JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สัญญาต่างตอบแทน


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-04-01 11:53:01 (IP : , ,115.87.25.52 ,, Admin)
Admin Edit : 2018-01-03 22:22:09
สัญญาต่างตอบแทน
โดยท่านนาถสินี ยุติธรรมดำรง

สัญญาต่างตอบแทน (มาตรา 369)
   มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด”

   หลักพิจารณา
1. สัญญาต่างตอบแทน คือสัญญาที่มีลักษณะที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกัน

2. กรณีที่คู่สัญญาผ่านหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้ของตน หรือไม่ขอปฏิบัติการชำระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายแรกได้
      2.1 การชำระหนี้คือ การที่มีการชำระหนี้กันจริง
      2.2 การขอปฏิบัติการชำระหนี้ เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ของปฏิบัติการชำระหนี้ โดยที่ตนพร้อมที่จะชำระหนี้ด้วย ถ้ายังไม่พร้อม อีกฝ่ายก็มีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้ได้
      2.3 การชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ ต้องหมายถึงหนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบางส่วน หากเป็นการชำระหนี้ไม่ครบถ้วน คู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิไม่ชำระหนี้ตอบได้เช่นกัน เช่นทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างตึกแต่ผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบที่ดินให้ครบถ้วน ผู้เช่าจะยังไม่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าได้ เพราะผู้ให้เช่าไม่ได้ปฏิบัติการชำระหนี้ ผู้เช่าซึ่งเป็นคู่สัญญาต่างตอบแทนก็ยังไม่ต้องชำระหนี้แก่ผู้ให้เช่า
      2.4 กรณีการชำระหนี้ต่างตอบแทน แต่ละฝ่ายมีกำหนดเวลาชำระหนี้ต่างกัน ฝ่ายที่หนี้ถึงกำหนดชำระก่อนจะเกี่ยงให้อีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ก่อนไม่ได้เพราะหนี้ของตนถึงกำหนดชำระแล้ว เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินมีสัญญาข้อหนึ่งว่าผู้ซื้อต้องชำระหนี้ภายใน 7 วัน หลังจากนั้นผู้ขายต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้ภายใน 1 เดือน เช่นนี้    ผู้ซื้อจะปฏิเสธไม่ยอมชำระหนี้ โดยอ้างสัญญาต่างตอบแทนไม่ได้

3. กรณีสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิด หรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือ  เสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ การสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
      3.1 ต้องเป็นกรณีที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เป็นวัตถุของสัญญา โอนมายังเจ้าหนี้แล้ว
      3.2 ถ้าทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งสัญญาสูญหรือเสียหายไปเพราะเหตุที่โทษลูกหนี้ได้ ลูกหนี้จะต้องรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น คือลูกหนี้ไม่มีสิทธิเรียกให้เจ้าหนี้ชำระหนี้ตอบแทน

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 386
ฎ 6746/2547 – สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน และล่วงเลยระยะเวลาการชำระหนี้มาประมาณครึ่งปีแล้ว โดยโจทก์มิได้ชำระเงินดาวน์ให้ครบถ้วนตามสัญญา ส่วนจำเลยก็มิได้ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในกำหนดที่ตกลงเช่นกัน หนี้ที่จำเลยทวงถามเป็นเงินดาวน์งวดสุดท้ายเพียง 29,500 บาท ซึ่งโจทก์ชำระมาแล้วถึง 642,000 บาท คงเหลือเพียงการโอนกรรมสิทธิ์กันและชำระเงินที่เหลือทั้งหมดโดยวิธีกู้เงินจากธนาคารเท่านั้น ดังนั้นหนังสือบอกกล่าวของจำเลยที่ทวงถามให้โจทก์ชำระหนี้เงินดาวน์งวดสุดท้ายเพื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น จำเลยจะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อโจทก์ด้วยว่าจำเลยพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่โจทก์แล้ว เมื่อจำเลยมิได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ด้วย โจทก์จะไม่ยอมชำระหนี้นั้นก็ได้ตาม ปพพ. มาตรา 369 เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาภายหลังจากจำเลยเคยบอกเลิกสัญญามาแล้ว เท่ากับต่างฝ่ายต่างมีเจตนาเลิกสัญญาต่อกัน สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยจึงเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม จำเลยต้องคืนเงินดาวน์ที่โจทก์ชำระแล้วทั้งหมดแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตาม ปพพ. มาตรา 391

ฎ 8673/2547 – โจทก์และจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีข้อตกลงว่า หากจำเลยชำระเงินให้โจทก์ทั้งหมดครบถ้วนแล้ว โจทก์ตกลงยินยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์อยู่ให้แก่จำเลยเป็นการตอบแทนในวันที่จำเลยชำระหนี้ครบถ้วน หนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็นหนี้ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันทันทีที่อีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ มิใช่เพียงข้อผูกพันที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะแยกการชำระหนี้ออกจากกันได้ กรณีจึงต้องปฏิบัติตาม ปพพ. มาตรา 369 คือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ การที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้กู้ยืมเงินทั้งหมดแก่โจทก์ โดยมิได้เสนอว่าโจทก์ขอปฏิบัติการชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญากู้เงินตอบแทนด้วย จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้กู้ยืมเงินให้แก่โจทก์จนกว่าโจทก์จะชำระหนี้ ตอบแทน

   ฎ 4974/2545 – จำเลยเป็นผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ ย่อมมีหน้าที่ต้อง ส่งมอบสำเนาทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์ผู้เช่าซื้อ เพราะสำเนาทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นสาระสำคัญในการใช้รถ จำเลยส่งมอบรถให้โจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อโดยรถยนต์ไม่มีสภาพเหมาะสมจะใช้งานได้ตามประโยชน์ที่มุ่งหมายตามสัญญาเช่าซื้อ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ตาม ปพพ. มาตรา 472 ประกอบมาตรา 549 จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อ จะอ้างเหตุอันเกิดจากบริษัท น. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังไม่โอนทะเบียนรถยนต์ให้จำเลยไม่ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและไม่ชำระค่าเช่าซื้อได้ตาม ปพพ. มาตรา 369
      (ฎ 951/2544)


ข้อสอบเนติฯ สมัยที่ 56 (ปี 2546)
คำถาม – นายเขียวทำสัญญาจ้างนายเหลืองซึ่งมีอาชีพทนายความ ฟ้องนายม่วงให้ชำระหนี้ตามเช็คจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายเขียว โดยตกลงว่านายเหลืองต้องฟ้องร้องและว่าความให้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด คิดค่าจ้าง 100,000 บาท จะชำระค่าจ้างทั้งหมดวันที่คดีถึงที่สุด นายเหลืองได้ฟ้องนายม่วงและว่าความให้นายเขียวโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่ตลอดมาจนถึงชั้นฎีกา นายเหลืองแจ้งให้นายเขียวทราบว่าศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 1 ก.ย.44 ให้นายเขียวไปฟังคำพิพากษาและนำค่าจ้างไปชำระให้นายเหลืองด้วย ครั้งถึงวันนัดนายเหลืองไปฟังคำพิพากษา ส่วนนายเขียวไม่ไป ปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่านายม่วงชำระหนี้ให้นายเขียวครบถ้วนแล้ว ต่อมาวันที่ 1 ธ.ค.44 นายเหลืองแจ้งผลคดีให้นายเขียวทราบและขอให้ชำระค่าจ้างจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 เป็นต้นไป นายเขียวไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว อ้างว่านายเขียวไม่ต้องรับผิดชำระเงินนั้นเนื่องจากนายเขียวแพ้คดีและนายเขียวยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด
      ให้วินิจฉัยว่า นายเขียวต้องรับผิดชำระค่าจ้างและดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 แก่นายเหลืองหรือไม่

ธงคำตอบ – การที่นายเขียวทำสัญญาจ้างนายเหลืองให้ฟ้องนายม่วงและว่าความจนกว่าคดีถึงที่สุด เป็นสัญญาต่างตอบแทนก่อให้เกิดหนี้ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องชำระต่างตอบแทนกัน โดยหนี้ที่นายเหลืองจะต้องชำระนั้นเป็นหนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการกระทำซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการว่าความจนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อนายเหลืองได้ทำการฟ้องนายม่วงและว่าความโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหน้าที่จนคดีถึงที่สุดแล้ว แม้ผลคดีนายเขียวจะแพ้คดีก็ตาม ก็ถือว่านายเหลืองได้ชำระหนี้ในส่วนของตนด้วยการกระทำต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้แล้ว นายเหลืองจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจำนวน 100,000 บาทจากนายเขียว เป็นการตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวตาม ปพพ. มาตรา 369 (เทียบ ฎ 7406/2540)

ส่วนดอกเบี้ยนั้น การที่สัญญาจ้างกำหนดว่า นายเขียวจะชำระค่าจ้างทั้งหมดในวันที่คดีถึงที่สุด ถือว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระ แต่มิใช่กำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินที่นายเขียวจะตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน ตาม ปพพ. มาตรา 204 วรรคสอง แต่เป็นกรณีตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง ที่นายเขียวจะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นนายเหลืองได้ให้คำเตือนแล้วนายเขียวไม่ชำระหนี้ค่าจ้าง ดังนั้น เมื่อคดีถึงที่สุดในวันที 1 ก.ย. 44 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาอันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว แต่นายเหลืองมิได้เตือนให้นายเขียวชำระหนี้ นายเขียวจึงมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.44 นายเขียวจึงยังไม่ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ก.ย.44 แก่นายเหลืองตามที่นายเหลืองเรียกร้อง

สัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง

มาตรา 370 – “ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ไซร้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
      ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์นั้นกลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 195 วรรค 2 นั้นไป”


หลักพิจารณาของมาตรา 370
1. ทรัพย์เฉพาะสิ่ง คือ ทรัพย์ที่ได้บ่งตัวทรัพย์ให้แน่นอนแล้วว่าเป็นทรัพย์อันใดโดยไม่ต้องมีการหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือกกันอีก
2. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ของสัญญาต่างตอบแทน สูญหรือเสียหายโดยเหตุอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้
      2.1 กรณีเป็นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง
         ก. การสูญหรือเสียหายตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ คือ เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ต่อลูกหนี้ แม้ว่าจะไม่ได้รับการชำระหนี้ตอบ
         ข. ความสูญหรือเสียหายนั้นจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ เช่น ถูกลอบวางเพลิง มีกฎหมายหรือข้อกำหนดของทางราชการบังคับไม่ให้ปฏิบัติการชำระหนี้นั้นได้
      2.2 กรณีเป็นการโอนทรัพย์ที่มิใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง
         ก. แม้ว่าความสูญหรือเสียหายจะมิใช่ความผิดของลูกหนี้ แต่เมื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังไม่โอนมายังเจ้าหนี้ ความสูญหรือเสียหายก็ไม่ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
         ข. ลูกหนี้ยังมีหน้าที่ที่จะจัดหาทรัพย์มาส่งมอบให้เจ้าหนี้ตามสัญญา

คำพิพากษาฎีกา มาตรา 370
   ฎ 339/2506 – จำเลยทำสัญญาขายไม้สักให้โจทก์และรับเงินค่าไม้ไปแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ตรวจไม้ที่จำเลยเตรียมไว้ตามสัญญา และตีตราของโจทก์ลงไว้ ย่อมถือได้ว่าไม้ที่ตีตราแล้วนั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตาม ปพพ. มาตรา 370 และบ่งตัวทรัพย์แน่นอน กรรมสิทธิ์ในไม้ตกเป็นของโจทก์แล้ว เมื่อมีคนลอบวางเพลิงโรงเลื่อยจำเลยซึ่งมิใช่ความผิดของจำเลย โจทก์จะเรียกร้องราคาไม้คืนจากจำเลยไม่ได้
      (กรณีทีมีการกำหนดตีตราไม้ที่ซื้อขายกันแล้ว ถือว่าไม้นั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ดังนั้นกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว หากไม้เสียหายโดยไม่อาจจะโทษผู้ขายได้ ย่อมตกเป็นพับแก่ผู้ซื้อ)

   ฎ 723/2492 – ทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลซึ่งใส่กระสอบไว้เป็นจำนวนแน่นอน น้ำตาลที่ซื้อขายกัน ไม่มีน้ำตาลอื่นปะปน และไม่ต้องชั่งตวงวัดกันอีก ผู้ซื้อได้ชำระราคาน้ำตาลนั้นเสร็จแล้ว แม้ผู้ซื้อฝากผู้ขายเก็บไว้ ณ ที่เดิม ก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว เมื่อถูกทางราชการบังคับซื้อไป ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต้องเข้าใจหลักกฎหมายอีก 3 ประการ
       1. การโอนกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม – หากมีเจตนาให้กรรมสิทธิ์โอนไปและนิติกรรมถูกต้องตามเงื่อนไขกฎหมาย กรรมสิทธิ์โอนทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์หรือไม่
      2. หลักที่ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใด หากทรัพย์นั้นสูญหรือเสียหายโดยโทษผู้อื่นไม่ได้ เจ้าของทรัพย์ก็ต้องรับภาระความสูญหรือเสียหายนั้น
      3. เรื่องการชำระหนี้ตามมาตรา 218,219 – หากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ แม้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ ลูกหนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ (มาตรา 218) แต่หากการชำระหนี้พ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ลูกหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้น (มาตรา 219)ข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับมาตรา 370 ตามมาตรา 371
(สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขบังคับก่อน)

      มาตรา 371 – “บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อนและทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ
      ถ้าทรัพย์นั้นเสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้มิได้ และเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ต้นเหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ายลูกหนี้นั้น ท่านว่าหากระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่”

หลักพิจารณาตามมาตรา 371
      1. เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน
      2. ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาสูญหายหรือทำลายลง ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ เช่นนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ยังมิได้โอนไปยังเจ้าหนี้เมื่อเกิดความสูญหายหรือทำลาย ย่อมไม่ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ แต่ลูกหนี้ต้องรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น สัญญาจะซื้อรถหมายเลข 1 ต่อเมื่อเรียนจบ แต่ระหว่างที่ยังเรียนไม่จบปรากฏว่ารถหมายเลข 1 ถูกลักไป เช่นนี้แม้ความสูญหรือทำลายไม่ได้เกิดจากเจ้าของรถ แต่เมื่อกรรมสิทธิ์ในรถยังมิได้โอนไปยังผู้จะซื้อ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เจ้าของรถต้องรับผลที่เกิดขึ้น
      3. ทรัพย์นั้นเสียหายโดยโทษเจ้าหนี้มิได้ เมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้โดยลดส่วนที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทน หรือเลิกสัญญาได้ เช่น ตกลงเช่าบ้านเมื่อย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ แต่ก่อนเข้ามาอยู่ปรากฏว่าพายุพัดต้นไม้หักทับหลังคาบ้านเสียหายครึ่งหลัง เช่นนี้ผู้เช่าจะขอลดราคาค่าเช่าบ้านหรือจะยกเลิกไม่เช่าบ้านต่อก็ได้
      4. ความสูญหรือเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายลูกหนี้ กรณีเช่นนี้ลูกหนี้ยังต้องรับผิดในความสูญหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้ คือต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้

ฎ 149/2506 – โจทก์ขายรถยนต์ให้จำเลย 1 คัน จำเลยชำระเงินสดให้จำนวนหนึ่งและเอรถยนต์คันหนึ่งมาตีราคาตอบแทนให้แก่โจทก์ ทั้งสองฝ่ายได้มอบรถยนต์และเงินสดให้แก่กันแล้ว แต่เนื่องจากรถยนต์ของโจทก์ที่ขายให้จำเลยนั้น โจทก์ยังผ่อนชำระราคาไม่หมด และยังไม่ได้รับโอนทะเบียนมา ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจะไปโอนทะเบียนให้แก่กันเมื่อโจทก์ผ่อนชำระราคาหมดและโอนทะเบียนมาแล้ว ดังนี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กันจนกว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว
      ระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ รถยนต์ของโจทก์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยถูกไฟไหม้ใช้การไม่ได้โดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด เป็นการพ้นวิสัยที่โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้จำเลยได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ของจำเลยให้โจทก์ เพราะสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา 372 วรรคแรก อนึ่ง เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยยังมีเงื่อนไขบังคับอยู่ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนมายังโจทก์ ก็ยังไม่เรียกว่าสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์นั้น ตามมาตรา 370 ทั้งมาตรา 371 ก็บัญญัติว่าสัญญาต่างตอบแทน ถ้ามีเงื่อนไขบังคับก่อน และทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือทำลายลงในระหว่างเงื่อนไขยังไม่สำเร็จ จะนำมาตรา 370 มาใช้บังคับไม่ได้อีกด้วย


การรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุของสัญญาต่างตอบแทน มาตรา 372
      มาตรา 372 – “นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่
      ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ แต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดี หรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นประการอื่นเป็นเหตุให้ได้อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระหนี้ตอบแทน วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชำระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมิต้องรับผิดชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี้”


ข้อพิจารณา มาตรา 372

การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย   
      1. ต้องมิใช่กรณีตามมาตรา 370 หรือ 371
      2. วัตถุประสงค์แห่งการชำระหนี้ เป็นการให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ซึ่งตกเป็นอันพ้นวิสัย
      3. กรณีการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
         3.1 โทษฝ่ายใดไม่ได้ ลูกหนี้ไม่มีสิทธิได้รับการชำระหนี้
         3.2 โทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ตามสิทธิที่มีอยู่ได้ เช่น ความพ้นวิสัยเกิดจากการกระทำของเจ้าหนี้โดยจงใจ หรือโดยความประมาทเลินเล่น เช่นนี้เจ้าหนี้ต้องรับภัยที่ก่อขึ้น
         3.3 ผลของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยอันโทษเจ้าหนี้ได้ คือลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้ยังมีหนี้ที่ต้องชำระตอบแทนให้แก่ลูกหนี้

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาตรา 372
ฎ 2526/2543 – การซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ร้องกับผู้ตาย ผู้ตายจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ร้องหลังจากออกโฉนดที่ดินแล้ว จึงเป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขาย หากการชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นพ้นวิสัย เนื่องจากที่ดินของผู้ขายที่ออกโฉนดในภายหลังต้องห้ามไม่ให้โอนภายใน 10 ปี ตาม ป.ที่ดิน ทำให้ผู้ตายหลุดพ้นจากการชำระหนี้ ตาม ปพพ. มาตรา 219 วรรคหนึ่ง ไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนให้ผู้ร้อง แต่ผู้ตายหามีสิทธิได้รับชำระราคาที่ดินตอบแทนตาม ปพพ.มาตรา 372 วรรคหนึ่งไม่ ผู้ตายต้องคืนราคาที่ดินให้แก่ผู้ร้อง เมื่อผู้ตายยังไม่คืนเงินถือว่าผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องขอต่อศาล ขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวได้

ฎ 9241/2539***- วัตถุประสงค์แห่งหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาท คือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่จะซื้อสำหรับโจทก์ (ผู้ซื้อ) และการรับชำระค่าที่ดินตามจำนวนที่ตกลงกันสำหรับจำเลย (ผู้ขาย) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตั้งแต่วันโอนตามสัญญาว่ามีการเวนคืนที่ดิน และที่ดินที่จะซื้อจะขายอยู่ในเขตเวนคืนอันจะมีผลทำให้ที่ดินที่จะซื้อจะขายถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาจึงเกิดปัญหาทั้งในส่วนจำนวนเนื้อที่ดินที่โจทก์จะพึงได้รับตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ และในส่วนจำนวนค่าที่ดินที่จำเลยมุ่งไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย กรณีถือได้ว่าการชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตาม ปพพ.มาตรา 372 ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องชำระหนี้ต่อกันอีก กรณีไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้และจำเลยต้องคืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ (ทำนองเดียวกับ ฎ 545/2532)

ฎ 282/2525***- สัญญาเช่าซื้อตาม ปพพ.มาตรา 572 เป็นสัญญาเช่าอย่างหนึ่ง ผู้ให้เช่าย่อมมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ตามสัญญา โจทก์(ผู้เช่าซื้อ) ตกลงซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขายพร้อมที่ดิน มิใช่เช่าซื้อมาเพื่อรับเงินค่าทดแทนการเวนคืน เมื่อจำเลยไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้โจทก์ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ตามสัญญาเพราะที่ดินถูกเวนคืน การชำระหนี้ย่อมตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้ จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทนตาม ปพพ.มาตรา 372 วรรคแรก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ชำระไปแล้วคืนจากจำเลย(ผู้ให้เช่าซื้อ)
      สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งคู่สัญญาต่างมีหน้าที่จะต้องชำระตอบแทนกัน แม้จำเลยจะหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตาม ปพพ.มาตรา 219 จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ตอบแทนตามมาตรา 372 วรรคแรก กรณีเช่นนี้ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิจำเลยที่จะได้รับชำระหนี้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องชำระหนี้ตอบแทน   

ฎ 1346/2517 (ประชุมใหญ่) – เมื่อห้องแถวซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่าถูกไฟไหม้หมดสิ้น สัญญาเช่าย่อมระงับไปตาม ปพพ. มาตรา 567
      ทรัพย์สินที่เช่าได้สูญหายไปหมดสิ้นเพราะถูกไฟไหม้โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า และโจทก์ยังใช้ทรัพย์สินที่เช่าไม่ครบถ้วนตามอายุการเช่า เมื่อสัญญาเช่ามิได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าบางส่วนคืนจากผู้ให้เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เช่าได้สูญหายไปเพราะเหตุใดๆ แล้ว โจทก์ก็มีสิทธิเรียกค่าเช่าที่ได้ชำระให้แก่จำเลย  ผู้ให้เช่าไปแล้วนั้นคืนตามส่วนถัวของระยะเวลาที่โจทก์ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้
ฎ 229/2526
 พรรณทิวา
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2013-04-28 18:10:09 (IP : , ,115.87.20.78 ,, )
ถ้าต้องการซื้อบ้านราคา760,000บาท แต่ยื่นกู้860,000บาทและทำสัญญาอีกฉบับให้ผู้ขายคืนเงินส่วนต่าง100,000บาทให้หลังจากที่ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้วได้หรือไม่ค่ะ ถ้าได้ต้องเขียนสัญญาแบบไหนค่ะ

พรรณทิวา
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2013-04-28 18:13:24 (IP : , ,115.87.20.78 ,, )
อีก1คำถามนะค่ะ ถ้าต้องการให้ร่างสัญญาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรค่ะ
รบกวนตอบกลับที่puntiwa.nan0519@gmail.comขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลค่ะ

chanyuan
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2017-10-10 13:32:41 (IP : , ,104.237.90.193 ,, )
chanyuan2017.10.10
adidas nmd
ferragamo shoes
christian louboutin uk
puma outlet
canada goose coats
jordan shoes
ugg outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
canada goose jackets
nike trainers
polo outlet
ralph lauren polo
oakley sunglasses
cheap uggs
michael kors outlet
ray ban sunglasses
cheap mlb jerseys
cheap uggs
canada goose outlet
nike roshe one
kobe shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
canada goose outlet
ugg boots
canada goose outlet
canada goose jackets
coach outlet
adidas nmd
ysl outlet
canada goose uk
adidas wings
ugg boots
ugg outlet
michael kors outlet online
nike trainers
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
polo outlet
canada goose cyber monday
air max 90
canada goose jackets
air max 1
canada goose outle
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
jordan shoes
coach outlet
oakley sunglasses
michael kors factory outlet
nhl jerseys
michael kors handbags
canada goose
michael kors outlet clearance
cheap snapbacks
ray ban sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
pandora charms
ugg outlet
salomon shoes
fitflops sale clearance
prada shoes
ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg boots
reebok outlet store
ugg boots
burberry outlet
chicago blackhawks jerseys
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
true religion jeans
ray bans
asics shoes
canada goose outlet
coach outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
true religion jeans
polo ralph lauren
ugg outlet
coach handbags
new balance shoes
canada goose jackets
cheap jerseys
nike free 5
michael kors outlet
canada goose coats
pandora charms
prada handbags
canada goose outlet
mulberry handbags
ugg boots
swarovski crystal
canada goose jackets
coach factory outlet
canada goose outlet
ferragamo shoes
canada goose jackets
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet
ugg outlet
ray-ban sunglasses
christian louboutin shoes
canada goose outlet
canada goose
michael kors
fitflops shoes
polo ralph lauren
nike shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
prada outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
fitflops
pandora jewelry
canada goose jackets
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
polo shirts
christian louboutin shoes
kate spade outlet
ugg outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
basketball shoes
nike foamposite
uggs outlet
longchamp handbags
ugg boots
oakley sunglasses
coach outlet online
ugg cyber monday
canada goose outlet
canada goose outlet
prada sunglasses
canada goose outlet
coach outlet
thomas sabo
adidas trainers
mulberry outlet
burberry outlet
air max uk
ugg outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses
canada goose uk
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
coach outlet online
tory burch shoes
nike trainers
coach outlet
canada goose uk
birkenstock sandals
adidas uk
tory burch outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
cartier outlet
canada goose jackets
michael kors handbags
canada goose coats
coach outlet online
michael kors outlet
true religion jeans
burberry outlet
ugg boots
nba jerseys
nike air force 1
coach outlet online
canada goose outle
longchamp bags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
uggs on sale
christian louboutin online
michael kors
fitflops shoes
ugg boots
ugg boots
cheap nhl jerseys
hermes belt
true religion jeans
canada goose outle
coach handbags
coach outlet
michael kors outlet
michael kors factory outlet
michael kors bags
ferragamo outlet
swarovski outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
hermes birkin
ugg outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
soccer shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors
michael kors outlet
ugg outlet
ugg outlet
michael kors handbags
cazal sunglasses
cheap nfl jerseys
ugg outlet
true religion outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
kate spade outlet
michael kors
longchamp solde
ecco shoes
true religion outlet
ferragamo shoes
oakley sunglasses
polo ralph lauren
lakers jerseys
cheap uggs
canada goose outle
ugg boots
canada goose outlet
michael kors
polo ralph lauren
oakley sunglasses
ed hardy clothing
mulberry sale
nba jerseys
michael kors outlet
soccer jerseys
nfl jersey wholesale
tory burch outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet online
nike roshe
michael kors handbags
canada goose outle
coach outlet
swarovski crystal
kevin durant shoes
ugg outlet
michael kors outlet
nike shoes
pandora jewelry
cheap jordans
canada goose outlet
coach outlet
ugg outlet
montblanc pens
cheap uggs
true religion outlet
ray ban sunglasses
yeezy boost
herve leger outlet
lebron james shoes
soccer jerseys
christian louboutin outlet
nike air max 2015
canada goose jackets
ugg outlet
hermes outlet
michael kors cyber monday
michael kors outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
mulberry outlet
michael kors outlet
mulberry bags
polo outlet
canada goose parka
coach outlet store online
nike air max
coach outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
true religion jeans
canada goose outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses
ralph lauren polo shirts
michael kors black friday
michael kors outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
supra shoes
air max trainers
mulberry bags
kate spade outlet
cheap jordans
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
ugg outlet
coach handbags
canada goose coats
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
canada goose uk
giuseppe zanotti outlet
fitflops
ugg black friday
birkenstock outlet
adidas outlet store
futbol baratas
air max 90
longchamp outlet
canada goose coats
louboutin shoes
canada goose outle
polo outlet
canada goose outlet
coach outlet online
michael kors outlet
ferragamo outlet
kobe bryant shoes
kate spade outlet
cheap uggs
christian louboutin outlet
tods outlet
canada goose jackets
ugg outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
ugg outlet
mont blanc pens
canada goose outlet
football shirts
cheap jordans
coach factory outlet
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren
canada goose jackets
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charms sale clearance
cheap ugg boots
ray ban sunglasses
longchamp pliage
reebok trainers
michael kors outlet
air max 90
air huarache
coach outlet online
michael kors outlet
oakley sunglasses
nike store
michael kors handbags
links of london
polo ralph lauren
mulberry handbags
cleveland cavaliers jersey
canada goose uk
ralph lauren uk
oakley sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
lacoste soldes
longchamp pas cher
mulberry handbags
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
nike factory outlet
polo outlet
christian louboutin outlet
air max 90
coach outlet
coach outlet online
longchamp handbags
marc jacobs outlet
jordan shoes
yeezy boost 350
fitflops sale clearance
canada goose outlet
longchamp handbags
canada goose jackets
coach outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
ralph lauren pas cher
lacoste polo shirts
michael kors outlet
ugg outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
canada goose jackets
michael kors outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
cheap jordans
ugg boots
vans shoes
coach outlet online
mac cosmetics
ray ban sunglasses
coach factory outlet
nike store uk
ralph lauren polo
oakley sunglasses
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet online
nike air max 90
coach outlet
longchamp outlet
canada goose outle
polo ralph lauren
uggs outlet
michael kors outlet online
lebron james shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet
swarovski crystal
moncler jackets
ralph lauren uk
chrome hearts
ralph lauren polo
ugg boots
fred perry polo shirts
uggs outlet
chrome hearts outlet
swarovski crystal
coach outlet online
ugg outlet
converse shoes
tory burch outlet
cheap ray bans
louboutin shoes
longchamp handbags
ugg boots
ugg outlet
canada goose black friday
nike outlet
canada goose coats
fitflops outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
kobe 9
ugg outlet
bottega veneta outlet
true religion jeans
canada goose outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
longchamp solde
tory burch outlet
mcm outlet
true religion jeans
michael kors outlet
michael kors outlet
hermes outlet
michael kors wallets
coach outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
mbt shoes
valentino outlet
coach outlet
true religion uk
coach factory outlet
ugg boots
air huarache
true religion jeans
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
canada goose coats
michael kors outlet online
true religion jeans
tory burch outlet
ferragamo outlet
cheap uggs
nike outlet store
michael kors outlet
canada goose jackets
ray bans
canada goose outlet
ugg outlet
air jordan 4
true religion jeans
michael kors handbags
canada goose jackets
oakley sunglasses
true religion outlet


yueqin
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2017-10-26 13:56:20 (IP : , ,31.6.51.130 ,, )
ugg outlet
burberry outlet
uggs clearance
ralph lauren sale clearance
north face outlet
mlb jerseys cheap
coach factory outlet
pandora charms
canada goose outlet
canada goose jackets
burberry outlet
north face outlet
coach outlet store
hermes outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
pandora jewelry
uggs canada
michael kors handbags
pandora outlet
cheap uggs
yeezy boost
jordan shoes
ugg australia
pandora
cheap jerseys from china
ugg australia
ugg boots
coach factory outlet
pandora charms
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ugg outlet
pandora jewelry
ugg outlet
ugg boots on sale
red bottoms
cheap jordans for sale
ray ban sunglasses
canada goose jackets
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy
coach outlet
fitflops
pandora jewelry
michael kors factory outlet
ugg boots
coach outlet
cheap jordans
coach outlet online
nike shoes for men
ugg sandals
coach factory outlet
ugg slippers
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
pandora outlet
oakley sunglasses
kate spade outlet store
ugg boots
cheap uggs
salvatore ferragamo
ugg outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
michael kors handbags
fred perry
ugg outlet
pandora jewelry
louis vuitton outlet online
coach outlet
burberry outlet canada
michael kors outlet
ugg outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs sale
coach outlet
ralph lauren outlet
coach outlet
red bottom shoes
uggs outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
tory burch outlet
pandora charms
jordan shoes
christian louboutin outlet
longchamp outlet
canada goose jackets
air jordans
polo ralph lauren
north face outlet online
michael kors canada
michael kors outlet
birkenstocks
canada goose sale
coach outlet
kate spade outlet
gucci handbags
canada goose outlet
cheap jerseys
air jordans
gucci outlet
moncler outlet
louis vuitton outlet store
ugg uk
cheap jordans
nike shoes
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
adidas yeezy
ugg outlet
ugg outlet
mulberry outlet
adidas superstar
air jordan shoes
red bottoms shoes
discount ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
nike outlet store
ugg sale
ugg boots canada
uggs
ugg outlet online
michael kors outlet online
michael kors outlet store
louis vuitton outlet
coach factory outlet
nike huarache
kate spade handbag
ugg outlet
discount oakley sunglasses
coach outlet
ugg outlet
polo ralph lauren
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
canada goose jackets
uggs clearance
ugg sandals
ugg boots on sale
cheap ray ban sunglasses
hermes bags
canada goose outlet
coach factorty outlet
yeezy boost
canada goose outlet
ugg shoes
michael kors outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses discount
pandora uk
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
christian louboutin
cheap ugg boots
timberland boots
michael kors outlet store
ugg outlet
moncler
ugg boots outlet
moncler outlet
uggs on sale
ugg outlet
cheap jordans
burberry outlet
harden vol 1
cheap jordan shoes
canada goose sale
burberry outlet
oakley sunglasses
adidas superstar
michael kors outlet
christian louboutin
coach outlet store
ugg outlet store
ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
louboutin shoes
ugg ustralia
canada goose coats
the north face
christian louboutin outlet
air max 2018
supreme clothing
moncler coats
canada goose outlet
canada goose coats
canada goose
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
toms outlet
coach outlet store
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
moncler outlet
moncler outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
ferragamo outlet
christian louboutin
mulberry uk
uggs canada
ray ban sunglasses
valentino shoes
supreme new york
uggs
adidas outlet
ugg boots
ugg canada
ugg sale
uggs outlet
oakley sunglasses
coach outlet store
uggs outlet
air max 2017
ugg boots
hermes birkin
coach outlet
canada goose
ray ban sunglasses discount
adidas nmd
coach factory outlet
coach factory outlet
nike air max
valentino shoes outlet
louis vuitton outlet
coach outlet
toms outlet
coach outlet
tory burch outlet store
yeezy 350 boost
ugg ustralia
michael kors outlet
uggs clearance
coach canada
adidas nmd
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet
coach outlet
toms shoes outlet
canada goose sale
ultra boost
hermes handbags
pandora jewelry
ugg outlet store
cheap uggs
ugg outlet
nike outlet
canada goose uk
coach bags
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
nmd shoes
north face jackets
nike air max
fitflops sale
nike shoes
longchamp uk
jordan retro 11
ugg boots
michael kors outlet
north face outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ugg outlet
adidas outlet
hermens bags
north face jackets
coach factory outlet online
supreme clothing
canada goose jackets
canada goose outlet
toms shoes outlet
kate spade bags
cheap uggs
coach outlet
longchamp outlet online
ugg boots
nike outlet
moncler jackets
coach outlet
cheap jordans free shipping
pandora jewelry outlet
yeezy boost 350
coach handbags
mbt shoes
michael kors outlet store
canada goose clothing
ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
cheap ugg boots
louboutin shoes
canada goose jackets
ugg boots on sale
michael kors canada
coach factory outlet
cheap jordans
coach factory outlet
moncler outlet
coach outlet
pandora outlet
rayban
ralph lauren outlet
moncler outlet
adidas shoes
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet
birkenstocks
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet online
michael kors outlet clearance
doudoune moncler
ray ban sunglasses
canada goose jackets
ralph lauren uk
ugg outlet
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
cheap ray bans
adidas outlet
polo outlet
coach canada
moncler jackets outlet
mbt shoes
cheap ray bans
uggs on sale
ugg outlet online
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
uggs outlet
moncler jackets
michael kors outlet
nike store
ugg boots for women
ralph lauren uk
coach outlet store online clearances
canada goose coats
polo ralph lauren
moncler uk
cheap uggs
louis vuitton outlet
cheap ugg boots
columbia sportswear
cheap mlb jerseys
louis vuitton outlet
canada goose sale
adidas yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren uk
uggs
polo outlet
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
ugg shoes
polo ralph lauren outlet online
longchamp outlet
cat boots
cheap mlb jerseys
birkenstock sandals
james harden shoes
coach outlet
louboutin shoes
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose
louis vuitton
moncler jackets
uggs canada
pandora charms sale clearance
pandora charms sale clearance
ugg boots
ugg boots
ugg outlet
mulberry bags
toms shoes outlet
nike outlet store
adidas yeezy
cheap ray ban sunglasses
moncler
adidas yeezy
coach factory outlet
moncler jackets
ugg boots
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
adidas shoes
canada goose jackets
adidas shoes
hermes handbags
ralph lauren uk
burberry sale
ugg outlet
adidas nmd
michael kors outlet
toms shoes
fred perry polo
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
ugg boots
kate spade
kate spade handbags
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
uggs outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet store
tory burch outlet
adidas yeezy boost
canada goose clothing
ralph lauren outlet
coach outlet
uggs on sale
canada goose
ray ban sunglasses
burberry
canadian goose
ralph lauren outlet
nmd adidas
ralph lauren outlet
canada goose sale
longchamp handbags
michael kors uk
pandora charms
michael kors handbags
pandora charms sale
kate spade
michael kors outlet online
ugg
longchamp handbags
polo ralph lauren
cheap jordans
timberland outlet
hermes handbags
nike shoes
adidas shoes
ugg boots
oakley sunglasses
canada goose outlet
yeezy boost
jordans
coach factorty outlet
canada goose outlet
burberry outlet
pandora charms sale
coach outlet
nike cortez
coach factory outlet
canada goose
jordan retro
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
nfl jerseys wholesale
ugg australia
michael kors handbags
coach outlet store
moncler jackets
ugg boots
ugg outlet
nike outlet
canada goose sale
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
north face jackets
moncler uk
ugg outlet store
ugg outlet
nmd adidas
polo ralph lauren outlet
cheap uggs
20171026yueqin


Monday12
ข้อความที่ 5 เมื่อ » 2017-12-15 12:43:24 (IP : , ,98.126.12.67 ,, )
helinlin20171216
polo ralph lauren outlet
coach outlet
coach bags
longchamp handbags
ugg outlet
polo outlet
cheap jordans
canada goose outlet
hermes handbags
nfl jerseys wholesale
adidas yeezy boost
moncler outlet
red bottoms shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nmd adidas
canada goose sale
michael kors outlet
air max 2017
nike outlet
coach factory outlet
adidas outlet
louis vuitton factory outlet
nike outlet store
pandora uk
canada goose outlet
coach outlet
nike outlet
burberry outlet
coach outlet
louis vuitton outlet online
kate spade
ugg boots
coach outlet store
louis vuitton outlet
ugg outlet
longchamp outlet
adidas superstar
yeezy boost
nike outlet store
coach outlet
polo ralph lauren
burberry sale
ralph lauren outlet
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren uk
louboutin shoes
ralph lauren uk
burberry outlet
coach outlet
coach canada
canada goose jackets
pandora outlet
columbia sportswear
nmd shoes
mulberry outlet
christian louboutin
nike outlet online
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
canada goose
coach outlet
coach outlet
moncler
uggs outlet
mulberry bags
ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg outlet
polo outlet
michael kors outlet
doudoune moncler
air jordans
cheap jordans
canada goose jackets
coach outlet
moncler jackets outlet
pandora charms
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
ralph lauren uk
pandora charms sale clearance
salvatore ferragamo
kate spade outlet
coach outlet
ugg boots canada
kate spade bags
valentino shoes
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet online
nike air max
canada goose uk
canadian goose
cheap ray bans
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose sale
louis vuitton outlet store
hermes bags
ugg outlet
coach outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
cheap mlb jerseys
nike store
michael kors canada
canada goose
mbt shoes
longchamp outlet
christian louboutin outlet
ugg boots
ugg boots
hermes handbags
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
jordan retro 11
canada goose jackets uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ugg outlet online
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
louis vuitton
north face jackets
cheap uggs
cheap ugg boots
uggs outlet
uggs
ugg outlet
coach factory outlet
canada goose uk
coach factory outlet
ugg outlet
ugg boots
coach outlet online
pandora jewelry outlet
air max 2018
adidas outlet
adidas shoes
cheap mlb jerseys china
air jordan shoes
coach factory outlet
ugg outlet
fred perry polo
canada goose sale
michael kors outlet clearance
uggs canada
coach outlet store
christian louboutin outlet
nmd adidas
canada goose coats
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach canada
discount oakley sunglasses
cheap jordans
canada goose uk
coach outlet
ugg ustralia
burberry
canada goose jackets
moncler outlet
michael kors uk
pandora charms
north face jackets
adidas yeezy
north face outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
moncler uk
michael kors canada
pandora jewelry
ugg boots on sale
pandora jewelry
coach outlet
ferragamo shoes
cheap nfl jerseys
moncler jackets
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ugg
ugg outlet
canada goose
fitflops
michael kors outlet
fred perry
timberland boots
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose clothing
hermens bags
coach outlet
pandora
ugg sale
canada goose outlet
ugg australia
birkenstocks
ugg boots
adidas yeezy boost
cheap jordans free shipping
hermes handbags
canada goose uk
longchamp outlet online
coach factorty outlet
christian louboutin
canada goose
air jordans
valentino shoes outlet
michael kors outlet
adidas yeezy
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
ugg uk
cheap uggs
yeezy boost 350
mbt shoes
north face outlet online
ralph lauren outlet
louboutin shoes
ray ban sunglasses
pandora outlet
michael kors handbags
coach outlet
supreme new york
canada goose sale
michael kors outlet
kate spade outlet store
ugg outlet
gucci handbags
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
tory burch outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
canada goose
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
adidas superstar
north face jackets
north face jackets
canada goose
michael kors outlet
pandora charms sale
supreme clothing
burberry outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
coach outlet
kate spade handbags
ugg outlet
michael kors factory outlet
yeezy boost
canada goose uk
adidas nmd
coach outlet store
cheap jordans
coach factory outlet
longchamp handbags
canada goose outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
supreme clothing
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
michael kors outlet clearance
kate spade
canada goose outlet
uggs outlet
canada goose outlet
coach outlet
moncler jackets
adidas yeezy
pandora charms
ugg boots on sale
pandora jewelry
pandora jewelry
canada goose jackets
mulberry uk
ugg outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ugg boots for women
fitflops sale
moncler outlet
ugg boots
pandora outlet
jordan shoes
michael kors outlet
ugg outlet
red bottoms
pandora charms uk
hermes outlet
burberry outlet canada
cat boots
cheap jordans for sale
north face outlet
red bottom shoes
ralph lauren outlet
canada goose
mulberry handbags
adidas nmd
harden vol 1
adidas yeezy
adidas shoes
kate spade handbag
coach outlet
yeezy 350 boost
moncler jackets
nike air max
ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet online
ugg boots
oakley sunglasses
adidas shoes
canada goose sale
ugg outlet
adidas shoes
burberry outlet store
louis vuitton outlet store
ultra boost
ugg boots
nike shoes
ugg outlet
pandora jewelry
coach outlet online
ugg boots
coach factorty outlet
jordan retro
coach factory outlet
canada goose outlet
ugg outlet
nike shoes for men
pandora charms
uggs canada
moncler coats
michael kors outlet
canada goose outlet
ugg australia
ralph lauren outlet
ugg outlet store
pandora charms sale
ralph lauren uk
ugg shoes
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
canada goose outlet
coach factory outlet
jordans
gucci outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
tory burch outlet
nike shoes
adidas outlet
ralph lauren sale clearance
ugg outlet
coach handbags
christian louboutin outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
tory burch outlet store
coach outlet store online clearances
coach factory outlet online
adidas nmd
yeezy boost
nike outlet
coach outlet store
cheap uggs
canada goose outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
the north face
hermes birkin
moncler jackets
nike shoes
canada goose uk
pandora jewelry
moncler outlet
cheap uggs
north face outlet
ralph lauren sale clearance
ferragamo outlet
louis vuitton outlet
ugg shoes
oakley sunglasses
moncler outlet
ugg boots
timberland outlet
uggs
ralph lauren outlet online
moncler outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
moncler
canada goose outlet
air jordan shoes
michael kors outlet store
cheap ray bans
pandora charms
ugg boots
michael kors handbags
canada goose outlet
uggs clearance
canada goose jackets
uggs
louis vuitton outlet
toms outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
ralph lauren
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
coach outlet
helinlin20171216


wanglili
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 6 เมื่อ » 2017-12-27 13:56:01 (IP : , ,69.167.34.51 ,, )
uggs outlet
michael kors outlet
mlb jerseys wholesale
oakley sunglasses
canada goose
ugg boots
coach outlet online
supreme shirts
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
nfl jerseys
polo ralph lauren
valentino shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
adidas outlet
ugg boots
canada goose outlet
michael kors outlet
ugg outlet store
coach outlet online
kate spade outlet store
polo ralph lauren
lacoste shirts
ugg boots
adidas superstar shoes
uggs outlet
oakley sunglasses
fitflops sale
ralph lauren
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
ugg outlet stores
canada goose outlet
mlb jerseys wholesale
nfl jerseys
coach factory outlet
uggs outlet online
coach outlet
cheap authentic nba jerseys
uggs outlet
uggs outlet store
nike outlet online
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
canada goose
polo outlet
uggs outlet
ugg outlet
polo outlet
polo ralph lauren factory store
ugg boots clearance
canada goose outlet store
nfl jerseys
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
adidas yeezy boost
nmd adidas
ray ban sunglasse
adidas outlet store
fred perry polo shirts
polo ralph lauren
cheap ugg boots
tory burch outlet
ugg boots outlet
fitflops sale clearance
coach outlet
ugg outlet
supreme t shirts
polo outlet
christian louboutin shoes
moncler jackets
nike outlet store
polo ralph lauren
ugg boots clearance
coach outlet online
coach outlet
true religion
polo outlet
polo ralph lauren
nike shoes for men
cheap jordans
ralph lauren outlet
michael kors outlet
ralph lauren pas cher
polo ralph lauren
uggs outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren pas cher
michael kors outlet
lunette ray ban
christian louboutin outlet
mulberry bags
supreme hoodie
michael kors outlet
uggs outlet
longchamp outlet store
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
coach outlet
prada outlet
uggs outlet
canada goose
true religion jeans
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
nike shoes
ray ban sunglasses
nike air jordan 4
canada goose jackets
20171227wanglili

chanyuan
ข้อความที่ 7 เมื่อ » 2018-01-13 08:35:20 (IP : , ,112.111.185.139 ,, )
jianbin0113
true religion jeans for men
coach outlet clearance
polo outlet
nike roshe
cheap jordan shoes
ugg boots
uggs outlet online
air max 2015
puma outlet
michael kors outlet
true religion outlet
nike foamposite
coach factory outlet
nike sko
canada goose uk
nike outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet
ecco sale
ugg outlet
ugg outlet
louboutin shoes
ralph lauren
coach canada
mlb jerseys wholesale
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet
futbol baratas
michael kors
christian louboutin sale
ugg boots outlet
oakley sunglasses
nike air max 90
nike factory shoes
salomon sko
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap ugg boots
cleveland cavaliers jersey
christian louboutin outlet
uggs outlet online
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
mulberry bags
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike shoes
coach outlet online
true religion jeans
michael kors outlet
adidas outlet store
michael kors outlet
true religion jeans sale
salomon chaussures
tory burch outlet
moncler outlet
mulberry bags
cheap basketball shoes
ray ban sunglasses
true religion outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
coach outlet
ray ban sunglasses
ysl outlet online
uggs clearance
moncler outlet
fitflops
michael kors outlet
supreme clothing
ugg outlet
ugg boots clearance
ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
canada goose outlet
christian louboutin outlet
supreme clothing
nike outlet
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch outlet
swarovski outlet store
oakley sunglasses
uggs outlet
oakley sunglasses
mont blanc pens
supreme clothing
polo ralph lauren shirts
basketball sneakers
kicks nice
coach outlet online
michael kors outlet
mulberry handbags
reebok shoes
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
christian louboutin uk
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
kate spade sale
michael kors outlet online
polo outlet
jordan shoes
ugg boots
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
ralph lauren polo
polo ralph lauren
michael kors outlet
ugg outlet
polo outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
mulberry handbags
ugg outlet
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet online
lacoste shirts
ralph lauren shirts
oakley sunglasses sale
ray ban sunglasses
canada goose coats
nfl jerseys
longchamp bags
pandora outlet
polo outlet
michael kors uk
canada goose outlet store
nike shoes
uggs outlet
yeezy boost
kobe bryants shoes
air max 90
michael kors outlet clearance
ugg outlet
kate spade outlet
mbt outlet
swarovski uk
fitflops sale clearance
fitflops sale clearance
timberland boots
ralph lauren
ugg outlet
nike store uk
tory burch outlet
ugg boots
fitflops
ugg boots on sale
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet
ysl outlet
nike blazer pas cher
prada shoes for men
ugg outlet
canada goose outlet store
nike outlet online
pandora outlet
coach factory outlet
lakers jerseys
ugg outlet
true religion jeans
canada goose jackets
pandora charms
ralph lauren outlet
ugg boots clearance
oakley sunglasses
prada sunglasses for women
cheap soccer jerseys
ugg outlets
canada goose parka
asics running shoe
converse shoes
kobe bryant shoes
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
tory burch shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet online
true religion jeans
ralph lauren outlet
michael kors handbags
longchamp handbags
coach outlet online
burberry outlet
salomon sko
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
fitflops
lacoste polo
chrome hearts online store
nike roshe run
nfl jerseys wholesale
longchamp solde
michael kors outlet clearance
tory burch outlet online store
canada goose outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors outlet
ugg boots outlet
polo ralph lauren
nfl jerseys wholesale
coach outlet
oakley sunglasses uk
pandora jewelry
nike store uk
michael kors outlet clearance
christian louboutin
pandora charms
nfl jersey wholesale
thomas sabo charms
ferragamo outlet
pandora charms
kevin durant shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
nfl jerseys
ralph lauren shirts
pandora charms
michael kors uk
michael kors outlet clearance
mulberry sale
ugg outlet
michael kors outlet
cheap nhl jerseys
cheap nhl jerseys
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
pandora outlet
michael kors factory outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
birkenstock shoes
canada goose jackets
coach outlet
coach outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
kate spade outlet online store
yeezy boost 350
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
ugg boots clearance
outlet christian louboutin
oakley sunglasses
fitflops outlet
ugg boots clearance
nike air max 90
michael kors uk
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet
denver broncos jersey
michael kors outlet
ralph lauren outlet
true religion jeans
burberry outlet sale
true religion outlet
ugg boots
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
foamposite shoes
mulberry handbags
ugg outlet
michael kors outlet clearance
canada goose
camisetas futbol baratas
canada goose uk
canada goose jackets
adidas outlet
ralph lauren outlet
coach outlet
christian louboutin
cheap ray ban sunglasses
pandora outlet
jordan shoes
michael kors outlet online
cheap football shirts
tods outlet online
converse shoes sale
michael kors handbags clearance
canada goose outlet store
burberry outlet
ugg boots clearance
true religion jeans
michael kors outlet clearance
coach outlet
ugg outlet store
tory burch outlet
giuseppe zanotti shoes
coach factory outlet
polo ralph lauren
polo outlet
michael kors outlet clearance
prada outlet online
true religion outlet store
nfl jerseys
canada goose coats
pandora outlet
snapback hats
true religion jeans
prada shoes on sale
coach outlet
mont blanc pens
longchamp handbags
moncler jackets
michael kors online
mulberry bags
vans greece
michael kors uk
nba jerseys
michael kors outlet
ugg boots
cheap football shirts
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys
canada goose outlet
nike shoes outlet
canada goose outlet sale
coach handbags
canada goose outlet store
coach handbags on sale
ugg outlet online
ray ban sunglasses
nike outlet
polo outlet
canada goose outlet
longchamp bags
michael kors canada
coach outlet
nike shoes
canada goose jackets
coach outlet
polo outlets factory store
ed hardy outlet
chrome hearts outlet
mcm backpacks
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
canada goose jackets
air max uk
ralph lauren polo
michael kors outlet online
mlb jerseys
michael kors outlet stores
canada goose outlet store
canada goose outlet store
jordan shoes
birkenstock sandals
soccer jerseys wholesale
uggs outlet
canada goose outlet online
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
kate spade outlet
true religion outlet store
christian louboutin outlet
canada goose jackets
nike sko
michael kors outlet
coach outlet
canada goose outlet online
ferragamo outlet
ugg boots on sale
tory burch outlet stores
coach outlet online coach factory outlet
lacoste pas cher
coach outlet online
true religion jeans
canada goose outlet
longchamp outlet store
ralph lauren polo
tory burch outlet stores
ray bans
supra shoes
coach outlet
ugg boots clearance
michael?kors?outlet?online
burberry outlet
canada goose jackets sale
mont blanc pens
canada goose jackets for women
canada goose jackets
scarpe hogan
ferragamo shoes
ugg boots
converse shoes sale
michael kors
michael kors outlet store
moncler coats
new balance shoes
canada goose outlet
mac cosmetics
christian louboutin shoes
canada goose cyber monday
mulberry handbags
kobe 9
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
coach outlet
canada goose outlet
fitflops
canada goose outlet
ugg boots
ray ban sunglasses
polo pas cher
michael kors outlet online
canada goose outlet
huaraches shoes
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
coach factory outlet
tory burch outlet online
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses sale
true religion jeans
links of london jewellery
ecco sale shoes
uggs outlet
uggs outlet
uggs outletonline
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
polo outlet factory store
coach outlet store online
swarovski outlet store
true religion jeans
longchamp outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet online clearance
ugg outlet
ralph lauren outlet
swarovski outlet
snapbacks wholesale
christian louboutin shoes
ralph lauren polo
jordan shoes
coach factory outlet
ralph lauren polo shirts
kate spade sale
christian louboutin shoes
true religion outlet
coach outlet store
fitflops sale clearance
christian louboutin sale
longchamp handbags sale
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses outlet
true religion jeans
polo ralph lauren shirts
cheap jordans
ugg boots clearance
soccer shoes
polo outlet
coach outlet
ugg outlet online
michael kors
canada goose outlet online
reebok shoes
canada goose outlet store
uggs outlet
swarovski outlet
michael kors outlet online
uggs outlet
christian louboutin shoes
canada goose jackets
air max shoes
canada goose outlet
cheap nba jerseys
polo ralph lauren
new balance outlet
cheap jerseys
uggs outlet
canada goose outlet store
longchamp outlet online
cheap oakley sunglasses
air jordan 4
canada goose outlet store
mulberry uk
michael kors outlet
prada shoes
true religion outlet
nfl jerseys
canada goose black friday
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
hermes birkin bag
coach outlet store online
ugg boots on sale
denver broncos jerseys
canada goose
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys
tory burch outlet online store
michael kors outlet online
cheap michael kors handbags
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
ray ban sunglasses outlet
nike nba jerseys
christian louboutin outlet
toms sko
kate spade outlet
ray ban sunglasses
hermes outlet
ugg outlet
true religion outlet
canada goose parka
uggs outlet
nike outlet
canada goose jackets outlet
kobe 9 elite
outlet christian louboutin
coach outlet
sport's shoes
coach factory store
adidas nmd
cheap ray ban sunglasses
canada goose uk
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
burberry outlet store
canada goose outlet online
moncler coats
ray ban sunglasses outlet
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
ugg boots outlet
canada goose outlet store
coach outlet online
nike air max 1
ralph lauren polo
kate spade outlet online
basketball shoes
canada goose
coach outlet online
cheap jordans free shipping
nfl jerseys
cazal sunglasses
canada goose outlet store
lacoste outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
valentino outlet
ugg boots clearance
air max trainers
vans shoes
longchamp handbags
coach outlet
canada goose jackets men
pandora outlet
salomon outlet
fitflops sale clearance
moncler outlet
coach outlet online
coach outlet online
nike store
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
mulberry handbags
timberland sko
oakley sunglasses
tory burch outlet online
canada goose outlet
mont blanc outlet
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet online store
chrome hearts
michael kors outlet clearance
ugg outlet online
ralph lauren polo
longchamp solde
moncler outlet
uggs outlet
burberry outlet
canada goose coats
nfl jerseys
rayban sunglasses
ralph lauren polo
polo ralph lauren outlet
nba jerseys wholesale
oakley sunglasses
ugg outlet
salomon shoes
canada goose outlet store
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
hermes online
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet store
nike air huarache
oakley sunglasses wholesale
nike factory store
uggs outlet
michael kors outlet
nfl jersey wholesale
adidas wings
oakley sunglasses
coach handbags outlet
nike free 5
hermes outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
lebron james shoes
montblanc pens
cheap jordans
oakley sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
jordan shoes
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren pas cher
ugg outlet
michael kors outlet
bottega veneta outlet online
michael kors outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach factory outlet
air max 90
oakley sunglasses wholesale
moncler outlet online
michael kors outlet
kate spade outlet online
nike trainers
thomas sabo
coach outlet online
polo ralph lauren
longchamp outlet
coach factory outlet
nike shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
vans sko
nike outlet online
kobe shoes
polo ralph lauren shirts
coach factory outlet
cheap snapbacks
giuseppe zanotti outlet
soccer cleats
coach outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet online
burberry canada
fred perry polo shirts
adidas trainers
true religion outlet
michael kors wallets for women
max 90
nhl jerseys for sale
coach outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses outlet
broncos jerseys
canada goose outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
yeezy boost
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
longchamp pliage
uggs outlet
ray ban sunglasses on sale
kate spade outlet online
uggs canada
cheap oakley sunglasses
michael kors online
michael kors outlet clearance
ferragamo shoes
ferragamo outlet
broncos jerseys
coach outlet online
tory burch handbags
uggs outlet
uggs outlet online
mulberry outlet
polo shirts
uggs on clearance
canada goose outlet
ralph lauren outlet
pandora outlet
football shirts
nike roshe one
mulberry handbags
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
longchamp solde
air max 90
nike air max 2015
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
polo ralph lauren
ralph lauren polo
canada goose jackets
pandora jewelry
lebron shoes
longchamp pas cher
canada goose jackets
ugg outlet
cheap jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
coach outlet online
coach outlet online
marc jacobs sale
ugg outlet online
ugg canada
oakley sunglasses wholesale
barbour outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
mbt shoes outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
toms sko
polo ralph lauren
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
canada goose jackets sale
polo ralph lauren
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
puma shoes
coach outlet online
vans outlet
coach outlet
michael kors factory outlet
michael kors outlet clearance
polo outlet stores
uggs outlet
nike factory outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots clearance
ferragamo shoes
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
nike uk store
canada goose outlet store
longchamp pas cher
polo ralph lauren
coach factory outlet
nike trainers
kate spade outlet online
coach outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
hermes outlet store
polo ralph lauren shirts
marc jacobs outlet
bottega veneta outlet
new balance shoes
cheap oakley sunglasses
longchamp pliage
tods outlet
cheap ugg boots
coach handbags
michael kors handbags outlet
[url=http://www.jeanstruereligion.in.net][b]true religion

chenlixiang
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 8 เมื่อ » 2018-01-17 13:50:37 (IP : , ,69.167.21.33 ,, )
2018.01.17chenlixiangnew balance soldes
polo ralph lauren
new balance femme
pandora charms
herve leger dresses
canada goose
nike free run
michael kors uk
prada
christian louboutin
roty burch outlet
the north face
coach outlet
nike roshe run
michael kors outlet
longchamp pas cher
rayban
occhiali oakley
michael kors outlet online
true religion
ralph lauren uk
giuseppe zanotti outlet
north face
ray ban pas cher
michael kors handbags
ugg outlet
new balance
north face
montre homme
coach outlet
barbour jackets
cartier bracelet
fitflops
swarovski gioielli
beats headphones
blazer nike
christian louboutin
michael kors
oakley sunglasses
air jordan
chaussure nike
mulberry handbags
michael kors outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael jordan
kobe bryant shoes
ugg
mercurial superfly
oakley uk
cheap jerseys
soccer shoes
true religion outlet
oakley sunglasses
uggs
jordan pas cher
sac longchamp
eyeglasses
montres
longchamp uk
nike free
roshe run
hogan
rolex prezzi
louboutin pas cher
fendi handbags
canada goose pas cher
ray ban
tn pas cher
chi hair
free running
nike blazer
prom dresses
rayban
oakley sunglasses
canada goose
canada goose uk
nike store
ray ban
nike uk
ai max
ugg
air max 90
kevin durant shoes 2017
michael kors outlet online
watches for men
michael kors uk
moncler
dansko outlet
polo ralph lauren
roshe run
polo lacoste pas cher
converse
juicy couture outlet
adidas zx flux
mac cosmetics outlet
polo ralph
pandora charms
longchamp outlet
adidas superstar
hilfiger outlet
uggs outlet
christian louboutin
instyler
hermes birkin
james shoes
balance shoes
burberry
flip flops
ralph lauren outlet
nike pas cher
nike air max
michael kors outlet
nike roshe
oakley pas cher
ugg australia
soccer jerseys
kate spade uk
nike free
reebok outlet
longchamp handbags
air force
swarovski
converse uk
nike air max
asics trainers
karen millen
reebok outlet
ed hardy
ghd hair straighteners
ugg outlet
kates pade outlet online
burberry
true religion outlet
ugg boots on sale
mont blanc pens
ugg
kobe 9 elite
guess pas cher
christian louboutin
mac makeup
ray ban sunglasses
ugg
omega watches
hilfiger uk
guess factory
scarpe hogan
burberry outlet
nike huarache
asics gel
pandora bracciali
ugg boots
valentinos
ugg boots clearance
polo ralph lauren
nike factory outlet
lunette oakley
air force
abercrombie and fitch
wedding dress
mizuno
jordans
nike
nike outlet store
hollister clothing
michael jordan
air max
dolce gabbana
nike huarache
mulberry
free running
converse shoes
nike air max
canada goose
tory burch
tods shoes
montre pas cher
michael kors outlet
converse all stars
adidas originals
air max
nike air
ray ban sunglasses
bottega veneta
beats by dre
pandora bijoux
michael kors
cheap basketball shoes
celine handbags
beats headphones
tommy hilfiger pas cher
doudoune moncler
cheap oakley sunglasses
adidas superstar
moncler
thomas sabo uk
guess canada
nike air max
louboutin
north face outlet
coach outlet online
michael kors canada
mac cosmetics
prada handbags
moncler jackets
christian louboutin shoes
ray ban
jordans
ugg soldes
mac make up
burberry outlet
true religion outlet
ugg australia
uggs
oakley sunglasses
jimmy choo shoes
sac michael kors
free running
salomon boots
asics running
moncler
birkin bag
ray ban sunglasses
ralph lauren
michael jordan
insanity workout
ugg boots
cheap wedding dresses
balenciaga
adidas outlet
pandora jewelry
swarovski uk
canada goose outlet
moncler
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors
links of london uk
the north face
puma shoes
vans outlet
pandora uk
polo ralph lauren
vans outlet
bcbg max azria
vans scarpe
rolex watches
ai max
moncler outlet
lebron shoes
timberland boots
sac michael kors
louboutin
nike roshe run
timberland shoes
hollister
hollister canada
louboutin
timberland pas cher
cheap oakley sunglasses
timberland boots
north face soldes
vans pas cher
juicy couture
michael kors outlet
air jordan
burberry sale
lebron james shoes
juicy couture outlet
roty burch handbags
nike air max
converse
longchamp handbags
fitflops
balance shoes
marc by marc jacobs
nfl jerseys
hollister uk
cheap jordans
longchamp
religion jeans
bijoux swarovski
hollister uk
uggs
adidas trainers uk
salvatore ferragamo
nike mercurial
ugg pas cher
softball bats
salvatore ferragamo
hermes
uggs
canada goose
marc jacobs
adidas shoes
the north face
kate spade
weitzman shoes
true religion jeans
rayban
nike factory
michael kors handbags
uggs outlet
ralph lauren
five finger shoes
nike roshe
parajumpers Outlet
mont blanc pens
replica watches
air max
timberland
canada goose outlet
cheap wedding dresses
moncler
replica watches
mizuno
hollister
sac vanessa bruno
air max 90
cheap jordan shoes
nike air
oakley vault
supra shoes
2018.1.17chenlixiang


20180119caihuali
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 9 เมื่อ » 2018-01-19 12:10:42 (IP : , ,172.111.194.134 ,, )
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet
soccer jerseys
swarovski outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet
michael kors outlet
swarovski outlet
ferragamo outlet
tods outlet
ferragamo shoes
oakley sunglasses
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
nike trainers
ugg outlets
canada goose outlet
true religion jeans
yeezy boost
yeezy boost 350
ray ban sunglasses
true religion uk
pandora charms
longchamp handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
cheap snapbacks
salomon shoes
coach outlet online
canada goose outlet
air huarache
marc jacobs outlet
polo ralph lauren
fitflops
canada goose jackets
canada goose black friday
oakley sunglasses
longchamp outlet
lebron james shoes
canada goose outlet
fitflops sale clearance
cheap mlb jerseys
air max 90
canada goose outlet
kate spade outlet
nike store
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors bags
michael kors outlet
christian louboutin shoes
mont blanc pens
kobe shoes
ugg outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
air max uk
cheap jordans
ugg outlet
cheap jordans
longchamp outlet
nba jerseys
true religion jeans
canada goose outlet
adidas nmd
ugg outlet
mulberry handbags
nike shoes
coach outlet
jordan shoes
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet store online
air max trainers
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet online
true religion jeans
christian louboutin online
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
lacoste polo shirts
ray ban sunglasses
true religion jeans
tory burch outlet
coach outlet online
tory burch outlet
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose coats
coach outlet
football shirts
coach outlet canada
ray ban sunglasses
tory burch outlet
canada goose parka
nike outlet
burberry outlet
jordan shoes
pandora charms
nfl jerseys
ferragamo outlet
coach outlet online
chrome hearts
christian louboutin outlet
mulberry outlet
longchamp bags
ysl outlet
nike free 5
mont blanc pens
polo ralph lauren
new balance shoes
polo ralph lauren
reebok trainers
cheap nfl jerseys
prada handbags
nike air force 1
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
jordan shoes
canada goose jackets
oakley sunglasses
coach outlet
supreme clothing
michael kors outlet online
nfl jerseys
coach outlet
oakley sunglasses
asics shoes
ray ban sunglasses
dansko shoes
michael kors outlet
prada shoes
coach outlet
polo shirts
moncler outlet
canada goose cyber monday
tory burch outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
adidas nmd
polo ralph lauren
air huarache
canada goose outlet
adidas wings
michael kors outlet
michael kors
canada goose outlet
polo ralph lauren
longchamp pas cher
canada goose outlet
oakley sunglasses
polo outlet
ugg cyber monday
rayban sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
polo outlet
ralph lauren pas cher
fitflops shoes
ralph lauren polo
mulberry handbags
canada goose jackets
ugg boots
valentino outlet
true religion jeans
michael kors outlet online
longchamp solde
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet
coach outlet online
pandora outlet
supreme clothing
hermes outlet
tory burch outlet
ugg outlet
coach outlet online
cazal sunglasses
mulberry handbags
coach outlet online
denver broncos jerseys
michael kors outlet
burberry outlet
nba jerseys
ugg outlet
nike outlet
adidas uk
pandora jewelry
michael kors
cheap nhl jerseys
polo outlet
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
kate spade outlet
fitflops sale
michael kors outlet
canada goose outlet
true religion outlet
ferragamo outlet
mcm outlet
coach factory outlet
coach handbags
cheap football shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
longchamp pliage
swarovski outlet
swarovski crystal
coach outlet
michael kors outlet
jordan shoes
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin shoes
kevin durant shoes
fitflops outlet
oakley sunglasses
lacoste soldes
ralph lauren polo
ray ban sunglasses
jordan shoes
michael kors uk
ferragamo shoes
coach handbags
basketball shoes
jordan shoes
ugg boots clearance
prada sunglasses
burberry outlet
barbour outlet
uggs
true religion jeans
fitflops sale clearance
nike air max 90
pandora outlet
christian louboutin outlet
true religion outlet
nike factory outlet
ray ban sunglasses
cheap snapbacks
polo ralph lauren
soccer jerseys
ugg outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ugg outlet
swarovski crystal
michael kors
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
nike air max 2015
ugg boots
nfl jerseys
michael kors wallets
mont blanc pens
polo outlet
christian louboutin shoes
ralph lauren polo
rayban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
hermes belt
michael kors outlet
prada outlet
fitflops shoes
cheap jerseys
coach outlet
ugg outlet
adidas trainers
mulberry bags
canada goose outlet
nike trainers
tory burch outlet
ugg boots
michael kors outlet
coach factory outlet
pandora charms
chrome hearts outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
uggs outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses
lakers jerseys
longchamp solde
ugg black friday
ray-ban sunglasses
birkenstock sandals
true religion jeans
coach outlet
true religion outlet
hermes birkin
oakley sunglasses
ferragamo outlet
canada goose outlet
polo outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tory burch outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
canada goose outlet
nike trainers
polo ralph lauren
converse shoes
fitflops
nike shoes
moncler outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
pandora outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
canada goose outlet
nike air max
mulberry outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
mbt shoes
polo ralph lauren
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet
herve leger outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlet
chicago blackhawks jerseys
coach factory outlet
christian louboutin uk
ray ban sunglasses
nike roshe one
uggs outlet
kate spade outlet
supra shoes
vans shoes
ugg boots
cheap jordans
kate spade outlet
pandora charms
michael kors outlet
michael kors outlet
kobe bryant shoes
puma outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
mulberry bags
polo ralph lauren
ugg boots clearance
cleveland cavaliers jersey
ugg outlet
polo ralph lauren
coach outlet
mulberry sale
air jordan 4
michael kors outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
nhl jerseys
canada goose outlet
coach outlet online
air max 90
pandora outlet
coach outlet
pandora charms sale clearance
nike store uk
michael kors outlet online
polo outlet
true religion jeans
ugg outlet
soccer shoes
ugg outlet
bottega veneta outlet
air max 90
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
ray ban sunglasses
ugg boots clearance
polo ralph lauren
swarovski outlet
ugg boots
canada goose jackets
adidas outlet store
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors handbags
fitflops sale clearance
links of london
denver broncos jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
birkenstock outlet
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
christian louboutin outlet
uggs outlet
true religion outlet
ugg boots
coach outlet
nike roshe
oakley sunglasses
mulberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
nike shoes
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
burberry outlet
polo ralph lauren
ugg boots clearance
tory burch outlet
pandora outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
jordan shoes
ralph lauren polo shirts
ray bans
supreme clothing
oakley sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet
polo outlet
michael kors outlet
ecco shoes
michael kors handbags
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
futbol baratas
louboutin shoes
longchamp outlet
hermes outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
air max 90
air max 1
pandora charms
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
kate spade outlet
longchamp handbags
giuseppe zanotti outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
christian louboutin outlet
michael kors handbags
mac makeup
nike shoes
mont blanc pens
ray ban sunglasses
montblanc pens
michael kors outlet
nike blazer pas cher
cheap jerseys
oakley sunglasses
pandora jewelry
uggs outlet
longchamp handbags
thomas sabo
coach canada
christian louboutin outlet
longchamp handbags
moncler jackets
ralph lauren polo shirts
polo outlet
fred perry polo shirts
true religion jeans
ugg boots clearance
michael kors
michael kors outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
pandora charms
pandora outlet
oakley sunglasses
kobe 9
ugg boots
reebok outlet store
ralph lauren polo shirts
moncler jackets
oakley sunglasses
canada goose outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
nike shoes
ugg outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
20180119caihuali

2080119yuanyuan
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 10 เมื่อ » 2018-01-19 14:38:39 (IP : , ,69.167.29.199 ,, )
fitflops sale
michael kors
coach factory outlet online
pandora jewelry
adidas
michael kors outlet
adidas nmd r1
adidas outlet online
ralph lauren
coach outlet store online clearance
ralph lauren outlet
nike outlet store online
hermes bag
ralph lauren
coach factory outlet
yeezy shoes
yeezy boost 350
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
burberry handbags
longchamp bags
adidas outlet
canada goose jackets
timberland boots
longchamps
adidas nmd r1
pandora outlet
adidas nmd runner
longchamp bags
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
ugg boots
polo outlet online
air jordan shoes
michael kors outlet online
salvatore ferragamo outlet
michael kors outlet store
canada goose jackets
ralph lauren sale
cheap ugg boots
ray bans
canada goose
coach handbags outlet
cheap oakley sunglasses
north face outlet
the north face jackets
timberland outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
north face outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
michael kors outlet store
cheap air jordans
columbia sportswear outlet
tory burch outlet online
mulberry
adidas outlet store
coach outlet canada
nfl jerseys
hermes bags
nike sneakers
adidas shoes
hermens
philipp plein outlet
canada goose parka
nike outlet online
canada goose coats
pandora jewelry outlet
canada goose coats
hermes bags
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet canada
uggs outlet
coach factory outlet online
yeezy boost 350
ralph lauren uk
pandora sale clearance
louis vuitton factory outlet
uggs outlet
supreme shirts
air max
cheap jordans for sale
coach outlet
ralph lauren uk
coach outlet online
kate spade outlet online
pandora jewelry
canada goose sale
michael kors
gucci outlet online
ugg boots
polo ralph lauren outlet
adidas nmd runner
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
ralph lauren
coach factory outlet online
ugg boots
adidas outlet store
michael kors outlet store
canada goose coats
the north face outlet
nike air max 2018
michael kors
nfl jerseys
philipp plein
ray ban sunglasses sale
canada goose jackets
nike outlet store
michael kors outlet online
moncler outlet online
ugg canada
ralph lauren outlet online
coach outlet online
uggs
jordan shoes for sale
canada goose coats
oakley sunglasses outlet
adidas yeezy boost
ugg boots
pandora charms sale
michael kors outlet store
coach outlet online
cheap jordan shoes
discount oakley sunglasses
harden vol 1
kate spade outlet
adidas store
coach factory outlet
canada goose coats
coach outlet online
kate spade outlet online
canada goose coats
canada goose sale
coach factory outlet online
yeezy boost
cheap jordan shoes
discount ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap air jordans
louis vuitton handbags
michael kors outlet store
burberry handbags
kate spade outlet online
pandora charms outlet
retro 11
louboutin shoes
canada goose jackets uk
coach outlet store
mulberry uk
cheap oakley sunglasses
fitflop shoes
north face jackets
caterpillar boots
birkin handbags
michael kors bags
pandora charms outlet
canada goose jackets
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
canada goose jacket
yeezy shoes
uggs outlet
moncler coats
fitflop sandals
burberry outlet online
adidas yeezy boost
canada goose jackets
adidas outlet online
valentino outlet
polo ralph lauren outlet
bottes ugg
cheap nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
ferragamo outlet
canada goose
moncler jackets
burberry outlet online
canada goose jackets
ugg boots
uggs outlet
moncler pas cher
michael kors
christian louboutin sale
cheap nike shoes
pandora charms outlet
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach factorty outlet online
coach outlet online
uggs outlet
kate spade handbags
coach factory outlet online
canada goose jackets
nike shoes
burberry handbags
coach outlet online
coach factorty outlet online
valentino
pandora charms outlet
ugg
mbt
air max shoes
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose sale
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
burberry outlet online
pandora charms
michael kors handbags
red bottom
michael kors handbags outlet
louis vuitton outlet store
ralph lauren outlet online
adidas yeezy
ugg outlet store
adidas superstars
nfl jerseys
ray ban sunglasses discount
louboutin outlet
coach outlet online
coach outlet store online
uggs clearance
ugg boots
ugg outlet store
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet store
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet online
uggs clearance
ugg boots
ugg boots
polo ralph lauren
moncler sale
michael kors outlet clearance
adidas yeezy shoes
canada goose jackets
canada goose jackets
red bottom heels
oakley sunglasses for women
nike air max 97
fitflop sandals
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
air jordan retro
ugg outlet
louboutin outlet
canada goose
longchamp outlet store
cheap ugg boots
michael kors outlet online
cheap air jordans
coach outlet online
red bottoms
air max
tory burch shoes
ugg canada
pandora jewelry
adidas yeezy boost 350
michael kors outlet store
canada goose
longchamp outlet
hermes outlet
uggs outlet
fred perry shirts
moncler sale
louis vuitton factory outlet
mbt
burberry outlet
polo ralph lauren outlet
ugg outlet online
mlb jerseys
pandora jewelry outlet
supreme clothing
michael kors outlet clearance
canada goose outlet online
canada goose outlet store
coach outlet online
ugg outlet online
louis vuitton outlet
north face sale
coach outlet online
coach outlet store online
coach outlet online
michael kors outlet store
the north face outlet
pandora jewelry store
mulberry handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
michael kors uk
cheap jordan shoes
ugg boots sale
supreme shirts
adidas campus shoes
canada goose jackets
nike zoom
hermes handbags
pandora charms
michael kors
oakley sunglasses outlet
adidas ultra boost
nike air max 97
oakley sunglasses outlet
nike sneakers
pandora charms sale clearance
air jordans
moncler coats
fred perry polo shirts
uggs outlet
coach outlet online
fitflops sale
adidas yeezy
coach factory outlet online
canada goose sale
ugg outlet
coach outlet online
michael kors outlet store
coach outlet online
kate spade outlet
nmd adidas
pandora charms sale clearance
nike shoes
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
cheap jordan shoes
kate spade handbags
coach outlet store
ugg outlet
michael kors outlet online
moncler uk
ralph lauren
moncler outlet online
timberland outlet
ray ban glasses
moncler outlet online
canada goose outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose
mbt shoes sale
coach outlet canada
ray ban sunglasses discount
ralph lauren outlet online
moncler uk
the north face outlet
canada goose jackets
ugg boots outlet
coach outlet online
kate spade outlet online
canada goose jackets
ugg boots
nike outlet
polo ralph lauren
moncler outlet online
louis vuitton outlet online
uggs on sale
adidas nmd r1
ugg outlet store
pandora charms
michael kors outlet canada
christian louboutin shoes
pandora uk
cheap oakley sunglasses
birkenstock shoes
nike outlet store
ugg sale
kate spade handbags
canada goose jackets
coach purses
adidas superstar shoes
ferragamo shoes
canada goose outlet
coach outlet online
uggs outlet
pandora charms sale clearance
pandora outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose jackets
supreme uk
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
yeezy boost 350
ralph lauren uk
pandora jewelry
christian louboutin shoes
gucci outlet
christian louboutin shoes
north face jackets
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg boots outlet
cheap uggs
nike outlet online
coach outlet store
coach factory outlet online
longchamp sale
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
ugg boots outlet
ugg boots
fitflops sale clearance
ugg outlet
adidas sneakers
canada goose sale
cheap ugg boots
timberland outlet
jordans
michael kors outlet online
cheap jordans
moncler coats
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren sale
nike air max 2018
pandora charms sale
moncler jackets
ralph lauren outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors bags
adidas yeezy boost
ugg boots women
ugg boots
adidas nmd r1
yeezy shoes
coach outlet store online
michael kors outlet online
moncler jacket
pandora uk
yeezy boost 350
coach factory outlet online
moncler

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ (BB CODE)
ภาพประกอบ