ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้คนต่างด้าวทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และมิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดิน  เมื่อบิดาผู้ร้องซื้อและครอบครองที่ดินมาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี บิดาของผู้ร้องย่อมได้สิทธิครอบครอง การที่บิดาผู้ร้องมอบหมายให้ พ. ไปดำเนินการออกโฉนดที่ดิน พ. ก็เป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนบิดาผู้ร้องเท่านั้น  บิดาผู้ร้องก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน  เมื่อบิดาผู้ร้องยกที่ดินให้แก่ผู้ร้องโดยส่งมอบการครอบครอง  แม้จะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการให้  ผู้ร้องก็เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยการสืบสิทธิต่อจากบิดาผู้ร้อง  จึงเป็นการครอบครองที่ดินที่ตนมีสิทธิ  แต่การครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 จะต้องเป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น  เมื่อมิใช่เป็นการครอบครองที่ดินของผู้อื่น  ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ได้

  มาตรา 1388 : ภาระจำยอม // มาตรา 1389 : เพิ่มภาระแก่ภารยทรัพย์

  ฎ. 4845/2550 : เมื่อบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอมระบุว่าเป็น “ภาระจำยอมเรื่องทางเดิน” ย่อมไม่จำเป็นต้องมีความกว้างถึง 3 เมตร ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ทางภาระจำยอมรายพิพาทกว้าง 3 เมตร โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ต้องใช้รถยนต์ผ่านทางภาระจำยอมรายพิพาท  เป็นการทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นภารยทรัพย์จากที่ได้จดทะเบียนระบุว่าเป็นเพียงทางเดิน  จึงต้องห้าม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1388 และ 1389

  มาตรา 1401 : ภาระจำยอมโดยอายุความ

  ฎ. 1563/2550 : การได้ภาระจำยอมโดยอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วย       อายุความได้สิทธิดังกล่าวไว้ในลักษณะ 3 แห่งบรรพ 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กล่าวคือ  จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของสามยทรัพย์ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินภารยทรัพย์นั้นโดยความสงบ และโดยเปิดเผย และด้วยเจตนาจะได้สิทธิภาระ จำยอมในที่ดินดังกล่าว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382  แต่การอยู่ร่วมกันของคนในชนบทตามปกติแล้ว  จะใช้ที่ดินข้างเคียงเป็นทางผ่านได้โดยถือวิสาสะ  อันเป็นการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคม  การใช้ทางพิพาทของโจทก์ก็เข้าอยู่ในลักษณะเช่นว่านี้  กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทในลักษณะปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382  แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาทผ่านที่ดินของจำเลยมานานกว่า 10 ปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401

  ครอบครัว

  มาตรา 1474 (1) : สินสมรส

  ฎ. 6244/2550 : ในการเช่าซื้อรถยนต์พิพาท บิดาโจทก์(สามี) เป็นผู้วางเงินจองให้ 10,000 บาท และบิดามารดาโจทก์ออกเงินให้อีกส่วนหนึ่ง  รถยนต์คันดังกล่าวโจทก์และจำเลย(ภรรยา) ได้ออกเงินบางส่วนเป็นค่ารถยนต์ด้วย  ทั้งเงินที่บิดามารดาโจทก์ช่วยออกเป็นค่ารถยนต์  ภายหลังก็ไม่ปรากฏว่าบิดามารดาโจทก์ทวงถามให้โจทก์จำเลยชำระหนี้ส่วนนี้แต่อย่างใด  แสดงว่าบิดามารดาโจทก์มีเจตนาออกเงินค่ารถยนต์ส่วนนี้ให้แก่โจทก์จำเลย  รถยนต์คันดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่โจทก์จำเลยได้มาในระหว่างสมรส  เป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นสินสมรส  การที่โจทก์โอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่ ว. ในระหว่างที่โจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากัน  โดยจำเลยไม่ทราบเรื่อง  จึงเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์อันเป็นสินสมรสไปโดยมีเจตนาทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ซึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1534 ให้ถือเสมือนว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรสตามมาตรา 1533 โจทก์ต้องแบ่งสินสมรสดังกล่าวให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่ง

  มาตรา 1490 : หนี้ที่สามีภริยาเป็นหนี้ร่วมกัน

  ฎ. 6244/2550 : แม้การกู้เงินของจำเลยทั้งสองครั้งจะเป็นการกู้หลังจากที่จำเลยแยกมาอยู่กับบิดามารดาจำเลยแล้ว  แต่จำเลยได้นำบุตรไปเลี้ยงดูด้วย  จึงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  โจทก์เป็นบิดาต้องมีส่วนอุปการะเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน  จำเลยนำสืบว่าจำเลยกู้เงินในการกู้ ปี 2543 จำเลยได้ระบุในวัตถุประสงค์ขอกู้ว่า ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  และมีหลักฐานใบสั่งซื้อสินค้า  ส่วนในการกู้ปี 2546 เป็นการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินสองครั้งดังกล่าว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรอันเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว  และเป็นหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นในระหว่างสมรส  จึงเป็นหนี้ที่โจทก์และจำเลยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490

  มาตรา 1532 : สัญญาแบ่งทรัพย์สิน

  ฎ. 6388/2550 : บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่า เป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1532 เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนการหย่าให้แล้ว  ถือว่าได้มีการแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่มีการทำบันทึกแบ่งแยกทรัพย์สินท้ายทะเบียนการหย่า  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงตกเป็นสิทธิของ ร. ตั้งแต่เวลานั้น  ไม่ใช่สินสมรสระหว่าง ร. และโจทก์ที่โจทก์จะมาขอแบ่งแยกได้อีก

  มรดก

  มาตรา 1646 : พินัยกรรม

  ฎ. 5478/2550 : ต. ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนทายาทของ ค. ทุกคน  รวมทั้ง ส. มารดาของโจทก์  ทั้งสองด้วย  ต. ในฐานะทายาทคนหนึ่งของ ค. คงมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  ย่อมมีอำนาจทำพินัยกรรมยกที่ดินเฉพาะส่วนของ ต. ให้แก่จำเลยทั้งสองได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1361 และมาตรา 1646 แต่ที่ดิน ส่วนที่ตกเป็นของทายาทอื่นของ ส. ย่อมไม่เป็นทรัพย์มรดกของ ต. ที่จะทำพินัยกรรมยกให้จำเลยทั้งสองได้เมื่อที่ดินพิพาทยังไม่แบ่งกรรมสิทธิ์รวม  จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจฟ้องแย้งขอให้โจทก์ทั้งสอง ซึ่งเป็นบุตรของ ส. ทายาทของ ค. รื้อบ้าน ทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาท หรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

  มาตรา 1704 : พินัยกรรมของคนไร้ความสามารถเป็นโมฆะ

  ฎ. 3552/2550 : จ. เจ้ามรดกถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2532  ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เจ้ามรดกเป็นคนไร้ความสามารถ  แต่ศาลฎีกาพิพากษากลับเป็นให้ยกคำร้อง  ซึ่งส่งผลให้ จ. ยังคงเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ตามเดิม  แม้ในระหว่างที่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด  ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ จ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  คำสั่งที่ให้ จ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถดังกล่าวก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอน หรือลบล้างคำสั่งศาลชั้นต้นศาลเดียวกันที่ได้สั่งให้ จ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถมาก่อน  ทั้งไม่มีผลทำให้สถานภาพการเป็นคนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลต้องขาดช่วงไป หรือสะดุดหยุดอยู่ชั่วคราวในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด  การที่ จ. โดยความยินยอมของผู้พิทักษ์  ได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ จ. ตกเป็นคนไร้ความสามารถ  พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1704

  มาตรา 1713 : ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

  ฎ. 4276-4277/2550 : ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย  จึงเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย  การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายจึงเหมาะสมแล้ว  ส่วนผู้คัดค้านไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย  จึงไม่ใช่สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายอันจะทำให้เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย  จึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย  อีกทั้งในคำแก้ฎีกาของผู้คัดค้านก็ยืนยันว่าที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้านแต่เพียงผู้เดียว  มิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย  ดังนั้น  เมื่อผู้คัดค้านมิใช่    ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตาย  ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายสำหรับที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาท  ทั้งไม่มีสิทธิขอให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย  ส่วนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างจะเป็นทรัพย์ของผู้คัดค้านหรือไม่  ผู้คัดค้านต้องไปดำเนินคดีเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

  ฎ. 6391 – 6392/2550 : ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 ได้ยื่นคำแถลงว่า  ผู้ร้อง และผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ตกลงกันได้  โดยให้ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว  แต่ข้อตกลงดังกล่าว  มีผลเป็นการตกลงกันในประเด็นเพียงบางข้อ  เพราะมีประเด็นที่ศาลจำต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในสำนวนแล้ววินิจฉันถึงสิทธิและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน  ดังนั้น  ศาลฎีกาจึง  ไม่อาจพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้  ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627  ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน  เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นทายาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ตาม มาตรา 1713 วรรคหนึ่ง

  มาตรา 1754 : อายุความมรดก

  ฎ. 4116/2550 : โจทก์ทั้งสี่ ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ บ. ตามคำสั่งศาล  อ้างว่าจำเลยจัดการมรดกโดยทำบัญชีทรัพย์มรดกและแบ่งมรดกไม่ถูกต้อง  จึงเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก  กำหนดอายุความต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง  เมื่อยังมีทรัพย์มรดกที่จำเลยจะต้องแบ่งให้แก่ทายาทและการจัดการมรดกยัง ไม่สิ้นสุดลง  จึงยังไม่เริ่มนับอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าว  และโดยเหตุที่จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาท ตามมาตรา 1720 ในลักษณะตัวการตัวแทน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 809 ถึง 812, 819 และมาตรา 823 การที่จำเลยครอบครองที่ดินซึ่งมีส่วนเป็นทรัพย์มรดกกึ่งหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนทายาท  จำเลยจะยกอายุความตามมาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้ทายาทหาได้ไม่

   

  chanyuan
  2018-01-13 08:40:44
  jianbin0113
  [url=http://www.truereligionjeansoutlets.us.com][b]true religion jeans for men[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearance.us.com][b]coach outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletclearance.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikerosherun.me.uk][b]nike roshe[/b][/url]
  [url=http://www.jordanshoesclearance.us.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearance.us][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletugg.us.com][b]uggs outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax2015.us][b]air max 2015[/b][/url]
  [url=http://www.pumaoutlet-online.com][b]puma outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletnyc.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeanssale.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.foampositeshoe.net][b]nike foamposite[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstore.com.co][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikedk.com][b]nike sko[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-jackets.org.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutlets.us.org][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletca.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.eccosale.com][b]ecco sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletuggs.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletugg.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-shoes.me.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-pascher.fr][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.coachcanada-outlet.ca][b]coach canada[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmlbjerseyss.us.com][b]mlb jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstores.eu.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polo-outletonline.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletnew.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.futbol-baratas.com][b]futbol baratas[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletuk.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutins.org.uk][b]christian louboutin sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsblackfridays.us.com][b]ugg boots outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakley-sunglasses.nom.co][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90uk.me.uk][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactoryoutlets.us.com][b]nike factory shoes[/b][/url]
  [url=http://www.salomonsko.org][b]salomon sko[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenofficial.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasseson-sale.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.coach-onlineoutlet.us.com][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsboots.ca][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.clevelandcavaliers.us.com][b]cleveland cavaliers jersey[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletfactory.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutlet-boots.us.com][b]uggs outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearance.us.org][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapraybansunglasseswholesale.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.mulberrybagssale.org.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.hermesbelts.us.com][b]hermes belts[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesvip.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesofficial.us.com][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.true-religion.org.uk][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorscybermonday.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstore.in.net][b]adidas outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlineus.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeanssale.us.com][b]true religion jeans sale[/b][/url]
  [url=http://www.salomonchaussures.fr][b]salomon chaussures[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletonlinestore.us.com][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.moncler-jackets.co.uk][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryoutlets.org.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.basketballshoes.us.com][b]cheap basketball shoes[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--sunglasses.co.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.outlettruereligion.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasses-sale.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesoutlets.com.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.ysloutlet.us.com][b]ysl outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstoresofficial.us.com][b]uggs clearance[/b][/url]
  [url=http://www.moncler.us.com][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fitflop.in.net][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.supreme.us.org][b]supreme clothing[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearance.us][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearancesale.us.com][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazerpaschers.fr][b]nike blazer pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletoutlet.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutins.org.uk][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.supremeclothingonline.us.com][b]supreme clothing[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.org.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorscybermonday.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.org.uk][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletstores.us.org][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovski-outlets.us.com][b]swarovski outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlineclearance.us.org][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoak.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpenssale.us.com][b]mont blanc pens[/b][/url]
  [url=http://www.supremeclothing.com.co][b]supreme clothing[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk][b]polo ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.basketballshoes.us.com][b]basketball sneakers[/b][/url]
  [url=http://www.kicksnice.com][b]kicks nice[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcanada.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlinecheap.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mulberrybagsuk.co.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.reeboktrainers.me.uk][b]reebok shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline-factory.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-onlineoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outlet.me.uk][b]christian louboutin uk[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outletsale.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglassesoutlets.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletsales.us.com][b]kate spade sale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletme.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletfactorystore.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordanshoesstore.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesalestore.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolostore.us.com][b]polo ralph lauren outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletss.us.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.ralph-laurenpolo.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-poloshirts.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletssale.us.com][b]ugg outlet [/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurensales.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstore.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletusa.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolostore.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasses2.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletclearance.us.org][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletss.us.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.lacostepoloshirts.us.com][b]lacoste shirts[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtss.us.com][b]ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com][b]oakley sunglasses sale[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesco.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecoats.org.uk][b]canada goose coats[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysusa.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagsuk.me.uk][b]longchamp bags[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-outletstore.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletpolo.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-handbagsuk.me.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcoats.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesfactory.us.com][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-outletsstore.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboost350sale.us.com][b]yeezy boost[/b][/url]
  [url=http://www.kobeshoes.us][b]kobe bryants shoes[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90.us.com][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletnyc.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletscheap.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mbt-shoesoutlet.us.com][b]mbt outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskicrystaluk.org.uk][b]swarovski uk[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopssale.in.net][b]fitflops sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopsoutletsale.com][b]fitflops sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.timberlandboots.net][b]timberland boots[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletonsale.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-store.org.uk][b]nike store uk[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletofficial.us.com][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.org][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopssale.us][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsblackfridays.us.com][b]ugg boots on sale[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsstore.com.co][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletonsale.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ysloutlet.us.com][b]ysl outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazerpaschers.fr][b]nike blazer pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.pradashoesofficial.us][b]prada shoes for men[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletstores.us.org][b]ugg outlet [/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesoutletstore.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.us.org][b]nike outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletstore.us.org][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineclearance.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.lakersjerseys.us.com][b]lakers jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlinestore.us.org][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeanssale.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets-uk.org.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmss.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph-lauren.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletclearance.us.org][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasses-clearance.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.pradasunglasses.us.com][b]prada sunglasses for women[/b][/url]
  [url=http://www.cheapsoccerjersey.net][b]cheap soccer jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletscheap.us.com][b]ugg outlets[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets-uk.org.uk][b]canada goose parka[/b][/url]
  [url=http://www.asics-shoes.us.com][b]asics running shoe[/b][/url]
  [url=http://www.conversestar.com][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.kobebryantshoes.in.net][b]kobe bryant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootscybermonday.us.com][b]ugg boots on sale[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outletstore.in.net][b]tory burch shoes[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jean.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo.eu.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphand-bags.co.uk][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineco.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutlet.ca][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=https://www.salomonsko.com][b]salomon sko[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasses2.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopssale.in.net][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.polo-lacostepascher.fr][b]lacoste polo[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartsoutletstore.us.com][b]chrome hearts online store[/b][/url]
  [url=http://www.nikerosherun.me.uk][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysofficial.us.com][b]nfl jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.longchamppascher.fr][b]longchamp solde[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletclearance.us.com][b]tory burch outlet online store[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlets.name][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralph-laurenpoloshirts.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletuk.org.uk][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletclearanceinc.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootsoutlet.us.org][b]ugg boots outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-pascher.fr][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-nfljerseyschina.us.com][b]nfl jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasses-uk.org.uk][b]oakley sunglasses uk[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrycharm.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.nikestore-uk.org.uk][b]nike store uk[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-shop.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-shoes.us.org][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsonline.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysofficial.us.com][b]nfl jersey wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.thomassabocharms.me.uk][b]thomas sabo charms[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamooutletstore.net][b]ferragamo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsofficial.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.kevindurantshoes.net][b]kevin durant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletme.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polo-outletonline.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysfactorystore.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.org.uk][b]ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrycharm.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsbagss.co.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactorystore.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.mulberrysaleuk.org.uk][b]mulberry sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggblackfridays.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletclearanceus.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnhljerseyss.us.com][b]cheap nhl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.nhljerseysforsale.us.com][b]cheap nhl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesformens.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletssale.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutlets.us.org][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com][b]michael kors factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlinestore.us.org][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.birkenstock-outlet.us.com][b]birkenstock shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesoutletstore.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline-clearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-clearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeansoutlet.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenoutlet-online.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com][b]kate spade outlet online store[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboost350sale.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesoutlets.net.co][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineclearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletonsale.us.com][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.skysneakers.com][b]outlet christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleus.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopsoutletsale.com][b]fitflops outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.org][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax90.nl][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorssuk.org.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
  [url=http://oakley.sunglassess.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletkors.us.com][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlet-store.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactory-outlets.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlinefactory.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.denverbroncos.us.org][b]denver broncos jersey[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralph-laurenpolo.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutletclearance.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.burberrysaleoutlet.us.com][b]burberry outlet sale[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeans.org.uk][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsblackfridays.us.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoes.org.uk][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggbootsonline.us.com][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.canadiangooseoutlet.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearanceonline.us.com][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.foampositeshoe.net][b]foamposite shoes[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryoutlets.org.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletshop.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletme.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.co.uk][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.futbol-baratas.com][b]camisetas futbol baratas[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecoats.org.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-jackets.org.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.addidasshoes.net][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-outletuk.me.uk][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletstore.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletinc.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordanshoesfactory.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapfootballshirts.org.uk][b]cheap football shirts[/b][/url]
  [url=http://www.todsoutlet.us.org][b]tods outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.converseshoes.us.com][b]converse shoes sale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsclearancestore.us.com][b]michael kors handbags clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletinc.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletus.us.com][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletssale.us.com][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlets.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstore.com.co][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutlet-stores.us.com][b]ugg outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outletstore.in.net][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org][b]giuseppe zanotti shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletshop.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenwholesale.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.polotshirts.org][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmks.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.pradaoutlet.us][b]prada outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansclearance.us.com][b]true religion outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysonlines.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.co.uk][b]canada goose coats[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutlet-store.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapsnapbacks.net][b]snapback hats[/b][/url]
  [url=http://www.true-religionjeanssale.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.pradashoesofficial.us][b]prada shoes on sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoupons.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpensoffcial.us.com][b]mont blanc pens[/b][/url]
  [url=http://www.handbagslongchamp.us.com][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.moncler.us.com][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletwww.us.com][b]michael kors online[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbags-uk.me.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.vansgreeceoutlet.com][b]vans greece[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletuk.me.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
  [url=http://www.nbajerseysnike.us.com][b]nba jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletz.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggbootsonline.us.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.footballshirts.me.uk][b]cheap football shirts[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors.de.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutletsale.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nhljerseysforsale.us.com][b]nhl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-store.name][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesofficial.us.com][b]nike shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcoats.us.com][b]canada goose outlet sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachhandbagsclearance.us.com][b]coach handbags[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseblackfriday.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coach-handbags.us.com][b]coach handbags on sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletugg.us.com][b]ugg outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ray-bansunglassesofficial.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.shoelysale.com][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletfactory.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletss.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphand-bags.co.uk][b]longchamp bags[/b][/url]
  [url=http://www.michae-kors-outlet.ca][b]michael kors canada[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.com.co][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.cc][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletclearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletsfactorystore.us.com][b]polo outlets factory store[/b][/url]
  [url=http://www.edhardy.us.com][b]ed hardy outlet[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartsoutlet.com.co][b]chrome hearts outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mcmoutletstore.us.org][b]mcm backpacks[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesvip.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordanshoes.us.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-jackets.us.org][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax-90.me.uk][b]air max uk[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo-outlet.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmichaelkorsoutletonline.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmlbjerseyss.us.com][b]mlb jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com][b]michael kors outlet stores [/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-store.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-online.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.jordanshoes.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.birkenstocksandals.me.uk][b]birkenstock sandals[/b][/url]
  [url=http://www.soccerjerseys.us.com][b]soccer jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletusa.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcoats.us.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.in.net][b]polo ralph lauren outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeanssale.us.com][b]true religion outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutinoutletstore.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstoresale.us.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairsko.com][b]nike sko[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinecoachoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletinc.us.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamooutletstore.us.com][b]ferragamo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.org][b]ugg boots on sale[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletclearance.us.com][b]tory burch outlet stores[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.com.co][b]coach outlet online coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polo-lacostepascher.fr][b]lacoste pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletclearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeans.org.uk][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstoresale.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutlet1.us.com][b]longchamp outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletstores.us.org][b]tory burch outlet stores[/b][/url]
  [url=http://www.raybans-sunglasses.us.com][b]ray bans[/b][/url]
  [url=http://www.suprashoes.us.com][b]supra shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-canada.ca][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearancesale.us.org][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorscybermonday.us.com][b]michael?kors?outlet?online[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletstore.in.net][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.ca][b]canada goose jackets sale[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpenss.us.com][b]mont blanc pens[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesjackets.com.co][b]canada goose jackets for women[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.co.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.gionali.it][b]scarpe hogan[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamo.us.org][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootsoutlet.us.org][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.conversestar.com][b]converse shoes sale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorssuk.org.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com][b]michael kors outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.moncler-jackets.co.uk][b]moncler coats[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance2018.com][b]new balance shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecybermonday.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.macmakeup.us.org][b]mac cosmetics[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutinoutletstore.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecybermonday.us.com][b]canada goose cyber monday[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagssale.me.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.kobe9elites.us.com][b]kobe 9[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.in.net][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletclearance-online.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstorecoach.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsca.ca][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.clearancefitflopssale.com][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcoats.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootsclearance.us.org][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassessale.net.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.polo-lacostepascher.fr][b]polo pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletnew.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.cc][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.huarachesshop.com][b]huaraches shoes[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesofficial.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstores.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletoutlet.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutlets.us.org][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearance.us.org][b]coach outlet store online clearances[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassessale.net.co][b]ray ban sunglasses sale[/b][/url]
  [url=http://www.outlettruereligion.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.linksoflondon.org.uk][b]links of london jewellery[/b][/url]
  [url=http://www.eccosale.com][b]ecco sale shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-uggsoutlet.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletugg.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletshop.us.com][b]uggs outletonline[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jerseyswholesale.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.oakley-sunglasses.nom.co][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletfactorystore.us.com][b]polo outlet factory store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline-factory.us.com][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskioutletstores.us.com][b]swarovski outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlet-store.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutlet.us.com][b]longchamp outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canada--goosejackets.ca][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinonline.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlineclearance.us.org][b]ugg outlet online clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlet-onlineclearance.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskioutletstore.us.com][b]swarovski outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapsnapbacks.net][b]snapbacks wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-shoes.co.uk][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo.eu.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.shoesjordan.net][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinefactorystore.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk][b]ralph lauren polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-outlets.us.org][b]kate spade sale[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outlet.us.org][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.true-religionjeanssale.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-store.us.org][b]coach outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.fitflop.in.net][b]fitflops sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletsale.us.com][b]christian louboutin sale[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagssale.us.com][b]longchamp handbags sale[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletcl.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeanssale.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com][b]polo ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.jordan-shoes.us.com][b]cheap jordans[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletclearance.us.com][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.soccer-shoes.us][b]soccer shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ralph-laurenpolo.us.com][b]polo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsclearance.us.com][b]ugg outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-uk.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.canadiangooseoutlet.us.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.reebokoutletstores.us.com][b]reebok shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecybermonday.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlet-onlineclearance.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovski-outlets.us.com][b]swarovski outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletkors.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletstores.us.org][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutins.org.uk][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets.me.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk][b]air max shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletinc.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnba-jerseys.us.com][b]cheap nba jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurencheap.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance2018.com][b]new balance outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jerseyswholesale.us.com][b]cheap jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutlet-boots.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsstore.com.co][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutlet.us.com][b]longchamp outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan4.org][b]air jordan 4[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletgoose.us.com ][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.mulberrysaleuk.org.uk][b]mulberry uk[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors.eu.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pradashoesofficial.us][b]prada shoes[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeanssale.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-nfljerseyschina.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseblackfriday.us.com][b]canada goose black friday[/b][/url]
  [url=http://www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk][b]mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet[/b][/url]
  [url=http://www.hermes-birkin.in.net][b]hermes birkin bag[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcanada.com.co][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.uggboots-australia.us.com][b]ugg boots on sale[/b][/url]
  [url=http://www.denverbroncosjerseys.org][b]denver broncos jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsca.ca][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.skysneakers.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapoakleysunglassesfactory.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnba-jerseys.us.com][b]nba jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletonlinestore.us.com][b]tory burch outlet online store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors.eu.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com][b]cheap michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://oakley.sunglassess.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasses-onsale.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nbajerseysnike.us.com][b]nike nba jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outlet.us.org][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.tomssko.net][b]toms sko[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletonlines.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybans-sunglasses.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutletstore.us.com][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletclearance.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutletclearance.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseparka.name][b]canada goose parka[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlets.ca][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutlets.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesjackets.com.co][b]canada goose jackets outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kobe9elites.us.com][b]kobe 9 elite[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutin-heels.com][b]outlet christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.simlogy.com][b]sport's shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletclearance.us.com][b]coach factory store[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmdad.us.com][b]adidas nmd[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglassesoutlets.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets.me.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlets.name][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmlbjerseyss.us.com][b]cheap mlb jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletus.us.com][b]burberry outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-stores.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.moncler-jackets.org.uk][b]moncler coats[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglassesoutlets.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoesofficial.us.com][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtss.org.uk][b]ralph lauren polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.uggsbootsclearance.us.com][b]ugg boots outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstores.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline-factory.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.max1.nl][b]nike air max 1[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletpolo.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-outlets.us.org][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.basketballshoes.us.com][b]basketball shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseparka.name][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletoutlet.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com][b]cheap jordans free shipping[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysus.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.cazaloutlet.us.com][b]cazal sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.ca][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.lacostepoloshirts.us.com][b]lacoste outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenofficial.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletcheap.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.valentinooutlet.us.com][b]valentino outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootsclearance.us.org][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxtrainers.co.uk][b]air max trainers[/b][/url]
  [url=http://www.vans-shoes.cc][b]vans shoes[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutletonlines.us.com][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-store.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesjackets.com.co][b]canada goose jackets men[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryoutlet.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.salomonshoess.us.com][b]salomon outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopssale.us][b]fitflops sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.monclersjackets.com][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreoutlet.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nike-store.org.uk][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.in.net][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesonlines.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagss.org.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.timberland-sko.com][b]timberland sko[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutletcheap.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutlet-online.us.com][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets-outlet.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mont-blancpens.com.co][b]mont blanc outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesusa.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com][b]kate spade outlet online store[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartsoutlet.com.co][b]chrome hearts[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors.de.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletshop.us.com][b]ugg outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutletclearance.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.long-champpliage.fr][b]longchamp solde[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletonline.us.com][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonline-clearance.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.burberrysaleoutlet.us.com][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets.me.uk][b]canada goose coats[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseyss.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesrbs.us.com][b]rayban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlauren-outlets.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnba-jerseys.us.com][b]nba jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseseye.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggbootsonline.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.salomonshoess.us.com][b]salomon shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.com.co][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.monclersjackets.com][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90uk.me.uk][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoakley.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutletonline.us.com][b]hermes online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassescheapoutlet.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-stores.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairhuaraches.co.uk][b]nike air huarache[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesalestore.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactoryoutlets.us.com][b]nike factory store[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlets-store.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseyss.us.com][b]nfl jersey wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-wings.in.net][b]adidas wings[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesofficial.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachhandbagsclearance.us.com][b]coach handbags outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikefree5.us][b]nike free 5[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutletonline.us.com][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsofficial.us.com][b]pandora charms sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletofficials.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglassesoutlet.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.lebronjamesshoess.us.com][b]lebron james shoes[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpenss.us.com][b]montblanc pens[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordanshoes.us.com][b]cheap jordans[/b][/url]
  [url=http://www.cheapoakleysunglassesformen.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstoresofficial.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordanshoesoutlet.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletcoachoutlet.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstores.eu.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-pascher.fr][b]ralph lauren pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-outletsstore.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletwww.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.bottega-venetaoutlet.us][b]bottega veneta outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-storesofficial.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch.com.co][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagssale.us.com][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassescheapsale.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlet.co.uk][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineco.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90.us.com][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleauthentic.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletonline.us.com][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletcoupons.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.katespadesoutletonlinestore.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.niketrainers-uk.co.uk][b]nike trainers[/b][/url]
  [url=http://www.thomassabocharms.me.uk][b]thomas sabo[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-store.us.org][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlauren-outlets.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.handbagslongchamp.us.com][b]longchamp outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoupons.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesstore.us.com][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.vanssko.net][b]vans sko[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutlets.us.org][b]nike outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.kobeshoes.us][b]kobe shoes[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.org.uk][b]polo ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreoutlet.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapsnapbacks.net][b]cheap snapbacks[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org][b]giuseppe zanotti outlet[/b][/url]
  [url=http://www.soccer-shoes.us][b]soccer cleats[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-clearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-store.name][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletgoose.us.com ][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutlet.ca][b]burberry canada[/b][/url]
  [url=http://www.fredperrypolo-shirts.com][b]fred perry polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.adidastrainersshoes.co.uk][b]adidas trainers[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jean.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorswallets.us.org][b]michael kors wallets for women[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax90.nl][b]max 90[/b][/url]
  [url=http://www.nhljerseysforsale.us.com][b]nhl jerseys for sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags.in.net][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletclearance.us.org][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesoutlets.net.co][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.denverbroncosjerseys.org][b]broncos jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.ca][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryoutletclearance.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasses1.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboostoutlet.us.com][b]yeezy boost[/b][/url]
  [url=http://www.coachcanada-outlet.ca][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleoakley.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.longchampsoldes.fr][b]longchamp pliage[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutlet-stores.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasses-onsale.us.com][b]ray ban sunglasses on sale[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletsales.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutlet.ca][b]uggs canada[/b][/url]
  [url=http://www.sunglassofficialstore.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletclearancer.us.com][b]michael kors online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamooutletstore.us.com][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoesofficial.us.com][b]ferragamo outlet[/b][/url]
  [url=http://www.denverbroncos.us.org][b]broncos jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinefactorystore.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletofficial.us.com][b]tory burch handbags[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstoresofficial.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsclearance.us.com][b]uggs outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryoutlets.org.uk][b]mulberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtss.us.com][b]polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstoresofficial.us.com][b]uggs on clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-online.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtss.org.uk][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletstore.us][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapfootballshirts.org.uk][b]football shirts[/b][/url]
  [url=http://www.nikerosheone.us][b]nike roshe one[/b][/url]
  [url=http://www.mulberrybagssale.org.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletstore.us.org][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesofficial.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.longchampsoldes.fr][b]longchamp solde[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax-90.org.uk][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax2015.us][b]nike air max 2015[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutinshoes.us.org][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmichaelkors-handbags.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesformens.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassescheapwholesale.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoakley.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsclearance.us.com][b]ugg outlet [/b][/url]
  [url=http://www.polooutletpolo.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirtss.us.com][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletinc.us.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewellery.cc][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.lebronjamesshoess.us.com][b]lebron shoes[/b][/url]
  [url=http://www.longchampsoldes.fr][b]longchamp pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesjackets.com.co][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlets.ca][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjerseyswholesale.org][b]cheap jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canada--goosejackets.ca][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoupons.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstorecoach.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.marc-jacobs.us.org][b]marc jacobs sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletuggs.us.com][b]ugg outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlet.ca][b]ugg canada[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet-online.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.barbouroutlet.us.com][b]barbour outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesofficialsite.us.com][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.mbt-shoesoutlet.us.com][b]mbt shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsstore.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootscybermonday.us.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutletclearance.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletstores.us.org][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswear.us.com][b]oakley sunglasses sale[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlineclearance.us.org][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.tomsnosko.com][b]toms sko[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenfactorystore.org.uk][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-shoes.co.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletz.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsca.ca][b]canada goose jackets sale[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo.eu.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.uggcybermonday.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletnew.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletusa.us.com][b]ugg boots on sale[/b][/url]
  [url=http://www.mikmok.com][b]puma shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineclearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.vans-shoes.cc][b]vans outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearanceonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsfactory-outlets.us.com][b]michael kors factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonline-stores.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletsfactorystore.us.com][b]polo outlet stores[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutlets-store.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactoryoutlets.us.com][b]nike factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasses-sale.us.com][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.uggboots-clearance.us.org][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamo-outlets.us.com][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph-lauren.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.nikestore-uk.org.uk][b]nike uk store[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletclearance.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.long-champpliage.fr][b]longchamp pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolo.us.org][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinecoachfactory-outlet.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.niketrainersnikeshoes.co.uk][b]nike trainers[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletonlinestores.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfriday.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-poloshirts.org.uk][b]ralph lauren polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutletonline.us.com][b]hermes outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurens.me.uk][b]polo ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.marc-jacobs.us.org][b]marc jacobs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.bottega-venetaoutlet.us][b]bottega veneta outlet[/b][/url]
  [url=http://www.newbalanceshoes.in.net][b]new balance shoes[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet-online.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.long-champsolde.fr][b]longchamp pliage[/b][/url]
  [url=http://www.todsoutlet.us.org][b]tods outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootscybermonday.us.com][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.coach-handbags.us.com][b]coach handbags[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletstores.us.com][b]michael kors handbags outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jeanstruereligion.in.net][b]true religion


  chenqiuying
  2018-10-17 16:27:37
  [url=http://www.cheapnfljerseyswholesalee.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletsales.us.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spade.us.org][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoachoutletstore.us.com][b]coach outlet store online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassessi.us.org][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutlet.name][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachsoutletsale.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.mcmoutlets.us.org][b]mcm backpack[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletonline.us.org][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.katespadesaleoutlet.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletonline.us.org][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfree.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan.us.org][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineonline.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.adidasyeezyshoes.org][b]adidas yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletfactory.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mbtoutlet.us.com][b]mbt shoes clearance outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-clearance.us.org][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsonline-outlet.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboosts.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsofficial.ca][b]canada goose jackets canada[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletofficial.us.com][b]louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrybracelet.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletsale.us.com][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcom.us.com][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsonlinesale.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletpro.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletsale.net.co][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinonline.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.monclersale.org.uk][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsshop.ca][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletsite.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoesuk.co.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstores.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.fitflops-saleclearance.us][b]fitflops sale[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsinc.us.com][b]pandora charms outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet.org.uk][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoresfactory.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-outletclearance.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseseyewear.us][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletclearancea.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polo-ralphlaurenoutlet.me.uk][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeanscom.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-outletstore.us.com][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmssaleclearances.us.com][b]pandora charms sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsco.ca][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletonlineclearance.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysonline.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.valentinooutletstore.us.com][b]valentino outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsorg.org.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletclearances.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsaleonline.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletonlinestores.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenpolo.me.uk][b]ralph lauren uk[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinestoreofficial.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsales.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutletstore.org.uk][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketscoat.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolooutlets.me.uk][b]ralph lauren polo[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletstore.in.net][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlinesite.us.com ][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesraybans.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheapraybanssunglasses.com.co][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggcanadaboots.ca][b]ugg,uggs,uggs canada[/b][/url]
  [url=http://www.redbottomshoessale.us.com][b]red bottoms[/b][/url]
  [url=http://www.hermesbirkins.us.com][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboost350.org.uk][b]yeezy boost[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansinc.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletonlines.eu.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutlets.us.com][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjordanss.us.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryfactory.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreonlineclearance.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppe-zanotti.in.net][b]giuseppe zanotti shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggboots.name][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletmoncler.us.com][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsstore.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletshop.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsfactorystore.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spadeoutlet.us.com][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutlet.com.co][b]adidas outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmdblack.us.com][b]adidas nmd r1[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletfactorysale.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryclearance.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.lacosteoutlet.us.org][b]lacoste polo[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmd-shoes.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletonlinesale.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearancesale.in.net][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletsuggs.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsonlinefactory.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nike-shoes.us.com][b]nike shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.true-religionjeans.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.officialuggsoutlet.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletshoes.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootsstores.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.offwhite.us.org][b]off white[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletofficialsite.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamooutlets.us.com][b]ferragamo outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletstoreus.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolos.org.uk][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan4.us][b]air jordan 4 retro[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletjackets.us.com][b]moncler coats[/b][/url]
  [url=http://www.mlbjerseys.net][b]cheap mlb jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletofficials.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.true-religionoutletstore.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletwomen.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutletstores.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmkr.us.com][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjacketscoats.co.uk][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.hermesbeltsoutlet.us.com][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutlet.in.net][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenofficial.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.raybansglasses.com.co][b]cheap ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsite.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletinc.us.com][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlauren-sale.us.com][b]polo ralph lauren sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletcoach.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.northfacejackets.com.co][b]north face outlet[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboostshoes.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletclearances.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-mkoutlet.in.net][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesactive.us.org][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletshoes.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutlet.us][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleyssunglasseswholesale.us.org][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.polooutlet.us.org][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.nikekyrie.us.com][b]nike kyrie[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasseseyewear.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax.com.co][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagsuk.co.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-sale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesalec.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletcoachfactoryoutlets.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpensinc.us.com][b]mont blanc outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guccioutletsale.us.org][b]gucci outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-outletstore.us.com][b]true religion outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesuk.co.uk][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstoreofficial.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryoutlets.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.birkenstockshoes.us.org][b]birkenstock outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreonlines.com.co][b]coach outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseseyewears.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletu.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletwholesale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.kobe-shoes.us][b]kobe shoes[/b][/url]
  [url=http://www.true-religionjeansoutlet.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletblackfriday.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesformen.com.co][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-shoes.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsofficial.co.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.prada-handbags.us.org][b]prada outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletcanada.ca][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-sale.com.co][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.true-religion.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinukshoes.org.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-saleclearance.org.uk][b]ralph lauren sale[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletofficials.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.vibramfivefingers.us.org][b]vibram five fingers[/b][/url]
  [url=http://www.mbtshoes.in.net][b]mbt shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagssale.us.org][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose.name][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopsaleclearance.us.com][b]fitflop sandals[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletstoresale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-handbags.in.net][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fitflops.in.net][b]fitflops outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnhljerseysstores.us.com][b]cheap nhl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketscoat.org.uk][b]canada goose sale[/b][/url]
  [url=http://www.northfacejackets.org][b]north face outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseswholesaleoak.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletwholesale.us.org][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglasseseyewear.us.org][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.northfaceoutletinc.us.com][b]north face outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mbtscarpeit.it][b]scarpe mbt[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletofficial.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletshoes.us.org][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmichael.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletclearancesale.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.off--whiteclothing.us.com][b]off-white clothing[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-outletstores.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.redbottomshoesstore.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassessite.com.co][b]cheap ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.adidasshoes.us.org][b]adidas shoes for women[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesuk.co.uk][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletnike.us.com][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesseller.com.co][b]ray-ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsofficials.us.com][b]pandora charms outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactory-outlet.us.com][b]nike factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outlet.us.org][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletcharms.us.com][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.lebron-jamesshoes.us.com][b]lebron shoes[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletco.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutletonlinestore.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesus.us.org][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletssale.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-store.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbag.in.net][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsukoutlet.org.uk][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletoutlet.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletofficials.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletjackets.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinefactorys.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletclearances.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggclearanceboots.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirt.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineoutlet.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsstorefactory.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactory-outletonline.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsoutletfactory.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsonlines.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletad.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutlets.org][b]kate spade sale[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinshoesoutlet.us][b]louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mlbjerseyscom.us.com][b]mlb jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactorystores.in.net][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletks.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-jewelryclearance.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsclearanceoutlet.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrycheap.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglasseswayfarer.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreclearance.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstores.net][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysstores.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletsale.us.org][b]kate spade sale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletk.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletstore.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagsclearance.co.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.huarache.us.org][b]nike huarache shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggsoutlets.in.net][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.edhardy.us.org][b]ed hardy clothing[/b][/url]
  [url=http://www.michael-kors-outletonline.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletstores.us.org][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactorystores.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.ralph-laurenpolooutlet.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolostore.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeonlineoutlets.us.com][b]kate spade outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeans-sale.us.com][b]true religion jeans sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinecoach.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsus.us.com][b]pandora charms sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesforwomen.us.com][b]cheap nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.ultraboosts.us.com][b]adidas ultra boost[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyboost350-v2.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-onlinesale.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsstore.com.co][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletonline.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassessaleoutlet.us.org][b]oakley sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassestop.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsshop.us.com][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-outlet.us.org][b]adidas outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsfactory.us.com][b]pandora charms sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineofficial.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoesoutlets.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.katespadestoresoutlet.us.com][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr][b]ralph lauren pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags-onsale.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoessale.us.com][b]ferragamo shoes sale[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletstores.us][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsonsale.us.com][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-uk.co.uk][b]christian louboutin uk[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-stores.name][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopssaleclearance.name][b]fitflops sale[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstore.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.edhardyclothing.us.com][b]ed hardy outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pradaoutlet-store.us.com][b]prada outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-clearance.us.org][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjacketscoats.org.uk][b]moncler coats[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurennpolo.co.uk][b]ralph lauren uk[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpenss.com.co][b]mont blanc outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryco.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsstores.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.fredperrypoloshirts.org.uk][b]fred perry polo[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejackets-canada.ca][b]canada goose jackets canada[/b][/url]
  [url=http://www.outletuggshoes.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenoutlet-uk.org.uk][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagss.co.uk][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesfree.us.com][b]ray ban sunglasses wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolosale.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletfactorysite.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletss.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.rolex-watchesoutlet.us.com][b]rolex watches for sale[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmdshoes.us.org][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.northfacejacketscom.us.com][b]north face outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletstores.ca][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletfactory.us.com][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletla.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseysnfl.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletuggoutlet.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggboots-stores.us.com][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.adidassuperstarsale.us.com][b]adidas superstar[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketssale.us.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsstore.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polo-ralphlauren.org.uk][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph-lauren.in.net][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletstores.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbags-outlet.us.org][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggsoutlet.com.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryorg.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nbajerseys-cheap.us.com][b]cheap nba jersey[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsgoose.org.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletbags.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurensales.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggscanadaoutlet.ca][b]ugg,uggs,uggs canada[/b][/url]
  [url=http://www.supremefr.fr][b]supreme paris[/b][/url]
  [url=http://www.airmax2017.us.org][b]air max shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapmlbjerseysforsale.us.com][b]mlb jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletshoes.us.com][b]tory burch outlet stores[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlauren-outlets.co.uk][b]ralph lauren uk[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-clearances.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.redbottom.org][b]red bottom shoes[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagss.co.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.pumaoutletstores.us.com][b]puma shoes[/b][/url]
  [url=http://www.katespadehandbagsinc.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoff.us.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletfactorystores.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.uggcanada.ca][b]ugg,uggs,uggs canada[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagss.org.uk][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinboutique.us.com][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletsclearance.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenshirts.me.uk][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjerseyswholesalenflshop.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletshop.us.com][b]polo outlet stores[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeanoutlet.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlets.com.co][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsboots.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.northfacejacketsoutlets.us.com][b]north face outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmd-r1.us.com][b]adidas nmd r1[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryofficials.us.com][b]pandora jewelry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorstaschen.ch][b]michael kors handtaschen[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinonlinestore.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoessale.us][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreonlineofficials.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.asics-runningshoes.us.com][b]asics shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutleto.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasyeezy-shoes.us.com][b]adidas yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canada-goose.us.org][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirt.org.uk][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.outletsugg.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosesjackets.com][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapsnapbacks.us.org][b]snapbacks wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactorysale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesonlinee.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletfactoryus.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenfactory.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsofficialsite.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoakleys.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletstores.ca][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.superdryclothinguk.org.uk][b]superdry[/b][/url]
  [url=http://www.adidasnmdr2.us.com][b]adidas nmd r2[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeonlineoutlet.us.org][b]kate spade outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearancesale.ca][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlets.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.boostyeezy.us.com][b]yeezy boost 350[/b][/url]
  [url=http://www.fredperryoutlet.us.com][b]fred perry polo[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsclearanceoutlet.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosecoats.ca][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutlet.name][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.supremeclothinguk.me.uk][b]supreme[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletonline.us.org][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsshop.us.com][b]pandora charms outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutlet.us.org][b]adidas outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsfactoryoutletsale.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinstore.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.rolex-replicawatches.us.org][b]rolex replica watches[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsfactoryoutletonline.in.net][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pradaoutletstore.us][b]prada outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-uggboots.com.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.pandorasoutlet.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineofficials.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsonlines.us.com][b]pandora charms sale clearance[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinsoldes.fr][b]chaussure louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletkor.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-onlinestores.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.outlet-canadagoose.us.org][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutlet.name][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korshandbags.in.net][b]michael kors handbags sale[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketscanada.ca][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpenscom.us.com][b]mont blanc outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletclearance.net.co][b]ugg outlet online clearance[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseyswholesaler.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseyscheapwholesale.us.org][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletofficial.us.com][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharm.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggsboots.com.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsclearancesale.net.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsstore.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.goosecanada.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppezanottioutlet.us.com][b]giuseppe zanotti shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjerseys.us.org][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletcanadian.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutletonsale.us.com][b]kate spade outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsalefactory.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeanss.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.supremeoutlets.us.com][b]supreme clothing[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletonlineshops.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletonlines.us.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletfactory.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsstores.co.uk][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.outlet-uggstores.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.mbtshoescheap.us.com][b]mbt[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletsaleonlines.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.clarks-shoes.us.com][b]clarks outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjordansforsale.us.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletonline.us.com][b]adidas outlet online [/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutlets.name][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletssale.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutlet.com.co][b]coach factory outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsstores.org.uk][b]canada goose uk[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirt.org.uk][b]ralph lauren uk[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsca.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.birkenstockoutlets.us.com][b]birkenstock sandals[/b][/url]
  [url=http://www.converseshoes.me.uk][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonline.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreinc.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.outletuggstore.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjordansfor-sale.us.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactory-outletstoreonline.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet.us.org][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoesshop.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenorg.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletsalefactory.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletbrand.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.mbtshoesoutlet.us][b]mbt shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenonlines.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansco.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.mbt-shoes.us.com][b]mbt shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutlet.com.co][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseysclearance.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.fredperrypolo.org.uk][b]fred perry clothing[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan-retro.us.com][b]jordan retro shoes[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmsjewelry.com.co][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spadeoutlet.us.org][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletsales.us.com][b]tory burch sandals[/b][/url]
  [url=http://www.mbtshoesuk.org.uk][b]mbt[/b][/url]
  [url=http://www.uggboots-canada.ca][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagsstore.org.uk][b]longchamp bags[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletpandora.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletsale.us.org][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-clearance.in.net][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseysnfl.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletclearance.us.com][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.mbtshoes-outlet.us.com][b]mbt shoes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletstores.com.co][b]tory burch sandals[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsshop.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletonlinecoachfactoryoutlet.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinesofficial.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletus.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmssaleclearances.org.uk][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutleta.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-jackets.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletstore.us.org][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.ugg-bootscanada.ca][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletsonlines.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseysonlines.us.com][b]nfl jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.mont-blancpensonline.us.com][b]mont blanc[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletofficial.us.com][b]nike outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsite.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutinoutlets.us][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutlets.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.mcmhandbagsoutlet.us.org][b]mcm bags[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletstoreshoes.us.com][b]tory burch shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet80off.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet-online.in.net][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletdiscount.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutlet-store.us.com][b]tory burch shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlethandbags.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guccioutletinc.us.org][b]gucci outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlauren-shirts.us.com][b]ralph lauren shirts[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet80off.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nfljerseyssale.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90nike.us.com][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinshoesuk.me.uk][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canada-gooseoutletonline.us.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletonlines.us.com][b]pandora outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelryinc.us.com][b]pandora outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonliness.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletonlinestore.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletstores.us.com][b]pandora outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletoffice.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryhandbagshobo.co.uk][b]mulberry bags[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlinesite.us.com][b]coach factory outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.adidasyeezyshoes.us.org][b]adidas yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryoutlets.eu.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90trainers.co.uk][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansofficial.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootssale.ca][b]ugg boots clearance[/b][/url]
  [url=http://www.canada-gooseoutletonline.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpoloshirts.me.uk][b]ralph lauren polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlets.co.uk][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletcom.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.moncler-outlet.us.com][b]moncler outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjacketss.org.uk][b]moncler coats[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletorg.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphoutlets.us.com][b]polo shirts[/b][/url]
  [url=http://www.fredperrypolo-shirts.us.com][b]fred perry shirts[/b][/url]
  [url=http://www.canada-gooseoutletstores.name][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletstoreofficials.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenfactorystores.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.uggbootsoutlet.ca][b]cheap ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.christian-louboutinoutlets.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co][b]canada goose outlet[/b][/url]
  [url=http://www.toryburchoutletsaleonline.us.com][b]tory burch outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlets.name][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenstore.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.manoloblahnik.us.org][b]manolo blahnik outlet[/b][/url]
  [url=http://www.lunetterayban.fr][b]ray ban pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.valentino-outlet.us.com][b]valentino shoes[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassesdesigner.us.com][b]ray ban sunglasses outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletin.us][b]louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsonline.us.com][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutletonlinestore.us.org][b]longchamp outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.pandoraoutletcheap.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-handbagsoutlet.us.com][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactory-outlet.eu.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-nfljersey.in.net][b]nfl jerseys wholesale[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutletstoreofficial.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinstoreoutlet.us.com][b]louboutin outlet[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenshirts.org.uk][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.coachfactoryoutlet-stores.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasyeezyshoess.us.com][b]yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-outlets.in.net][b]kate spade sale[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outletonlinestore.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletonlineclearances.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletsites.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.vansshoes.in.net][b]vans store[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletsugg.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.longchampoutletonlinestore.us.com][b]longchamp outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoes.org][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nhljerseyscom.us.com][b]cheap nhl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.coach-outletstore.eu.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletshop.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutletofficial.us.com][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletsite.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoess.us.com][b]cheap nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinoutletstore.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.redbottomsshoes.us.org][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletdiscount.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutletonlineshop.com.co][b]canada goose outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesoutlet.us.com][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.polooutletsfactorystore.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.lebronjamesshoes.in.net][b]lebron shoes[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggs-forsale.in.net][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.outletuggofficial.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.valentinoshoesoutlets.us.com][b]valentino shoes[/b][/url]
  [url=http://www.canadagooseoutlet-sale.us.com][b]canada goose[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-stores.eu.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.shoeschristianlouboutin.us.org][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletofficial.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spadeoutlets.us.com][b]kate spade handbags[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenpolosale.org.uk][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.asics-shoes.us.com][b]asics outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ray-bansunglasses.net.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinshoesoutlet.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet.name][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletstorefactory.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
  [url=http://www.uggboots-clearance.us.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaureninc.us.com][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletonlineinc.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletstore.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapjordans-forsale.us.com][b]cheap jordans for sale[/b][/url]
  [url=http://www.canadagoose-outletonline.us.com][b]canada goose outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinoutletinc.us.com][b]christian louboutin shoes[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletstoreonline.us.org][b]michael kors outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.uggsoutletsugg.us.com][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.pandoracharmscom.co.uk][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseysstores.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  chenqiuying
  20181017


  chenlixiang
  2018-10-18 17:05:11
  2018.10.18chenlixiang[url=http://www.bracelet-swarovski-bijoux.fr][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.montre--pascher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoes.us][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.flipflop.us.com][b]flip flops[/b][/url]
  [url=http://www.jordan3.us][b]jordan 3[/b][/url]
  [url=http://www.kobe-11.com][b]kobe 11[/b][/url]
  [url=http://www.nike--huarache.fr][b]nike huarache[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoes.ca][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair.us.com][b]nike air[/b][/url]
  [url=http://www.cartiersunglasses.com][b]cartier sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.dansko-shoes.org][b]dansko shoes[/b][/url]
  [url=http://www.argentinaworldcupjerseys.com][b]argentina world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazerpaschere.fr][b]nike blazer pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.timberland.org.uk][b]timberland[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjackets.me.uk][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.sunglasses-raybans.us.com][b]ray ban outlet[/b][/url]
  [url=http://www.salomonshoes-outlet.com][b]salomon shoes[/b][/url]
  [url=http://www.lebronshoes12.net][b]lebron shoes[/b][/url]
  [url=http://www.stuartweitzman.in.net][b]stuart weitzman[/b][/url]
  [url=http://www.airmax97.in.net][b]air max 97[/b][/url]
  [url=http://www.pandora--charms.in.net][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-trainersuk.co.uk][b]adidas trainers[/b][/url]
  [url=http://www.karenmillen.us.com][b]karen millen[/b][/url]
  [url=http://www.oakleys-sunglasses.net.co][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.armanihandbags.us][b]armani handbags[/b][/url]
  [url=http://www.rolex--replica.us][b]rolex[/b][/url]
  [url=http://www.sacguess.fr][b]sac guess[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutlet-onlinestore.us][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.burberryclothing.com][b]burberry[/b][/url]
  [url=http://www.guess-factory.org][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.dolceandgabbana.org.uk][b]dolce & gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.insanity.in.net][b]insanity[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs-handbags.in.net][b]marc jacobs[/b][/url]
  [url=http://www.swarovski-gioielli.it][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.boseheadphones.us.com][b]bose headphones[/b][/url]
  [url=http://www.replica-watches.org.uk][b]rolex watches[/b][/url]
  [url=http://www.alifeclothing.us][b]alife clothing[/b][/url]
  [url=http://www.giannisantetokounmpojerseys.us][b]giannis antetokounmpo jersey[/b][/url]
  [url=http://www.chanelhandbags.com.co][b]chanel handbags[/b][/url]
  [url=http://www.tods-shoes.us.com][b]tods shoes[/b][/url]
  [url=http://www.watches.us.org][b]replica watches[/b][/url]
  [url=http://www.montrespas-cher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax.ch][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlet.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michael-kors-outlet.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.reebok-outlet.in.net][b]reebok[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutlet.us.org][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airforce1.fr][b]nike air force 1[/b][/url]
  [url=http://www.chaussure-nike-pas-cher.fr][b]nike pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.nikefree.in.net][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.miumiushoes.us.com][b]miu miu shoes[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--occhiali.it][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.new-balance-femme-574.fr][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstoreonline.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasrunningshoes.us.com][b]adidas running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.airjordanpaschere.fr][b]air jordan[/b][/url]
  [url=http://www.basketsnike.fr][b]basket nike[/b][/url]
  [url=http://www.calvinkleinoutlets.us.com][b]calvin klein[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outlet.in.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax.de][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.chaussuresnikeblazer.fr][b]nike blazer[/b][/url]
  [url=http://www.ray-bansunglassesoff.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletmall.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs.org.uk][b]marc jacobs handbags[/b][/url]
  [url=http://www.nike--airmax.co.uk][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.oakley--sunglassesoutlet.us.com][b]oakley vault[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outlet-canada.ca][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskicrystaljewelrys.us.com][b]swarovski crystal[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamobelts.com][b]ferragamo belt[/b][/url]
  [url=http://www.jordan4.in.net][b]jordan 4s[/b][/url]
  [url=http://www.lebronjames-shoes.com][b]lebron james shoes[/b][/url]
  [url=http://www.dansko.in.net][b]dansko[/b][/url]
  [url=http://www.louboutin-pas-chere.fr][b]louboutin pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.jordanxx9.us.com][b]jordan xx9[/b][/url]
  [url=http://www.nike-mercurial.org][b]nike mercurial[/b][/url]
  [url=http://www.baseball-bats.us][b]baseball bats[/b][/url]
  [url=http://www.fitflops.me.uk][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.lebron-11.net][b]lebron 11[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartssale.us.com][b]chrome hearts[/b][/url]
  [url=http://www.salvatoreferragamo.us.org][b]salvatore ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlet.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.ghd-hairstraighteners.me.uk][b]ghd[/b][/url]
  [url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.replica--watches.com][b]replica watches[/b][/url]
  [url=http://www.gucci.in.net][b]gucci bags[/b][/url]
  [url=http://www.bulgarijewelry.us.com][b]bulgari jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.newbalancepascher.fr][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.jordan11.in.net][b]jordan 11[/b][/url]
  [url=http://www.airmoreuptempo.us.com][b]air more uptempo[/b][/url]
  [url=http://www.gucci-outletonline.us.org][b]gucci outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidas--superstar.fr][b]adidas superstar[/b][/url]
  [url=http://www.kd10elite.us][b]kd 10 elite[/b][/url]
  [url=http://www.topnikecanada.ca][b]nike canada[/b][/url]
  [url=http://www.stuart-weitzman.org][b]stuart weitzman[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.kd9.us][b]kd 9[/b][/url]
  [url=http://www.balmainjeans.us][b]balmain[/b][/url]
  [url=http://www.beatsheadphones.in.net][b]beats headphones[/b][/url]
  [url=http://www.burberry-outlet-online.it][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michael--kors.org.uk][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outlet.in.net][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforce.in.net][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com][b]coach handbags[/b][/url]
  [url=http://www.supra--shoes.com][b]supra[/b][/url]
  [url=http://www.barbours.us.org][b]barbour[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryoutlet.me.uk][b]mulberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guessfactorycanada.ca][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartsjewelry.us.com][b]chrome hearts jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.carsonwentzjerseys.us.com][b]carson wentz jersey[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.net][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpen.com.co][b]mont blanc[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagoutlet.us.com][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.fitflop.me.uk][b]fitflop[/b][/url]
  [url=http://www.basketsstore.fr][b]basket store[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.pt][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.jerseys-fromchina.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michael-jordan.co.uk][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.kobe10.us][b]kobe 10[/b][/url]
  [url=http://www.conversechucktaylor.us][b]converse chuck taylor[/b][/url]
  [url=http://www.manoloblahnik.us.com][b]manolo blahnik[/b][/url]
  [url=http://www.hogan-outlet-online.it][b]hogan[/b][/url]
  [url=http://www.nike-freerun.com][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.jordanclothing.us][b]jordan clothing[/b][/url]
  [url=http://www.designersunglassesplus.com][b]designer sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.asicso.com][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.michaeljordan.fr][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.co.uk][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.brazilworldcupjersey.com][b]brazil world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.it][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlets.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan8.us.com][b]jordan 8[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieoutlet.us.org][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance.org.uk][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletboots.in.net][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.bottegavenetahandbags.us.com][b]bottega veneta[/b][/url]
  [url=http://www.belgiumworldcupjerseys.com][b]belgium world cup jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.ghdhair.us.com][b]ghd hair straighteners[/b][/url]
  [url=http://www.instylerionicstyler.us.com][b]instyler ionic styler[/b][/url]
  [url=http://www.guccihandbags.in.net][b]gucci handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coachpurse.in.net][b]coach purse[/b][/url]
  [url=http://www.guccioutletonline.in.net][b]gucci outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kyrie4store.us.com][b]kyrie 4[/b][/url]
  [url=http://www.niketnrequinpascher.fr][b]nike tn[/b][/url]
  [url=http://www.lunetteraybanpascher.fr][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.weddingdresses.me.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.curry2.us.com][b]curry 2[/b][/url]
  [url=http://www.supra.in.net][b]supra[/b][/url]
  [url=http://www.jordan6.in.net][b]jordan 6s[/b][/url]
  [url=http://www.jordan32.us][b]jordan 32[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-bracciali.it][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.englandworldcupsoccerjersey.com][b]england world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.us.com][b]nike free run[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorspascher.fr][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax-pas-cher.fr][b]air max[/b][/url]
  [url=http://www.cheaptoms.us.com][b]cheap toms[/b][/url]
  [url=http://www.converseallstar-outlet.it][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.kobe12.org][b]kobe 12[/b][/url]
  [url=http://www.timberland-boots.com.co][b]timberland boots[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoriginals.org.uk][b]adidas uk[/b][/url]
  [url=http://www.franceworldcupsoccerjersey.com][b]france world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.celine-handbags.org][b]celine[/b][/url]
  [url=http://www.jimmychoo.us.com][b]jimmy choo[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spadeoutlet.com.co][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeans.co.uk][b]true religion[/b][/url]
  [url=http://www.michael--korsoutlet.ca][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-rosherun.fr][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.softballbats.us.com][b]softball bats[/b][/url]
  [url=http://www.airmax2017.org][b]air max 2017[/b][/url]
  [url=http://www.carrerasunglasses.us][b]carrera sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheapbestnfljerseys.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.asicstrainers.org.uk][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinhome.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.air-jordanshoes.net][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.boylondon.us.com][b]boy london clothing[/b][/url]
  [url=http://www.maccosmetics-uk.co.uk][b]mac makeup[/b][/url]
  [url=http://www.puma--shoes.com][b]puma shoes[/b][/url]
  [url=http://www.mizunorunning.us.com][b]mizuno[/b][/url]
  [url=http://www.germanyworldcupjersey.com][b]germany world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nikefree-5.com][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.dolcegabbana.in.net][b]dolce & gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesuk.me.uk][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.adidassoccer.in.net][b]adidas soccer cleats[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamosunglasses.us][b]ferragamo sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.redbottoms.in.net][b]red bottoms[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph-lauren-outlet.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan12.in.net][b]jordan 12s[/b][/url]
  [url=http://www.curry5shoes.us.com][b]curry 5[/b][/url]
  [url=http://www.timberland-boots.us.org][b]timberland boots[/b][/url]
  [url=http://www.prada-outlets.in.net][b]prada outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kevindurant-shoes.net][b]kevin durant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.hermes.org.uk][b]hermes[/b][/url]
  [url=http://www.kobe9shoes.net][b]kobe 9[/b][/url]
  [url=http://www.linksoflondon.me.uk][b]links of london[/b][/url]
  [url=http://www.airzoompegasus.us][b]air zoom pegasus[/b][/url]
  [url=http://www.lunetteoakleypascher.fr][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.kevin-durantshoes.us.com][b]kevin durant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax.co.nl][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.goyardhandbag.us.com][b]goyard handbags[/b][/url]
  [url=http://www.burberrybags.net.co][b]burberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spade-outlets.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralph--lauren.fr][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.babylissproshop.us.com][b]babyliss[/b][/url]
  [url=http://www.beatspills.us.com][b]beats[/b][/url]
  [url=http://www.bcbg.in.net][b]bcbg[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax.es][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.us-coatsjackets.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.bvlgarisunglasses.com][b]bvlgari sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutlet.com.co][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxplus.us][b]nike air max plus[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutlets.us.org][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.air-max-2017.net][b]air max 2017[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outletsonline.us.com][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.onverseallstar.fr][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.nikekyrie2.us.com][b]nike kyrie 2[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-adidas-superstar.it][b]adidas[/b][/url]
  [url=http://www.bapeclothing.us][b]bape[/b][/url]
  [url=http://www.beatsbydrdreheadphones.us][b]beats by dre[/b][/url]
  [url=http://www.pandorauk.co.uk][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.com.de][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.discount-chanel.com][b]chanel[/b][/url]
  [url=http://www.pandora--charms.in.net][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.canada-goosejackets.net.co][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.fendi.us.org][b]fendi[/b][/url]
  [url=http://www.hollisteroutletstore.us.com][b]hollister outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guesshandbags.us][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.saclongchamp-pascher.fr][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.oakley--sunglasses.com.co][b]oakley vault[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korshandbagsuk.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletboots.in.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airfoamposite.us][b]nike foamposite[/b][/url]
  [url=http://www.coachsoutlet.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.chloehandbags.us.com][b]chloe handbags[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjackets.us.org][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.aaronrodgersjerseys.us][b]aaron rodgers jersey[/b][/url]
  [url=http://www.mizunorunning-shoes.com][b]mizuno running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.karenmillen.org.uk][b]karen millen uk[/b][/url]
  [url=http://www.chopardjewelrys.com][b]chopard jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.dolce-and-gabbana.org][b]dolce and gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.jordan5.us.com][b]jordan 5s[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglasses.net.co][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.adidasstore.us.org][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.hollisteroutletonline.us.com][b]hollister[/b][/url]
  [url=http://www.oakleyfrogskinssunglasses.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.insanityworkout.in.net][b]insanity workout[/b][/url]
  [url=http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance-shoes.in.net][b]new balance shoes[/b][/url]
  [url=http://www.converse.us.org][b]converse outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.isabelmarantshoes.us][b]isabel marant[/b][/url]
  [url=http://www.macmakeupuk.co.uk][b]mac makeup[/b][/url]
  [url=http://www.versacehandbags.us.com][b]versace handbags[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.in.net][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.gucci.in.net][b]gucci belt[/b][/url]
  [url=http://www.jameshardenjerseys.com][b]james harden jersey[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesweb.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikestoreuk.co.uk][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.nike-rosherun.net][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.bottegavenetasunglasses.com][b]bottega veneta sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.dolceandgabbanasunglasses.com][b]dolce & gabbana sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactory.us.org][b]nike factory[/b][/url]
  [url=http://www.jordans13.us.com][b]jordan 13[/b][/url]
  [url=http://www.g-starjeans.us.com][b]g-star jeans[/b][/url]
  [url=http://www.reebok.us.org][b]reebok outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.chloehandbags.us][b]chloe handbags[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinshoes.org.uk][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.seahawksjerseys.us.com][b]seahawks jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.antoniobrownjerseys.com][b]antonio brown jersey[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletus.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polo--ralphlauren.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.soccershoes.us.org][b]soccer shoes[/b][/url]
  [url=http://www.lunette-oakley.fr][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.goldengooseshoes.us.com][b]golden goose sneakers[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforceone.fr][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.airmax2018.us.org][b]nike air max 2018[/b][/url]
  [url=http://www.jordan14.us][b]jordan 14[/b][/url]
  [url=http://www.jordan1.us.com][b]jordan 1[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieandfitch.us.com][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.nikestore.us.org][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.kevindurantjerseys.us][b]kevin durant jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk][b]nike mercurial[/b][/url]
  [url=http://www.cheapoakleysunglassesfreeshipping.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.iphonexcase.us.com][b]iphone x case[/b][/url]
  [url=http://www.asicsgel.us.com][b]asics gel[/b][/url]
  [url=http://www.vanspas-cher.fr][b]vans[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax95.us][b]nike air max 95[/b][/url]
  [url=http://www.jimmy-choo-shoes.in.net][b]jimmy choo[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamohandbags.com][b]ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopsale.net][b]fitflops outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforce.us.com][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.basketballjerseys.us.com][b]basketball jersey[/b][/url]
  [url=http://www.pradaoutlet.in.net][b]prada outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kristapsporzingisjerseys.us][b]kristaps porzingis jersey[/b][/url]
  [url=http://www.occhiali-oakley.it][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-factoryoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.parajumpersoutlet.us.com][b]parajumpers[/b][/url]
  [url=http://www.herveleger.us][b]herve leger[/b][/url]
  [url=http://www.jimmychoosunglasses.us][b]jimmy choo sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair-max.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesinc.us][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstores.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kobebryantshoes10.com][b]kobe 10[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstoreonline.us.com][b]adidas outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.air-max-90.fr][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-hogan.it][b]hogan[/b][/url]
  [url=http://www.nike.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kenzoclothing.us.com][b]kenzo clothing[/b][/url]
  [url=http://www.bcbgmax.in.net][b]bcbg max[/b][/url]
  [url=http://www.vans-scarpe.it][b]vans[/b][/url]
  [url=http://www.kyrieirvingjerseys.com][b]kyrie irving jersey[/b][/url]
  [url=http://www.gentlemonstersunglasses.us][b]gentle monster sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.tommyhilfigeroutlet.net][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.fr][b]nike free run[/b][/url]
  [url=http://www.calvinkleinjeans.us.com][b]calvin klein jeans[/b][/url]
  [url=http://www.sacvanessa-bruno.fr][b]vanessa bruno[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outlet.net][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.keensandals.us.com][b]keen[/b][/url]
  [url=http://www.bracelet-pandora-bijoux.fr][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan.org.uk][b]air jordan[/b][/url]
  [url=http://www.lululemon.us.org][b]lululemon outlet[/b][/url]
  [url=http://www.montre-femme-homme.fr][b]montre[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieoutlet.in.net][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.ed-hardy.in.net][b]ed hardy[/b][/url]
  [url=http://www.prada.me.uk][b]prada[/b][/url]
  [url=http://www.tory--burch.org][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan7.us.com][b]jordan 7[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-nike-store.it][b]nike[/b][/url]
  [url=http://www.nike.us.org][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.brandsglasses.com][b]designer sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.diorhandbags.us.com][b]dior handbags[/b][/url]
  [url=http://www.cartierbracelets.us.com][b]cartier love bracelet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan6.us][b]jordan 6[/b][/url]
  [url=http://www.arcteryxjackets.us.com][b]arcteryx jackets[/b][/url]
  [url=http://www.airmax.in.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.dsquared2jeans.us][b]dsquared2 jeans[/b][/url]
  [url=http://www.valentinoshoesonsale.us.com][b]valentino[/b][/url]
  [url=http://www.longchampbagsoutlet.us.com][b]longchamp bags[/b][/url]
  [url=http://www.michael--kors.fr][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.basketball--shoes.net][b]basketball shoes[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenitalia.it][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.jbl.us.com][b]jbl speakers[/b][/url]
  [url=http://www.iphonecases.us][b]iphone cases[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletstoreonline.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.furlahandbags.us][b]furla handbags[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.com.es][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenoutletsale.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.roshe--run.com][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.jerseys.in.net][b]jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.fendi.in.net][b]fendi[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--sunglasses.org][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.mizunowave.net][b]mizuno running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90.in.net][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-jewelry.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.alexandermcqueenhandbags.com][b]alexander mcqueen[/b][/url]
  [url=http://www.michael-kors-borse.it][b]michael kors borse[/b][/url]
  [url=http://www.longchamp-handbagsuk.org.uk][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.jordan31.org][b]jordan 31[/b][/url]
  [url=http://www.fendisunglasses.us][b]fendi sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.harrywinstonjewelrys.com][b]harry winston jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.jordan9.us][b]jordan 9[/b][/url]
  [url=http://www.asics-gellyte.fr][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.spainworldcupjersey.com][b]spain world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlet.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.co.uk][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.jordan2.us][b]jordan 2[/b][/url]
  [url=http://www.dsquared2outlet.us.com][b]dsquared2 outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseys-fromchina.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet.in.net][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fossilhandbags.us][b]fossil[/b][/url]
  [url=http://www.louboutin-pas-cher.fr][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.converse--shoes.us][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.chaussurenikeairmax.fr][b]air max[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutlet.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.orologi-rolex.it][b]rolex[/b][/url]
  [url=http://www.freshjiveclothing.com][b]freshjive clothing[/b][/url]
  [url=http://www.lululemonoutletsale.us.com][b]lululemon outlet[/b][/url]
  [url=http://www.rosherun.us.org][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppezanotti-outlet.us.com][b]giuseppe zanotti[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.net][b]nike outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.armanijeansoutlet.com][b]armani jeans[/b][/url]
  [url=http://www.uggsboots-outlet.com.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.adidasflipflops.us][b]adidas flip-flops[/b][/url]
  [url=http://www.portugalworldcupjersey.com][b]portugal world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.longchamp-outletonline.us.com][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.hermesuk.me.uk][b]hermes uk[/b][/url]
  [url=http://www.burberrysunglasses.us][b]burberry sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.org.uk][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.outletvansshoes.com ][b]vans shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-zxflux.fr][b]adidas zx flux[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskicrystaljewelry.me.uk][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.nike--store.fr][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.salvatoreferragamo-shoes.us.com][b]salvatore ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.clarksshoesoutlet.us.com][b]clarks shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nikeroshe.net][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-95.in.net][b]air max 95[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpens.net][b]mont blanc[/b][/url]
  [url=http://www.rolex--watches.co.uk][b]rolex watches[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletonsale.us.com][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ballyshoes.us][b]bally[/b][/url]
  [url=http://www.mac-makeup.com][b]mac cosmetics[/b][/url]
  [url=http://www.tommy-hilfiger.org.uk][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.yvessaintlaurent.us.com][b]yves saint laurent[/b][/url]
  [url=http://www.tomsoutlet.us][b]toms outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxinc.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazer.in.net][b]nike blazer[/b][/url]
  [url=http://www.hoganshoes.us.com][b]hogan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.soccerjerseys.in.net][b]soccer jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-uk.co.uk][b]kate spade[/b][/url]
  [url=http://www.hermesjewelrys.com][b]hermes jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordans.in.net][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.longchampsacpascher.fr][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmacys.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.vapormaxnike.us.com][b]nike vapor max[/b][/url]
  [url=http://www.nike-roshe-run.me.uk][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.diorsunglasses.com][b]dior sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors--canada.ca][b]michael kors canada [/b][/url]
  [url=http://www.adidas.in.net][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.dakprescottjerseys.us][b]dak prescott jersey[/b][/url]
  [url=http://www.curry3.us.com][b]curry 3[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletonline.org][b]burberry[/b][/url]
  [url=http://www.sac-michaelkors-pascher.fr][b]sac michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.armanisunglasses.us][b]armani sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.converseshoes.org.uk][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.uggjimmychoocheap.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.givenchybags.us.com][b]givenchy bags[/b][/url]
  [url=http://www.beats-by-dre.co.uk][b]beats headphones[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletonline.eu.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasslides.in.net][b]adidas slides[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyshoe.us.com][b]yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.retro-jordan.us.com][b]jordan retro[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.chaneloutlet.in.net][b]chanel[/b][/url]
  [url=http://www.cheapairjordanshoes.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.converse.org.uk][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.balenciaga-shoes.us.com][b]balenciaga shoes[/b][/url]
  [url=http://www.chiflat-iron.us.com][b]chi flat iron[/b][/url]
  [url=http://www.madridjersey.us.com][b]madrid jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.co.uk][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.curry-4shoes.us.com][b]curry 4[/b][/url]
  [url=http://www.givenchyjewelry.com][b]givenchy jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.co.nl][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.adidascrazy.us][b]adidas crazy[/b][/url]
  [url=http://www.wedding--dresses.net][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.sacburberrysoldes.fr][b]sac burberry[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinoutlet.us.org][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.jordan10.us][b]jordan 10[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrys.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.hermes-birkinbags.in.net][b]birkin bag[/b][/url]
  [url=http://www.omegawatches.org.uk][b]omega watches[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletbest.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggboots.in.net][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.hufclothing.us][b]huf[/b][/url]
  [url=http://www.fivefingersshoes.org][b]vibram fivefingers[/b][/url]
  [url=http://www.michael-jordan.it][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-uggs.in.net][b]cheap uggs[/b][/url]
  [url=http://www.dysonhairdryer.us.com][b]dyson hair dryer[/b][/url]
  [url=http://www.tiffanycojewelry.us.com][b]tiffany & co[/b][/url]
  [url=http://www.jordanforkids.us.com][b]kids jordans[/b][/url]
  [url=http://www.saclongchampspascher.fr][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.skecherssneakers.us.com][b]skechers shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidassoccer.us.com][b]adidas soccer[/b][/url]
  [url=http://www.nikeclothing.us.com][b]nike clothing[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassess.net.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieand-fitch.in.net][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.abathingape.us][b]a bathing ape[/b][/url]
  [url=http://www.uggs--outlet.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapweddingdresses.org.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair-max.it][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.jordans4.us.com][b]jordan 4[/b][/url]
  [url=http://www.timberlandpas-cher.fr][b]timberland[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outlet.in.net][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.barbourjacketssale.us.com][b]barbour[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstore.us][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.eaglesjersey.us.com][b]eagles jersey[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamo.org.uk][b]ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.clarisonic.us.com][b]clarisonic[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenboutique.fr][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.vans--shoes.com][b]vans shoes[/b][/url]
  [url=http://www.championclothing.us.com][b]champion[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs-handbags.us.com][b]marc jacobs handbags[/b][/url]
  [url=http://www.lacostejeans.com][b]lacoste jeans[/b][/url]
  [url=http://www.chloesunglassess.com][b]chloe sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordan-shoes.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.10deepclothing.us][b]10 deep clothing[/b][/url]
  [url=http://www.dieseljeans.us.com][b]diesel jeans[/b][/url]
  [url=http://www.nikerosherun.net][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.insanity.us.com][b]insanity[/b][/url]
  [url=http://www.adidasclothing.us.com][b]adidas clothing[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph.in.net][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.ghdhair.me.uk][b]ghd[/b][/url]
  [url=http://www.tommy--hilfiger.fr][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org][b]oakley glasses[/b][/url]
  2018.10.18chenlixiang


  chenlixiang
  2018-10-18 17:05:42
  2018.10.18chenlixiang[url=http://www.bracelet-swarovski-bijoux.fr][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.montre--pascher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamoshoes.us][b]ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.flipflop.us.com][b]flip flops[/b][/url]
  [url=http://www.jordan3.us][b]jordan 3[/b][/url]
  [url=http://www.kobe-11.com][b]kobe 11[/b][/url]
  [url=http://www.nike--huarache.fr][b]nike huarache[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoes.ca][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.coach-factoryonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair.us.com][b]nike air[/b][/url]
  [url=http://www.cartiersunglasses.com][b]cartier sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.dansko-shoes.org][b]dansko shoes[/b][/url]
  [url=http://www.argentinaworldcupjerseys.com][b]argentina world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazerpaschere.fr][b]nike blazer pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.timberland.org.uk][b]timberland[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjackets.me.uk][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.sunglasses-raybans.us.com][b]ray ban outlet[/b][/url]
  [url=http://www.salomonshoes-outlet.com][b]salomon shoes[/b][/url]
  [url=http://www.lebronshoes12.net][b]lebron shoes[/b][/url]
  [url=http://www.stuartweitzman.in.net][b]stuart weitzman[/b][/url]
  [url=http://www.airmax97.in.net][b]air max 97[/b][/url]
  [url=http://www.pandora--charms.in.net][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-trainersuk.co.uk][b]adidas trainers[/b][/url]
  [url=http://www.karenmillen.us.com][b]karen millen[/b][/url]
  [url=http://www.oakleys-sunglasses.net.co][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.armanihandbags.us][b]armani handbags[/b][/url]
  [url=http://www.rolex--replica.us][b]rolex[/b][/url]
  [url=http://www.sacguess.fr][b]sac guess[/b][/url]
  [url=http://www.katespadeoutlet-onlinestore.us][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.burberryclothing.com][b]burberry[/b][/url]
  [url=http://www.guess-factory.org][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.dolceandgabbana.org.uk][b]dolce & gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.insanity.in.net][b]insanity[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs-handbags.in.net][b]marc jacobs[/b][/url]
  [url=http://www.swarovski-gioielli.it][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.boseheadphones.us.com][b]bose headphones[/b][/url]
  [url=http://www.replica-watches.org.uk][b]rolex watches[/b][/url]
  [url=http://www.alifeclothing.us][b]alife clothing[/b][/url]
  [url=http://www.giannisantetokounmpojerseys.us][b]giannis antetokounmpo jersey[/b][/url]
  [url=http://www.chanelhandbags.com.co][b]chanel handbags[/b][/url]
  [url=http://www.tods-shoes.us.com][b]tods shoes[/b][/url]
  [url=http://www.watches.us.org][b]replica watches[/b][/url]
  [url=http://www.montrespas-cher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax.ch][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlet.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michael-kors-outlet.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.reebok-outlet.in.net][b]reebok[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutlet.us.org][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airforce1.fr][b]nike air force 1[/b][/url]
  [url=http://www.chaussure-nike-pas-cher.fr][b]nike pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.nikefree.in.net][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.miumiushoes.us.com][b]miu miu shoes[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--occhiali.it][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.new-balance-femme-574.fr][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstoreonline.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasrunningshoes.us.com][b]adidas running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.airjordanpaschere.fr][b]air jordan[/b][/url]
  [url=http://www.basketsnike.fr][b]basket nike[/b][/url]
  [url=http://www.calvinkleinoutlets.us.com][b]calvin klein[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outlet.in.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax.de][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.chaussuresnikeblazer.fr][b]nike blazer[/b][/url]
  [url=http://www.ray-bansunglassesoff.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.uggoutletmall.us.com][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs.org.uk][b]marc jacobs handbags[/b][/url]
  [url=http://www.nike--airmax.co.uk][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.oakley--sunglassesoutlet.us.com][b]oakley vault[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors-outlet-canada.ca][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskicrystaljewelrys.us.com][b]swarovski crystal[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamobelts.com][b]ferragamo belt[/b][/url]
  [url=http://www.jordan4.in.net][b]jordan 4s[/b][/url]
  [url=http://www.lebronjames-shoes.com][b]lebron james shoes[/b][/url]
  [url=http://www.dansko.in.net][b]dansko[/b][/url]
  [url=http://www.louboutin-pas-chere.fr][b]louboutin pas cher[/b][/url]
  [url=http://www.jordanxx9.us.com][b]jordan xx9[/b][/url]
  [url=http://www.nike-mercurial.org][b]nike mercurial[/b][/url]
  [url=http://www.baseball-bats.us][b]baseball bats[/b][/url]
  [url=http://www.fitflops.me.uk][b]fitflops[/b][/url]
  [url=http://www.lebron-11.net][b]lebron 11[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartssale.us.com][b]chrome hearts[/b][/url]
  [url=http://www.salvatoreferragamo.us.org][b]salvatore ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlet.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.ghd-hairstraighteners.me.uk][b]ghd[/b][/url]
  [url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.replica--watches.com][b]replica watches[/b][/url]
  [url=http://www.gucci.in.net][b]gucci bags[/b][/url]
  [url=http://www.bulgarijewelry.us.com][b]bulgari jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.newbalancepascher.fr][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.jordan11.in.net][b]jordan 11[/b][/url]
  [url=http://www.airmoreuptempo.us.com][b]air more uptempo[/b][/url]
  [url=http://www.gucci-outletonline.us.org][b]gucci outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidas--superstar.fr][b]adidas superstar[/b][/url]
  [url=http://www.kd10elite.us][b]kd 10 elite[/b][/url]
  [url=http://www.topnikecanada.ca][b]nike canada[/b][/url]
  [url=http://www.stuart-weitzman.org][b]stuart weitzman[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.kd9.us][b]kd 9[/b][/url]
  [url=http://www.balmainjeans.us][b]balmain[/b][/url]
  [url=http://www.beatsheadphones.in.net][b]beats headphones[/b][/url]
  [url=http://www.burberry-outlet-online.it][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.michael--kors.org.uk][b]michael kors handbags[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutin-outlet.in.net][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforce.in.net][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com][b]coach handbags[/b][/url]
  [url=http://www.supra--shoes.com][b]supra[/b][/url]
  [url=http://www.barbours.us.org][b]barbour[/b][/url]
  [url=http://www.mulberryoutlet.me.uk][b]mulberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guessfactorycanada.ca][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.chromeheartsjewelry.us.com][b]chrome hearts jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.carsonwentzjerseys.us.com][b]carson wentz jersey[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.net][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpen.com.co][b]mont blanc[/b][/url]
  [url=http://www.longchamphandbagoutlet.us.com][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.fitflop.me.uk][b]fitflop[/b][/url]
  [url=http://www.basketsstore.fr][b]basket store[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.pt][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.jerseys-fromchina.us.com][b]nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michael-jordan.co.uk][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.kobe10.us][b]kobe 10[/b][/url]
  [url=http://www.conversechucktaylor.us][b]converse chuck taylor[/b][/url]
  [url=http://www.manoloblahnik.us.com][b]manolo blahnik[/b][/url]
  [url=http://www.hogan-outlet-online.it][b]hogan[/b][/url]
  [url=http://www.nike-freerun.com][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.jordanclothing.us][b]jordan clothing[/b][/url]
  [url=http://www.designersunglassesplus.com][b]designer sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.asicso.com][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.michaeljordan.fr][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.co.uk][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.brazilworldcupjersey.com][b]brazil world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.it][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionoutlets.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan8.us.com][b]jordan 8[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieoutlet.us.org][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance.org.uk][b]new balance[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletboots.in.net][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.bottegavenetahandbags.us.com][b]bottega veneta[/b][/url]
  [url=http://www.belgiumworldcupjerseys.com][b]belgium world cup jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.ghdhair.us.com][b]ghd hair straighteners[/b][/url]
  [url=http://www.instylerionicstyler.us.com][b]instyler ionic styler[/b][/url]
  [url=http://www.guccihandbags.in.net][b]gucci handbags[/b][/url]
  [url=http://www.coachpurse.in.net][b]coach purse[/b][/url]
  [url=http://www.guccioutletonline.in.net][b]gucci outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kyrie4store.us.com][b]kyrie 4[/b][/url]
  [url=http://www.niketnrequinpascher.fr][b]nike tn[/b][/url]
  [url=http://www.lunetteraybanpascher.fr][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.weddingdresses.me.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.curry2.us.com][b]curry 2[/b][/url]
  [url=http://www.supra.in.net][b]supra[/b][/url]
  [url=http://www.jordan6.in.net][b]jordan 6s[/b][/url]
  [url=http://www.jordan32.us][b]jordan 32[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-bracciali.it][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.englandworldcupsoccerjersey.com][b]england world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.us.com][b]nike free run[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorspascher.fr][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.nike-airmax-pas-cher.fr][b]air max[/b][/url]
  [url=http://www.cheaptoms.us.com][b]cheap toms[/b][/url]
  [url=http://www.converseallstar-outlet.it][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.kobe12.org][b]kobe 12[/b][/url]
  [url=http://www.timberland-boots.com.co][b]timberland boots[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoriginals.org.uk][b]adidas uk[/b][/url]
  [url=http://www.franceworldcupsoccerjersey.com][b]france world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.celine-handbags.org][b]celine[/b][/url]
  [url=http://www.jimmychoo.us.com][b]jimmy choo[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spadeoutlet.com.co][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.truereligion-jeans.co.uk][b]true religion[/b][/url]
  [url=http://www.michael--korsoutlet.ca][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nike-rosherun.fr][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.softballbats.us.com][b]softball bats[/b][/url]
  [url=http://www.airmax2017.org][b]air max 2017[/b][/url]
  [url=http://www.carrerasunglasses.us][b]carrera sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheapbestnfljerseys.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.asicstrainers.org.uk][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.christianlouboutinhome.com][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.air-jordanshoes.net][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.boylondon.us.com][b]boy london clothing[/b][/url]
  [url=http://www.maccosmetics-uk.co.uk][b]mac makeup[/b][/url]
  [url=http://www.puma--shoes.com][b]puma shoes[/b][/url]
  [url=http://www.mizunorunning.us.com][b]mizuno[/b][/url]
  [url=http://www.germanyworldcupjersey.com][b]germany world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nikefree-5.com][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.dolcegabbana.in.net][b]dolce & gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesuk.me.uk][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.adidassoccer.in.net][b]adidas soccer cleats[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamosunglasses.us][b]ferragamo sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.redbottoms.in.net][b]red bottoms[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph-lauren-outlet.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan12.in.net][b]jordan 12s[/b][/url]
  [url=http://www.curry5shoes.us.com][b]curry 5[/b][/url]
  [url=http://www.timberland-boots.us.org][b]timberland boots[/b][/url]
  [url=http://www.prada-outlets.in.net][b]prada outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kevindurant-shoes.net][b]kevin durant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.hermes.org.uk][b]hermes[/b][/url]
  [url=http://www.kobe9shoes.net][b]kobe 9[/b][/url]
  [url=http://www.linksoflondon.me.uk][b]links of london[/b][/url]
  [url=http://www.airzoompegasus.us][b]air zoom pegasus[/b][/url]
  [url=http://www.lunetteoakleypascher.fr][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.kevin-durantshoes.us.com][b]kevin durant shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax.co.nl][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.goyardhandbag.us.com][b]goyard handbags[/b][/url]
  [url=http://www.burberrybags.net.co][b]burberry handbags[/b][/url]
  [url=http://www.kate-spade-outlets.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ralph--lauren.fr][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.babylissproshop.us.com][b]babyliss[/b][/url]
  [url=http://www.beatspills.us.com][b]beats[/b][/url]
  [url=http://www.bcbg.in.net][b]bcbg[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax.es][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.us-coatsjackets.com][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.bvlgarisunglasses.com][b]bvlgari sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.moncleroutlet.com.co][b]moncler outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxplus.us][b]nike air max plus[/b][/url]
  [url=http://www.hermesoutlets.us.org][b]hermes outlet[/b][/url]
  [url=http://www.air-max-2017.net][b]air max 2017[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outletsonline.us.com][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.onverseallstar.fr][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.nikekyrie2.us.com][b]nike kyrie 2[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-adidas-superstar.it][b]adidas[/b][/url]
  [url=http://www.bapeclothing.us][b]bape[/b][/url]
  [url=http://www.beatsbydrdreheadphones.us][b]beats by dre[/b][/url]
  [url=http://www.pandorauk.co.uk][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.com.de][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.discount-chanel.com][b]chanel[/b][/url]
  [url=http://www.pandora--charms.in.net][b]pandora charms[/b][/url]
  [url=http://www.canada-goosejackets.net.co][b]canada goose jackets[/b][/url]
  [url=http://www.fendi.us.org][b]fendi[/b][/url]
  [url=http://www.hollisteroutletstore.us.com][b]hollister outlet[/b][/url]
  [url=http://www.guesshandbags.us][b]guess[/b][/url]
  [url=http://www.saclongchamp-pascher.fr][b]sac longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.oakley--sunglasses.com.co][b]oakley vault[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korshandbagsuk.me.uk][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outletboots.in.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.airfoamposite.us][b]nike foamposite[/b][/url]
  [url=http://www.coachsoutlet.us.org][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.chloehandbags.us.com][b]chloe handbags[/b][/url]
  [url=http://www.monclerjackets.us.org][b]moncler jackets[/b][/url]
  [url=http://www.aaronrodgersjerseys.us][b]aaron rodgers jersey[/b][/url]
  [url=http://www.mizunorunning-shoes.com][b]mizuno running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.karenmillen.org.uk][b]karen millen uk[/b][/url]
  [url=http://www.chopardjewelrys.com][b]chopard jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.dolce-and-gabbana.org][b]dolce and gabbana[/b][/url]
  [url=http://www.jordan5.us.com][b]jordan 5s[/b][/url]
  [url=http://www.rayban-sunglasses.net.co][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.adidasstore.us.org][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.hollisteroutletonline.us.com][b]hollister[/b][/url]
  [url=http://www.oakleyfrogskinssunglasses.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.insanityworkout.in.net][b]insanity workout[/b][/url]
  [url=http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.newbalance-shoes.in.net][b]new balance shoes[/b][/url]
  [url=http://www.converse.us.org][b]converse outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.isabelmarantshoes.us][b]isabel marant[/b][/url]
  [url=http://www.macmakeupuk.co.uk][b]mac makeup[/b][/url]
  [url=http://www.versacehandbags.us.com][b]versace handbags[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.in.net][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.gucci.in.net][b]gucci belt[/b][/url]
  [url=http://www.jameshardenjerseys.com][b]james harden jersey[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesweb.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikestoreuk.co.uk][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.nike-rosherun.net][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.bottegavenetasunglasses.com][b]bottega veneta sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.dolceandgabbanasunglasses.com][b]dolce & gabbana sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikefactory.us.org][b]nike factory[/b][/url]
  [url=http://www.jordans13.us.com][b]jordan 13[/b][/url]
  [url=http://www.g-starjeans.us.com][b]g-star jeans[/b][/url]
  [url=http://www.reebok.us.org][b]reebok outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.chloehandbags.us][b]chloe handbags[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinshoes.org.uk][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.seahawksjerseys.us.com][b]seahawks jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.antoniobrownjerseys.com][b]antonio brown jersey[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletus.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.polo--ralphlauren.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.soccershoes.us.org][b]soccer shoes[/b][/url]
  [url=http://www.lunette-oakley.fr][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.goldengooseshoes.us.com][b]golden goose sneakers[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforceone.fr][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.airmax2018.us.org][b]nike air max 2018[/b][/url]
  [url=http://www.jordan14.us][b]jordan 14[/b][/url]
  [url=http://www.jordan1.us.com][b]jordan 1[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieandfitch.us.com][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.nikestore.us.org][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.kevindurantjerseys.us][b]kevin durant jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk][b]nike mercurial[/b][/url]
  [url=http://www.cheapoakleysunglassesfreeshipping.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.iphonexcase.us.com][b]iphone x case[/b][/url]
  [url=http://www.asicsgel.us.com][b]asics gel[/b][/url]
  [url=http://www.vanspas-cher.fr][b]vans[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmax95.us][b]nike air max 95[/b][/url]
  [url=http://www.jimmy-choo-shoes.in.net][b]jimmy choo[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamohandbags.com][b]ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.fitflopsale.net][b]fitflops outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairforce.us.com][b]nike air force[/b][/url]
  [url=http://www.basketballjerseys.us.com][b]basketball jersey[/b][/url]
  [url=http://www.pradaoutlet.in.net][b]prada outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kristapsporzingisjerseys.us][b]kristaps porzingis jersey[/b][/url]
  [url=http://www.occhiali-oakley.it][b]oakley[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutlet-factoryoutlet.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.parajumpersoutlet.us.com][b]parajumpers[/b][/url]
  [url=http://www.herveleger.us][b]herve leger[/b][/url]
  [url=http://www.jimmychoosunglasses.us][b]jimmy choo sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair-max.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.nikeshoesinc.us][b]nike shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstores.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kobebryantshoes10.com][b]kobe 10[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstoreonline.us.com][b]adidas outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.air-max-90.fr][b]nike air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-hogan.it][b]hogan[/b][/url]
  [url=http://www.nike.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.kenzoclothing.us.com][b]kenzo clothing[/b][/url]
  [url=http://www.bcbgmax.in.net][b]bcbg max[/b][/url]
  [url=http://www.vans-scarpe.it][b]vans[/b][/url]
  [url=http://www.kyrieirvingjerseys.com][b]kyrie irving jersey[/b][/url]
  [url=http://www.gentlemonstersunglasses.us][b]gentle monster sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.tommyhilfigeroutlet.net][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.fr][b]nike free run[/b][/url]
  [url=http://www.calvinkleinjeans.us.com][b]calvin klein jeans[/b][/url]
  [url=http://www.sacvanessa-bruno.fr][b]vanessa bruno[/b][/url]
  [url=http://www.toryburch-outlet.net][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.keensandals.us.com][b]keen[/b][/url]
  [url=http://www.bracelet-pandora-bijoux.fr][b]pandora[/b][/url]
  [url=http://www.airjordan.org.uk][b]air jordan[/b][/url]
  [url=http://www.lululemon.us.org][b]lululemon outlet[/b][/url]
  [url=http://www.montre-femme-homme.fr][b]montre[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieoutlet.in.net][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.ed-hardy.in.net][b]ed hardy[/b][/url]
  [url=http://www.prada.me.uk][b]prada[/b][/url]
  [url=http://www.tory--burch.org][b]tory burch outlet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan7.us.com][b]jordan 7[/b][/url]
  [url=http://www.scarpe-nike-store.it][b]nike[/b][/url]
  [url=http://www.nike.us.org][b]nike outlet store[/b][/url]
  [url=http://www.brandsglasses.com][b]designer sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.diorhandbags.us.com][b]dior handbags[/b][/url]
  [url=http://www.cartierbracelets.us.com][b]cartier love bracelet[/b][/url]
  [url=http://www.jordan6.us][b]jordan 6[/b][/url]
  [url=http://www.arcteryxjackets.us.com][b]arcteryx jackets[/b][/url]
  [url=http://www.airmax.in.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.dsquared2jeans.us][b]dsquared2 jeans[/b][/url]
  [url=http://www.valentinoshoesonsale.us.com][b]valentino[/b][/url]
  [url=http://www.longchampbagsoutlet.us.com][b]longchamp bags[/b][/url]
  [url=http://www.michael--kors.fr][b]michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.basketball--shoes.net][b]basketball shoes[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenitalia.it][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.jbl.us.com][b]jbl speakers[/b][/url]
  [url=http://www.iphonecases.us][b]iphone cases[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletstoreonline.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.furlahandbags.us][b]furla handbags[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.com.es][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenoutletsale.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.roshe--run.com][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.jerseys.in.net][b]jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.fendi.in.net][b]fendi[/b][/url]
  [url=http://www.rayban--sunglasses.org][b]ray ban[/b][/url]
  [url=http://www.mizunowave.net][b]mizuno running shoes[/b][/url]
  [url=http://www.airmax90.in.net][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.pandora-jewelry.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.alexandermcqueenhandbags.com][b]alexander mcqueen[/b][/url]
  [url=http://www.michael-kors-borse.it][b]michael kors borse[/b][/url]
  [url=http://www.longchamp-handbagsuk.org.uk][b]longchamp handbags[/b][/url]
  [url=http://www.jordan31.org][b]jordan 31[/b][/url]
  [url=http://www.fendisunglasses.us][b]fendi sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.harrywinstonjewelrys.com][b]harry winston jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.jordan9.us][b]jordan 9[/b][/url]
  [url=http://www.asics-gellyte.fr][b]asics[/b][/url]
  [url=http://www.spainworldcupjersey.com][b]spain world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.truereligionjeansoutlet.us.com][b]true religion jeans[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-90.co.uk][b]air max 90[/b][/url]
  [url=http://www.jordan2.us][b]jordan 2[/b][/url]
  [url=http://www.dsquared2outlet.us.com][b]dsquared2 outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapnfljerseys-fromchina.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutlet.in.net][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.fossilhandbags.us][b]fossil[/b][/url]
  [url=http://www.louboutin-pas-cher.fr][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.converse--shoes.us][b]converse[/b][/url]
  [url=http://www.chaussurenikeairmax.fr][b]air max[/b][/url]
  [url=http://www.ralphlaurenoutlet.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
  [url=http://www.orologi-rolex.it][b]rolex[/b][/url]
  [url=http://www.freshjiveclothing.com][b]freshjive clothing[/b][/url]
  [url=http://www.lululemonoutletsale.us.com][b]lululemon outlet[/b][/url]
  [url=http://www.rosherun.us.org][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.giuseppezanotti-outlet.us.com][b]giuseppe zanotti[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.net][b]nike outlet online[/b][/url]
  [url=http://www.armanijeansoutlet.com][b]armani jeans[/b][/url]
  [url=http://www.uggsboots-outlet.com.co][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.adidasflipflops.us][b]adidas flip-flops[/b][/url]
  [url=http://www.portugalworldcupjersey.com][b]portugal world cup jersey[/b][/url]
  [url=http://www.longchamp-outletonline.us.com][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.hermesuk.me.uk][b]hermes uk[/b][/url]
  [url=http://www.burberrysunglasses.us][b]burberry sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.christian--louboutin.org.uk][b]christian louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.outletvansshoes.com ][b]vans shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidas-zxflux.fr][b]adidas zx flux[/b][/url]
  [url=http://www.swarovskicrystaljewelry.me.uk][b]swarovski[/b][/url]
  [url=http://www.nike--store.fr][b]nike store[/b][/url]
  [url=http://www.salvatoreferragamo-shoes.us.com][b]salvatore ferragamo shoes[/b][/url]
  [url=http://www.clarksshoesoutlet.us.com][b]clarks shoes[/b][/url]
  [url=http://www.nikeroshe.net][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.airmax-95.in.net][b]air max 95[/b][/url]
  [url=http://www.montblancpens.net][b]mont blanc[/b][/url]
  [url=http://www.rolex--watches.co.uk][b]rolex watches[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletonsale.us.com][b]burberry outlet[/b][/url]
  [url=http://www.ballyshoes.us][b]bally[/b][/url]
  [url=http://www.mac-makeup.com][b]mac cosmetics[/b][/url]
  [url=http://www.tommy-hilfiger.org.uk][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.yvessaintlaurent.us.com][b]yves saint laurent[/b][/url]
  [url=http://www.tomsoutlet.us][b]toms outlet[/b][/url]
  [url=http://www.nikeairmaxinc.net][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.nikeblazer.in.net][b]nike blazer[/b][/url]
  [url=http://www.hoganshoes.us.com][b]hogan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.soccerjerseys.in.net][b]soccer jerseys[/b][/url]
  [url=http://www.katespade-uk.co.uk][b]kate spade[/b][/url]
  [url=http://www.hermesjewelrys.com][b]hermes jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordans.in.net][b]jordans[/b][/url]
  [url=http://www.longchampsacpascher.fr][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletmacys.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.vapormaxnike.us.com][b]nike vapor max[/b][/url]
  [url=http://www.nike-roshe-run.me.uk][b]nike roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.diorsunglasses.com][b]dior sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkors--canada.ca][b]michael kors canada [/b][/url]
  [url=http://www.adidas.in.net][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.dakprescottjerseys.us][b]dak prescott jersey[/b][/url]
  [url=http://www.curry3.us.com][b]curry 3[/b][/url]
  [url=http://www.burberryoutletonline.org][b]burberry[/b][/url]
  [url=http://www.sac-michaelkors-pascher.fr][b]sac michael kors[/b][/url]
  [url=http://www.armanisunglasses.us][b]armani sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.converseshoes.org.uk][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.uggjimmychoocheap.com][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.givenchybags.us.com][b]givenchy bags[/b][/url]
  [url=http://www.beats-by-dre.co.uk][b]beats headphones[/b][/url]
  [url=http://www.michael-korsoutletonline.eu.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.adidasslides.in.net][b]adidas slides[/b][/url]
  [url=http://www.yeezyshoe.us.com][b]yeezy shoes[/b][/url]
  [url=http://www.retro-jordan.us.com][b]jordan retro[/b][/url]
  [url=http://www.nikeoutletonline.org][b]nike outlet[/b][/url]
  [url=http://www.chaneloutlet.in.net][b]chanel[/b][/url]
  [url=http://www.cheapairjordanshoes.us.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.converse.org.uk][b]converse shoes[/b][/url]
  [url=http://www.balenciaga-shoes.us.com][b]balenciaga shoes[/b][/url]
  [url=http://www.chiflat-iron.us.com][b]chi flat iron[/b][/url]
  [url=http://www.madridjersey.us.com][b]madrid jersey[/b][/url]
  [url=http://www.nike-free-run.co.uk][b]nike free[/b][/url]
  [url=http://www.curry-4shoes.us.com][b]curry 4[/b][/url]
  [url=http://www.givenchyjewelry.com][b]givenchy jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.jordans.co.nl][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.adidascrazy.us][b]adidas crazy[/b][/url]
  [url=http://www.wedding--dresses.net][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.sacburberrysoldes.fr][b]sac burberry[/b][/url]
  [url=http://www.louboutinoutlet.us.org][b]louboutin[/b][/url]
  [url=http://www.jordan10.us][b]jordan 10[/b][/url]
  [url=http://www.pandorajewelrys.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
  [url=http://www.hermes-birkinbags.in.net][b]birkin bag[/b][/url]
  [url=http://www.omegawatches.org.uk][b]omega watches[/b][/url]
  [url=http://www.michaelkorsoutletbest.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
  [url=http://www.coachoutletshandbags.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapuggboots.in.net][b]ugg boots[/b][/url]
  [url=http://www.hufclothing.us][b]huf[/b][/url]
  [url=http://www.fivefingersshoes.org][b]vibram fivefingers[/b][/url]
  [url=http://www.michael-jordan.it][b]jordan[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-uggs.in.net][b]cheap uggs[/b][/url]
  [url=http://www.dysonhairdryer.us.com][b]dyson hair dryer[/b][/url]
  [url=http://www.tiffanycojewelry.us.com][b]tiffany & co[/b][/url]
  [url=http://www.jordanforkids.us.com][b]kids jordans[/b][/url]
  [url=http://www.saclongchampspascher.fr][b]longchamp[/b][/url]
  [url=http://www.skecherssneakers.us.com][b]skechers shoes[/b][/url]
  [url=http://www.adidassoccer.us.com][b]adidas soccer[/b][/url]
  [url=http://www.nikeclothing.us.com][b]nike clothing[/b][/url]
  [url=http://www.raybansunglassess.net.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.abercrombieand-fitch.in.net][b]abercrombie[/b][/url]
  [url=http://www.abathingape.us][b]a bathing ape[/b][/url]
  [url=http://www.uggs--outlet.net][b]uggs outlet[/b][/url]
  [url=http://www.cheapweddingdresses.org.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
  [url=http://www.nikeair-max.it][b]nike air max[/b][/url]
  [url=http://www.jordans4.us.com][b]jordan 4[/b][/url]
  [url=http://www.timberlandpas-cher.fr][b]timberland[/b][/url]
  [url=http://www.uggs-outlet.in.net][b]ugg outlet[/b][/url]
  [url=http://www.barbourjacketssale.us.com][b]barbour[/b][/url]
  [url=http://www.adidasoutletstore.us][b]adidas outlet[/b][/url]
  [url=http://www.eaglesjersey.us.com][b]eagles jersey[/b][/url]
  [url=http://www.ferragamo.org.uk][b]ferragamo[/b][/url]
  [url=http://www.clarisonic.us.com][b]clarisonic[/b][/url]
  [url=http://www.poloralphlaurenboutique.fr][b]ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.vans--shoes.com][b]vans shoes[/b][/url]
  [url=http://www.championclothing.us.com][b]champion[/b][/url]
  [url=http://www.marcjacobs-handbags.us.com][b]marc jacobs handbags[/b][/url]
  [url=http://www.lacostejeans.com][b]lacoste jeans[/b][/url]
  [url=http://www.chloesunglassess.com][b]chloe sunglasses[/b][/url]
  [url=http://www.cheap-jordan-shoes.com][b]jordan shoes[/b][/url]
  [url=http://www.10deepclothing.us][b]10 deep clothing[/b][/url]
  [url=http://www.dieseljeans.us.com][b]diesel jeans[/b][/url]
  [url=http://www.nikerosherun.net][b]roshe run[/b][/url]
  [url=http://www.insanity.us.com][b]insanity[/b][/url]
  [url=http://www.adidasclothing.us.com][b]adidas clothing[/b][/url]
  [url=http://www.poloralph.in.net][b]polo ralph lauren[/b][/url]
  [url=http://www.ghdhair.me.uk][b]ghd[/b][/url]
  [url=http://www.tommy--hilfiger.fr][b]tommy hilfiger[/b][/url]
  [url=http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org][b]oakley glasses[/b][/url]
  2018.10.18chenlixiang

  กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ