0

ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-05-06 14:02:22 (IP : , ,171.97.174.156 ,, Admin)
Admin Edit : 2018-01-03 22:18:37
ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
มาตรา ๓๙๑   ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
   จึงควรพิจารณา มาตรา ๓๙๑ ไปพร้อมกันกับมาตรา ๓๙๐
   ข้อสังเกตประการที่สอง คำว่า “กระทำโดยประมาท” มาตรา ๕๙ วรรคสี่ บัญญัติว่า ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๖/๒๕๐๓ จำเลยขับรถผิดทางเข้าไปชนรถที่ผู้เสียหายขับขี่ เพียงแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่เท่านั้น ยังไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ฟังว่าผู้เสียหายประมาทเลินเล่อ
   อาจารย์ยล ธีรกุล อธิบายว่า การฝ่าฝืนกฎหมายแล้วเกิดกระทำผิดขึ้น จะถือว่ากระทำผิดโดยประมาทนั้น คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๑/๒๔๘๔ วางหลักว่า การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต้องเป็นเรื่องในสภาพความผิดโดยตรงและคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖๑/๒๔๙๙ วางหลักว่าการฝ่าฝืนกฎหมายอันจะถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาท ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๔๓ นั้น ต้องได้ความว่า เนื่องจากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เป็นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดนั้นด้วย เช่น กฎหมายบังคับให้จุดโคมไฟรถในเวลาเดินรถกลางคืน จำเลยไม่จุดโคมไฟ รถจึงโดนผู้อื่นเพราะมืดมองไม่เห็น ต้องถือว่าจำเลยประมาท แต่กรณีขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นั้น เกี่ยวกับความสามารถของตัวบุคคลผู้ขับขี่ ถ้าผู้ขับขี่มีความสามารถ และเหตุที่ชนกันไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ เพียงไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่เท่านั้น ไม่ทำให้เป็นความผิดฐานประมาท
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๑/๒๕๐๗ รถยนต์โดยสารสองคันแล่นตามกันมา คันหนึ่งขอทางจะแซงขึ้นหน้า คันหน้าไม่ยอมกลับเร่งความเร็ว รถทั้งสองคันจึงแล่นด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในถนนซึ่งแคบ และเป็นทางโค้ง รถคันหลังเฉี่ยวกับรถยนต์บรรทุกซึ่งจอดข้างทาง แล้วเซไปประทะรถยนต์คันหน้าที่แข่งกันมา ตกถนนพลิกคว่ำคนโดยสารได้รับอันตรายถึงสาหัสและไม่สาหัส ต้องถือว่าคนขับรถทั้งสองคันประมาท
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๔๘/๒๕๓๐ จำเลยถูกผู้เสียหายด่าจึงยิงปืนขู่ ไม่ให้ผู้เสียหายด่าจำเลยอีก แต่จำเลยไม่ยิงขึ้นฟ้า กลับยิงไปที่ลูกกรงไม้ชานบ้าน ห่างจุดที่ผู้เสียหายยืนประมาณ ๒ วา ทำให้เศษไม้กระเด็นไปถูกผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ตามมาตรา ๓๙๐
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๕๔/๒๕๓๔ จำเลยที่ ๒ สำคัญผิดว่าบุตรแรกเกิดของตนถึงแก่ความตายแล้ว จึงโยนลงมาจากหน้าต่างโรงแรม แม้โจทก์จะไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ร่วมลงมือกระทำความผิดกับจำเลยที่ ๒ แต่การที่จำเลยที่ ๑ อยู่ร่วมห้องเดียวกับจำเลยที่ ๒ ตามลำพัง ขณะที่จำเลยที่ ๒ คลอดบุตร จำเลยที่ ๒ ย่อมจะต้องเจ็บปวด ซึ่งจะต้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ ช่วยเหลือตน ตามพฤติการณ์จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้รู้เห็นในการคลอดบุตรของจำเลยที่ ๒ แม้จะเป็นการคลอดก่อนกำหนดประมาณ ๒ เดือนเศษ ก็หาใช่ว่าเด็กทารกจะไม่มีชีวิตรอดอยู่เสมอไปไม่ จำเลยที่ ๑ ในฐานะบิดาย่อมมีหน้าที่ ต้องเอาใจใส่ดูแลบุตรด้วยการใช้ความระมัดระวังตรวจดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ว่าบุตรที่เกิดมายังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ มิใช่ปล่อยให้จำเลยที่ ๒ โยนบุตรทิ้งไปโดยมิได้ห้ามปรามทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ ๑ สามารถใช้ความระมัดระวังในกรณีเช่นนี้ได้ จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๐
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗/๒๕๐๖ ผู้ที่ขับรถยนต์หลีกรถที่จอดอยู่ขึ้นไปทางขวา กินทางของรถฝ่ายที่สวนมานั้น ตามวิสัยจะต้องเป็นฝ่ายใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ มิฉะนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการเสี่ยงภัยของตนเอง
   จำเลยขับรถบรรทุกหลีกรถที่จอดอยู่ไปทางขวา ปิดทางรถที่กำลังลงสะพานสวนมาข้างหน้า โดยมิได้ชะลอความเร็ว ทำให้ผู้ขับขี่สวนมาไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้ นอกจากห้ามล้อทันที เป็นเหตุให้รถที่สวนมาเสียหลักไถลเอาข้างไปชนรถจำเลย เกิดอันตรายแก่รถและผู้ที่นั่งมาเช่นนี้ จำเลยย่อมมีความผิดฐานขับรถโดยประมาท
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๔–๙๕/๒๕๑๒ การวินิจฉัยว่าจำเลยขับรถโดยประมาทหรือไม่นั้น ศาลต้องวินิจฉัยโดยพิจารณาการกระทำของจำเลยฝ่ายเดียว อีกฝ่ายหนึ่งจะกระทำโดยประมาทหรือไม่ ก็ไม่สำคัญ
   ความผิดตามมาตรา ๓๙๐ ผู้เสียหายที่จะฟ้องได้ คือ ผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร เอกชนไม่เป็นผู้เสียหาย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘๒/๒๕๑๔ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขับเรือแล่นมาตรงกลางลำน้ำ ด้วยความเร็วสูง เมื่อใกล้จะสวนกัน เรือทั้งสองแล่นเกือบจะเป็นเส้นตรงเข้าหากัน ในลักษณะน่ากลัวจะเกิดโดนกัน แม้จำเลยที่ ๒ จะเบนหลีกไปทางขวามือในระยะกระชั้นชิด ส่วนจำเลยที่ ๑ ก็มิได้ลดความเร็ว ทั้งมิได้เบนหลีกไปทางขวา แต่คงแล่นเรือตรงไป เรือของจำเลยทั้งสองจึงชนกัน เป็นเหตุให้ผู้โดยสารในเรือจำเลยที่ ๑ ตายและบาดเจ็บ ดังนี้เป็นการที่จำเลยทั้งสองกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๗/๒๕๓๐ จำเลยใช้ด้ามปืนตีศีรษะ ว. แตก เลือดไหล กระสุนปืนลั่นไปถูก ด. ตาย และ ส. ได้รับบาดเจ็บ จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ว. ตามมาตรา ๒๙๕ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาใช้ปืนยิงเพื่อฆ่าหรือทำร้าย ว. กรณีจึงไม่ใช่จำเลยมีเจตนากระทำต่อ ว. แต่ผลของการกระทำเกิดแก่ ด. และ ส. โดยพลาด จำเลยไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๙๐,๒๙๕ ประกอบด้วยมาตรา ๖๐ แต่เมื่อกระสุนปืนลั่นเป็นผลให้ ด. ตาย และ ส. ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเพราะความประมาทของจำเลยในการใช้ปืนตี ว. จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๒๙๑, ๓๙๐ และถึงแม้ว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำโดยเจตนา แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเช่นนี้ ศาลก็ลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความได้ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคสองและวรรคสาม
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๘๒/๒๕๑๗ จำเลยขับรถยนต์แซงรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่ที่ขอบถนนด้านซ้าย ในเส้นทางของจำเลย ล้ำเข้าไปในเส้นทางของรถโจทก์ร่วมที่กำลังสวนมา ตรงที่เกิดเหตุมีเส้นแบ่งแนวจราจรเป็นเส้นทึบคู่ ห้ามขับรถคร่อมไปตามเส้นหรือล้ำออกนอกเส้นทางไปทางขวา เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันชนกันในเส้นทางของรถโจทก์ร่วม จำเลยชอบที่จะใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอกับวิสัยและพฤติการณ์ โดยมองไปข้างหน้าว่ามียานพาหนะอื่นใดสวนทางมาหรือไม่ หากมองไม่เห็นเพราะมีเส้นโค้งจากถนนหรือสะพานบังอยู่ ก็ชอบที่จะชะลอรถให้ช้าลง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงค่อยแซงรถซึ่งจอดอยู่ขึ้นไป เมื่อจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังดังว่านี้ จึงนับว่าเป็นความประมาทของจำเลย หาใช่อุบัติเหตุไม่
 
   ข้อสังเกตประการที่สาม การบรรยายฟ้อง
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๘/๒๕๐๒ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ฐานทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสโดยประมาท ตามมาตรา ๓๐๐ ทางพิจารณาได้ความว่า บาดแผลของผู้เสียหายไม่ถึงสาหัส ก็ลงโทษตามมาตรา ๓๙๐ ได้ ไม่เรียกว่าข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๓๐/๒๕๑๗ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์ซึ่งห้ามล้อเท้าใช้ไม่ได้ ถือเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ทั้งขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์มาด้วย โดยบรรยายไว้เป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย อันเนื่องมาจากจำเลยขับรถยนต์ซึ่งห้ามล้อใช้ไม่ได้เท่านั้น ดังนี้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกฎหมายหลายบท มิใช่หลายกระทง
 
   ข้อสังเกตประการที่สี่ คำว่า “อันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ตามกฎหมายมาตราดังกล่าวข้างต้น หมายความว่าอย่างไร
   ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ อธิบายว่า กฎหมายอังกฤษใช้คำว่า WOUND คือ บาดแผล ซึ่งหมายความว่าต้องทำให้หนังขาด กฎหมายอินเดียอธิบายไว้ว่า ถ้าเป็นแต่เพียงเจ็บเล็กน้อย อันบุคคลธรรมดาไม่ถือโทษ ไม่เป็นความผิด กฎหมายสวิสใช้คำว่า กระทำร้ายต่อความบริบูรณ์ของร่างกายหรือต่ออนามัย คือความเสียหายแก่กายอย่างธรรมดา กฎหมายเยอรมันถือเอาการรบกวนอย่างรุนแรง ต่อสภาพปกติทางร่างกาย หรือทำให้ความสมบูรณ์ทางร่างกายลดน้อยถอยลง โดยไม่ต้องถึงกับได้รับความเจ็บปวด กฎหมายฝรั่งเศสใช้คำว่า ทุบตี และทำให้มีบาดแผล
   การวินิจฉัยปัญหานี้ คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๓/๒๕๐๖ วินิจฉัยโดยดูจากอาวุธที่ใช้ และพฤติการณ์แห่งการกระทำด้วย กล่าวคือ จำเลยเพียงแต่ใช้เท้าเตะ และใช้มือตบผู้เสียหาย มิได้ใช้อาวุธทำร้าย ผู้เสียหายได้รับบาดแผลเพียงฟกช้ำเท่านั้น รักษาเพียง ๕ วัน ก็หาย ยังถือไม่ได้ว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา ๒๙๕ คงเป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๘/๒๕๐๗ ใช้เท้าเตะและถีบผู้เสียหายมีบาดแผลที่ดั้งจมูก ถลอกเล็กน้อยเท่าเมล็ดข้าวเปลือก หางคิ้วซ้ายถลอกเล็กน้อย ใบหูขวาช้ำเล็กน้อย รักษา ๒ วันหาย เรียกว่ายังไม่ถึงขั้นเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ คงเป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๙/๒๕๐๗ ใช้มีดดาบแทงทำร้าย ถูกชายโครงซ้าย มีรอยช้ำแดงโตกลมครึ่งเซนติเมตร รักษาประมาณ ๕ วัน หายนั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย จึงมีความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒/๒๕๑๐ บาดแผลเพียงโหนกแก้มถลอก โตกลมประมาณ ๓ เซนติเมตร ข้อศอกหนังถลอก โตกลมประมาณ ๕ เซนติเมตร รักษาประมาณ ๔ วัน ยังไม่เป็นอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๐
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๗๐/-๒๕๑๖ แม้การขับรถของจำเลยเป็นที่น่าหวาดเสียว เป็นเหตุให้เกิดชนกันอย่างแรง แต่เมื่อลักษณะบาดแผลของผู้เสียหายที่ได้รับเพียงบริเวณข้อศอก ปลายแขนซ้ายมีรอยช้ำเล็กน้อย รักษาประมาณ ๒ วัน เท่านี้ยังไม่รุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๐
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๙๐/๒๕๐๐ ชกเตะและใช้ไม้ถูพื้นทำร้าย มีบาดแผล ขอบตาฟกช้ำ แขนขวาขัดยอกรักษา ๕ วันหาย ไม่เรียกว่าถึงบาดเจ็บ
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๖/๒๕๐๓ จำเลยตีผู้เสียหายด้วยเกี๊ยะ เป็นแผลบวมนูน รักษาอยู่ ๗ วัน และ ๕ วัน ตามลำดับจึงหาย ดังนี้ด้วยลักษณะของการกระทำของจำเลยและฐานแผลของผู้เสียหายที่บวมนูน ต้องรักษาอยู่หลายวันจึงหาย ถือได้ว่าเป็นอันตรายแก่กายแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีโลหิตไหล
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๒/๒๕๓๙ ผู้เสียหายมีบาดแผลที่ใบหน้าบริเวณโหนกแก้วขวาบวมช้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตร มีรอยถลอกเป็นทาง ๑ เซนติเมตร ที่บริเวณเขียวช้ำตามร่างกาย ไม่พบบาดแผล บาดเจ็บที่ใบหน้าจากของแข็งไม่มีคม ใช้เวลารักษาประมาณ ๑ วันหาย ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนลักษณะของการกระทำ และบาดแผลดังกล่าวไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๙/๒๕๐๘ ถูกชก ตี ไม่ปรากฏบาดแผลเป็นอันตรายแก่กาย แล้วถูกพาตัวไปคุมขังไว้ใต้สถานีตำรวจแต่เดียวดาย ไกลหูไกลตาผู้ต้องหาด้วยกัน เช่นนี้ไม่เป็นอันตรายแก่จิตใจ ตามมาตรา ๒๙๕
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๐/๒๕๓๕ ผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์มีความเห็นว่า มีรอยบวมเล็กน้อยที่ขมับด้านซ้าย บาดแผลรักษาหายภายใน ๓ วัน เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตาม ป.อ.มาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๓/๒๕๓๕ ป. พวกของจำเลยไม่พอใจผู้เสียหายเพราะ ป. ขับขี่จักรยานยนต์เฉี่ยวผู้เสียหาย ผู้เสียหายยกศอกขึ้นกันถูกศีรษะ ป. สาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุเล็กน้อยไม่ทำให้ ป. กับพวกโกรธแค้นถึงกับจะต้องฆ่าผู้เสียหาย เมื่อ ป. กับพวกและจำเลยพบกับผู้เสียหาย ป. ได้พูดจาโต้เถียงแล้วพวกของ ป. ชกผู้เสียหาย ห. ใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหาย จำเลยกับพวกที่เหลือเข้ามารุมต่อยแสดงว่าพวก ป. มีความโกรธเกิดขึ้นในปัจจุบันทันที ทั้งไม่ปรากฏว่าได้สมคบกันมาก่อน ต่างคนต่างมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ดังนั้น แต่ละคนจึงมีความผิดตามผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแต่ละคน เมื่อจำเลยเพียงแต่ชกต่อยผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่มีแผลฟกช้ำซึ่งแสดงว่าถูกต่อย จำเลยจึงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐/๒๕๓๖ จำเลยใช้มือจับแขนขวาของผู้เสียหายกระชากไพล่ไปทางด้านหลัง เป็นเหตุให้เส้นเอ็นที่หัวไหล่ขวาของผู้เสียหายอักเสบเล็กน้อย ไม่มีบาดแผลหรือช้ำบวมภายนอก ใช้เวลารักษาประมาณ ๑๕ วัน ถือว่าไม่เป็นอันตรายแก่กายตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๕ ที่ฟ้องแต่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๑ ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคท้าย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๘/๒๕๓๖ จำเลยจะใช้อาวุธปืนจะยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายกระโดดจากบ้านล้มลงมีบาดแผล ถือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๘/๓๕๓๖ จำเลยเพียงแต่ใช้มือทำร้ายผู้เสียหาย และบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับเพียงแต่ช้ำบวมที่หัวคิ้วขวาเท่านั้น ไม่มีโลหิตออก ทั้งการที่แพทย์ลงความเห็นว่าบาดแผลจะหายภายใน ๑๐ วัน นั้น ก็เป็นแต่การคาดคะเน บาดแผลดังกล่าวอาจจะหายเวลาไม่ถึง ๑๐ วันก็ได้ พิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยและบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับประกอบด้วย แสดงว่าจำเลยคงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๒/๒๕๓๙ ในทางนำสืบโจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยาน แต่คำเบิกความของผู้เสียหายกับจำเลยยันกันอยู่ จึงต้องอาศัยพยานแวดล้อมมาฟังประกอบคำเบิกความของผู้เสียหาย ผู้เสียหายมีบาดแผลที่ใบหน้าบริเวณโหนกแก้วขวา บวมช้ำ เขียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตร มีรอยถลอกเป็นทาง ๑ เซนติเมตร ที่บริเวณเขียวช้ำตามร่างกาย ไม่พบบาดแผลบาดเจ็บที่ใบหน้า จากของแข็งไม่มีคม ใช้เวลารักษาประมาณ ๑๐ วัน หาย ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน ลักษณะของการกระทำและบาดแผลดังกล่าว ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
   แม้โจทก์จะฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยกระทำความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ การจะลงโทษจำเลยในฐานะความผิดที่ได้ความจากทางพิจารณา จะต้องดูว่าคดีไม่ขาดอายุความ ตาม ป.อ. มาตรา ๙๕  ด้วย เมื่อความผิดที่ได้ความจากทางพิจารณามีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน จึงมีอายุความหนึ่งปี ตามมาตรา ๙๕ (๕) นับแต่วันกระทำความผิด จำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๓ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกกาคม ๒๑๕๓๕ เป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีแล้ว  คดีจึงขาดอายุความ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๓/๒๕๐๙ การใช้เท้าเงื้อจะถีบ ไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจ เพราะอันตรายต่อจิตใจนั้นต้องมีผลจากการทำร้ายความรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม เจ็บใจ แค้นใจ เหล่านี้เป็นอารมย์ หาใช่เป็นอันตรายต่อจิตใจไม่
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๕/๒๕๐๙ จำเลยเอาก้อนอิฐขว้างปาผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลบ ก้อนอิฐไม่ถูกตัวผู้เสียหาย แต่ตัวผู้เสียหายเซไป มือจึงฟาดถูกข้างเรือ ทำให้ปลายมือบวม ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร และเจ็บบริเวณศีรษะ ถือได้ว่าอันตรายแก่กายนี้ เนื่องจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๒๙๕ (ดูคำพิพากษาฎีกา ๖๕๘/๒๕๓๖)
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖๙/๒๕๑๐ การทำให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา ๒๙๕ ต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทำของจำเลยและบาดแผลของผู้เสียหายประกอบกัน
   จำเลยใช้มือชกต่อย และใช้เท้าเตะ ผู้เสียหายมีบาดแผล ที่หน้าผากข้างขวาถลอก โหนกแก้วขวาบวมเล็กน้อย รักษาประมาณ ๕ วันหาย ไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา ๒๙๕ แต่มีความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๙/๒๕๑๑ จำเลยใช้กำลังทำร้ายภริยาของตน แม้จะมีแผล ๖ แห่ง ก็เป็นเพียงรอยช้ำ ไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดไหน และอาจรักษาหายได้ภายใน ๕ วัน เท่านั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๕ แต่เป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๕/๒๕๑๓ จำเลยใช้กำลังทำร้ายกัน จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ทำร้ายจำเลยที่ ๕ มีบาดแผลเป็นรอยช้ำบวม ๓ แห่ง และทำให้ฟันโยกด้วย แม้จะไม่ปรากฏว่ามีโลหิตไหล แต่ก็ต้องรักษาตัวถึง ๑๐ วัน พฤติการณ์แห่งการกระทำประกอบกับลักษณะบาดแผล ถือได้ว่ากระทำให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจแล้ว
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๗/๒๕๑๕ จำเลยเตะผู้เสียหายทั้งรองเท้า มีบาดแผล รอยช้ำบวมที่หน้าผาก เบ้าตา ช้ำบวมเขียว ตาขวามีรอยช้ำเลือด ริมฝีปากล่างแตก รอยช้ำบวมที่ปลายคาง หัวเข่าบวมเล็กน้อย มีรอยถลอกเลือดออกซิบ บาดแผลทั้งหมดควรจะหายภายใน ๗ วัน เช่นนี้ถือว่าเกิดอันตรายแก่กายแล้ว
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖/๒๕๑๙ จำเลยตบปากโจทก์ ๒ ครั้ง ต่อหน้าคนประมาณ ๖๐ คน ไม่มีบาดแผล เป็นแต่ริมฝีปากบวมใช้เวลารักษา ๓ วัน บาดแผลดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่จิตใจของโจทก์ เหตุที่ให้เกิดอันตรายแก่จิตใจ ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของจำเลยประกอบบาดแผลของโจทก์ผู้ถูกทำร้าย มิได้ขึ้นกับความรู้สึกของโจทก์ว่าเป็นการหยามน้ำใจต่อหน้าคนทั้งปวง หรือเป็นการทำร้ายจิตใจให้เกิดความหวดระแวงอยู่ตลอดเวลา การกระทำไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๙๕ แต่เป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙/๒๕๒๐ บาดแผลถูกฟันด้วยมีดดาบ ๒ แผล กว้าง ๑ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร ลึกหนังถลอกไม่ถึงเป็นอันตรายแก่กาย ตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖๗/๒๕๒๗ การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายนั้น จะต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ความรุนแรงแห่งการกระทำของจำเลย ประกอบบาดแผลที่ผู้ถูกทำร้ายได้รับ
   จำเลยเป็นหญิงใช้เล็บข่วนดั้งจมูกผู้เสียหาย เป็นรอยเล็บข่วน ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีโลหิตไหล ยังถือไม่ได้ว่าเป็นอันตรายแก่กาย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๔๒/๒๕๒๗ จำเลยเพียงแต่ใช้มือทำร้ายผู้เสียหาย มีบาดแผลบวม ๒ แห่ง ไม่มีโลหิตออก แม้แพทย์ลงความเห็นว่า จะหายเป็นปกติภายใน ๑๐ วัน ก็เป็นเพียงคาดคะเน เพราะอาจจะหายก่อน ๑๐ วันก็ได้ จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๓๙๑ เท่านั้น
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๐/๒๕๓๐ จำเลยใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก ขว้างผู้เสียหาย โดยไม่ปรากฏว่าเป็นไม้ไผ่ขนาดไหน และจำเลยใช้มือตบผู้เสียหายเท่านั้น มีบาดแผลเป็นรอยถลอก ไม่มีโลหิตไหล ส่วนรอยบวม ถ้ากดจึงเจ็บ อาจหายเป็นปกติได้เร็วกว่า ๕ วัน เป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงขนาดเกิดอันตรายแก่กาย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๔๑/๒๕๓๐ การที่จำเลยเข้าไปดึงสร้อยคอทองคำผู้เสียหายขาดแล้ว ผู้เสียหายเซไปถูกรถ ทำให้ผู้เสียหายมีบาดแผลโดยเจ็บที่บริเวณหน้าอก แต่โลหิตไม่ไหล เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๓๗/๒๕๓๑ จำเลยเอามีดวางบนคอผู้เสียหาย แล้วเกิดแย่งมีดกัน ทำให้บริเวณต้นคอด้านซ้ายของผู้เสียหายมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งเป็นปื้นสีแดง และมีรอยถลอกเป็นเส้นยาว ๓ นิ้วฟุต ยังถือไม่ได้ว่าเป็นบาดแผลถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย จำเลยผิดตามมาตรา ๓๙๑
 
   ข้อสังเกตประการที่ห้า มาตรา ๓๙๑ ใช้คำว่า “ใช้กำลังทำร้าย” ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า ต้องกระทำโดยเจตนา (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๙/๒๕๑๗)
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๘๔/๒๕๒๒ วินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการพยายามฆ่าโจทก์โดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น โจทก์มิได้โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังจากพยานหลักฐานของโจทก์ แต่โจทก์อ้างว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมานั้นเป็นการพยายามฆ่าโจทก์โดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่า โจทก์ขับรถยนต์มาติดสัญญาณจราจรที่หัวถนนกรุงเกษม โดยมาจอดต่อท้ายรถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ ขับ และจำเลยที่ ๒ นั่งมาด้วย ต่อมารถยนต์ที่จอดข้างหลังรถยนต์ของโจทก์บีบแตรไล่ จำเลยทั้งสองเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนบีบแตรไล่จึงหันมามองโจทก์ด้วยความไม่พอใจ เมื่อจำเลยที่ ๑ และโจทก์ต่างขับรถไปติดสัญญาณจราจรที่สะพานหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง จำเลยที่ ๑ ลงจากรถยนต์มาถามโจทก์ว่า โจทก์บีบแตรไล่ทำไม โจทก์ตอบว่าไม่ได้บีบแตร แล้วต่างโต้เถียงกันและโจทก์พูดว่าจำเลยที่ ๑ เป็นทหารทำไมจึงเกเร จำเลยที่ ๑ จับแขนของโจทก์ โจทก์สะบัดหลุด จำเลยที่ ๑ จึงชกโจทก์แต่ไม่ถูกเพราะโจทก์หลบ พอมีสัญญาณจราจรให้รถผ่านไปได้ จำเลยที่ ๑ ก็กลับไปแล้วขับรถไปจอดที่หัวถนนมหาพฤฒาราม พอโจทก์ขับรถผ่านไปจำเลยที่ ๑ ได้ขับรถตามไป แล้วจำเลยที่ ๑ ขับรถปาดหน้ารถยนต์ของโจทก์รวม ๔ ครั้ง แล้วจำเลยที่ ๑ ขับรถตามรถยนต์ของโจทก์ไป โจทก์เห็นจำเลยที่ ๑ ถือปืนสั้นโดยเอากระบอกปืนพาดที่หน้าต่างรถยนต์และจ้องปากกระบอกปืนมาทางโจทก์ โจทก์ขับรถหนี พอจำเลยที่ ๑ ขับรถมาอยู่ในระดับเดียวกับรถยนต์ของโจทก์ จำเลยที่ ๒ พูดว่าเอาเลย ๆ จำเลยที่ ๑ จึงยิงโจทก์ ๑ นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูกโจทก์ และพลาดไปถูกไฟท้ายรถยนต์ของโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน แต่จำเลยทั้งสองไม่พอใจโจทก์ เพราะเข้าใจว่าโจทก์บีบแตรไล่รถยนต์ของจำเลย และไม่พอใจที่โจทก์พูดว่าจำเลยที่ ๑ เกเร แม้จำเลยที่ ๑ พยายามขับรถปาดหน้ารถยนต์ของโจทก์หลายครั้ง เพื่อให้รถยนต์ของโจทก์ชนรถยนต์ของจำเลย แล้วจำเลยจะได้กล่าวหาว่าโจทก์ขับรถยนต์ชนรถยนต์ของจำเลย แต่โจทก์ก็หลบหลีกและหยุดเสียทันทุกครั้ง จำเลยทั้งสองเกิดโทสะ ที่รถยนต์ของโจทก์ไม่ชนรถยนต์ของจำเลยตามแผนที่จำเลยวางไว้ จำเลยที่ ๒ พูดเป็นทำนองยุยงส่งเสริมให้จำเลยที่ ๑ ยิงโจทก์ และจำเลยที่ ๑ จึงยิงโจทก์ ทั้งปืนที่จำเลยที่ ๑ ใช้ยิงโจทก์นั้นเป็นปืนที่จำเลยมีอยู่ในรถยนต์ก่อนแล้ว ไม่ใช่เพิ่งไปหามาหลังจากที่โกรธโจทก์ดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการพยายามฆ่าโจทก์โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐
   ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยที่ ๑ จับแขนของโจทก์ดึงกระชากเพื่อให้ลงจากรถยนต์ เป็นการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ นั้น โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ด้วย แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ ซึ่งศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยไปโดยไม่จำต้องย้อนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อ้างในฎีกาว่าจำเลยที่ ๑ จับแขนของโจทก์ดึงกระชากเพื่อให้ลงจากรถยนต์นั้น จากคำเบิกความของโจทก์ปรากฏเพียงว่าจำเลยที่ ๑ จับแชนของโจทก์ซึ่งวางที่ประตูรถยนต์แล้วโจทก์สะบัดแขนหลุด ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ดึงกระชากแขนของโจทก์แต่อย่างใด การที่จำเลยที่ ๑ เพียงแต่จับแขนของโจทก์ ไม่เป็นการใช้กำลังทำร้ายโจทก์โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ คดีของโจทก์จึงไม่มีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑
   ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่า ใช้กำลังทำร้ายตามมาตรา ๓๙๑ ไม่ใช่ “ใช้กำลังประทุษร้าย” ตามมาตรา ๑ (๖) ซึ่งมีบทนิยามไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๓๙๑ คงเทียบได้กับ “battery” ตามกฎหมายอังกฤษ (Smith & Hogan, Criminal Law Ed, 4 (1978) p.352 คือใช้กำลังทำร้ายต่อเขา (violence) รวมถึงแตะต้องร่างกายเขา แม้แต่เล็กน้อยก็เป็นความผิดฐานนี้ อาจใช้วัตถุอย่างหนึ่งแตะต้องตัวเขา ถ่มน้ำลายรด ขุดหลุมให้เขาตก ไล่เขาให้ชนสิ่งกีดขวาง ยุสุนัขให้กัดเขา แตะต้องร่างกายโดยเขาไม่ยินยอมก็พอ (p.354) แต่ไม่หมายความถึงถูกต้องเนื้อตัว ในกรณีที่เป็นปกติธรรมดา เช่น ถูกต้องเนื้อตัวเพื่อให้หันมาสนใจ แม้ผู้ที่ถูกสะกิดจะบอกแล้วว่าอย่ามายุ่ง (Coward v.  Baddeley (1859) p.354)  คือต้องการมีการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ (hostility) ต่อกัน และไม่หมายความถึงให้กินสิ่งที่เป็นพิษ (Rv. Clarence (1888) Kenny, Outline of the Criminal Law ed.7 (1958) No p.166 p.197 note Cool  ในเรื่องนี้ปรากฏเพียงจำเลยจับแขนโจทก์ที่วางอยู่ที่ประตูรถยนต์ ไม่รู้ว่าจับในการอันเป็นปกติธรรมดาหรือโดยเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จึงยังไม่เป็นการใช้กำลังทำร้าย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๙/๒๕๑๙ จำเลยใช้กำลังจับมือผู้ตายให้ลุกขึ้นโดยผู้ตายไม่สมัครใจ เมื่อผู้ตายบอกว่าจะไปสวมเสื้อก่อน จำเลยจึงปล่อยไป ถือได้ว่าจำเลยใช้กำลังทำร้ายจึง เป็นความผิดตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๖/๒๕๒๖ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยกับ ข. คบคิดกันมาก่อน ขณะเกิดเหตุ ก็ไม่มีพฤติการณ์แสดงว่าร่วมกันกระทำโดยเจตนา กรณีเกิดขึ้นโดยกระทันหันต่อเนื่องจากการวิวาท ผู้เสียหายเข้าไปห้ามจำเลยเอาขวดตี บ. ใช้มีดแทง แม้จะหลบหนีไปด้วยกัน ก็ไม่พอฟังว่าร่วมกระทำผิดด้วยกัน มีบาดแผลไม่มีรอยช้ำที่ท้ายทอยและบาดแผลถูกแทง การที่ผู้เสียหายล้มคว่ำน่าจะเป็นเพราะผู้เสียหายถูกชน มิใช่เกิดจากถูกตี การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายผู้เสียหายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ตามมาตรา ๓๙๑
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๖ - ๗/๒๔๗๙ ราดด้วยอุจจาระถูกร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะลงมาตามตัว เปื้อนเนื้อตัวเสื้อผ้า เป็นการใช้กำลังทำร้าย
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๔/๒๔๘๖ ถ่ายปัสสาวะรด เป็นการใช้กำลังอย่างหนึ่ง คือเคลื่อนไหวร่างกาย
 
 
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑๙/๒๕๑๗ วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้บังอาจใช้มือผลักอก พลตำรวจสุวรรณ จูฑะจันทร์ ๑ ครั้ง โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑
   จำเลยให้การปฏิเสธ
   ศาลชั้นต้นสืบพลตำรวจสุวรรณ จูฑะจันทร์ ผู้เสียหายได้ ๑ ปาก จึงงดสืบพยาน แล้วพิพากษาว่า ตามคำเบิกความของผู้เสียหาย ไม่เป็นการส่อแสดงว่าจำเลยมีเจตนาทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด สืบพยานโจทก์ต่อไปก็ไม่ทำให้คดีชัดขึ้น พิพากษายกฟ้อง
   โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
   โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การผลักอกผู้เสียหายโดยไม่มีเจตนาทำร้าย ก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ แล้ว
   ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ เป็นความผิดลหุโทษ ซึ่งมาตรา ๑๐๔ บัญญัติว่า แม้กระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น ปัญหาจึงมีว่า มาตรา ๓๙๑ มีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๓๙๑ บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวางโทษ …ฯลฯ” การใช้กำลังย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าต้องมีเจตนา ประกอบกับคำว่า ทำร้าย เป็นการชัดแจ้งว่าต้องมีเจตนากระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น คือต้องมีเจตนาทำร้าย เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังเป็นยุติได้ว่า จำเลยใช้กำลังผลักอกผู้เสียหายมิให้ผู้เสียหายขึ้นไปบนอัฒจันทร์ โดยจำเลยมิได้มีเจตนาทำร้าย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ชอบด้วยรูปคดีแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น
 
 
   คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๗๙/๒๕๒๖ จำเลยกับพวกรุมชกต่อยผู้ตาย ข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่าเป็นการร่วมทำร้ายโดยเจตนาฆ่า อ. ยิงผู้ตาย จำเลยไม่ได้บอกให้ยิง ความตายไม่ได้เกิดจากผลการทำร้ายของจำเลย เมื่อ อ. ยิงแล้ว จำเลยก็ไม่ได้กระทำต่อผู้ตายอีก จำเลยควรรับผิดเพียงเท่าที่ตนกระทำ เมื่อไม่ปรากฏบาดแผลจากการชกต่อย คงมีบาดแผลเฉพาะจากกระสุนปืนอย่างเดียว จำเลยจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ไม่ถึงบาดเจ็บตามมาตรา ๓๙๑ เท่านั้ส้มโอ
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2014-01-26 20:07:24 (IP : , ,124.122.209.157 ,, )
อาจจะทราบว่าการแจ้งความ ว่า ไปทำร้ายร่างกาย ได้รับบาทเจ็บมา คนที่เราไปมีเรื่องได้แขนหัก
วันที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 19 พย 56 คนที่บาทเจ็บไปโรงพยาบาล แต่หมอให้ไปหาอีกทีวันที่ 26 พย 56 แล้วก็ให้นอนรพ ถึงวันที่ 29 พย 56 แล้วมาแจ้งความว่า อย่างจะทราบว่าใบรับรองแพทย์ของรพ ต้องมีไมคะ แล้วใบรับรองแพทย์ต้องเป็นของตำรวจเท่านั้นหรอคะ รู้ถ่ายก็ไม่มีว่าเขาแขนหักจิงหรือป่าว แล้วตำรวจก็บอกว่า เตรียมเงินมา 50,000-100,000 บาท เพื่อประกันตัว(หรือเสียค่าปรับ)

นายช่าง
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2017-02-12 10:06:33 (IP : , ,223.207.101.117 ,, )
ทำร้ายร่างกาย แต่มีสนับมือ คืออาวุตและทำให้เกิดบาดแผลที่หัว จะต้องเสียเงินหรือ หรือดำเนินคดียังไงครับ

ccc
(ไม่ใช่สมาชิก)

chenqiuying
ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2018-10-17 16:27:25 (IP : , ,69.167.34.249 ,, )
nfl jerseys
christian louboutin
kate spade outlet online
coach outlet store online
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
coach outlet online
mcm backpack
coach outlet online
kate spade outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
adidas yeezy shoes
pandora outlet
mbt shoes clearance outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
yeezy boost 350
canada goose jackets canada
louboutin outlet
pandora outlet
pandora
canada goose
coach outlet online
michael kors outlet online
uggs outlet
christian louboutin shoes
moncler outlet
canada goose
kate spade outlet online
louboutin shoes
coach outlet online
fitflops sale
pandora charms outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet online
ralph lauren polo
true religion outlet
nike outlet store
pandora charms sale clearance
canada goose
coach outlet
cheap nfl jerseys
valentino outlet store
canada goose uk
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren
canada goose outlet store
ralph lauren polo
polo ralph lauren
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
ugg,uggs,uggs canada
red bottoms
hermes outlet
yeezy boost
true religion outlet
coach factory outlet
moncler outlet online
cheap jordan shoes
pandora outlet
coach factory outlet
giuseppe zanotti shoes
cheap ugg boots
moncler outlet online
pandora outlet
canada goose outlet store
coach outlet online
kate spade handbags
adidas outlet online
adidas nmd r1
coach factory outlet
pandora outlet
lacoste polo
adidas outlet
coach outlet
ugg outlet
uggs outlet
coach outlet online
nike shoes outlet
true religion outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
ugg outlet
off white
kate spade outlet online
ferragamo outlet store
michael kors outlet online
polo ralph lauren
air jordan 4 retro
moncler coats
cheap mlb jerseys
canada goose outlet store
true religion outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
michael kors handbags
moncler outlet
hermes outlet
moncler outlet online
polo ralph lauren
cheap ray ban
coach outlet online
kate spade handbags
polo ralph lauren sale
coach factory outlet
north face outlet
yeezy boost 350
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ugg outlet
tory burch outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nike kyrie
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
mulberry bags
michael kors outlet online
oakley sunglasses
coach factory outlet
mont blanc outlet
gucci outlet online
true religion outlet store
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
coach factory outlet
birkenstock outlet
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet online
kobe shoes
true religion jeans
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
canada goose uk
prada outlet
coach outlet online
canada goose outlet online
true religion jeans
louboutin shoes
ralph lauren sale
pandora jewelry
vibram five fingers
mbt shoes outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
fitflop sandals
michael kors outlet online
michael kors outlet
fitflops outlet
cheap nhl jerseys
canada goose sale
north face outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
north face outlet
scarpe mbt
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
off-white clothing
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
adidas shoes for women
nike shoes
nike outlet store
ray-ban sunglasses
pandora charms outlet
nike factory outlet
michael kors outlet online
pandora
lebron shoes
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet online
michael kors outlet online
coach outlet
canada goose outlet store
coach outlet online
uggs outlet
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
coach outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
kate spade sale
louboutin outlet
mlb jerseys
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms
michael kors outlet
pandora outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
canada goose outlet online
cheap nfl jerseys
kate spade sale
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
mulberry bags
nike huarache shoes
ugg boots
ed hardy clothing
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
true religion jeans sale
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap nike shoes
adidas ultra boost
yeezy boost 350
coach factory outlet
canada goose uk
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
canada goose
adidas outlet store
pandora charms sale clearance
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ferragamo shoes sale
christian louboutin shoes
cheap ugg boots
christian louboutin uk
canada goose
fitflops sale
coach factory outlet
ed hardy outlet
prada outlet store
coach outlet online
moncler coats
ralph lauren uk
mont blanc outlet
pandora outlet
canada goose outlet store
fred perry polo
canada goose jackets canada
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
ray ban sunglasses wholesale
polo ralph lauren
coach factory outlet
coach outlet online
rolex watches for sale
adidas outlet
north face outlet
ugg outlet
nike outlet store
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
ugg outlet
cheap ugg boots
adidas superstar
canada goose outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ugg boots
pandora outlet
cheap nba jersey
canada goose uk
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg,uggs,uggs canada
supreme paris
air max shoes
mlb jerseys
tory burch outlet stores
ralph lauren uk
michael kors outlet clearance
red bottom shoes
mulberry bags
puma shoes
kate spade outlet
christian louboutin
polo ralph lauren
ugg,uggs,uggs canada
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
polo outlet stores
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
north face outlet
adidas nmd r1
pandora jewelry outlet
michael kors handtaschen
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
coach factory outlet
asics shoes
coach outlet
adidas yeezy shoes
canada goose
polo ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet
snapbacks wholesale
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
oakley sunglasses
ugg boots
superdry
adidas nmd r2
kate spade outlet online
ugg boots clearance
coach factory outlet
yeezy boost 350
fred perry polo
michael kors outlet
canada goose
nike outlet store
supreme
moncler jackets
pandora charms outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
rolex replica watches
michael kors outlet online
prada outlet online
ugg boots
pandora jewelry
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
chaussure louboutin
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
canada goose outlet
moncler outlet online
michael kors handbags sale
canada goose outlet
mont blanc outlet
ugg outlet online clearance
nfl jerseys
nfl jerseys
pandora
pandora charms
ugg boots
ugg boots
michael kors outlet
canada goose outlet store
giuseppe zanotti shoes
cheap nfl jerseys
canada goose outlet store
kate spade outlet store
coach factory outlet
true religion outlet
supreme clothing
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg outlet
canada goose jackets
uggs outlet
mbt
coach outlet online
clarks outlet
cheap jordan shoes
adidas outlet online
kate spade handbags
uggs outlet
coach factory outlet online
canada goose uk
ralph lauren uk
canada goose outlet
birkenstock sandals
converse shoes
coach outlet
coach outlet
uggs outlet
cheap jordan shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
mbt shoes outlet
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
mbt shoes outlet
nike outlet store
nfl jerseys
fred perry clothing
jordan retro shoes
pandora jewelry
kate spade handbags
tory burch sandals
mbt
cheap ugg boots
longchamp bags
pandora jewelry
coach factory outlet
michael kors outlet online
nfl jerseys
pandora charms
mbt shoes outlet
tory burch sandals
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
coach outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
mont blanc
nike outlet online
ugg outlet
christian louboutin
pandora jewelry
mcm bags
tory burch shoes
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
tory burch shoes
coach factory outlet
gucci outlet online
ralph lauren shirts
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
nike air max
christian louboutin shoes
canada goose jackets
pandora outlet online
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet
pandora outlet store
michael kors outlet clearance
mulberry bags
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
coach outlet online
nike air max 90
true religion jeans
ugg boots clearance
canada goose outlet store
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet
pandora jewelry
moncler outlet online
moncler coats
coach outlet online
polo shirts
fred perry shirts
canada goose outlet store
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose outlet
tory burch outlet online
canada goose
polo ralph lauren outlet
manolo blahnik outlet
ray ban pas cher
valentino shoes
ray ban sunglasses outlet
louboutin outlet
canada goose outlet online
longchamp outlet online
pandora jewelry
kate spade handbags
coach outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
louboutin outlet
ralph lauren
coach outlet
yeezy shoes
kate spade sale
michael kors outlet online
uggs outlet
michael kors outlet clearance
vans store
uggs outlet
longchamp outlet online
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
coach factory outlet
christian louboutin shoes
moncler jackets
canada goose outlet store
cheap nike shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
canada goose outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
lebron shoes
ugg boots
uggs outlet
valentino shoes
canada goose
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
ralph lauren outlet
asics outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach outlet
uggs outlet
cheap jordans for sale
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
uggs outlet
pandora charms
cheap nfl jerseys
chenqiuying
20181017

leilei3915
ข้อความที่ 5 เมื่อ » 2018-11-17 10:02:30 (IP : , ,210.152.246.234 ,, )
20181117 leilei3915
uggs outlet online
canada goose outlet
air jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
pandora charms sale clearance
christian louboutin
kate spade outlet online
canada goose jackets
ferragamo outlet
ugg outlet store
uggs outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet store online
michael kors outlet online
air jordan shoes
true religion outlet store
tory burch outlet online
pandora jewelry
mishka snapbacks
red bottoms
moncler outlet store
fitflops shoes
prada shoes on sale
michael kors outlet online
true religion jeans for men
toms outlet
coach outlet online
michael kors handbags
canada goose
off white outlet
mont blanc pens
red bottoms
pandora charms
ugg outlet online
coach factory outlet
polo outlet online store
moncler jackets
michael kors bags
ralph lauren
red bottoms
uggs outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
barbour women jackets
coach outlet
coach outlet online
air max 2015
coach outlet
ferragamo shoes
ugg boots clearance
moncler coats
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
canada goose jackets clearance
oakley sunglasses wholesale
ray ban outlet store
canada goose jackets clearance
chrome hearts online store
burberry canada
uggs
michael kors outlet online
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
ugg outlet
kate spade new york
nike air max 90
michael kors outlet clearance
off white clothing
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes sale
ugg boots uk
ugg outlet online clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren
air jordan shoes
christian louboutin
prada sunglasses for women
barbour mens jackets
michael kors outlet
christian louboutin sale
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
ugg outlet
ugg boots
ugg boots
burberry outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
adidas nmd r1
pandora jewelry
coach factory outlet
uggs
cazal outlet
canada goose outlet
ugg boots on sale 70% off
ralph lauren outlet
uggs outlet
pandora outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren shirts
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach handbags online outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
ferragamo shoes
pandora outlet
moncler outlet online
coach outlet store online
blackhawks jerseys
michael kors outlet
canada goose jackets sale
pandora outlet
longchamp solde
air jordan shoes
ralph lauren outlet
nfl jerseys
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
north face
canada goose outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
ugg boots
uggs outlet
ugg boots clearance
michael kors
christian louboutin shoes
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose uk
nhl jerseys
reebok shoes
air max 90
christian louboutin sale
ugg boots clearance
ugg outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin outlet
canada goose jackets
uggs outlet
coach outlet store online
ugg boots clearance
ray ban outlet online
cheap nhl jerseys
michael kors uk
coach outlet store
pandora outlet
air jordan shoes
cheap jordan shoes
louboutin shoes
christian louboutin sale
swarovski jewellery
kate spade
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
ugg boots
longchamp pas cher
supreme shirts
birkenstock shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
toms outlet
nike shoes outlet
tory burch outlet online
under armour outlet
red bottoms
pandora jewelry
golden state warriors
christian louboutin shoes
miu miu shoes
michael kors outlet store
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet clearance
ysl outlet online
christian louboutin shoes
basketball sneakers
nike outlet store
michael kors outlet clearance
kate spade purses
cheap basketball shoes
cheap jordan shoes
canada goose jackets for women
nike factory store
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
ugg outlet store
coach factory outlet
balenciaga sandals
ray ban sunglasses outlet
hermes belts
kate spade outlet online
ugg outlet store
longchamp handbags sale
michael kors outlet online
uggs canada
uggs clearance
jordan shoes
ralph lauren shirts
canada goose outlet store
light up shoes
nike outlet store
mont blanc
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
nhl jerseys
adidas shoes
ugg outlet
uggs outlet
ugg boots clearance
pandora outlet
ugg outlet
mlb jerseys
cheap uggs
true religion jeans sale
canada goose outlet store
supreme t shirts
jordan shoes
moncler jackets
tory burch outlet online
canada goose jackets outlet
uggs outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
coach outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren polo shirts
canada goose outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
michael kors outlet
canada goose coats
the north face
louboutin shoes
ugg boots
michael kors outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
san antonio spurs
ugg outlet
nfl jerseys
michael kors outlet online
uggs outlet online
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
nike shoes on sale
fitflops shoes
true religion outlet
christian louboutin shoes
cheap jerseys wholesale
nfl jerseys wholesale
moncler
canada goose outlet store
christian louboutin sale
uggs outlet
coach outlet store online
polo outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
mulberry handbags
canada goose outlet
canada goose outlet store
ugg outlet
swarovski outlet store
uggs outlet
swarovski crystal
ugg outlet online
gucci bags
coach factory outlet
air jordan shoes
kobe bryants shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
uggs outlet
canada goose outlet
kate spade purses
mulberry bags
michael kors outlet online
christian louboutin
adidas outlet online
christian louboutin shoes
new balance outlet
canada goose
ralph lauren polo
coach factory outlet
michael kors outlet
football shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
marc jacobs sale
pandora charms
mulberry handbags
coach outlet store online
true religion outlet
coach factory outlet online
broncos jerseys
canada goose jackets
longchamp outlet online
canada goose jackets outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
red bottoms
uggs outlet
tory burch sandals
coach outlet online coach factory outlet
ugg boots
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
longchamp outlet online
coach factory outlet
malone souliers
suicoke sandals
polo ralph lauren factory store
kate spade handbags
yeezy boost 350
canada goose outlet online
coach outlet store online
polo outlet
coach factory outlet
uggs
michael kors outlet online
ralph lauren polo
tory burch outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors handbags outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet clearance
supreme uk
uggs outlet online
bottega veneta outlet online
cheap football shirts
tods outlet online
supreme
canada goose outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet online
michael kors canada
jordan 4
coach outlet
louboutin shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
kate spade handbags
kate spade purses
canada goose coats
true religion outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors factory outlet
christian louboutin shoes
canada goose
uggs outlet online
canada goose uk
louboutin outlet
fitflops
baltimore ravens jersey
undefeated shoes
christian louboutin shoes
pandora charms
ugg boots
supreme t shirts
coach outlet
stussy hoodie
kate spade handbags
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
uggs outlet
kate spade purses
uggs outlet online
coach handbags
michael kors outlet store
asics running shoes
reebok shoes
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
longchamp bags
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose jackets
pandora outlet
lebron shoes
christian louboutin outlet
canada goose outlet store
air jordan shoes
canada goose outlet store
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
givenchy handbags
canada goose outlet store
nobis jackets
ralph lauren polo
longchamp handbags
pandora jewelry
herve leger dresses
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren
canada goose outlet store
coach outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach outlet online
ugg boots clearance
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
ugg boots
fila sneakers
canada goose outlet store
uggs outlet
mbt shoes clearance
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store
mbt outlet
ugg boots clearance
true religion outlet
nfl jerseys wholesale
mlb jerseys
canada goose outlet online
fitflops sale clearance
christian louboutin pas cher
longchamp outlet store
ralph lauren polo
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
nike air huarache
nike factory shoes
canada goose jackets
prada shoes for men
givenchy handbags
ugg boots clearance
canada goose jackets
nike outlet online
ugg outlet stores
coach outlet
ugg outlet
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
christian louboutin sale
cheap michael kors handbags
north face outlet
uggs outlet
true religion outlet store
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
canada goose outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg boots
mulberry bags
uggs outlet
nike revolution
ugg boots clearance
cheap jerseys wholesale
polo ralph lauren
canada goose outlet sale
canada goose outlet
canada goose outlet online
polo outlet factory store
fitflops sandals
cartier bracelet
ugg boots
hermes online
canada goose jackets
cheap ray bans
canada goose jackets outlet
ugg boots clearance
malone souliers shoes
cheap uggs
uggs outlet
canada goose jackets outlet
ugg boots
michael kors online
polo ralph lauren shirts
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora jewelry outlet
cheap ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
uggs
coach factory outlet
uggs outlet
longchamp pliage
kate spade new york
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
cheap jordan shoes
moncler outlet
coach factory outlet
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
lacoste pas cher
air jordan shoes
canada goose outlet
cheap jordans
ugg boots clearance
uggs outlet
canada goose coats
swarovski uk
cheap nba jerseys
michael kors uk
burberry outlet sale online
canada goose jackets
cleveland cavaliers jerseys
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ugg boots
michael kors outlet clearance
moncler coats
ugg boots on sale
christian louboutin
burberry outlet sale
adidas store
louboutin outlet
giuseppe zanotti shoes
nike air force 1
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
soccer cleats
canada goose uk
tory burch outlet online
coach outlet online
coach outlet store online
off-white clothing
north face outlet
longchamp handbags
true religion jeans sale
ugg boots clearance
converse shoes sale
ugg outlet online
pandora outlet
pandora charms outlet
ecco outlet
coach outlet
coach factory outlet
yeezy boost
louboutin shoes
nike air max 97
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach factory outlet
ugg boots
pandora jewelry
ralph lauren outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
moncler jackets
michael kors outlet online
adidas outlet store
canada goose outlet
ugg boots clearance
ugg boots uk
ugg boots
ugg boots uk
ugg outlet
the north face
49ers jersey
polo ralph lauren
ugg boots
nfl jersey wholesale
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
ugg outlet online
kobe 9 elite
jordan shoes
ugg boots clearance
tory burch outlet store
lacoste outlet
ugg outlet
coach outlet online
coach outlet store online
ugg boots uk
cheap ray ban sunglasses
coach handbags outlet
coach factory outlet online
north face denail jacket clearance
hermes birkin bag
ugg boots clearance
ugg outlet store
miu miu outlet
uggs outlet
prada outlet online
coach factory store
canada goose
light up shoes
fitflops sale clearance
polo ralph lauren outlet
uggs on sale
fitflops sale clearance
coach outlet store online
true religion jeans
moncler outlet store
kobe shoes
canada goose outlet store
uggs outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
manolo blahnik
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
coach outlet online
cheap nba jerseys
ugg outlet
ralph lauren outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online store
canada goose
uggs
colts jerseys
air jordan shoes
true religion outlet uk
coach outlet clearance
ugg boots
cheap jordan shoes
ugg boots clearance
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans sale
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
ugg outlet online
ferragamo shoes sale
michael kors outlet clearance
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
michael?kors?outlet?online
van cleef arpels jewelry
cheap jordan shoes
christian louboutin
north face
san antonio spurs jersey
uggs outlet online
wellensteyn outlet
uggs outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
uggs outlet
uggs outlet
mbt
ugg outlet online
houston texans jersey
lacoste polo
coach outlet store online
burberry outlet online
mulberry handbags sale
cheap jordans
michael kors outlet online
gucci outlet store
air jordan shoes
ugg boots
mulberry bags
canada goose
jordan 4
adidas crazy
canada goose
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
nike air max 90
ugg boots
cheap air jordans
michael kors outlet
cheap jordan shoes
texans jerseys
michael kors outlet clearance
coach handbags on sale
links of london jewellery
coach outlet store online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots clearance
coach outlet
ed hardy outlet
ugg outlet store
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
cheap jordans
ralph lauren uk
tory burch outlet online
jordan retro
moncler outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
adidas yeezy boost
kate spade outlet store
nba jerseys
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet online clearance
coach outlet store
ugg boots
uggs outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet store
coach outlet online
jimmy choo shoes
true religion outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet store
coach factory outlet
tory burch outlet
supra shoes sale
kate spade new york
cheap ugg boots
snapbacks wholesale


Lestrand
ข้อความที่ 6 เมื่อ » 2021-02-16 23:26:59 (IP : , ,37.120.146.190 ,, )
http://businessdivorce.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bobswitzer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://berlinct.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://crestronlighting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ezupdirectsucks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coolcarvings.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ecllfactory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://e-z-park.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://baincapital.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chargingchicks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elesdesigns.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://blakearchive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://denvertransit.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://caribrex.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brokerdude.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cflsenior.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aspenequityfunds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://californiainterpreters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chute-cleaning.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carguysgo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://friendsofthewlm.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daihealth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://clinicallaboratoryprofessionals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eprojectworkforce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fashion-talent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chattaroy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cmwurzer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://empleosbac.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://element8events.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brica.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://explorethepowerjesus.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cinelande.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fhafunding.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://donnerpartyrescuesite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://baystateinvestments.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://corporatefinancialnetworks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fisher-wealth-management.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bajandoxvid.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dmbcommercial.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://christophersebastian.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carolinemcilroy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://downloadandroidfiles.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://arroyomolinos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elnoblerealestate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dorothy-herman.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://firstfedsports.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bttaxpayerportal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dannyandjulie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elsadat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://blog-tours.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://financialaccountingfoundation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danchess.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cruisevacationsfordummies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forum.coolteenworld.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dgtlpub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://complaintwindow.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elementaladventure.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bingosupplier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://communitymedicalgroup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://formglass.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://firstaidvan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dentistspalmharbor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dartanyonrace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dmvtrafficschoolsonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://denverpavilionatthebrowns.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fordogssake.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://conroegaragedoors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cravetechnology.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://atlasworldgroup.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cargometrix.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fivestardealerships.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coralgroupbelize.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bachabooku.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://complete-saving.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cx-zero.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dhanyalakshmi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eplatformbeds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://attachmatewrq.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dailywellnesspack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ecowasstores.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://build2liv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danieljacobinterests.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestlawyersinohio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://email-hsn.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dtinnercircle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://caribsrhsystems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dealautogroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dixiestampede.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eyeontraffic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chickenjazzman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://financinginpanama.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://auto-marts.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://childitem.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carhof.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ducheng.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bonfirelodge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://derekbwarner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eckcenters.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://asgadesigns.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eduhelperbaby.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coyotenetworknews.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://followx.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dccharterservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://equinecryogenicservice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cvs.modulelink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flanza.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://franksdist.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cort-theater.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://boatrentalslakegeorge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://docnelson.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cityofno.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://diagnosticheck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carolynrosestudio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://discover-a-passion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://estatediamondexchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fashion4faeries.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brandintelx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://etweet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bioslut.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://consumersrating.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://customerfirstsupplychain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://authenticgmaccessories.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://doggyloo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://feedthedreamtv.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cancercaredenver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestlawyersinoregon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eliaswarshaw.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://evidentdata.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fijiislandsproperty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://callidusleads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fisheraccount.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://djdaniel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://closetorganization.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://congrafoodsracing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drpalme.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://frans-chocolates.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://foresightinv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://barco-products.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cuticura.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eastmarkresales.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://detectortubes.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flynnranchhunting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://barclay-foundation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://classcnbc.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://backninelinks.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://centerlinepf.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carnetstomexico.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fanlit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://erinholt.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://enterprisefleetoffers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://conceptsforsleepapnea.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://colemanworldwidemoving.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://findyouredutoday.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dress-toimpress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dorothy-herman.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dolphinreef.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://exploited-child-unit.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://galegals.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://calmediagroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dashlove.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cardinallimanagement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chaveztequila.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://doctormar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elpaseovillage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://awaya.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chicagocharity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://driveroncall.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elrodsucks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://energyjet.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ensconce.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dolphinhomesbuilder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forcebuyer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://enrollkorea.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chslimited.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://digitalrevolutiongroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://extraordinaryrenditionart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coleellison.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bamny.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bookofmormonmovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cindyptruitt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://badyna.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestwesternpackages.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://forwardbyfaith.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://deeperwaters.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daburodomos.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://freshmedia.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://athenix-direct.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://collisioninfo.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://asagaassociates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://foodallergyalliance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://finiswelch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://deluxecarstorage.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://feuryink.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://baccaratcasablancaresidences.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://belasco-theater.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chickstogo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daddyoshomemade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://awsat-e.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cancer-disarmed.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dougou.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chinacarswisconsin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drinkdepot.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://gablescorp.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cherryslimes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestvideorentals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://callidussaas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://becca007.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fonbet.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://destination-wedding-planners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bearlycalifornia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://designideasltd.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://couponsforschools.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://designpsychology.guru/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://decision-analyst.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://electronicserviceofprocess.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://b-i-g.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://epicaisoftware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fargocpapstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cadologist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://demographicsnowrussia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eperformanceindex.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://devrytuition.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
Please login for write message