0

การปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ปรึกษาทนาย 0971176877


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-04-01 11:37:30 (IP : , ,115.87.25.52 ,, Admin)
Admin Edit : 2018-01-18 19:48:31
Admin Edit : 2018-01-03 22:22:59
ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
*** เอกสารราชการ มาตรา 1 ( 8 ) หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย เอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นเช่น บัตรประจำตัวประชาชน (ฎ.317/2521) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีรถยนต์ (ฎ.1831/2522) ใบประกาศนียบัตร (ฎ.2479/2522)บัตรประจำตัวข้าราชการ (ฎ.2999/2522) ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฎ.100/2523) แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ฎ.2241/2523,4492/2536) สำเนาป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ (ฎ.1824/2529,3195/2536)
หนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ (ฎ.3942/2529) ใบสำคัญทะเบียนทหาร สำเนาทะเบียนคนเกิด (ฎ.5969/2530) หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก) เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ (ฎ. 2684/2531) ใบอนุญาตขับรถยนต์ ( ฎ.4772/2536)หลักเขตที่ดิน( ฎ. 7362/2538) คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ (ฎ.3325/2530) หนังสือรับรองราคาที่ดิน( ฎ.2684/2530)
*** เอกสารสิทธิ มาตรา 1(9) หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ เช่น หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจะซื้อขาย สัญญาเช่า ใบรับหรือใบมอบฉันทะให้รับเงินฝากธนาณัติ หนังสือสัญญาจะจ่ายเงินสินบนนำจับให้แก่ผู้รับสินบน ใบเสร็จรับเงินของห้างร้าน แบบแจ้งการครอบครอง ส.ค. 1 บิลส่งของซึ่งผู้รับของลงชื่อรับของแล้ว สลากกินแบ่งรัฐบาล ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญา ใช้เงินเช็ค
 เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งสิทธิจะต้องเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นสิทธินั้นโดยตรงในตัวเอกสารนั้นเอง (ฎ.2346/2527) เช่นโฉนดที่ดิน สัญญาเช่าซื้อ ตั๋วเงิน ทะเบียนสมรสเป็นเพียงเอกสารที่รับรองสถานะของบุคคลเท่านั้น ในตัวเอกสารนั้นไม่ได้ก่อตั้งสิทธิขึ้นมา จึงไม่เป็นเอกสารสิทธิ
 **บัตรประจำตัวประชาชน (ฎ.4766/38) หนังสือเดินทาง ใบสำคัญต่างด้าวก็ เป็นเอกสารที่แสดงถึงฐานะบุคคล เป็นการแสดงข้อเท็จจริงว่าเราชื่ออะไร เราเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ มีสิทธิที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่ ไม่ใช่เอกสารที่จะก่อตั้งสิทธิขึ้นมา จึงไม่เป็นเอกสารสิทธิ
คำพิพากษาฎีกาที่ 928/2506 คำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 123 แก่เป็นแต่คำบอกกล่าวพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิ ไม่เป็นเอกสารสิทธิ
 
**บัตรอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในสถานที่เป็นเอกสารที่แสดงว่าผู้รับบัตรได้รับอนุญาตให้เข้าออกสถานที่ได้เท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ไม่เป็นเอกสารสิทธิ (ฎ.2639-2612/2517)
 คำพิพากษาฎีกาที่ 879/2510 เอกสารที่จำเลย ปลอมและใช้ มีข้อความว่า ส. ไม่ได้สมรสตามกฎหมายกับ ฉ. ส. ไม่เกี่ยวข้องคัดค้านหรือขัดข้องในการที่ทางราชการจะจ่ายบำเหน็จของ ฉ. ข้อความดังกล่าวเป็นการทำให้สิทธิของ ส. ที่จะรับบำเหน็จในฐานะเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ ฉ. ต้องระงับไป เอกสารดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานแห่งการระงับสิทธิของ ส. เป็นเอกสารสิทธิ
 คำพิพากษาฎีกาที่ 40/2507 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ใช่เอกสารสิทธิแต่เป็นเอกสารราชการ
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1107/2509 (ประชุมใหญ่) ใบแต่งทนายมีข้อความตามแบบพิมพ์ ไม่ใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนซึ่งสิทธิไม่ใช่เอกสารสิทธิ
 คำพิพากษาฎีกาที่ 890/2508 แบบ ส.ค. 1 เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐาน ว่าผู้แจ้งมีสิทธิครอบครองซึ่งตรงกับคำว่าสงวนสิทธิจึงเป็นเอกสารสิทธิ แต่ไม่ใช่เอกสารราชการเพราะเจ้าพนักงานไม่ได้ทำขึ้น
คำพิพากษาฎีกาที่ 1508/2538 วินิจฉัยว่าตั๋วเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ตามปรากฏในตั๋วเป็นตั๋วที่ผู้มีชื่อในตั๋วมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตั๋วเครื่องบิน จึงเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป.อาญามาตรา 1(9) เป็นเอกสารสิทธิ
มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้
  1.เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
2.พินัยกรรม
3.ใบหุ้น ใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือ
4.ตั๋วเงิน
5.บัตรฝากเงิน
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
 •เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ คือ เป็นทั้งเอกสารสิทธิและเป็นทั้งเอกสารราชการ เอกสารสิทธิที่เป็นเอกสารราชการที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 หรือ น.ส.3 ก.) (ฎ. 1970/2530) โฉนดที่ดินและสัญญาจดทะเบียน อาชญาบัตรฆ่าสัตว์ สัญญาขายฝากทำที่อำเภอ อาชญาบัตรอากรค่าน้ำ ตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์ ใบบอกธนาณัติซึ่งนายไปรษณีย์ทำเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่จะก่อสิทธิรับเงิน ธนาณัติ ใบรับเงินค่าภาษีอากร ใบรับเงินชำระค่าภาษีเทศบาลสำเนาใบรับเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีอาญา
 คำพิพากษาฎีกาที่ 4492/2536 แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์เป็นเอกสารราชการ มิใช่เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3102/2539 ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ไม่ปรากฏว่าหมายเลขคดีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่อ้างถึงหมายเลขคดีที่นอกสารบบ หรือกระทำขึ้นโดยมิได้มีอยู่จริงหรือปราศจากอำนาจ ตรงกันข้ามเลขคดีที่อ้างถึงเป็นเลขคดีที่แก้ไข และใช้อยู่ในสารบบของทางราชการ การที่เกี่ยวข้องจริง จังเป็นหมายเลขคดีที่แท้จริง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งเก้าปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติต่อโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุที่มีการร้องทุกข์อย่างไร อันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคณะกรรการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 มาตรา 70 การกระทำของจำเลยทั้งเก้าจึงไม่มีมูลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162,165,264,265,266 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 มาตรา 70
 •“พินัยกรรม” หมายความถึง เอกสารที่เจ้ามรดกกำหนดการเผื่อตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1646
ปัญหามีว่า ถ้าพินัยกรรมทำผิดแบบตกเป็นโมฆะ จะปลอมพินัยกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ ข้อนี้ อ.จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า ถ้าปลอมพินัยกรรม แต่ถ้าพินัยกรรมนั้นผิดแบบอยู่ในตัว เช่นไม่มีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือครบถ้วนตามกฎหมาย ย่อมไม่เป็นเอกสารสิทธิแต่อาจเป็นปลอมเอกสารธรรมดาได้ข้อความนี้คงหมายความว่า ไม่ผิดฐานปลอมพินัยกรรม แต่อาจผิดฐานปลอมเอกสารธรรมดา
 คำพิพากษาฎีกาที่ 3894/2525 จำเลยกับพวกทำพินัยกรรมปลอมขึ้น แล้วส่งอ้างเป็นพยานต่อศาล แม้ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ทำพินัยกรรมซึ่งมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนนั้นมีลักษณะลายเส้นเลอะเลือนจนผู้ชำนาญการ พิเศษตรวจพิสูจน์ลงความเห็นไม่ได้ก็มีสภาพเป็นพินัยกรรม แต่เป็นพินัยกรรมที่จำเลยกับพวกทำปลอมขึ้น เมื่อนำส่งอ้างเป็นพยานต่อศาลต้องมีความผิดฐานใช้พินัยกรรมปลอมอีกระทงหนึ่ง กรณีไม่ใช่การกระทำโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แต่การกระทำการนั้นไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้ตามมาตรา 81
กรณีที่จำเลยกับพวกอ้างส่งพินัยกรรมปลอมเป็นพยานต่อศาล แม้จำเลยจะได้กระทำในฐานะทนายความในคดีแพ่ง จำเลยก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันใช้พินัยกรรมปลอมตามมาตรา 83
 •“ใบหุ้น ใบสำคัญของใบหุ้น” นั้น ป.พ.พ. มาตรา 1127 บัญญัติว่า ให้บริษัททำใบหุ้น คือใบสำคัญสำหรับหุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบ มอบให้เป็นคู่มือแก่ผู้ถือหุ้นของทุกๆคน
 -อ. จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า ใบหุ้นหรือใบสำคัญของใบหุ้น ต้องมีความสมบูรณ์ทำนองเดียวกับพินัยกรรม (คือมีข้อความครบด้วนตามที่กฎหมายกำหนด)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2917/2538 จำเลยว่าจ้าง จ. จัดพิมพ์ใบหุ้นธนาคาร ม. และบริษัท พ. ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม ยังไม่ได้กรอกข้อความ โดยเจตนาจะนำไปกรอกข้อความรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้อย่างใบหุ้นที่แท้จริง ซึ่งต่อมาก็มีการกรอกข้อความดังกล่าว แล้วนำไปขายฝากที่บริษัท ว. ดังนี้แสดงว่าจำเลยมีส่วนรู้เห็นในการกรอกข้อความ จังเป็นตัวการในความผิดฐานปลอมใบหุ้น
 •คำว่า “ตั๋วเงิน” นั้น ป.พ.พ. มาตรา 898 บัญญัติว่า อันตั๋วเงินตาม ป.พ.พ.นี้มีสามประเภท ๆหนึ่ง คือ ตั๋วแลกเงิน ประเภทหนึ่งคือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทหนึ่งคือเช็ค
 มาตรา 908 บัญญัติว่า อันว่าตั๋วแลกเงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1067/2507 การที่จำเลยลงลายมือชื่อปลอมลงในตั๋วแลกเงินของธนาคารออมสินนั้น เป็นการกระทำส่วนหนึ่งที่ต้องทำลงในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เอกสารนั้นสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินให้ และก็ทำให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อว่าเป็นผู้ทรงที่แท้จริง จึงได้จ่ายเงินให้จำเลยรับไป ดังนี้ ย่อมเป็นไปโดยประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่แท้จริงและแก่ธนาคารออมสินการกระทำของจำเลยผิดตามมาตรา 266(4) แต่การลงลายมือชื่อปลอมก็เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน คือเงิน อันเป็นการกระทำส่วนหนึ่งในกรรมที่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 342 (1) จึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงบทหนักตามมาตรา 90 แต่จำเลยไม่ผิดมาตรา 264
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1751/2515 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต่างลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่องค์การเชื้อเพลิงจัดพิมพ์ขึ้น สั่งให้ธนาคารโจทก์สาขาพระโขนงจ่ายเงินแก่องค์การเชื้อเพลิง และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินตามแบบพิมพ์ของบริษัท ม. สั่งให้ธนาคารโจทก์สาขาพระโขนงจ่ายเงินแก่บริษัท ม. จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้จัดการธนาคารสาขาพระโขนงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองตั๋วแลกเงินทั้งหมดนี้ แล้วจำเลยอื่นนำตั๋วแลกเงินนี้ไปใช้ ดังนี้ การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ออกตั๋วแลกเงินโดยลงลายมือชื่อตนเป็นผู้สั่งจ่ายในนามของตนเองจึงเป็นตั๋วแลกเงินอันแท้จริงไม่ใช่ทำปลอมในนามของบุคคลอื่น หรือเจตนาจะให้เห็นว่าเป็นตั๋วแลกเงินของบุคคลอื่น ลายมือชื่อผู้รับรองตั๋วแลกเงินก็เป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของจำเลยที่ 4 ซึ่งกระทำในฐานะผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาพระโขนง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์ ตราที่ประทับก็เป็นตราที่แท้จริงของธนาคาร แม้จะผิดระเบียบภายในเพราะเงินที่รับรองนั้นเกินอำนาจและไม่มีสมุห์บัญชีหรือผู้รักษาเงินลงลายมือชื่อร่วมด้วย ก็หาทำให้ตั๋วแลกเงินซึ่งจำเลยที่ 4 รับรองนั้นเป็นตั๋วแลกเงินปลอมขึ้นมาไม่ การกระทำของจำเลยทั้งหมดไม่มีมูลความผิดตามมาตรา 264,265,266,268
คำพิพากษาฎีกาที่ 2617/2529 จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วม มีหน้าที่ควบคุมดูแลบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ลักสมุดเช็คของโจทก์ร่วมไป 2 เล่ม ต่างวันกัน แล้วกรอกข้อความลงในบัญชีจ่ายเช็คว่า จ่ายให้ ม. ลูกค้าของโจทก์ร่วม และมอบเช็คให้บุคคลอื่นไปกรอกวันเดือนปี จำนวนเงิน ปลอมลายมือชื่อ ม. ผู้สั่งจ่ายแล้วนำไปขึ้นเงิน ดังนี้เป็นขั้นตอนที่จะให้สำเร็จผลดังเจตนาของจำเลยกับพวก ในการที่จะหลอกเอาเงินโจทก์ร่วม จำเลยมีความผิดตามมาตรา 335(11) 2 กระทง และเป็นตัวการร่วมกับผู้อื่นใช้ตั๋วเงินปลอมและฉ้อโกงโจทก์ร่วม สำหรับเช็คแต่ละฉบับที่นำไปขึ้นเงิน ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คือมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264,266(4) และมาตรา 341 ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264,266(4) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด เมื่อจำเลยและพวกนำเช็คปลอมไปขึ้นเงินรวม 25 ฉบับ จำเลยต้องมีความผิดทุกกรรมรวม 25 กรรม
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1279/2519 ตั๋วแลกเงินหรือดราฟของธนาคารเป็นตั๋วเงินตามมาตรา 266
 คำพิพากษาฎีกาที่ 492/2536 การแก้ไขวัน เดือน ปี และปลอมลายมือชื่อโจทก์ลงกำกับการแก้ไขลงในเช็คเป็นความผิดตามมาตรา 266(4)
 คำพิพากษาฎีกาที่ 132-133/2536 โจทก์ร่วมยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 ฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ภายหลังโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้ และศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้แล้ว ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับของโจทก์ร่วมในคดีดังกล่าว ตามป.วิ.อาญา มาตรา 15ประกอบด้วย ป.วิ.แพ่ง มาตรา 173(1) และแม้การกรอกเช็คอันเป็นมูลที่โจทก์ร่วมนำมาฟ้องจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าว กับการใช้โฉนดที่ดินปลอมอันเป็นมูลที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยที่สองในคดีนี้ จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเพื่อฉ้อโกงโจทก์ร่วมเช่นเดียวกัน แต่คดีดังกล่าวโจทก์ร่วมขอถอนฟ้องและศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตไปแล้ว ถือไม่ได้ว่าศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้แล้ว ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องของโจทก์ร่วมในคดีดังกล่าวตาม ป.วิ. อาญา มาตรา 39(4) และการที่โจทก์ร่วมถอนฟ้องคดีดังกล่าวซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ไม่มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ซึ่งมิใช่ความผิดอันยอมความได้ระงับไปตาม ป.วิ. อาญา มาตรา 39(2) ด้วย
คำพิพากษาฎีกาที่ 3108-9/2533 การที่จำเลยขีดฆ่าและลบลายมือชื่อของจำเลยในเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ เพื่อที่จำเลยจะไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สลักหลังในเช็คแต่ละฉบับ แม้จะเป็นการกระทำในเวลาใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน แต่ก็เห็นได้ว่าจำเลยจะทำเพียงฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได้สุดแต่เจตนาของจำเลย เมื่อจำเลยกระทำต่อเช็คทั้งห้าฉบับจึงเป็นความผิด 5 กรรม ต่างกัน
 •คำพิพากษาฎีกาที่ 3355/2533 จำเลยร่วมปลอมลายมือชื่อของ ป. เป็นผู้รับอาวัลเช็คเพื่อให้เช็คทั้งสิบฉบับเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช็คทั้งสิบฉบับเป็นเช็คที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย เช็คดังกล่าวจึงเป็นตั๋วแลกเงิน จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารที่เป็นตั๋วเงินตามมาตรา 266(4) แม้จำเลยปลอมลายมือชื่อของ ป. ที่ด้านหลังเช็คทั้งสิบฉบับในคราวเดียวกัน แต่การปลอมลายมือชื่อดังกล่าวในแต่ละฉบับเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารแยกออกจากกันได้ อีกทั้งจำเลยกระทำโดยมีเจตนานำเช็คที่มีลายมือชื่อปลอมนั้นไปหลอกขายลดให้แก่บุคคลอื่นเป็นรายฉบับไป จึงเป็นความผิดต่างกรรมกันคำว่า “บัตรเงินฝาก” นั้น พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติว่า บัตรเงินฝากหมายความว่าตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แกผู้ฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงินและเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ โดยจะมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
 
มาตรา 267 ผู้ใด แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ข้อสังเกต
  •คำว่า “ แจ้งให้จด” การกระทำคือแจ้งให้จดข้อความเท็จหมายความว่า แจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานโดยมีการจดข้อความที่แจ้งลงไว้เป็นข้อความของผู้แจ้ง
•คำว่า “เจ้าพนักงาน” ตามมาตรานี้ น่าจะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเจ้าพนักงานตามลักษณะ 2 หมวด 1 คือ หมายความถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เจ้าพนักงานในมาตรานี้ต้องมีหน้าที่รับแจ้งความด้วย
 คำพิพากษาฎีกาที่ 2056/2514 การที่จำเลยระบุชื่อคนอื่นๆว่า เป็นทายาทต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ไม่ได้ระบุชื่อโจทก์ว่าเป็นทายาท ทั้งๆที่จำเลยทราบว่าโจทก์เป็นทายาทและจำเลยได้รับรองบัญชีเครือญาติซึ่งจำเลยได้แจ้งไว้ (โดยที่ไม่มีชื่อโจทก์เป็นทายาท) ทั้งแจ้งว่าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ซึ่งความจริงมีพินัยกรรม เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศโฆษณาไปตามที่จำเลยแจ้งนั้น แล้วลงชื่อบุคคลที่จำเลยแจ้งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินมรดก แม้ที่ดินโฉนดดังกล่าวนั้น ตามพินัยกรรมจะมิได้ตกแก่ทายาทอื่น นอกจากผู้ที่จำเลยระบุชื่อก็ตาม แต่ก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือได้ว่าอยู่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 267
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1217/2518 จำเลยเป็นคนต่างด้าว มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ มีผู้นำหลักฐานปลอมไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานให้ออกบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญทหารกองเกินแทนฉบับชำรุดเสียหายให้จำเลย เจ้าพนักงานหลงเชื่อคำร้องและหลักฐานปลอมนั้น จึงออกให้ เมื่อจำเลยซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเอกสารราชการดังกล่าวเกิดจากการกระทำความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 267 ยังนำไปใช้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าพนักงาน ผู้อื่นหรือประชาชน จึงมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 268 ประกอบด้วย 267
 คำพิพากษาฎีกาที่ 2255/2521 โฉนดและอำนาจมอบหนังสือซึ่งผู้เสียหายลงแต่ลายมือชื่อให้ไว้และอยู่ในความครอบครองของสามีจำเลยที่ 1 เมื่อสามีตายได้ตกอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 ต่อมาได้มีการกรอกข้อความปลอม กับปลอมลายมือชื่อนายอำเภอผู้รับรอง และปลอมรอยดวงตราอำเภอลงในหนังสือมอบอำนาจแล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันนำไปแสดงเป็นหลักฐาน ให้เจ้าพนักงานที่ดิน ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลย ที่ 2 เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อหนังสือมอบอำนาจได้ทำการโอนและแก้ทะเบียนโฉนดฉบับหลวงด้วยแล้ว การกระทำของ
 
จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 268,252,267 แต่เป็นการกระทำเพื่อประสงค์ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ และเป็นการกระทำต่อเนื่องเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 252 ซึ่งเป็นบทหนัก แต่การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันเอาโฉนดพิพาทซึ่งเป็นเอกสารสิทธิของผู้เสียหายไปในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และเป็นการกระทำต่างกรรมกับที่จำเลยกระทำมาดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องมีความผิดตามมาตรา 188 อีกกระทงหนึ่ง
 จำเลยที่ 1 ยึดถือโฉนดพิพาทไว้ก็เพื่อประสงค์กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่มีเจตนายักยอกโฉนดนั้น จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352
 คำพิพากษาฎีกาที่ 4048/2528 การที่จำเลยเป็นคนสัญชาติญวน ไม่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งเลยแล้วไปแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนจดข้อความเท็จลงในทะเบียนบ้านอีกหลังหนึ่งว่าเป็นคนสัญชาติไทยย้ายมาจากบ้านที่จำเลยไม่เคยมีชื่ออยู่นั้น การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตาม ป.อาญามาตรา 267
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1807/2531 บริษัทจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการมอบอำนาจให้ ส. ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ขออายัดที่ดินหลายโฉนดของโจทก์โดยอ้างว่าเป็นลูกหนี้จำเลย ทั้งๆ ที่ ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่ามิได้เป็นลูกหนี้จำเลย จึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้กระทำตามหน้าที่ จดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐาน แม้ต่อมากรมที่ดินจะเห็นว่าจำเลยมิได้มีส่วนได้เสีย จึงไม่รับอายัดก็เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชนแล้ว จำเลยทั้งสามมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 137,267,83
 การกระทำของนิติบุคคลย่อมแสดงให้ปรากฏโดยการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันกระทำการเพื่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ต้องร่วมรับผิดในการกระทำนั้นด้วย
 คำพิพากษาฎีกาที่ 950/2537 การที่จำเลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า น.ส.3 ก. เลขที่ 2076 ของจำเลยที่เก็บไว้ที่บ้านสูญหายไป จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าข้อความที่แจ้งเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลย จึงเป็นความผิดฐานแจ้งให้พนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงใน เอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานตาม ป.อาญา มาตรา 267
คำพิพากษาฎีกาที่ 561/2508 การเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญาไม่ใช่เรื่องแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ แต่เป็นเรื่องเบิกความ ซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลยพินิจข้อความตอนใดหรือไม่จดก็ได้ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ การจดบันทึกคำเบิกความของพยานจึงเป็นเรื่องของศาล ไม่ใช่เรื่องของพยานที่จะแจ้งให้ศาลจดข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 267
 
คำว่า “ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน” นั้น มีความหมายว่าอย่างไร ตามคำพิพากษาฎีกาสรุปได้ว่า กรณีดังต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน คือ แจ้งความเท็จให้เจ้าพนักงานพิมพ์ตั๋วรูปพรรณขายม้า เปลี่ยนตัวคนไปจดทะเบียนโอนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์ เปลี่ยนตัวคนไปจดทะเบียนโอนโฉนดขายฝากที่ดิน แจ้งทะเบียนสำมะโนครัวว่ามีคนฮอลันดาเข้ามาเป็นเท็จ จดทะเบียนสมยอมเพื่อฉ้อฉลเจ้าหนี้(ต้องเป็นเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานได้ในตัวเอง)
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1785/2517 โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งเรื่องที่ดิน ศาลสั่งให้ทำแผนที่พิพาท จำเลยบอกให้เจ้าพนักงานผู้ทำแผนที่บันทึกลงในแผนที่พิพาทว่า จำเลยทุกฝ่ายที่เคยมีชื่อในโฉนดครองครองร่วมกันไม่เคยแบ่งแยกเป็นส่วนสัด ไม่ว่าข้อความนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นแต่เพียงบันทึกให้ปรากฏว่าจำเลยอ้างว่าอย่างไรเท่านั้น หาอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งดังกล่าว โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่โจทก์หรือผู้อื่นหรือประชาชนไม่ ไม่เป็นความผิดตาม มาตรา 267
คำพิพากษาฎีกาที่ 1671/2512 จำเลยแจ้งย้ายโรงสีของจำเลยในแบบสำรวจตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอเพื่อไม่ให้ผู้อื่นถูกจับกุมเรื่องตั้งโรงสีโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยย้ายโรงสีจำเลยไปที่ตั้งใหม่ เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานมีความผิดตามมาตรา 137 และในการที่จำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในแบบสำรวจโรงสีใช้เครื่องจักร มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานย่อมมีความผิดตามมาตรา 267 ด้วย
คนสัญชาติจีนลงทะเบียนกองเกินว่าเป็นคนสัญชาติญวน แจ้งให้ลงทะเบียนในสำมะโนครัวว่าเป็นคนไทยเป็นความผิดตามมาตรา นี้
 •คำว่า “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน” ขอให้ดู คำพิพากษาฎีกาที่ 2056/2514 ข้างต้น อธิบายไว้ว่า เมื่อไม่ตรงกับความจริงคือเป็นข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนได้
 คำพิพากษาฎีกาที่ 2696/2521 มารดาคลอดบุตรโดยไม่ได้สมรสกับบิดา มารดาแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นว่าบุตรชื่อเด็กหญิงรัตติยา ลิขิตสุวรรณกุล แต่บิดาไปแจ้งต่อนายทะเบียนอีกเขตว่า เด็กชื่อ เด็กหญิงรัตติยา แซ่อึ้ง ดังนี้ เป็นคุณแก่เด็กและมารดาไม่ทำให้มารดาซึ่งเป็นโจทก์เสียหาย ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 267
 ที่ศาลฎีกาว่าเป็นคุณแก่เด็กและมารดาก็เพราะ ป. พ. พ. มาตรา 1555 บัญญัติว่า การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้แต่ในกรณีต่อไปนี้ (3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่า เด็กนั้นเป็นบุตรของตน (4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่า บิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น (6) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นบุตรนั้นให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่า ตนสังกัดอยู่ เช่นบิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมให้เด็กใช้ชื่อสกุลของตน หรือโดยเหตุประการอื่น
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 3724/2525 ที่ดินและบ้านสินเดิมของจำเลยที่ 1 เมื่อใช้บังคับบทบัญญัติ บรรพ 5 แล้วย่อมเป็นสินส่วนตัว จำเลยที่ 1มีอำนาจจำหน่ายได้เอง ไม่ต้องรับความยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นสามี และไม่ใช่ทรัพย์ที่โจทก์มีส่วนแบ่งเมื่อหย่ากัน จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายที่ดินและบ้าน ซึ่งเป็นสินเดิมโดยแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินว่า เป็นหม้ายเพราะสามีตาย จำเลยที่สองรับรองว่าเป็นหม้ายจริง เจ้าพนักงานที่ดินได้บันทึกไว้ในสัญญาซื้อขาย แม้ข้อความจะเป็นความเท็จโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ใช่ผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2(4)
 ขอให้สังเกตว่าฎีกาฉบับนี้ไม่ได้วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดตามมาตรา 267 หรือไม่
 คำพิพากษาฎีกาที่ 2174/2517 จำเลยนำรถยนต์ใบทะเบียน และคำแจ้งความเรื่องขอโอน และขอรับโอนทะเบียนรถยนต์ไปประกันเงินกู้ไว้กับโจทก์ ต่อมาจำเลยขอรับรถยนต์คืน เพื่อนำไปให้ผู้ซื้อดู โดยโจทก์ยอมรับเช็คเป็นประกันแทนรถยนต์ มีข้อตกลงว่าถ้าผู้ซื้อไม่ตกลงซื้อให้จำเลยนำรถยนต์มาคืนโจทก์ ถ้าตกลงซื้อให้แจ้งให้โจทก์ทราบ เพื่อโจทก์จะได้นำเช็คไปขอรับเงิน จำเลยไปแจ้งความว่าทะเบียนรถยนต์หาย เจ้าพนักงานตำรวจจดไว้ในรายงาน เบ็ดเสร็จประจำวัน ซึ่งจำเลยอาจถือเป็นหลักฐานไปขอใบแทน ทะเบียนรถยนต์เพื่อใช้โอนให้บุคคลอื่นได้ก็ตาม โจทก์ก็หาได้รับความเสียหายจากการนั้นไม่ เพราะเมื่อจำเลยขายหรือโอนรถยนต์ให้คนอื่นไป โจทก์ย่อมมีสิทธินำเช็คไปขอรับเงินจากธนาคารตามที่ตกลงกันหรือบังคับการชำระเงินตาเช็คนั้นได้ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
 คำพิพากษาฎีกาที 1562/2512 โจทก์ที่ 2 ฟ้องกล่าวหาจำเลยที่ 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่า เอาหน้าที่ของโจทก์ที่ 2 ไปให้ผู้อื่นทำเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 2 เสียหาย ดังนี้การมอบหมายงานของจำเลยที่ 1 ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ที่ 2 ไม่ใช่ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษตามมาตรา 267,268
 คำพิพากษาฎีกาที่ 3978/2539 การที่จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินพิพาทและทรัพย์สินอื่นเป็นของผู้เสียหาย ผู้เสียหายยังครอบครองมิได้ทิ้งร้าง แต่จำเลยยังขืนไปยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ตาม ป. พ. พ. มาตรา 1367 ผู้เสียหายคัดค้านไม่ยอมให้เข้าไปในที่ดิน จึงไม่สามารถรังวัดตรวจสอบได้ จำเลยได้ให้ถ้อยคำยืนยันตามคำขอ ซึ่งเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ได้บันทึกข้อความไว้ในบันทึกถ้อยคำ (ท.ด.16) อันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีสาระสำคัญว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้เสียหาย ผู้เสียหายทิ้งร้างไว้ไม่ได้ทำประโยชน์ จำเลยเข้ายึดถือครองทำประโยชน์มานานขอให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิได้มาโดยการครอบครอง อันเป็นเท็จ ซึ่งจำเลยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพยานหลักฐานในการที่จำเลยจะได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท อันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย การกระทำของจำเลย จึงเป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 267
 มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิด ตามมาตรา 265 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
 ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารหรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
 •อธิบายว่า “ใช้หรืออ้าง” หมายถึง การใช้อย่างเอกสาร คือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยเอกสารเป็นวัตถุแห่งการกระทำผิด เช่น เอาบิลปลอมไปเบิกเงิน (ฎ.874/2473) แต่ถ้าเอาไปใช้อย่างกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับความในเอกสารนั้น เช่น เอาไปพับถุงใส่ซอง ไม่ใช่การใช้ตามมาตรานี้ การใช้ตามมาตรานี้ ไม่ต้องเป็นการใช้อย่างเอกสารที่แท้จริง เช่น นำประกาศนียบัตรปลอมออกแสดงต่อสายลับตำรวจดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เชื่อถือในฝีมือในการทำปลอมก็เป็นการใช้การตามมาตรานี้ ( ฎ. 1654/2503)
  •คำว่า “อ้าง” หมายความถึง การอาศัยเอกสารนั้นแสดงข้อเท็จจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงของผู้กระทำผิด ไม่จำต้องอ้างเป็นพยานต่อศาลอันเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ อาจทำโดยให้ผู้นั้นเรียกหรือตรวจดูเอกสารนั้น เช่นขอให้ศาลเรียกเอกสารปลอม แต่ถ้าเพียงแต่แสดงความจำนงจะอ้างเช่น ยื่นบัญชีระบุพยานยังไม่เป็นอ้างจนกว่าจะขอหมายเรียกเอกสาร ถ้าขอให้เรียกเอกสารแม้ยังไม่ได้เรียกหรือยังไม่ได้เอกสารมาก็ถือว่าอ้างแล้ว
◦อ. จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า ต้องเป็นการใช้อย่างเอกสารธรรมดา คือเพียงแต่แสดงข้อความในเอกสารให้ปรากฏต่อผู้อื่น ไม่ต้องถึงกับยื่นเอกสารให้ผู้อื่นรับไป
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2486 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า คูปองยางของกลางเป็นของปลอม จำ1h991206
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2018-10-15 09:18:03 (IP : , ,69.167.31.236 ,, )
LH181014
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots outlet
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
michael kors online
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
san antonio spurs jersey
coach factory outlet
hermes online
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
uggs canada
red bottoms
jordan shoes
malone souliers shoes
ralph lauren
coach outlet online
new york knicks jerseys
pandora jewelry
louboutin shoes
houston texans jersey
ugg boots clearance
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet online
canada goose
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade
cheap jordans
kate spade handbags
kate spade
canada goose jackets for women
pandora jewelry outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin sale
supreme shirts
coach outlet online coach factory outlet
ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
balenciaga sandals
moncler outlet
uggs outlet online
mulberry bags
cheap jordans
kate spade sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
burberry outlet sale online
christian louboutin
ralph lauren factory store
cheap ugg boots
cheap air jordans
canada goose uk
christian louboutin
ugg outlet,ugg outlet stores
tory burch sandals
air jordan shoes
nike outlet store
pandora jewelry
prada shoes on sale
true religion jeans for men
mbt outlet
pandora charms outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
michael kors outlet online
nfl jersey wholesale
canada goose outlet store
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
broncos jerseys
ugg boots clearance
michael kors factory outlet
pandora charms
nike air max schweiz
ralph lauren
coach outlet online
oakley sunglasses sale
pandora outlet
ugg boots clearance
coach outlet online
moncler outlet store
pandora jewelry
uggs outlet online
chrome hearts sunglasses
fitflops sandals
canada goose outlet online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
ugg outlet
uggs outlet
tory burch outlet online
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
kate spade outlet online
barbour jackets outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
cheap jordans
cheap jordan shoes
kate spade
ray ban outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
kate spade handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet store online
nike outlet online
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
moncler jackets
coach outlet
true religion outlet store
cheap jordan shoes
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet online
canada goose jackets outlet
louboutin outlet
canada goose outlet store
canada goose jackets
miu miu outlet
the north face
cheap oakley sunglasses
cheap ugg boots
michael kors handbags
coach factory outlet
ralph lauren homme
air jordan shoes
mbt outlet
coach factory outlet online
manolo blahnik
ray ban outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
light up shoes
nike outlet
ugg outlet
ugg boots
the north face
christian louboutin
north face
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
adidas shoes
lacoste pas cher
pandora charms
uggs outlet online
chrome hearts jewelry
canada goose outlet store
coach factory outlet
ugg boots on sale
christian louboutin
ralph lauren polo
ugg boots outlet
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
north face outlet
denver broncos jersey
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet clearance
uggs outlet online
golden state warriors jersey
kate spade new york
polo outlet
canada goose outlet store
swarovski jewellery
ugg boots
montblanc pens
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
mbt shoes clearance
pandora outlet
coach handbags online outlet
ugg outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
uggs outlet
uggs outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
ugg outlet store
cheap ugg boots
canada goose outlet online
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
coach outlet store online
pandora jewelry
christian louboutin sale
longchamp outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin sale
christian louboutin sale
ugg boots
ugg outlet store
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
canada goose
michael kors outlet store
polo outlet online store
coach outlet store
barbour mens jackets
uggs outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
nike shoes sale
coach factory outlet
ugg boots
true religion jeans sale
canada goose jackets sale
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
red bottoms
coach outlet store online
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
ralph lauren polo outlet
harden vol 2
canada goose outlet sale
ugg outlet online
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt scarpe
air jordan shoes
canada goose outlet online
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
red bottoms
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet online
ugg boots
red bottoms
moncler outlet online
uggs outlet
coach outlet online
pandora outlet
ugg boots
ralph lauren polo shirts
christian louboutin sale
coach outlet canada
canada goose jackets
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
jimmy choo shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet store online
ugg boots on sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach outlet store
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
adidas outlet store
uggs outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
canada goose
longchamp pas cher
coach factory outlet
jordan shoes
canada goose
red bottoms
louboutin shoes
cheap jordan shoes
canada goose outlet
kate spade
louboutin shoes
coach outlet store
christian louboutin sale
nfl jerseys wholesale
ugg outlet store
michael kors outlet online
coach outlet online
jordan shoes
canada goose
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet store
air jordan shoes
supreme
polo ralph lauren factory store
uggs outlet online
adidas outlet store
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
ugg outlet online
coach outlet store online
michael kors uk
nike factory shoes
cheap ugg boots
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
michael kors outlet online
uggs outlet online
canada goose
kate spade new york
uggs outlet online
cheap jordan shoes
cheap jordan shoes
fitflops shoes
coach factory outlet
ralph lauren
canada goose coats
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
nike shoes on sale
pandora jewelry
pandora jewelry
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
polo pas cher
nba jerseys wholesale
cheap jordans
moncler jackets
polo ralph lauren shirts
adidas shoes
longchamp pas cher
canada goose uk
north face
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
tory burch outlet store
tory burch outlet store
cheap air jordans
christian louboutin sale
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet online
air jordan shoes
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet store online
canada goose jackets
uggs outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet online
ugg boots
ugg outlet online
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
uggs outlet
lacoste outlet
michael kors outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
adidas crazy
cheap jordan shoes
michael kors outlet
nike revolution
swarovski crystal
pandora charms
north face
coach factory outlet
uggs outlet online
canada goose coats
ugg boots clearance
kate spade purses
cheap jordans
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
ugg boots
pandora outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
burberry outlet stores
kate spade purses
supreme shirts
longchamp solde
ugg boots
canada goose outlet store
nike nba jerseys
swarovski crystal
uggs outlet online
jordan shoes
coach outlet online store
moncler coats
polo outlet
canada goose outlet store
supreme uk
canada goose outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
true religion outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
kate spade new york
jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
christian louboutin
coach outlet store online
cheap air jordans
pandora outlet
kate spade handbags
ugg boots clearance
michael kors outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade purses
pandora jewelry
christian louboutin
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
off white outlet
kate spade purses
coach outlet online
cheap jordan shoes
christian louboutin
true religion jeans sale
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren shirts
cheap ugg boots
gucci outlet online
christian louboutin sale
ugg boots
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg boots
kate spade outlet online
suicoke sandals
air jordan retro
uggs on sale
coach outlet
canada goose jackets clearance
basketball sneakers
moncler outlet
polo ralph lauren
colts jersey
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet store
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
baltimore ravens jersey
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
canada goose sale
chrome hearts clothing
cheap uggs
polo ralph lauren outlet online
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
pandora charms outlet
cheap air jordans
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
louboutin shoes
coach outlet store online
ralph lauren
michael kors outlet clearance
canada goose uk
coach factory outlet online
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose outlet store
ugg outlet store
ralph lauren outlet
supreme shirts
coach outlet store online
uggs outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap uggs
canada goose jackets clearance
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
cheap ugg boots
kate spade new york
ugg outlet
nhl jerseys for sale
jordan shoes
nike shoes on sale
mbt shoes clearance
moncler outlet store
givenchy handbags
coach outlet store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store online
kate spade handbags
kate spade outlet store
christian louboutin
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren outlet online
ugg outlet online
moncler
christian louboutin shoes
jordan shoes
cheap jordans
canada goose jackets
michael kors uk
ugg boots on sale 70% off
air jordan shoes
ugg boots clearance
canada goose
coach factory outlet
mbt shoes outlet
coach factory outlet
ugg boots for women
broncos jersey
pandora outlet
ugg outlet online
ugg outlet online
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet store
ugg boots on sale 70% off
michael kors outlet clearance
LH181014


chenqiuying
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2018-10-17 16:12:22 (IP : , ,69.167.34.249 ,, )
nfl jerseys
christian louboutin
kate spade outlet online
coach outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
coach outlet online
mcm backpack
coach outlet online
kate spade outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
adidas yeezy shoes
pandora outlet
mbt shoes clearance outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
yeezy boost 350
canada goose jackets canada
louboutin outlet
pandora outlet
pandora
canada goose
coach outlet online
michael kors outlet online
uggs outlet
christian louboutin shoes
moncler outlet
canada goose
kate spade outlet online
louboutin shoes
coach outlet online
fitflops sale
pandora charms outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet online
ralph lauren polo
true religion outlet
nike outlet store
pandora charms sale clearance
canada goose
coach outlet
cheap nfl jerseys
valentino outlet store
canada goose uk
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo ralph lauren
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
ugg,uggs,uggs canada
red bottoms
hermes outlet
yeezy boost
true religion outlet
coach factory outlet
moncler outlet online
cheap jordan shoes
pandora outlet
coach factory outlet
giuseppe zanotti shoes
cheap ugg boots
moncler outlet online
pandora outlet
canada goose outlet store
coach outlet online
kate spade handbags
adidas outlet online
adidas nmd r1
coach factory outlet
pandora outlet
lacoste polo
adidas outlet
coach outlet
ugg outlet
uggs outlet
coach outlet online
nike shoes outlet
true religion outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
ugg outlet
off white
kate spade outlet online
ferragamo outlet store
michael kors outlet online
polo ralph lauren
air jordan 4 retro
moncler coats
cheap mlb jerseys
canada goose outlet store
true religion outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
michael kors handbags
moncler outlet
hermes outlet
moncler outlet online
polo ralph lauren
cheap ray ban
coach outlet online
kate spade handbags
polo ralph lauren sale
coach factory outlet
north face outlet
yeezy boost 350
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ugg outlet
tory burch outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nike kyrie
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
mulberry bags
michael kors outlet online
oakley sunglasses
coach factory outlet
mont blanc outlet
gucci outlet online
true religion outlet store
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
coach factory outlet
birkenstock outlet
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet online
kobe shoes
true religion jeans
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
canada goose uk
prada outlet
coach outlet online
canada goose outlet online
true religion jeans
louboutin shoes
ralph lauren sale
pandora jewelry
vibram five fingers
mbt shoes outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
fitflop sandals
michael kors outlet online
michael kors outlet
fitflops outlet
cheap nhl jerseys
canada goose sale
north face outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
north face outlet
scarpe mbt
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
off-white clothing
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
adidas shoes for women
nike shoes
nike outlet store
ray-ban sunglasses
pandora charms outlet
nike factory outlet
michael kors outlet online
pandora
lebron shoes
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet online
michael kors outlet online
coach outlet
canada goose outlet store
coach outlet online
uggs outlet
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
coach outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
kate spade sale
louboutin outlet
mlb jerseys
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms
michael kors outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
canada goose outlet online
cheap nfl jerseys
kate spade sale
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
mulberry bags
nike huarache shoes
ugg boots
ed hardy clothing
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
true religion jeans sale
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap nike shoes
adidas ultra boost
yeezy boost 350
coach factory outlet
canada goose uk
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
canada goose
adidas outlet store
pandora charms sale clearance
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ferragamo shoes sale
christian louboutin shoes
cheap ugg boots
christian louboutin uk
canada goose
fitflops sale
coach factory outlet
ed hardy outlet
prada outlet store
coach outlet online
moncler coats
ralph lauren uk
mont blanc outlet
pandora outlet
canada goose outlet store
fred perry polo
canada goose jackets canada
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
ray ban sunglasses wholesale
polo ralph lauren
coach factory outlet
coach outlet online
rolex watches for sale
adidas outlet
north face outlet
ugg outlet
nike outlet store
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
ugg outlet
cheap ugg boots
adidas superstar
canada goose outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ugg boots
pandora outlet
cheap nba jersey
canada goose uk
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg,uggs,uggs canada
supreme paris
air max shoes
mlb jerseys
tory burch outlet stores
ralph lauren uk
michael kors outlet clearance
red bottom shoes
mulberry bags
puma shoes
kate spade outlet
christian louboutin
polo ralph lauren
ugg,uggs,uggs canada
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
polo outlet stores
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
north face outlet
adidas nmd r1
pandora jewelry outlet
michael kors handtaschen
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
coach factory outlet
asics shoes
coach outlet
adidas yeezy shoes
canada goose
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet
snapbacks wholesale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses
ugg boots
superdry
adidas nmd r2
kate spade outlet online
ugg boots clearance
coach factory outlet
yeezy boost 350
fred perry polo
michael kors outlet
canada goose
nike outlet store
supreme
moncler jackets
pandora charms outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
rolex replica watches
michael kors outlet online
prada outlet online
ugg boots
pandora jewelry
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
chaussure louboutin
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
canada goose outlet
moncler outlet online
michael kors handbags sale
canada goose outlet
mont blanc outlet
ugg outlet online clearance
nfl jerseys
nfl jerseys
pandora
pandora charms
ugg boots
ugg boots
michael kors outlet
canada goose outlet store
giuseppe zanotti shoes
cheap nfl jerseys
canada goose outlet store
kate spade outlet store
coach factory outlet
true religion outlet
supreme clothing
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg outlet
canada goose jackets
uggs outlet
mbt
coach outlet online
clarks outlet
cheap jordan shoes
adidas outlet online
kate spade handbags
uggs outlet
coach factory outlet online
canada goose uk
ralph lauren uk
canada goose outlet
birkenstock sandals
converse shoes
coach outlet
coach outlet
uggs outlet
cheap jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
mbt shoes outlet
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
mbt shoes outlet
nike outlet store
nfl jerseys
fred perry clothing
jordan retro shoes
pandora jewelry
kate spade handbags
tory burch sandals
mbt
cheap ugg boots
longchamp bags
pandora jewelry
coach factory outlet
michael kors outlet online
nfl jerseys
pandora charms
mbt shoes outlet
tory burch sandals
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
coach outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
mont blanc
nike outlet online
ugg outlet
christian louboutin
pandora jewelry
mcm bags
tory burch shoes
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
tory burch shoes
coach factory outlet
gucci outlet online
ralph lauren shirts
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
nike air max
christian louboutin shoes
canada goose jackets
pandora outlet online
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet
pandora outlet store
michael kors outlet clearance
mulberry bags
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
coach outlet online
nike air max 90
true religion jeans
ugg boots clearance
canada goose outlet store
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
pandora jewelry
moncler outlet online
moncler coats
coach outlet online
polo shirts
fred perry shirts
canada goose outlet store
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose outlet
tory burch outlet online
canada goose
polo ralph lauren outlet
manolo blahnik outlet
ray ban pas cher
valentino shoes
ray ban sunglasses outlet
louboutin outlet
canada goose outlet online
longchamp outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
louboutin outlet
ralph lauren
coach outlet
yeezy shoes
kate spade sale
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors outlet clearance
vans store
uggs outlet
longchamp outlet online
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
coach factory outlet
christian louboutin shoes
moncler jackets
canada goose outlet store
cheap nike shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
canada goose outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
lebron shoes
ugg boots
uggs outlet
valentino shoes
canada goose
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
ralph lauren outlet
asics outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach outlet
uggs outlet
cheap jordans for sale
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
uggs outlet
pandora charms
cheap nfl jerseys
chenqiuying
20181017

chenlixiang
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2018-10-18 17:25:57 (IP : , ,69.167.0.200 ,, )
2018.10.18chenlixiangswarovski
montre pas cher
ferragamo shoes
flip flops
jordan 3
kobe 11
nike huarache
nike shoes
coach outlet
nike air
cartier sunglasses
dansko shoes
argentina world cup jersey
nike blazer pas cher
timberland
moncler jackets
ray ban outlet
salomon shoes
lebron shoes
stuart weitzman
air max 97
pandora jewelry
adidas trainers
karen millen
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
armani handbags
rolex
sac guess
kate spade outlet
burberry
guess
dolce & gabbana
insanity
marc jacobs
swarovski
bose headphones
rolex watches
alife clothing
giannis antetokounmpo jersey
chanel handbags
tods shoes
replica watches
montre pas cher
nike air max
true religion outlet
michael kors
reebok
burberry outlet
nike air force 1
nike pas cher
nike free
miu miu shoes
ray ban
new balance
adidas outlet
adidas running shoes
air jordan
basket nike
calvin klein
uggs outlet
nike air max
nike blazer
ray ban sunglasses
ugg outlet
marc jacobs handbags
nike air max
oakley vault
michael kors outlet
swarovski crystal
ferragamo belt
jordan 4s
lebron james shoes
dansko
louboutin pas cher
jordan xx9
nike mercurial
baseball bats
fitflops
lebron 11
chrome hearts
salvatore ferragamo
true religion jeans
ghd
coach outlet
coach outlet online
replica watches
gucci bags
bulgari jewelry
new balance
jordan 11
air more uptempo
gucci outlet
adidas superstar
kd 10 elite
nike canada
stuart weitzman
true religion jeans
kd 9
balmain
beats headphones
burberry outlet
michael kors handbags
christian louboutin
nike air force
coach handbags
supra
barbour
mulberry outlet
guess
chrome hearts jewelry
carson wentz jersey
christian louboutin
mont blanc
longchamp
fitflop
basket store
jordans
nfl jerseys
jordan
kobe 10
converse chuck taylor
manolo blahnik
hogan
nike free
jordan clothing
designer sunglasses
asics
jordan
nike air max 90
brazil world cup jersey
louboutin
true religion outlet
jordan 8
abercrombie
new balance
ugg outlet
bottega veneta
belgium world cup jerseys
ghd hair straighteners
instyler ionic styler
gucci handbags
coach purse
gucci outlet
kyrie 4
nike tn
ray ban
wedding dresses
curry 2
supra
jordan 6s
jordan 32
pandora
england world cup jersey
nike free run
michael kors
air max
cheap toms
converse
kobe 12
timberland boots
adidas uk
france world cup jersey
celine
jimmy choo
kate spade outlet
oakley sunglasses
true religion
michael kors outlet
nike roshe run
softball bats
air max 2017
carrera sunglasses
cheap nfl jerseys
asics
christian louboutin
jordan shoes
boy london clothing
mac makeup
puma shoes
mizuno
germany world cup jersey
nike free
dolce & gabbana
oakley sunglasses
adidas soccer cleats
ferragamo sunglasses
red bottoms
ralph lauren outlet
jordan 12s
curry 5
timberland boots
prada outlet
kevin durant shoes
hermes
kobe 9
links of london
air zoom pegasus
oakley
kevin durant shoes
nike air max
goyard handbags
burberry handbags
kate spade outlet
ralph lauren
babyliss
beats
bcbg
nike air max
canada goose jackets
bvlgari sunglasses
moncler outlet
nike air max plus
hermes outlet
air max 2017
tory burch outlet
converse
nike kyrie 2
adidas
bape
beats by dre
pandora
jordans
chanel
pandora charms
canada goose jackets
fendi
hollister outlet
guess
sac longchamp
oakley vault
michael kors
uggs outlet
nike foamposite
coach outlet
chloe handbags
moncler jackets
aaron rodgers jersey
mizuno running shoes
karen millen uk
chopard jewelry
dolce and gabbana
jordan 5s
ray ban
adidas outlet
hollister
cheap oakley sunglasses
insanity workout
ray ban
new balance shoes
converse outlet store
isabel marant
mac makeup
versace handbags
ray ban sunglasses
nike air max 90
gucci belt
james harden jersey
oakley sunglasses
nike store
nike roshe run
bottega veneta sunglasses
dolce & gabbana sunglasses
nike factory
jordan 13
g-star jeans
reebok outlet store
chloe handbags
louboutin
seahawks jerseys
antonio brown jersey
michael kors outlet
polo ralph lauren
soccer shoes
oakley
golden goose sneakers
nike air force
nike air max 2018
jordan 14
jordan 1
abercrombie
nike store
kevin durant jersey
nike mercurial
oakley sunglasses
iphone x case
asics gel
vans
nike air max 95
jimmy choo
ferragamo
fitflops outlet
nike air force
basketball jersey
prada outlet
kristaps porzingis jersey
oakley
coach outlet
parajumpers
herve leger
jimmy choo sunglasses
nike air max
nike shoes
adidas outlet
kobe 10
adidas outlet store
nike air max 90
hogan
nike outlet
kenzo clothing
bcbg max
vans
kyrie irving jersey
gentle monster sunglasses
tommy hilfiger
nike free run
calvin klein jeans
vanessa bruno
tory burch outlet
keen
pandora
air jordan
lululemon outlet
montre
abercrombie
ed hardy
prada
tory burch outlet
jordan 7
nike
nike outlet store
designer sunglasses
dior handbags
cartier love bracelet
jordan 6
arcteryx jackets
nike air max
dsquared2 jeans
valentino
longchamp bags
michael kors
basketball shoes
ralph lauren
jbl speakers
iphone cases
nike outlet
furla handbags
jordans
polo ralph lauren
roshe run
jerseys
fendi
ray ban
mizuno running shoes
air max 90
pandora jewelry
alexander mcqueen
michael kors borse
longchamp handbags
jordan 31
fendi sunglasses
harry winston jewelry
jordan 9
asics
spain world cup jersey
true religion jeans
air max 90
jordan 2
dsquared2 outlet
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
fossil
louboutin
converse
air max
ralph lauren outlet
rolex
freshjive clothing
lululemon outlet
roshe run
giuseppe zanotti
nike outlet online
armani jeans
ugg boots
adidas flip-flops
portugal world cup jersey
longchamp
hermes uk
burberry sunglasses
christian louboutin
vans shoes
adidas zx flux
swarovski
nike store
salvatore ferragamo shoes
clarks shoes
roshe run
air max 95
mont blanc
rolex watches
burberry outlet
bally
mac cosmetics
tommy hilfiger
yves saint laurent
toms outlet
nike air max
nike blazer
hogan shoes
soccer jerseys
kate spade
hermes jewelry
jordans
longchamp
michael kors outlet
nike vapor max
nike roshe run
dior sunglasses
michael kors canada
adidas outlet
dak prescott jersey
curry 3
burberry
sac michael kors
armani sunglasses
converse shoes
ugg boots
givenchy bags
beats headphones
michael kors outlet
adidas slides
yeezy shoes
jordan retro
nike outlet
chanel
jordan shoes
converse shoes
balenciaga shoes
chi flat iron
madrid jersey
nike free
curry 4
givenchy jewelry
jordan
adidas crazy
wedding dresses
sac burberry
louboutin
jordan 10
pandora jewelry
birkin bag
omega watches
michael kors outlet
coach outlet
ugg boots
huf
vibram fivefingers
jordan
cheap uggs
dyson hair dryer
tiffany & co
kids jordans
longchamp
skechers shoes
adidas soccer
nike clothing
ray ban sunglasses
abercrombie
a bathing ape
uggs outlet
wedding dresses
nike air max
jordan 4
timberland
ugg outlet
barbour
adidas outlet
eagles jersey
ferragamo
clarisonic
ralph lauren
vans shoes
champion
marc jacobs handbags
lacoste jeans
chloe sunglasses
jordan shoes
10 deep clothing
diesel jeans
roshe run
insanity
adidas clothing
polo ralph lauren
ghd
tommy hilfiger
oakley glasses
2018.10.18chenlixiang


leilei3915
ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2018-11-17 10:08:09 (IP : , ,210.152.246.234 ,, )
20181117 leilei3915
uggs outlet online
canada goose outlet
air jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
christian louboutin
kate spade outlet online
canada goose jackets
ferragamo outlet
ugg outlet store
uggs outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet store online
michael kors outlet online
air jordan shoes
true religion outlet store
tory burch outlet online
pandora jewelry
mishka snapbacks
red bottoms
moncler outlet store
fitflops shoes
prada shoes on sale
michael kors outlet online
true religion jeans for men
toms outlet
coach outlet online
michael kors handbags
canada goose
off white outlet
mont blanc pens
red bottoms
pandora charms
ugg outlet online
coach factory outlet
polo outlet online store
moncler jackets
michael kors bags
ralph lauren
red bottoms
uggs outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
barbour women jackets
coach outlet
coach outlet online
air max 2015
coach outlet
ferragamo shoes
ugg boots clearance
moncler coats
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
canada goose jackets clearance
oakley sunglasses wholesale
ray ban outlet store
canada goose jackets clearance
chrome hearts online store
burberry canada
uggs
michael kors outlet online
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
ugg outlet
kate spade new york
nike air max 90
michael kors outlet clearance
off white clothing
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes sale
ugg boots uk
ugg outlet online clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren
air jordan shoes
christian louboutin
prada sunglasses for women
barbour mens jackets
michael kors outlet
christian louboutin sale
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg boots
ugg boots
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
pandora jewelry
coach factory outlet
uggs
cazal outlet
canada goose outlet
ugg boots on sale 70% off
ralph lauren outlet
uggs outlet
pandora outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren shirts
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach handbags online outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
ferragamo shoes
pandora outlet
moncler outlet online
coach outlet store online
blackhawks jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets sale
pandora outlet
longchamp solde
air jordan shoes
ralph lauren outlet
nfl jerseys
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
north face
canada goose outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
ugg boots
uggs outlet
ugg boots clearance
michael kors
christian louboutin shoes
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose uk
nhl jerseys
reebok shoes
air max 90
christian louboutin sale
ugg boots clearance
ugg outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
canada goose jackets
uggs outlet
coach outlet store online
ugg boots clearance
ray ban outlet online
cheap nhl jerseys
michael kors uk
coach outlet store
pandora outlet
air jordan shoes
cheap jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
swarovski jewellery
kate spade
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
ugg boots
longchamp pas cher
supreme shirts
birkenstock shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
toms outlet
nike shoes outlet
tory burch outlet online
under armour outlet
red bottoms
pandora jewelry
golden state warriors
christian louboutin shoes
miu miu shoes
michael kors outlet store
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet clearance
ysl outlet online
christian louboutin shoes
basketball sneakers
nike outlet store
michael kors outlet clearance
kate spade purses
cheap basketball shoes
cheap jordan shoes
canada goose jackets for women
nike factory store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
ugg outlet store
coach factory outlet
balenciaga sandals
ray ban sunglasses outlet
hermes belts
kate spade outlet online
ugg outlet store
longchamp handbags sale
michael kors outlet online
uggs canada
uggs clearance
jordan shoes
ralph lauren shirts
canada goose outlet store
light up shoes
nike outlet store
mont blanc
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
nhl jerseys
adidas shoes
ugg outlet
uggs outlet
ugg boots clearance
pandora outlet
ugg outlet
mlb jerseys
cheap uggs
true religion jeans sale
canada goose outlet store
supreme t shirts
jordan shoes
moncler jackets
tory burch outlet online
canada goose jackets outlet
uggs outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
coach outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren polo shirts
canada goose outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
michael kors outlet
canada goose coats
the north face
louboutin shoes
ugg boots
michael kors outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
san antonio spurs
ugg outlet
nfl jerseys
michael kors outlet online
uggs outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
nike shoes on sale
fitflops shoes
true religion outlet
christian louboutin shoes
cheap jerseys wholesale
nfl jerseys wholesale
moncler
canada goose outlet store
christian louboutin sale
uggs outlet
coach outlet store online
polo outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
canada goose outlet store
ugg outlet
swarovski outlet store
uggs outlet
swarovski crystal
ugg outlet online
gucci bags
coach factory outlet
air jordan shoes
kobe bryants shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
uggs outlet
canada goose outlet
kate spade purses
mulberry bags
michael kors outlet online
christian louboutin
adidas outlet online
christian louboutin shoes
new balance outlet
canada goose
ralph lauren polo
coach factory outlet
michael kors outlet
football shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
marc jacobs sale
pandora charms
mulberry handbags
coach outlet store online
true religion outlet
coach factory outlet online
broncos jerseys
canada goose jackets
longchamp outlet online
canada goose jackets outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
red bottoms
uggs outlet
tory burch sandals
coach outlet online coach factory outlet
ugg boots
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
longchamp outlet online
coach factory outlet
malone souliers
suicoke sandals
polo ralph lauren factory store
kate spade handbags
yeezy boost 350
canada goose outlet online
coach outlet store online
polo outlet
coach factory outlet
uggs
michael kors outlet online
ralph lauren polo
tory burch outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors handbags outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet clearance
supreme uk
uggs outlet online
bottega veneta outlet online
cheap football shirts
tods outlet online
supreme
canada goose outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet online
michael kors canada
jordan 4
coach outlet
louboutin shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
kate spade handbags
kate spade purses
canada goose coats
true religion outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors factory outlet
christian louboutin shoes
canada goose
uggs outlet online
canada goose uk
louboutin outlet
fitflops
baltimore ravens jersey
undefeated shoes
christian louboutin shoes
pandora charms
ugg boots
supreme t shirts
coach outlet
stussy hoodie
kate spade handbags
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
uggs outlet
kate spade purses
uggs outlet online
coach handbags
michael kors outlet store
asics running shoes
reebok shoes
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
longchamp bags
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
pandora outlet
lebron shoes
christian louboutin outlet
canada goose outlet store
air jordan shoes
canada goose outlet store
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
givenchy handbags
canada goose outlet store
nobis jackets
ralph lauren polo
longchamp handbags
pandora jewelry
herve leger dresses
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren
canada goose outlet store
coach outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach outlet online
ugg boots clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
ugg boots
fila sneakers
canada goose outlet store
uggs outlet
mbt shoes clearance
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store
mbt outlet
ugg boots clearance
true religion outlet
nfl jerseys wholesale
mlb jerseys
canada goose outlet online
fitflops sale clearance
christian louboutin pas cher
longchamp outlet store
ralph lauren polo
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
nike air huarache
nike factory shoes
canada goose jackets
prada shoes for men
givenchy handbags
ugg boots clearance
canada goose jackets
nike outlet online
ugg outlet stores
coach outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
cheap michael kors handbags
north face outlet
uggs outlet
true religion outlet store
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
canada goose outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg boots
mulberry bags
uggs outlet
nike revolution
ugg boots clearance
cheap jerseys wholesale
polo ralph lauren
canada goose outlet sale
canada goose outlet
canada goose outlet online
polo outlet factory store
fitflops sandals
cartier bracelet
ugg boots
hermes online
canada goose jackets
cheap ray bans
canada goose jackets outlet
ugg boots clearance
malone souliers shoes
cheap uggs
uggs outlet
canada goose jackets outlet
ugg boots
michael kors online
polo ralph lauren shirts
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora jewelry outlet
cheap ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
uggs
coach factory outlet
uggs outlet
longchamp pliage
kate spade new york
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
cheap jordan shoes
moncler outlet
coach factory outlet
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
lacoste pas cher
air jordan shoes
canada goose outlet
cheap jordans
ugg boots clearance
uggs outlet
canada goose coats
swarovski uk
cheap nba jerseys
michael kors uk
burberry outlet sale online
canada goose jackets
cleveland cavaliers jerseys
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ugg boots
michael kors outlet clearance
moncler coats
ugg boots on sale
christian louboutin
burberry outlet sale
adidas store
louboutin outlet
giuseppe zanotti shoes
nike air force 1
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
soccer cleats
canada goose uk
tory burch outlet online
coach outlet online
coach outlet store online
off-white clothing
north face outlet
longchamp handbags
true religion jeans sale
ugg boots clearance
converse shoes sale
ugg outlet online
pandora outlet
pandora charms outlet
ecco outlet
coach outlet
coach factory outlet
yeezy boost
louboutin shoes
nike air max 97
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
ugg boots
pandora jewelry
ralph lauren outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
moncler jackets
michael kors outlet online
adidas outlet store
canada goose outlet
ugg boots clearance
ugg boots uk
ugg boots
ugg boots uk
ugg outlet
the north face
49ers jersey
polo ralph lauren
ugg boots
nfl jersey wholesale
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
ugg outlet online
kobe 9 elite
jordan shoes
ugg boots clearance
tory burch outlet store
lacoste outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
ugg boots uk
cheap ray ban sunglasses
coach handbags outlet
coach factory outlet online
north face denail jacket clearance
hermes birkin bag
ugg boots clearance
ugg outlet store
miu miu outlet
uggs outlet
prada outlet online
coach factory store
canada goose
light up shoes
fitflops sale clearance
polo ralph lauren outlet
uggs on sale
fitflops sale clearance
coach outlet store online
true religion jeans
moncler outlet store
kobe shoes
canada goose outlet store
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
manolo blahnik
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet online
cheap nba jerseys
ugg outlet
ralph lauren outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online store
canada goose
uggs
colts jerseys
air jordan shoes
true religion outlet uk
coach outlet clearance
ugg boots
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans sale
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
ugg outlet online
ferragamo shoes sale
michael kors outlet clearance
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
michael?kors?outlet?online
van cleef arpels jewelry
cheap jordan shoes
christian louboutin
north face
san antonio spurs jersey
uggs outlet online
wellensteyn outlet
uggs outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
uggs outlet
uggs outlet
mbt
ugg outlet online
houston texans jersey
lacoste polo
coach outlet store online
burberry outlet online
mulberry handbags sale
cheap jordans
michael kors outlet online
gucci outlet store
air jordan shoes
ugg boots
mulberry bags
canada goose
jordan 4
adidas crazy
canada goose
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
nike air max 90
ugg boots
cheap air jordans
michael kors outlet
cheap jordan shoes
texans jerseys
michael kors outlet clearance
coach handbags on sale
links of london jewellery
coach outlet store online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots clearance
coach outlet
ed hardy outlet
ugg outlet store
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
cheap jordans
ralph lauren uk
tory burch outlet online
jordan retro
moncler outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
adidas yeezy boost
kate spade outlet store
nba jerseys
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet online clearance
coach outlet store
ugg boots
uggs outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet store
coach outlet online
jimmy choo shoes
true religion outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach factory outlet
tory burch outlet
supra shoes sale
kate spade new york
cheap ugg boots
snapbacks wholesale

Please login for write message