JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สัญญาต่างตอบแทน


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-04-01 11:53:01 (IP : , ,115.87.25.52 ,, Admin)
Admin Edit : 2018-01-03 22:22:09
สัญญาต่างตอบแทน
โดยท่านนาถสินี ยุติธรรมดำรง

สัญญาต่างตอบแทน (มาตรา 369)
   มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด”

   หลักพิจารณา
1. สัญญาต่างตอบแทน คือสัญญาที่มีลักษณะที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกัน

2. กรณีที่คู่สัญญาผ่านหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้ของตน หรือไม่ขอปฏิบัติการชำระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายแรกได้
      2.1 การชำระหนี้คือ การที่มีการชำระหนี้กันจริง
      2.2 การขอปฏิบัติการชำระหนี้ เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ของปฏิบัติการชำระหนี้ โดยที่ตนพร้อมที่จะชำระหนี้ด้วย ถ้ายังไม่พร้อม อีกฝ่ายก็มีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้ได้
      2.3 การชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ ต้องหมายถึงหนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบางส่วน หากเป็นการชำระหนี้ไม่ครบถ้วน คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิไม่ชำระหนี้ตอบได้เช่นกัน เช่นทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างตึกแต่ผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบที่ดินให้ครบถ้วน ผู้เช่าจะยังไม่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าได้ เพราะผู้ให้เช่าไม่ได้ปฏิบัติการชำระหนี้ ผู้เช่าซึ่งเป็นคู่สัญญาต่างตอบแทนก็ยังไม่ต้องชำระหนี้แก่ผู้ให้เช่า
      2.4 กรณีการชำระหนี้ต่างตอบแทน แต่ละฝ่ายมีกำหนดเวลาชำระหนี้ต่างกัน ฝ่ายที่หนี้ถึงกำหนดชำระก่อนจะเกี่ยงให้อีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ก่อนไม่ได้เพราะหนี้ของตนถึงกำหนดชำระแล้ว เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินมีสัญญาข้อหนึ่งว่าผู้ซื้อต้องชำระหนี้ภายใน 7 วัน หลังจากนั้นผู้ขายต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้ภายใน 1 เดือน เช่นนี้    ผู้ซื้อจะปฏิเสธไม่ยอมชำระหนี้ โดยอ้างสัญญาต่างตอบแทนไม่ได้

3. กรณีสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิด หรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือ  เสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ การสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
      3.1 ต้องเป็นกรณีที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เป็นวัตถุของสัญญา โอนมายังเจ้าหนี้แล้ว
      3.2 ถ้าทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญาสูญหรือเสียหายไปเพราะเหตุที่โทษลูกหนี้ได้ ลูกหนี้จะต้องรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น คือลูกหนี้ไม่มีสิทธิเรียกให้เจ้าหนี้ชำระหนี้ตอบแทน

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 386
ฎ 6746/2547 – สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน และล่วงเลยระยะเวลาการชำระหนี้มาประมาณครึ่งปีแล้ว โดยโจทก์มิได้ชำระเงินดาวน์ให้ครบถ้วนตามสัญญา ส่วนจำเลยก็มิได้ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในกำหนดที่ตกลงเช่นกัน หนี้ที่จำเลยทวงถามเป็นเงินดาวน์งวดสุดท้ายเพียง 29,500 บาท ซึ่งโจทก์ชำระมาแล้วถึง 642,000 บาท คงเหลือเพียงการโอนกรรมสิทธิ์กันและชำระเงินที่เหลือทั้งหมดโดยวิธีกู้เงินจากธนาคารเท่านั้น ดังนั้นหนังสือบอกกล่าวของจำเลยที่ทวงถามให้โจทก์ชำระหนี้เงินดาวน์งวดสุดท้ายเพื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น จำเลยจะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อโจทก์ด้วยว่าจำเลยพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์แล้ว เมื่อจำเลยมิได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ด้วย โจทก์จะไม่ยอมชำระหนี้นั้นก็ได้ตาม ปพพ. มาตรา 369 เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาภายหลังจากจำเลยเคยบอกเลิกสัญญามาแล้ว เท่ากับต่างฝ่ายต่างมีเจตนาเลิกสัญญาต่อกัน สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยจึงเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม จำเลยต้องคืนเงินดาวน์ที่โจทก์ชำระแล้วทั้งหมดแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตาม ปพพ. มาตรา 391

ฎ 8673/2547 – โจทก์และจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีข้อตกลงว่า หากจำเลยชำระเงินให้โจทก์ทั้งหมดครบถ้วนแล้ว โจทก์ตกลงยินยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์อยู่ให้แก่จำเลยเป็นการตอบแทนในวันที่จำเลยชำระหนี้ครบถ้วน หนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็นหนี้ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันทันทีที่อีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ มิใช่เพียงข้อผูกพันที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะแยกการชำระหนี้ออกจากกันได้ กรณีจึงต้องปฏิบัติตาม ปพพ. มาตรา 369 คือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ การที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้กู้ยืมเงินทั้งหมดแก่โจทก์ โดยมิได้เสนอว่าโจทก์ขอปฏิบัติการชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญากู้เงินตอบแทนด้วย จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้กู้ยืมเงินให้แก่โจทก์จนกว่าโจทก์จะชำระหนี้ ตอบแทน

   ฎ 4974/2545 – จำเลยเป็นผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ ย่อมมีหน้าที่ต้อง ส่งมอบสำเนาทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์ผู้เช่าซื้อ เพราะสำเนาทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสาระสำคัญในการใช้รถ จำเลยส่งมอบรถให้โจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อโดยรถยนต์ไม่มีสภาพเหมาะสมจะใช้งานได้ตามประโยชน์ที่มุ่งหมายตามสัญญาเช่าซื้อ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตาม ปพพ. มาตรา 472 ประกอบมาตรา 549 จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อ จะอ้างเหตุอันเกิดจากบริษัท น. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังไม่โอนทะเบียนรถยนต์ให้จำเลยไม่ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและไม่ชำระค่าเช่าซื้อได้ตาม ปพพ. มาตรา 369
      (ฎ 951/2544)


ข้อสอบเนติฯ สมัยที่ 56 (ปี 2546)
คำถาม – นายเขียวทำสัญญาจ้างนายเหลืองซึ่งมีอาชีพทนายความ ฟ้องนายม่วงให้ชำระหนี้ตามเช็คจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายเขียว โดยตกลงว่านายเหลืองต้องฟ้องร้องและว่าความให้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด คิดค่าจ้าง 100,000 บาท จะชำระค่าจ้างทั้งหมดวันที่คดีถึงที่สุด นายเหลืองได้ฟ้องนายม่วงและว่าความให้นายเขียวโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่ตลอดมาจนถึงชั้นฎีกา นายเหลืองแจ้งให้นายเขียวทราบว่าศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 1 ก.ย.44 ให้นายเขียวไปฟังคำพิพากษาและนำค่าจ้างไปชำระให้นายเหลืองด้วย ครั้งถึงวันนัดนายเหลืองไปฟังคำพิพากษา ส่วนนายเขียวไม่ไป ปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่านายม่วงชำระหนี้ให้นายเขียวครบถ้วนแล้ว ต่อมาวันที่ 1 ธ.ค.44 นายเหลืองแจ้งผลคดีให้นายเขียวทราบและขอให้ชำระค่าจ้างจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 เป็นต้นไป นายเขียวไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว อ้างว่านายเขียวไม่ต้องรับผิดชำระเงินนั้นเนื่องจากนายเขียวแพ้คดีและนายเขียวยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด
      ให้วินิจฉัยว่า นายเขียวต้องรับผิดชำระค่าจ้างและดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 แก่นายเหลืองหรือไม่

ธงคำตอบ – การที่นายเขียวทำสัญญาจ้างนายเหลืองให้ฟ้องนายม่วงและว่าความจนกว่าคดีถึงที่สุด เป็นสัญญาต่างตอบแทนก่อให้เกิดหนี้ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องชำระต่างตอบแทนกัน โดยหนี้ที่นายเหลืองจะต้องชำระนั้นเป็นหนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการกระทำซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการว่าความจนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อนายเหลืองได้ทำการฟ้องนายม่วงและว่าความโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่จนคดีถึงที่สุดแล้ว แม้ผลคดีนายเขียวจะแพ้คดีก็ตาม ก็ถือว่านายเหลืองได้ชำระหนี้ในส่วนของตนด้วยการกระทำต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้แล้ว นายเหลืองจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจำนวน 100,000 บาทจากนายเขียว เป็นการตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวตาม ปพพ. มาตรา 369 (เทียบ ฎ 7406/2540)

ส่วนดอกเบี้ยนั้น การที่สัญญาจ้างกำหนดว่า นายเขียวจะชำระค่าจ้างทั้งหมดในวันที่คดีถึงที่สุด ถือว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ แต่มิใช่กำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินที่นายเขียวจะตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน ตาม ปพพ. มาตรา 204 วรรคสอง แต่เป็นกรณีตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง ที่นายเขียวจะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นนายเหลืองได้ให้คำเตือนแล้วนายเขียวไม่ชำระหนี้ค่าจ้าง ดังนั้น เมื่อคดีถึงที่สุดในวันที 1 ก.ย. 44 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาอันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว แต่นายเหลืองมิได้เตือนให้นายเขียวชำระหนี้ นายเขียวจึงมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.44 นายเขียวจึงยังไม่ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 แก่นายเหลืองตามที่นายเหลืองเรียกร้อง

สัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง

มาตรา 370 – “ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
      ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์นั้นกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 195 วรรค 2 นั้นไป”


หลักพิจารณาของมาตรา 370
1. ทรัพย์เฉพาะสิ่ง คือ ทรัพย์ที่ได้บ่งตัวทรัพย์ให้แน่นอนแล้วว่าเป็นทรัพย์อันใดโดยไม่ต้องมีการหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือกกันอีก
2. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ของสัญญาต่างตอบแทน สูญหรือเสียหายโดยเหตุอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้
      2.1 กรณีเป็นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง
         ก. การสูญหรือเสียหายตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ คือ เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ต่อลูกหนี้ แม้ว่าจะไม่ได้รับการชำระหนี้ตอบ
         ข. ความสูญหรือเสียหายนั้นจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ เช่น ถูกลอบวางเพลิง มีกฎหมายหรือข้อกำหนดของทางราชการบังคับไม่ให้ปฏิบัติการชำระหนี้นั้นได้
      2.2 กรณีเป็นการโอนทรัพย์ที่มิใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง
         ก. แม้ว่าความสูญหรือเสียหายจะมิใช่ความผิดของลูกหนี้ แต่เมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังไม่โอนมายังเจ้าหนี้ ความสูญหรือเสียหายก็ไม่ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
         ข. ลูกหนี้ยังมีหน้าที่ที่จะจัดหาทรัพย์มาส่งมอบให้เจ้าหนี้ตามสัญญา

คำพิพากษาฎีกา มาตรา 370
   ฎ 339/2506 – จำเลยทำสัญญาขายไม้สักให้โจทก์และรับเงินค่าไม้ไปแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ตรวจไม้ที่จำเลยเตรียมไว้ตามสัญญา และตีตราของโจทก์ลงไว้ ย่อมถือได้ว่าไม้ที่ตีตราแล้วนั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตาม ปพพ. มาตรา 370 และบ่งตัวทรัพย์แน่นอน กรรมสิทธิ์ในไม้ตกเป็นของโจทก์แล้ว เมื่อมีคนลอบวางเพลิงโรงเลื่อยจำเลยซึ่งมิใช่ความผิดของจำเลย โจทก์จะเรียกร้องราคาไม้คืนจากจำเลยไม่ได้
      (กรณีทีมีการกำหนดตีตราไม้ที่ซื้อขายกันแล้ว ถือว่าไม้นั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ดังนั้นกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว หากไม้เสียหายโดยไม่อาจจะโทษผู้ขายได้ ย่อมตกเป็นพับแก่ผู้ซื้อ)

   ฎ 723/2492 – ทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลซึ่งใส่กระสอบไว้เป็นจำนวนแน่นอน น้ำตาลที่ซื้อขายกัน ไม่มีน้ำตาลอื่นปะปน และไม่ต้องชั่งตวงวัดกันอีก ผู้ซื้อได้ชำระราคาน้ำตาลนั้นเสร็จแล้ว แม้ผู้ซื้อฝากผู้ขายเก็บไว้ ณ ที่เดิม ก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว เมื่อถูกทางราชการบังคับซื้อไป ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต้องเข้าใจหลักกฎหมายอีก 3 ประการ
       1. การโอนกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม – หากมีเจตนาให้กรรมสิทธิ์โอนไปและนิติกรรมถูกต้องตามเงื่อนไขกฎหมาย กรรมสิทธิ์โอนทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์หรือไม่
      2. หลักที่ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใด หากทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายโดยโทษผู้อื่นไม่ได้ เจ้าของทรัพย์ก็ต้องรับภาระความสูญหรือเสียหายนั้น
      3. เรื่องการชำระหนี้ตามมาตรา 218,219 – หากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ แม้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ ลูกหนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ (มาตรา 218) แต่หากการชำระหนี้พ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ลูกหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้น (มาตรา 219)ข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับมาตรา 370 ตามมาตรา 371
(สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขบังคับก่อน)

      มาตรา 371 – “บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อนและทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ
      ถ้าทรัพย์นั้นเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้มิได้ และเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ต้นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ายลูกหนี้นั้น ท่านว่าหากระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่”

หลักพิจารณาตามมาตรา 371
      1. เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน
      2. ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาสูญหายหรือทำลายลง ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ เช่นนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ยังมิได้โอนไปยังเจ้าหนี้เมื่อเกิดความสูญหายหรือทำลาย ย่อมไม่ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ แต่ลูกหนี้ต้องรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น สัญญาจะซื้อรถหมายเลข 1 ต่อเมื่อเรียนจบ แต่ระหว่างที่ยังเรียนไม่จบปรากฏว่ารถหมายเลข 1 ถูกลักไป เช่นนี้แม้ความสูญหรือทำลายไม่ได้เกิดจากเจ้าของรถ แต่เมื่อกรรมสิทธิ์ในรถยังมิได้โอนไปยังผู้จะซื้อ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เจ้าของรถต้องรับผลที่เกิดขึ้น
      3. ทรัพย์นั้นเสียหายโดยโทษเจ้าหนี้มิได้ เมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทน หรือเลิกสัญญาได้ เช่น ตกลงเช่าบ้านเมื่อย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ แต่ก่อนเข้ามาอยู่ปรากฏว่าพายุพัดต้นไม้หักทับหลังคาบ้านเสียหายครึ่งหลัง เช่นนี้ผู้เช่าจะขอลดราคาค่าเช่าบ้านหรือจะยกเลิกไม่เช่าบ้านต่อก็ได้
      4. ความสูญหรือเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายลูกหนี้ กรณีเช่นนี้ลูกหนี้ยังต้องรับผิดในความสูญหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้ คือต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้

ฎ 149/2506 – โจทก์ขายรถยนต์ให้จำเลย 1 คัน จำเลยชำระเงินสดให้จำนวนหนึ่งและเอรถยนต์คันหนึ่งมาตีราคาตอบแทนให้แก่โจทก์ ทั้งสองฝ่ายได้มอบรถยนต์และเงินสดให้แก่กันแล้ว แต่เนื่องจากรถยนต์ของโจทก์ที่ขายให้จำเลยนั้น โจทก์ยังผ่อนชำระราคาไม่หมด และยังไม่ได้รับโอนทะเบียนมา ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจะไปโอนทะเบียนให้แก่กันเมื่อโจทก์ผ่อนชำระราคาหมดและโอนทะเบียนมาแล้ว ดังนี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กันจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว
      ระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ รถยนต์ของโจทก์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยถูกไฟไหม้ใช้การไม่ได้โดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด เป็นการพ้นวิสัยที่โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้จำเลยได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ของจำเลยให้โจทก์ เพราะสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา 372 วรรคแรก อนึ่ง เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยยังมีเงื่อนไขบังคับอยู่ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนมายังโจทก์ ก็ยังไม่เรียกว่าสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์นั้น ตามมาตรา 370 ทั้งมาตรา 371 ก็บัญญัติว่าสัญญาต่างตอบแทน ถ้ามีเงื่อนไขบังคับก่อน และทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือทำลายลงในระหว่างเงื่อนไขยังไม่สำเร็จ จะนำมาตรา 370 มาใช้บังคับไม่ได้อีกด้วย


การรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุของสัญญาต่างตอบแทน มาตรา 372
      มาตรา 372 – “นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่
      ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ แต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดี หรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นประการอื่นเป็นเหตุให้ได้อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระหนี้ตอบแทน วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชำระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมิต้องรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี้”


ข้อพิจารณา มาตรา 372

การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย   
      1. ต้องมิใช่กรณีตามมาตรา 370 หรือ 371
      2. วัตถุประสงค์แห่งการชำระหนี้ เป็นการให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ซึ่งตกเป็นอันพ้นวิสัย
      3. กรณีการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
         3.1 โทษฝ่ายใดไม่ได้ ลูกหนี้ไม่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้
         3.2 โทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ตามสิทธิที่มีอยู่ได้ เช่น ความพ้นวิสัยเกิดจากการกระทำของเจ้าหนี้โดยจงใจ หรือโดยความประมาทเลินเล่น เช่นนี้เจ้าหนี้ต้องรับภัยที่ก่อขึ้น
         3.3 ผลของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยอันโทษเจ้าหนี้ได้ คือลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ยังมีหนี้ที่ต้องชำระตอบแทนให้แก่ลูกหนี้

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 372
ฎ 2526/2543 – การซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ร้องกับผู้ตาย ผู้ตายจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ร้องหลังจากออกโฉนดที่ดินแล้ว จึงเป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย หากการชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นพ้นวิสัย เนื่องจากที่ดินของผู้ขายที่ออกโฉนดในภายหลังต้องห้ามไม่ให้โอนภายใน 10 ปี ตาม ป.ที่ดิน ทำให้ผู้ตายหลุดพ้นจากการชำระหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 219 วรรคหนึ่ง ไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนให้ผู้ร้อง แต่ผู้ตายหามีสิทธิได้รับชำระราคาที่ดินตอบแทนตาม ปพพ.มาตรา 372 วรรคหนึ่งไม่ ผู้ตายต้องคืนราคาที่ดินให้แก่ผู้ร้อง เมื่อผู้ตายยังไม่คืนเงินถือว่าผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องขอต่อศาล ขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวได้

ฎ 9241/2539***- วัตถุประสงค์แห่งหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาท คือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่จะซื้อสำหรับโจทก์ (ผู้ซื้อ) และการรับชำระค่าที่ดินตามจำนวนที่ตกลงกันสำหรับจำเลย (ผู้ขาย) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตั้งแต่วันโอนตามสัญญาว่ามีการเวนคืนที่ดิน และที่ดินที่จะซื้อจะขายอยู่ในเขตเวนคืนอันจะมีผลทำให้ที่ดินที่จะซื้อจะขายถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาจึงเกิดปัญหาทั้งในส่วนจำนวนเนื้อที่ดินที่โจทก์จะพึงได้รับตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ และในส่วนจำนวนค่าที่ดินที่จำเลยมุ่งไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย กรณีถือได้ว่าการชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตาม ปพพ.มาตรา 372 ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องชำระหนี้ต่อกันอีก กรณีไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้และจำเลยต้องคืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ (ทำนองเดียวกับ ฎ 545/2532)

ฎ 282/2525***- สัญญาเช่าซื้อตาม ปพพ.มาตรา 572 เป็นสัญญาเช่าอย่างหนึ่ง ผู้ให้เช่าย่อมมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ตามสัญญา โจทก์(ผู้เช่าซื้อ) ตกลงซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขายพร้อมที่ดิน มิใช่เช่าซื้อมาเพื่อรับเงินค่าทดแทนการเวนคืน เมื่อจำเลยไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้โจทก์ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ตามสัญญาเพราะที่ดินถูกเวนคืน การชำระหนี้ย่อมตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้ จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทนตาม ปพพ.มาตรา 372 วรรคแรก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ชำระไปแล้วคืนจากจำเลย(ผู้ให้เช่าซื้อ)
      สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งคู่สัญญาต่างมีหน้าที่จะต้องชำระตอบแทนกัน แม้จำเลยจะหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตาม ปพพ.มาตรา 219 จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตอบแทนตามมาตรา 372 วรรคแรก กรณีเช่นนี้ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิจำเลยที่จะได้รับชำระหนี้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องชำระหนี้ตอบแทน   

ฎ 1346/2517 (ประชุมใหญ่) – เมื่อห้องแถวซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่าถูกไฟไหม้หมดสิ้น สัญญาเช่าย่อมระงับไปตาม ปพพ. มาตรา 567
      ทรัพย์สินที่เช่าได้สูญหายไปหมดสิ้นเพราะถูกไฟไหม้โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า และโจทก์ยังใช้ทรัพย์สินที่เช่าไม่ครบถ้วนตามอายุการเช่า เมื่อสัญญาเช่ามิได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าบางส่วนคืนจากผู้ให้เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เช่าได้สูญหายไปเพราะเหตุใดๆ แล้ว โจทก์ก็มีสิทธิเรียกค่าเช่าที่ได้ชำระให้แก่จำเลย  ผู้ให้เช่าไปแล้วนั้นคืนตามส่วนถัวของระยะเวลาที่โจทก์ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้
ฎ 229/2526
 พรรณทิวา
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2013-04-28 18:10:09 (IP : , ,115.87.20.78 ,, )
ถ้าต้องการซื้อบ้านราคา760,000บาท แต่ยื่นกู้860,000บาทและทำสัญญาอีกฉบับให้ผู้ขายคืนเงินส่วนต่าง100,000บาทให้หลังจากที่ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้วได้หรือไม่ค่ะ ถ้าได้ต้องเขียนสัญญาแบบไหนค่ะ

พรรณทิวา
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2013-04-28 18:13:24 (IP : , ,115.87.20.78 ,, )
อีก1คำถามนะค่ะ ถ้าต้องการให้ร่างสัญญาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรค่ะ
รบกวนตอบกลับที่puntiwa.nan0519@gmail.comขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลค่ะ

yueqin
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2018-02-01 08:54:39 (IP : , ,128.90.70.192 ,, )
ugg boots
nfl jerseys wholesale
ferragamo shoes
coach outlet online
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap jordans
moncler
ralph lauren sale clearance
jordan shoes
pandora charms sale
pandora charms sale
louis vuitton outlet
pandora jewelry
cheap jordans for sale
cheap mlb jerseys
tory burch outlet store
canada goose uk
ralph lauren uk
ugg boots
adidas
salvatore ferragamo
kate spade outlet
nike shoes
north face outlet online
michael kors outlet
pandora store
coach outlet
coach factory outlet
ugg australia
uggs outlet
canadian goose
air max 97
tory burch outlet
mulberry outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
polo outlet
north face jackets
air max 97
coach outlet
michael kors outlet
ugg outlet store
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
ugg boots
philipp plein outlet
coach factorty outlet
canada goose
michael kors canada
ralph lauren outlet
north face jackets
the north face
michael kors outlet
coach factorty outlet
hermes handbags
kate spade handbags
mulberry handbags
michael kors outlet store
michael kors outlet online
moncler outlet
coach outlet store
air jordan shoes
adidas outlet
michael kors handbags
michael kors outlet online
longchamp handbags
moncler jackets
cheap jordans free shipping
coach outlet
ugg outlet online
hermes bags
ugg boots
supreme clothing
coach factory outlet
hermens bags
nike outlet
ralph lauren
mbt
nmd shoes
cheap ugg boots
longchamp outlet online
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs outlet
michael kors outlet
ugg boots
coach outlet
uggs outlet
supreme clothing
michael kors outlet store
moncler outlet
canada goose jackets
moncler outlet
oakley sunglasses
columbia sportswear
coach factory outlet
coach factory outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
valentino shoes
adidas nmd
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ralph lauren uk
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
michael kors canada
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
burberry outlet canada
nike shoes for men
jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots on sale
longchamp uk
moncler outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet online
ugg outlet
adidas shoes
canada goose outlet
coach outlet
canada goose uk
canada goose
canada goose uk
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
nmd adidas
uggs
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
ugg outlet
moncler jackets
yeezy boost
ugg boots
adidas campus
coach outlet
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
canada goose jackets
ralph lauren uk
cat boots
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry outlet
cheap uggs
adidas yeezy boost
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
coach outlet store
michael kors outlet
canada goose outlet
air max 2018
adidas yeezy
coach factory outlet
hermes handbags
canada goose jackets uk
air jordans
coach outlet
cheap ray bans
adidas yeezy
supreme new york
timberland boots outlet
michael kors outlet
hermes birkin
kate spade
coach outlet
red bottoms shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ray ban sunglasses
north face jackets
nmd adidas
burberry
nike outlet store
michael kors uk
burberry outlet
ferragamo outlet
moncler uk
ugg ustralia
ralph lauren outlet
pandora charms
canada goose sale
adidas nmd
michael kors
canada goose outlet
coach outlet
canada goose
moncler outlet
discount oakley sunglasses
longchamp outlet
pandora charms uk
valentino shoes outlet
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
ugg boots canada
ugg outlet
air jordans
birkenstocks
mulberry bags
ugg outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses
canada goose outlet
coach outlet store
louis vuitton outlet store
burberry outlet store
pandora outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
philipp plein shirt
cheap jordans
canada goose
doudoune moncler
adidas yeezy
fitflops sale
coach outlet
coach factory outlet
nike air max
burberry outlet
ralph lauren
coach outlet store
pandora outlet
fred perry
pandora charms sale clearance
coach outlet
jordan shoes
ugg outlet
canada goose sale
pandora charms
coach factory outlet online
oakley sunglasses
adidas outlet
louboutin shoes
birkenstock sandals
nike shoes
hermes handbags
canada goose uk
uggs canada
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
north face outlet
gucci handbags
canada goose clothing
cheap nfl jerseys
ugg boots
yeezy boost
fred perry polo
pandora charms
mbt shoes
coach canada
canada goose sale
uggs outlet
ugg boots
ugg outlet
red bottom shoes
fitflops
mulberry uk
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
timberland outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
oakley sunglasses
yeezy boost
coach outlet
yeezy boost
canada goose outlet
canada goose outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
ugg outlet
uggs
timberland boots
coach outlet
michael kors outlet
christian louboutin
moncler
coach outlet
longchamp outlet
canada goose outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
burberry sale
moncler jackets
pandora charms
air jordan shoes
red bottoms
adidas yeezy boost
yeezy 350 boost
nike outlet store
ralph lauren outlet
adidas shoes
cheap jordans
nike outlet
coach outlet online
canada goose coats
coach factory outlet
ugg boots for women
ugg outlet
ugg shoes
fitflops sale clearance
polo ralph lauren outlet
fitflops
pandora charms
coach canada
adidas shoes
adidas yeezy
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
pandora outlet
pandora jewelry
canada goose
adidas superstar
jordans
adidas shoes
cheap nfl jerseys
north face jackets
nike outlet
coach outlet store
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
jordan retro 11
fitflops
michael kors factory outlet
supreme clothing
canada goose
jordan retro
cheap uggs
coach outlet
air max 2018
coach outlet
coach outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet
kate spade outlet store
cheap uggs
canada goose jackets
moncler jackets
moncler coats
michael kors factory outlet
uggs outlet
mbt shoes
michael kors outlet
harden vol 1
coach factory outlet
canada goose outlet
pandora
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
moncler jackets outlet
ugg outlet
yeezy boost 350
ugg outlet
burberry outlet
nike air max
ugg outlet
ugg boots
coach outlet
christian louboutin
adidas yeezy
kate spade bags
ugg boots
hermes outlet
yeezy boost
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
nike store
michael kors outlet online
canada goose jackets
north face outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
nike shoes
louboutin shoes
michael kors handbags
timberland boots
kate spade
cheap mlb jerseys china
coach outlet
ultra boost
moncler jackets
longchamp handbags
ugg outlet
nike zoom
fitflops sale clearance
kate spade outlet store
canada goose outlet
pandora charms
uggs clearance
kate spade handbag
adidas superstar
coach outlet
gucci outlet
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet
north face outlet
pandora charms
pandora charms
canada goose outlet
cheap jordans
cheap jordans
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
air max 2017
ralph lauren outlet
ugg boots
coach outlet store online clearances
uggs
louis vuitton
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
canada goose jackets
adidas outlet
pandora charms sale clearance
canada goose uk
uggs canada
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
ugg shoes
adidas nmd
adidas nmd
180201yueqin


wanglili
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2018-03-23 15:05:21 (IP : , ,128.90.55.83 ,, )
20180324wanglili
ray ban sunglasses
michael kors handbags
cheap authentic nba jerseys
lacoste shirts
ralph lauren uk
coach factory outlet
nike outlet store
michael kors outlet
cheap jordans for sale
fred perry shirts
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
canada goose jackets
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet
pandora jewelry outlet
mbt shoes
pandora jewelry outlet
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
uggs outlet
canada goose outlet
hermes birkin
polo ralph lauren outlet
true religion outlet
ugg outlet store
christian louboutin
canada goose jackets
supreme hoodie
pandora outlet
cheap jordans
supreme t shirts
pandora jewelry
christian louboutin uk
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
canada goose jackets
ray-ban sunglasses
nike shoes on sale
coach outlet online
coach outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet
nike outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
pandora charms
pandora charms sale clearance
yeezy boost
true religion outlet
uggs outlet
ralph lauren uk
uggs canada
michael kors outlet store
ugg outlet
pandora outlet
cheap uggs
polo ralph lauren
cheap jordan shoes
uggs canada
mcm bags
coach factory outlet
canada goose outlet
coach outlet
mbt shoes
pandora outlet
canada goose outlet store
michael kors handbags
christian louboutin uk
ugg outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
canada goose uk
air jordan 4
michael kors outlet online
pandora rings
pandora outlet
kate spade
coach factory outlet online
polo outlet
kate spade outlet
kate spade outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
true religion outlet
ugg boots
kate spade outlet online
cheap oakley sunglasses
lebron james shoes
ralph lauren uk
longchamp outlet
lunette ray ban
pandora charms sale clearance
pandora charms outlet
polo outlet
pandora outlet
ralph lauren polo shirts
michael kors handbags clearance
pandora rings
ultra boosts
nike shoes
mont blanc pens for sale
polo ralph lauren
uggs outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
air jordan retro
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
pandora charms outlet
pandora jewelry
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses
polo ralph lauren
ray ban outlet
pandora outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
cheap jerseys wholesale
ray ban sunglasse
canada goose jackets
ralph lauren sale
prada outlet store
ray ban
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
ralph lauren polo
ed hardy outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose
christian louboutin shoes
canada goose
ugg boots
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
asics shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online
coach outlet
michael kors outlet
kate spade outlet online
ralph lauren uk
canada goose
kate spade outlet
coach outlet store online
polo shirts
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
moncler outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
pandora charms sale clearance
ralph lauren
canada goose jackets
canada goose jackets canada
michael kors outlet clearance
nike air max
adidas superstar
michael kors uk
mont blanc outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet
pandora outlet
pandora outlet
adidas nmd r2
puma outlet
christian louboutin shoes
yeezy boost 350
canada goose outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
oakley sunglasses
fred perry polo
giuseppe zanotti outlet
ray ban sunglasses
pandora charms
adidas ultra boost
michael kors outlet
canada goose
nmd adidas
tory burch shoes
fitflops sale clearance
nike outlet
cheap jerseys
20180324wanglili

jinyizhixia
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 5 เมื่อ » 2018-04-11 10:02:29 (IP : , ,128.90.80.170 ,, )
cheap ray bans
oakley sunglasses wholesale
hermes belts
cincinnati bengals jerseys
lacoste polo
bengals jersey
coach outlet
cowboys jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
browns jerseys
cheap oakley sunglasses
air huarache
cheap jordans
pittsburgh steelers jersey
supreme clothing
oakley sunglasses
mbt shoes outlet
nfl jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
dolphins jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
miami heat
coach factory outlet
fitflops sale
green bay packers jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cleveland cavaliers jerseys
coach outlet store online
coach outlet online
boston celtics
michael kors handbags
boston celtics jersey
clippers jersey for sale
supreme clothing
red bottom shoes
minnesota vikings jerseys
indianapolis colts jerseys
cheap basketball shoes
coach outlet
ralph lauren outlet
baltimore ravens jerseys
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors handbags
tennessee titans jersey
coach outlet
jordan shoes
nike trainers
christian louboutin shoes
san antonio spurs
redskins jerseys
49ers jersey
true religion outlet store
coach factory outlet
nike tn pas cher
yeezy shoes
carolina panthers jersey
titans jersey
christian louboutin shoes
chicago bulls jersey
ed hardy uk
kate spade sale
coach outlet online
mbt shoes
true religion jeans
los angeles lakers jerseys
fitflops sale clearance
vikings jerseys
oakley sunglasses
golden state warriors
nike outlet store
kate spade sale
longchamp handbags
carolina jerseys
true religion outlet
oakley sunglasses
new york knicks
cheap ray bans
new orleans saints jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
prada shoes
christian louboutin uk
coach outlet online
ferragamo shoes
ray ban sunglasses
cleveland browns jerseys
atlanta falcons jerseys
ralph lauren outlet
nike factory store
ray ban sunglasses outlet
longchamp outlet
jordan 4
christian louboutin outlet
nhl jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike factory outlet
true religion jeans
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap ray bans
ray ban sunglasses
nike shoes
bottega veneta
mulberry handbags
philadelphia eagles jerseys
coach outlet
nike outlet
nike huarache
nike store
seattle seahawks jerseys
miami heat jersey
oakley sunglasses wholesale
nike trainers
ray ban sunglasses outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
nike shoes
fitflops sale
nike shoes
true religion outlet
salomon boots
tods shoes
tory burch outlet
nike blazer pas cher
valentino shoes

christian louboutin outlet
chicago bears jerseys
jordan shoes
detroit lions jerseys
converse shoes
giants jersey
nike trainers shoes
nike trainers
tods outlet
los angeles lakers
superdry clothing
kansas city chiefs jerseys
chargers jerseys
seahawks jersey
buffalo bills jerseys
nike air max 90
soccer shoes
coach outlet
kate spade outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
golden state warriors jerseys
michael kors handbags
discount oakley sunglasses
basketball shoes
true religion outlet
new england patriots jerseys
coach outlet
coach outlet online
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
cheap ray bans
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses outlet
cardinals jersey
jimmy choo shoes
nike tn
jordan 8
nike shoes

packers jerseys
jacksonville jaguars jersey
nike outlet
skechers shoes
ralph lauren outlet
colts jerseys
polo ralph lauren
falcons jersey
fitflops sale clearance
saints jerseys
fitflops sale clearance
ralph lauren outlet
nike air huarache
nike outlet
texans jerseys
steelers jerseys
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
coach handbags
polo ralph lauren
jordan shoes
jaguars jersey
pandora outlet
asics shoes
nba jerseys
clippers jersey
new york knicks jersey
new york jets jerseys
christian louboutin shoes
prada outlet
canada goose
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren
kate spade outlet
christian louboutin outlet
air jordan uk
raiders jerseys
ralph lauren uk
canada goose sale
nike outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
jets jersey
arizona cardinals jerseys
nike air huarache
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
san diego chargers jerseys
louboutin shoes
cheap ray bans
nike huarache
ralph lauren outlet
denver broncos jerseys
true religion jeans
dallas cowboys jerseys
oakland raiders jerseys
jimmy choo outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet
bills jerseys
nike soccer shoes
lions jerseys
ralph lauren polo
michael kors handbags sale
coach outlet
hugo boss outlet
louboutin shoes
fitflops sale clearance
new york giants jerseys
ravens jerseys
nike huarache
michael kors uk
broncos jerseys
polo ralph lauren
coach outlet online
adidas yeezy
red bottom shoes
chicago bulls
reebok outlet
oklahoma city thunder
coach outlet
nike outlet store
adidas superstar
san francisco 49ers jerseys
ed hardy clothing
coach factory outlet
ralph lauren outlet
nike roshe
michael kors outlet
salomon shoes
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
michael kors handbags
nike factory outlet
coach outlet store online
coach outlet
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
nike outlet
nike outlet
hermes belt
converse trainers
ray ban sunglasses
houston texans jerseys
reebok shoes
patriots jerseys
coach factory outlet
skechers outlet
cheap jordans
hugo boss sale
san antonio spurs jerseys
cheap oakley sunglasses
washington redskins jerseys
kate spade handbags
michael kors uk
snapbacks wholesale
fitflops shoes
nike blazer
canada goose outlet
giuseppe zanotti outlet
polo ralph lauren
ecco sandals
coach outlet
fitflops
air max 90
nike air huarache
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban sunglasses outlet
eagles jerseys
christian louboutin shoes
air jordan 8
cheap ray bans
ray ban sunglasses
air jordan 4
cheap snapbacks
ecco shoes
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
miami dolphins jerseys
polo ralph lauren outlet
coach outlet
oklahoma city thunder jerseys
coach outlet
ralph lauren outlet
cleveland cavaliers
nike huarache
nike air jordan
coach outlet online
chiefs jersey
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
bears jerseys
nike roshe run
cheap jordan shoes
louboutin shoes
nike shoes
zzzzz


jinyizhixia
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 6 เมื่อ » 2018-04-11 10:14:23 (IP : , ,128.90.80.170 ,, )
cheap ray bans
oakley sunglasses wholesale
hermes belts
cincinnati bengals jerseys
lacoste polo
bengals jersey
coach outlet
cowboys jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
browns jerseys
cheap oakley sunglasses
air huarache
cheap jordans
pittsburgh steelers jersey
supreme clothing
oakley sunglasses
mbt shoes outlet
nfl jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
dolphins jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
miami heat
coach factory outlet
fitflops sale
green bay packers jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cleveland cavaliers jerseys
coach outlet store online
coach outlet online
boston celtics
michael kors handbags
boston celtics jersey
clippers jersey for sale
supreme clothing
red bottom shoes
minnesota vikings jerseys
indianapolis colts jerseys
cheap basketball shoes
coach outlet
ralph lauren outlet
baltimore ravens jerseys
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors handbags
tennessee titans jersey
coach outlet
jordan shoes
nike trainers
christian louboutin shoes
san antonio spurs
redskins jerseys
49ers jersey
true religion outlet store
coach factory outlet
nike tn pas cher
yeezy shoes
carolina panthers jersey
titans jersey
christian louboutin shoes
chicago bulls jersey
ed hardy uk
kate spade sale
coach outlet online
mbt shoes
true religion jeans
los angeles lakers jerseys
fitflops sale clearance
vikings jerseys
oakley sunglasses
golden state warriors
nike outlet store
kate spade sale
longchamp handbags
carolina jerseys
true religion outlet
oakley sunglasses
new york knicks
cheap ray bans
new orleans saints jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
prada shoes
christian louboutin uk
coach outlet online
ferragamo shoes
ray ban sunglasses
cleveland browns jerseys
atlanta falcons jerseys
ralph lauren outlet
nike factory store
ray ban sunglasses outlet
longchamp outlet
jordan 4
christian louboutin outlet
nhl jerseys
jordan shoes
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike factory outlet
true religion jeans
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap ray bans
ray ban sunglasses
nike shoes
bottega veneta
mulberry handbags
philadelphia eagles jerseys
coach outlet
nike outlet
nike huarache
nike store
seattle seahawks jerseys
miami heat jersey
oakley sunglasses wholesale
nike trainers
ray ban sunglasses outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
nike shoes
fitflops sale
nike shoes
true religion outlet
salomon boots
tods shoes
tory burch outlet
nike blazer pas cher
valentino shoes

christian louboutin outlet
chicago bears jerseys
jordan shoes
detroit lions jerseys
converse shoes
giants jersey
nike trainers shoes
nike trainers
tods outlet
los angeles lakers
superdry clothing
kansas city chiefs jerseys
chargers jerseys
seahawks jersey
buffalo bills jerseys
nike air max 90
soccer shoes
coach outlet
kate spade outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
golden state warriors jerseys
michael kors handbags
discount oakley sunglasses
basketball shoes
true religion outlet
new england patriots jerseys
coach outlet
coach outlet online
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
cheap ray bans
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses outlet
cardinals jersey
jimmy choo shoes
nike tn
jordan 8
nike shoes

packers jerseys
jacksonville jaguars jersey
nike outlet
skechers shoes
ralph lauren outlet
colts jerseys
polo ralph lauren
falcons jersey
fitflops sale clearance
saints jerseys
fitflops sale clearance
ralph lauren outlet
nike air huarache
nike outlet
texans jerseys
steelers jerseys
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
coach handbags
polo ralph lauren
jordan shoes
jaguars jersey
pandora outlet
asics shoes
nba jerseys
clippers jersey
new york knicks jersey
new york jets jerseys
christian louboutin shoes
prada outlet
canada goose
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren
kate spade outlet
christian louboutin outlet
air jordan uk
raiders jerseys
ralph lauren uk
canada goose sale
nike outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
jets jersey
arizona cardinals jerseys
nike air huarache
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
san diego chargers jerseys
louboutin shoes
cheap ray bans
nike huarache
ralph lauren outlet
denver broncos jerseys
true religion jeans
dallas cowboys jerseys
oakland raiders jerseys
jimmy choo outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet
bills jerseys
nike soccer shoes
lions jerseys
ralph lauren polo
michael kors handbags sale
coach outlet
hugo boss outlet
louboutin shoes
fitflops sale clearance
new york giants jerseys
ravens jerseys
nike huarache
michael kors uk
broncos jerseys
polo ralph lauren
coach outlet online
adidas yeezy
red bottom shoes
chicago bulls
reebok outlet
oklahoma city thunder
coach outlet
nike outlet store
adidas superstar
san francisco 49ers jerseys
ed hardy clothing
coach factory outlet
ralph lauren outlet
nike roshe
michael kors outlet
salomon shoes
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
michael kors handbags
nike factory outlet
coach outlet store online
coach outlet
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
nike outlet
nike outlet
hermes belt
converse trainers
ray ban sunglasses
houston texans jerseys
reebok shoes
patriots jerseys
coach factory outlet
skechers outlet
cheap jordans
hugo boss sale
san antonio spurs jerseys
cheap oakley sunglasses
washington redskins jerseys
kate spade handbags
michael kors uk
snapbacks wholesale
fitflops shoes
nike blazer
canada goose outlet
giuseppe zanotti outlet
polo ralph lauren
ecco sandals
coach outlet
fitflops
air max 90
nike air huarache
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban sunglasses outlet
eagles jerseys
christian louboutin shoes
air jordan 8
cheap ray bans
ray ban sunglasses
air jordan 4
cheap snapbacks
ecco shoes
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
miami dolphins jerseys
polo ralph lauren outlet
coach outlet
oklahoma city thunder jerseys
coach outlet
ralph lauren outlet
cleveland cavaliers
nike huarache
nike air jordan
coach outlet online
chiefs jersey
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
bears jerseys
nike roshe run
cheap jordan shoes
louboutin shoes
nike shoes
zzzzz


shenyuhang
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 7 เมื่อ » 2018-04-18 15:45:04 (IP : , ,69.167.30.166 ,, )
canada goose outlet store
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
pandora outlet online
pandora charms
oakley sunglasses
ugg boots clearance
ed hardy outlet
oakley sunglasses
pandora
mulberry outlet
mulberry uk
polo outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
pandora bracelet
coach factory outlet
michael kors outlet online
kate spade outlet
christian louboutin shoes
ugg boots
coach factory outlet
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
canada goose uk
michael kors handbags
michael kors handbags outlet
pandora charms
canada goose jackets
giuseppe zanotti outlet
michael kors handbags
adidas outlet store
adidas yeezy shoes
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet store online
nike factory store
coach outlet online
pandora jewelry
nike outlet store
ralph lauren
ralph lauren outlet
pandora outlet
canada goose jackets
pandora outlet
pandora outlet
mont blanc pens
coach outlet
ralph lauren
michael kors outlet
mulberry outlet
ugg boots clearance
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
pandora jewelry outlet
rolex replica
canada goose outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
birkenstock sandals
longchamp handbags
true religion jeans
michael kors outlet online
mbt shoes
christian louboutin outlet
pandora charms sale clearance
christian louboutin outlet
pandora jewelry
coach outlet
air max 90
pandora charms
canada goose outlet
coach outlet
fred perry outlet
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
uggs outlet
cheap nhl jerseys
pandora charms sale clearance
gucci outlet online
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
ray bans
nike outlet store
prada outlet
christian louboutin outlet
mont blanc outlet
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet
canada goose
coach outlet
cheap nfl jerseys
kate spade bags
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
cheap nba jersey
mulberry sale
michael kors handbags
michael kors outlet store
michael kors handbags
birkenstock sandals
michael kors outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
canada goose jackets
nfl jerseys
pandora outlet online
ralph lauren uk
cheap jordans
canada goose jackets canada
canada goose outlet store
coach outlet
pandora outlet
cheap jordans
true religion
air jordan shoes
cheap ugg boots
polo shirts
yeezy boost
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
pandora jewelry outlet
mbt outlet
ralph lauren sale
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
coach factory outlet
yeezy boost
air jordan 4 retro
asics outlet
ray ban sunglasses outlet
coach factory outlet
valentino shoes
michael kors outlet
nike shoes
michael kors outlet online
coach outlet
nfl jerseys
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
cheap jordan shoes
ray ban sunglasse
polo outlet
nike outlet
pandora outlet
ray-ban sunglasses
coach outlet online
nfl jerseys wholesale
adidas yeezy
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
asics running shoes
pandora jewelry
kate spade outlet
coach outlet
prada outlet store
coach factory outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
coach outlet
canada goose
michael kors outlet online
pandora charms
michael kors outlet
pandora charms
pandora outlet
fred perry clothing
true religion jeans
pandora outlet
pandora outlet
ralph lauren sale clearance
coach outlet
ugg canada
tory burch shoes
pandora charms
yeezy boost 350
canada goose jackets
adidas nmd r2
ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
shenyuhang20180418
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ