0

ข้อยกเว้นหลักส่วนควบ ป.พ.พ. ม. 146


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2019-08-21 11:36:00 (IP : , ,49.49.251.222 ,, Admin)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส่วนควบที่ดิน

ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ ข้อยกเว้นหลักส่วนควบ ป.พ.พ.มาตรา 146 "
 
*คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2864/2559
 
ว. ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทโดยเป็นการเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ซึ่งหากกระทำผิดเงื่อนไขรัฐจะเอาคืนเสียเมื่อใดก็ได้ ที่ดินพิพาทจึงยังเป็นที่ดินของรัฐไม่ใช่ทรัพย์มรดกของ ว. แม้ที่ดินพิพาทยังเป็นของรัฐ แต่ ว. ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ ว. จึงมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ตามมาตรา 1367 ที่สามารถใช้ยันกับราษฎรหรือประชาชนทั่วไปได้ สิทธิของ ว. ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมีลักษณะทำนองเดียวกับสิทธิเหนือพื้นดินซึ่งสามารถโอนและรับมรดกกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1410 และมาตรา 1411 เมื่อ ว. ถึงแก่ความตาย สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทย่อมเป็นกองมรดกของ ว. ตามมาตรา 1600 ตกแก่ทายาทโดยธรรมของ ว. ตามมาตรา 1599 ส่วนบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินพิพาทนั้น ว. เป็นผู้ปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่และทำประโยชน์จากรัฐตามกฎหมายดังกล่าว บ้านจึงไม่เป็นส่วนควบของที่ดินพิพาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของ ว. เมื่อ ว. ถึงแก่ความตายย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท
 
*ข้อสังเกต *ข้อยกเว้นหลักส่วนควบ ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย
 
*โดยสิทธิในการที่จะสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของผู้อื่นนั้นอาจมีได้ 2 ลักษณะด้วยกันคืออาจเป็นสิทธิตามสัญญาหรือเป็นสิทธิในลักษณะที่เป็นทรัพยสิทธิก็ได้ โดยสิทธิตามสัญญาอาจจะเกิดจากข้อตกลงหรือนิติกรรมสัญญาทั่วไป และการตกลงดังกล่าวอาจจะเป็นการตกลงกันโดยปริยายก็ได้ ดังนั้นถ้าเป็นการเข้าไปปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาต เพียงแต่เจ้าของที่ดินไม่ได้คัดค้านในทันที จะถือว่าเจ้าของที่ดินได้ให้ความยินยอมไม่ได้
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2577/2551 จำเลยปลูกสร้างบ้านคอนกรีต 2 ชั้น บนที่ดินที่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมโดยได้รับอนุญาตจากโจทก์ บ้านหรือโรงเรือนที่จำเลยปลูกสร้างขึ้น แม้ใช้บันไดเพื่อขึ้นชั้นที่ 2 ของอาคารด้วยบันไดเดียวกัน ย่อมไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมตาม ป.พ.พ. มาตรา 144 โจทก์จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จำเลยสร้างขึ้นใหม่ บ้านดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย จำเลยปลูกสร้างบ้านหรือโรงเรือนบนที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมย่อมเป็นการก่อนให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่จำเลย แต่สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นเพียงบุคคลสิทธิระหว่างโจทก์เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลย และสิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวไม่มีกำหนดเวลา โจทก์บอกเลิกได้เมื่อบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยตามสมควรตาม ป.พ.พ. มาตรา 1413
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2516  ผู้ร้องกับจำเลยเป็นสามีภริยากัน โดยมิได้จดทะเบียนสมรสทำมาหาเลี้ยงชีพร่วมกันจำเลยกับผู้ร้องได้ร่วมกันปลูกเรือนพิพาทในที่ดินของผู้ร้อง พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าผู้ร้องยินยอมให้ใช้ที่ดินของผู้ร้องปลูกเรือนพิพาทใช้เป็นที่อยู่อาศัยของจำเลยกับผู้ร้องร่วมกัน จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามที่ผู้ร้องยินยอม กรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 109 ไม่ถือว่าเรือนพิพาทเป็นทรัพย์ส่วนควบกับที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่ผู้เดียว หากแต่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยกับผู้ร้องร่วมกัน
 
***เทียบฎีกา***
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 648/2506 จำเลยมาได้บุตรสาวของผู้ร้องเป็นภรรยาและได้เข้าอยู่ร่วมในเรือนของผู้ร้องซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ร้องต่อมาเรือนเก่าทรุดโทรม จึงรื้อลงสร้างหลังใหม่แทนหากจะฟังว่าจำเลยเป็นผู้ออกเงินค่าก่อสร้างเรือนหลังใหม่นี้ แต่เมื่อเรือนนี้มีลักษณะถาวรติดที่ดินและไม่ปรากฏเลยว่าจำเลยได้รับสิทธิหรืออำนาจที่จะปลูกเรือนนี้ลงในที่ดินของผู้ร้องแต่ประการใดกรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 146 และไม่ใช่เรื่องที่จำเลยปลูกเรือนรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ร้องตามมาตรา 1312 ด้วย จึงต้องถือว่าเรือนนี้เป็นส่วนควบของที่ดินที่ปลูกเรือนและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ตามมาตรา 144 เจ้าหนี้ ผู้ชนะคดีจำเลยจะยึดเรือนนี้เพื่อขายเอาชำระหนี้ไม่ได้
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1856/2512  จำเลยได้บุตรสาวผู้ร้องเป็นภริยา และได้ปลูกเรือนพิพาทบนที่ดินของผู้ร้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยของจำเลยและภริยา แม้เรือนจะมีลักษณะถาวรติดที่ดิน แต่เมื่อตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าผู้ร้องกับสามียินยอมให้ปลูกเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 ไม่ถือว่าเรือนพิพาทเป็นส่วนควบกับที่ดินของผู้ร้องและสามี ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขัดทรัพย์เรือนพิพาทของจำเลยที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึดบังคับคดีได้
 
*ข้อสังเกต ฎีกาแรกนั้นจะเห็นได้ว่า ขณะที่จำเลยได้บุตรสาวของผู้ร้องเป็นภริยาและได้เข้ามาอยู่ในเรือนพิพาท เรือนดังกล่าวได้มีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อต่อมาเรือนชำรุดทรุดโทรมจำเลยได้รื้อเรือน แล้วปลูกสร้างขึ้นใหม่โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสิทธิหรือได้รับอำนาจจากผู้ร้อง(เจ้าของที่ดิน) ซึ่งเป็นพ่อตาของจำเลยให้รื้อเรือนหลังเดิมและปลูกสร้างเรือนหลังใหม่แต่อย่างใดเรือนจึงตกเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาท แต่ฎีกา 1856/ 2512 ก่อนสมรสยังไม่มี เรือนหอ ดังนั้นการที่พ่อตาแม่ยายอนุญาต ให้ปลูกสร้างเรือนหอลงในที่ดินของพ่อตาแม่ยายจึงต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่น ใช้สิทธินั้นปลูกสร้างลงในที่ดินนั้นจึงเข้าข้อยกเว้นของมาตรา 146 เรือนที่ สร้างจึงไม่ตกเป็นส่วนควบ
 
*ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวนั้นไม่ถือว่าเป็นส่วนควบ เช่น กรณีของไม้ยืนต้น แม้โดยปกติจะถือว่าเป็นส่วนควบ แต่หากผู้ปลูกมีเจตนาที่จะปลูกลงในที่ดินเพียงชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดเพียงชั่วคราวเท่านั้น ถือว่าเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 146 และไม่ถือว่าไม้ยืนต้นดังกล่าวเป็นส่วนควบของที่ดินนั้น (ฎีกาที่ 1380/ 2532) แต่มีข้อสังเกตที่สำคัญคือ ดินที่นำมาถมในที่ดินของผู้อื่นมิใช่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น แม้จะนำมาถมเพียงชั่วคราว ดินที่นำมาถมก็ถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 146
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 8331/2556  จำเลย อนุญาตให้โจทก์ใช้ที่ดินประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราวมิได้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ การที่โจทก์ ครอบครองที่ดิน ถือว่าเป็นการครอบครองแทนจำเลย การที่โจทก์ถมดินในที่ดินดังกล่าวขึ้นมา 3 เมตร เป็นการถมเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโจทก์เอง ดินที่โจทก์นำมาถมมิใช่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 จึงถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา 144
 
*กรณีผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่น ใช้สิทธินั้นปลูกทำลงในที่ดิน กรณีนี้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างไม่ถือว่าเป็นส่วนควบ แต่มีข้อสังเกตว่าการเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย โดยสัญญาเช่าไม่ได้อนุญาตให้ผู้เช่าสร้างสิ่งถูกสร้างด้วยหากผู้เช่าไปสร้างสิ่งปลูกสร้าง ลงในที่ดินนั้น ต้องถือว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นส่วนควบ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 723/2490  ผู้เช่า ทำถนนซีเมนต์เข้าไปในบริเวณบ้าน ถนนถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดิน ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะมีสิทธิสร้างถนนนั้นได้
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5692/2546 จำเลยเช่าที่ดินจากโจทก์เพื่อก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา เมื่อสัญญาเช่าที่ดินเลิกกันแล้วจำเลยมีหน้าที่ต้องส่งคืนที่ดินให้แก่โจทก์ในสภาพที่ได้รับมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 561 คือต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่งรวมถึงเสาเข็มของจำเลยออกไปจากที่ดินที่เช่าด้วย เพราะจำเลยเป็นผู้ปลูกสร้างโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่า จึงไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา 146
 
* หรือในกรณีที่เข้าไปปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตามในที่ดิน ที่ตนมิได้เป็นผู้เช่า แต่ผู้อื่นเป็นผู้ที่เช่าที่ดินมา ต้องถือว่าเป็นการปลูกสร้างโดยไม่มีสิทธิ ดังนั้นสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทั้งหมด ย่อมตกเป็นส่วนควบของที่ดิน
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 788/2531  ว.เป็นผู้เช่าที่ดินจากจำเลยในฐานะส่วนตัว มิใช่เป็นตัวแทนเชิดของโจทก์ แม้โจทก์จะเข้าไปประกอบกิจการโรงแรมในที่เช่าและก่อนสัญญาเช่าครบกำหนดเวลา ว. ได้แสดงเจตนาขอต่ออายุสัญญาเช่าก็ไม่ก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์ โจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสัญญาเช่าได้ การที่โจทก์ปลูกสร้างโรงแรม สระว่ายน้ำ ภัตตาคารในที่เช่า จึงเป็นการปลูกสร้างโดยไม่มีสิทธิในที่ดินของจำเลย สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นส่วนควบกับที่ดินและตกเป็นของจำเลยโจทก์ไม่อาจฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้.
 
ในกรณีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หากมีข้อตกลงให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองที่ดินและก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย การที่ผู้ซื้อปลูกสร้างอาคารโดยอาศัยข้อสัญญาดังกล่าว อาคารไม่ตกเป็นส่วนควบ เพราะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 146 (ฎีกาที่ 3593/2533) แต่ถ้าสัญญาจะซื้อจะขายตกเป็นโมฆะ กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าผู้ซื้อครอบครองที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ดังนั้นสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ซื้อปลูกสร้างลงบนที่ดินย่อมตกเป็นส่วนควบไปด้วย
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2882/2536 การที่ผู้ร้องและจำเลยซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทำสัญญาเพื่อให้มีผลเป็นการโอนสิทธิในที่ดินโดยการส่งมอบการครอบครองให้แก่กันภายในกำหนดเวลาห้ามโอนนั้น แม้จะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายและระบุในสัญญาว่าจะมีการโอนทางทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วก็ตาม การทำสัญญาเช่นนี้เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายสัญญาจึงเป็นโมฆะ จำเลยจึงยังคงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ส่วนบ้านและอาคารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ร้องปลูกสร้างในที่ดินของจำเลยโดยผู้ร้องมิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินย่อมเป็นส่วนควบของที่ดินและตกเป็นของจำเลย โจทก์ย่อมสามารถนำยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 151/2532 บิดาซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อบุตรผู้เยาว์อายุไม่เกิน 8 ปีและอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา และบิดามารดาปลูกบ้านอยู่บนที่ดินนั้น บุตรผู้เยาว์ก็อยู่ในบ้าน ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า เป็นการปลูกโดยรู้เห็นยินยอม บ้านไม่เป็นส่วนควบ
 
* มาตรา 146 เป็นข้อยกเว้น ว่าผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิปลูกสร้างลง ดังนั้น บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิตามข้อยกเว้น ภาระการพิสูจน์ย่อมตกแก่บุคคลนั้น (ฎีกาที่ 239/2485)
 
* คำพิพากษาฎีกาที่ 561/2488 เช่าที่ดินปลูกสร้างตึกแถวโดยตกลงกันว่าครบกำหนดแล้ว จะให้ตึกแถวนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน เมื่อถึงกำหนดแล้ว ตึกแถวย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินโดยไม่ต้องจดทะเบียน
 
ข้อสังเกต เหตุที่ไม่ต้องจดทะเบียน เพราะถือว่าเจ้าของที่ดินได้กรรมสิทธิ์ในตึกแถว โดยหลักของส่วนควบตามมาตรา 144 วรรคสอง ซึ่งเป็นการได้มาโดยผลของกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่จำต้องจดทะเบียนอีก
 
* คำพิพากษาฎีกาที่ 3545/2535 ศ. ปลูกสร้างตึกแถวพิพาทในที่ดินโดยมีข้อสัญญากับ น.ว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จและ ศ. ได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่า ศ. จะยกตึกแถวพิพาทให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ น.เมื่อขณะปลูกสร้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับ น.ในขณะนั้น รู้เห็นยินยอมให้ น. ทำสัญญาดังกล่าว ต้องถือว่า น.มีสิทธิที่จะให้ก่อสร้างตึกแถวในที่ดินส่วนที่เป็นของจำเลยที่ 1ได้โดยไม่ถือว่าตึกแถวพิพาทเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 109 เมื่อ ศ. ก่อสร้างตึกแถวพิพาทเสร็จและจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ให้ น. น.จึงเป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อ น. ถึงแก่กรรมและทำพินัยกรรมยกตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาท และจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ใช่เจ้าของตึกแถวพิพาทไม่มีอำนาจทำสัญญาขายฝากนิติกรรมขายฝากตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมจึงไม่มีผลบังคับ จำเลยร่วมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในตึกแถวพิพาท ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนนิติกรรมขายฝากตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมได้vip
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2019-09-24 12:36:52 (IP : , ,180.116.177.251 ,, )
แก้ไข เมื่อ » 2019-09-24 12:37:38

https://www.repliquemontre.io/categorie-produit/rolex/

Lestrand
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2021-02-16 22:50:32 (IP : , ,37.120.146.190 ,, )
http://archives.midweek.com/?URL=http%253A%252F%252Fagent88bet.biz/
http://dereferer.org/?http://agent88bet.biz/
http://ditu.google.com/url?q=http://agent88bet.biz/
http://drugoffice.gov.hk/gb/unigb/agent88bet.biz/
http://funmovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=agent88bet.biz/
http://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http://agent88bet.biz/
http://inquiry.princetonreview.com/away/?value=cconntwit&category=FS&url=http://agent88bet.biz/
http://jump.2ch.net/?agent88bet.biz/
http://link.harikonotora.net/?http://agent88bet.biz/
http://lodserver.iula.upf.edu/describe/?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://lodserver.iula.upf.edu/describe/?url=http://agent88bet.biz/
http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=http://agent88bet.biz/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://panchodeaonori.sakura.ne.jp/feed/aonori/feed2js.php?src=http://agent88bet.biz/
http://register.scotland.org/Subscribe/WidgetSignup?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://register.scotland.org/Subscribe/WidgetSignup?url=http://agent88bet.biz/
http://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=48nk2H8LaN2CM0QilyYfTX7ZpG4eQxPtFbre7og30w&u=http://agent88bet.biz/
http://sergiubaluta.com/site/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
http://ssomgmt.ascd.org/profile/createsso/CreateSSO.aspx?returnurl=http://agent88bet.biz/
http://text.usg.edu/tt/agent88bet.biz/
https://www.nata.aero/enewslink.aspx?S=2&ID=0&NL=39&N=1277&SI=66268&URL=agent88bet.biz/
https://marinalystcamp.dk/pages/link_stat.asp?url=agent88bet.biz/
https://www.viagginrete-it.it/agent88bet.biz/
http://www.eneffect.bg/agent88bet.biz/
http://www.nyditalien.dk/Click.aspx?Type=1&Guid=726a9d85-5ce7-403c-8a89-121e94c7091d&url=agent88bet.biz/
http://click.app4mobile-services.biz/storeLink/agent88bet.biz/
https://www.mytown.ie/agent88bet.biz/
https://www.anpost.com/?url=agent88bet.biz/
https://www.gamos-guide.gr/addview.php?busid=368&url=agent88bet.biz/
https://www.bdb.at/weiterZu?url=agent88bet.biz/
https://www.discshop.fi/agent88bet.biz/
http://precolombino.cl/wp/nanotek/set_session.php?url=agent88bet.biz/
https://www.ematube.it/gotoURL.asp?url=agent88bet.biz/
http://today.od.ua/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.catamarcactual.com.ar/a/includes/modulos/click.asp?id=294&url=agent88bet.biz/
https://seguro.cartagena.es/SedeElectronica/estadisticasBanners/registrarSedeElectronica.asp?b=18&url=agent88bet.biz/
https://beerplace.com.ua/r.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.comprovendolibri.it/conta.asp?codice=PDFnewsletter&url=agent88bet.biz/
http://www.fashionbiz.co.kr/agent88bet.biz/
https://massmail.hkfyg.org.hk/mecpn/client/Click?sent_mail_id=4739952&campaign_id=1568&url=agent88bet.biz/
http://check.seomoz.ir/agent88bet.biz/
https://map.by/en/redirector?url=http://agent88bet.biz/
http://www.aviram.co.il/redir.asp?url=agent88bet.biz/
http://seefmall.com.bh/agent88bet.biz
http://www.hydronics.co.il/redir.asp?url=agent88bet.biz/
https://ecolub.ua/uz_redirect.php?url=agent88bet.biz
https://www.immojobs.at/agent88bet.biz/
https://pcmania.bg/?action=bannerclick&url=agent88bet.biz%2F
http://advmanager.techfun.pl/redirect/-50-49-49-/zvfgembjvr?url=agent88bet.biz/
https://www.moebeldepot.at/include/pages/redirect/redirect.php?type=link&url=agent88bet.biz/
https://www.jukujo.gs/bin/agent88bet.biz/
http://www.occe.coop/~ad17/spip.php?action=cookie&url=agent88bet.biz/
https://www.thejournal.ie/utils/login/facebook/?url=agent88bet.biz/
https://www.bug.hr/ads/go.aspx?id=2223&l=bolvijestidesnodno&url=agent88bet.biz/
http://www.fip.it/asti/agent88bet.biz/
https://www.likemagazine.com.hk/jobseeker/rlinkz.aspx?page=LL%C2%A7ion=B&item=5&url=agent88bet.biz/
http://www.croatia-hrvatska.eu/search-2015.php?bannerid=140&dest=http2f/www.wikzy.com2Fprofile/3993723&ismap=agent88bet.biz/
https://www.vingle.net/redirect?url=agent88bet.biz/
http://tavlovaglas.lovasszovetseg.hu/archivum/redir.php?link=agent88bet.biz/
http://fashionbiz.co.kr/agent88bet.biz/
http://webstudiomix.kz/out.php?link=agent88bet.biz/
https://www.brundisium.net/notizienew/AdRedir.asp?url=agent88bet.biz/
http://w.firesport.cz/2003/odkazy/dirinc/click.php?url=agent88bet.biz/
https://www.anuntul.ro/redirect-extern/49467851/?url=http://agent88bet.biz/
http://www.gestalttherapy.net/cgi-bin/cougalinks.cgi?direct=agent88bet.biz/
http://www.wallpaperlink.com/cgi-bin/rank/agent88bet.biz/
https://www.emis.ge/bitrix/agent88bet.biz/
http://www.kyunavi.com/kyu-search/rank.php?mode=link&id=16743&url=agent88bet.biz/
http://dissarch.elte.hu/download.php?file=agent88bet.biz/
http://ceramics.arts.com.tw/images/logo/adredir.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.web-magic.ca/agent88bet.biz/
http://nivomarketing.com/website-review/redirect.php?url=agent88bet.biz/
http://shimbulak.kz/go.php?go=agent88bet.biz/
https://hspainfo.net/Redirect.asp?UID=524857&SubSectionID=93&LinkID=150&Linkurl=agent88bet.biz/
http://www.cilento-nationalpark.de/guestbook/go.php?url=agent88bet.biz/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=agent88bet.biz/
http://theamericanmuslim.org/tam.php?URL=agent88bet.biz/
http://www.ecodelleaci.it/redirect.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.affittituristici.com/AdRedir.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.affittituristici.it/AdRedir.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.rodlisamanke.com/SearchPoint/redir.asp?reg_id=pTypes&sname=/searchpoint/search.asp&lid=2&sponsor=COM&url=agent88bet.biz/
http://biology.africamuseum.be/BiocaseProvider_2.4.2/www/utilities/queryforms/qf_manual.cgi?url=agent88bet.biz/
https://seomaestro.kz/go.php?url=agent88bet.biz/
http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?url=agent88bet.biz/
http://wanwanryu.tuna.be/exlink.php?url=agent88bet.biz/
http://www.funny-games.ws/myspace.php?url=agent88bet.biz/
https://www.jijenoverijssel.nl/initiative/popupemail/466?url=agent88bet.biz/
http://unrealengine.vn/redirect/agent88bet.biz/
https://beporsam.ir/go/?url=agent88bet.biz/
https://www.urlaub-suchen.at/extern.php?url=agent88bet.biz/
https://news.freelist.gr/?url=agent88bet.biz/
https://fjb.kaskus.co.id/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://ref.gamer.com.tw/redir.php?url=agent88bet.biz/
https://www.monetas.ch/en/1612/Include-Firmenpruefzeichen.htm?url=http://agent88bet.biz/
https://www.lifestream.tv/players/mocd.php?c=secebenezer&access=1&url=http://agent88bet.biz/
http://scuola.italia4all.it/app/viewer/sito.php?url=http://agent88bet.biz/
https://koksportalen.se/go-to/nyheter/Matgrupper/26646?url=http://agent88bet.biz/
https://www.monster.com.hk/agent88bet.biz/
http://magazin.imv-medien.at/agent88bet.biz/
https://www.monster.co.th/agent88bet.biz/
http://www.matnasim.org.il/redir.asp?url=agent88bet.biz/
https://www.educazionedigitale.it/redirect.php?id=1923&i=461&url=agent88bet.biz/
https://paea.it/c.php?n=210&c=19220&u=agent88bet.biz/
http://www.radioemme.it/redirect.asp?id=92&url=agent88bet.biz/
https://www.indianz.com/agent88bet.biz/
http://www.brianmicklethwait.com/index.php?URL=agent88bet.biz/
https://th.interecm.com/interecm/agent88bet.biz/
https://l-www.sitepal.com/affiliates/entry/agent88bet.biz
https://www.fisherphillips.com/redirect.aspx?url=agent88bet.biz/
http://www.solopescara.com/content/calcio_links/redirect.asp?URL=agent88bet.biz/
http://www.tomergabel.com/agent88bet.biz/
http://allcapecod.com/cgi-bin/go.pl?URL=agent88bet.biz/
https://www.hkjebn.com/en/mo/agent88bet.biz/en/mo/agent88bet.biz
http://www.overlex.com/redirect.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.boergoats.com/goto.php?fp=3&url=agent88bet.biz/
http://www.autoviva.com/agent88bet.biz/
https://mobile.donanimhaber.com/ExternalLinkRedirect?url=agent88bet.biz/
https://www.cheapassgamer.com/redirect.php?url=agent88bet.biz/
http://www.altoona.com/newsletter/agent88bet.biz/
https://community.nxp.com/external-link.jspa?url=agent88bet.biz/
http://neurostar.com/en/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://www.meetme.com/apps/redirect/?url=agent88bet.biz/
http://www.redrice-co.com/page/jump.php?url=agent88bet.biz/
http://www.irwebcast.com/cgi-local/report/redirect.cgi?url=agent88bet.biz/
http://izmail-tour.com/engine/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://redirect.camfrog.com/redirect/?url=agent88bet.biz/
http://www.serbiancafe.com/lat/diskusije/new/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://www.girisimhaber.com/agent88bet.biz/
http://sergiubaluta.com/site/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://www.procolleges.com/college_search/agent88bet.biz/
https://www.manacomputers.com/agent88bet.biz/
https://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=agent88bet.biz/
http://new.0points.com/wp/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://ultramar-ti.com/redirect/Index.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://ultimatetvstudio.com/seo/cy-pr-speed-website-analyzer/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
https://denissheeran.com/redirect.php?link=agent88bet.biz/
http://www.zhouyiworld.com/home/agent88bet.biz/
https://usis-education.com/redirect?url=agent88bet.biz/
https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&url=http://agent88bet.biz/
https://stores.lulu.com/spotlight/redirect/?jumpto=http://agent88bet.biz/
https://www.avtoprozvon.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://wdesk.ru/go?agent88bet.biz/
http://smartsourcing.ru/http://agent88bet.biz/
https://www.viziteurope.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://www.prapornet.ru/http:/agent88bet.biz
https://babyforex.ru/out.php?link=http://agent88bet.biz/
https://nuzhnaeda.ru/redirect?url=http://agent88bet.biz/
http://ryazanovskoe.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://agent88bet.biz/
https://dentalclub48.ru/exit.php?url=agent88bet.biz/
https://www.baitushum.kg/ru/redirect.php?url=agent88bet.biz/
https://www.bhc-int.sk/agent88bet.biz/
http://spotfokus.pt/modules/babel/agent88bet.biz/
https://obkgroup.by/bitrix/agent88bet.biz/
http://www.check.seomoz.ir/http://agent88bet.biz/
http://www.ste.ag/go.php?agent88bet.biz/
https://www.google.com/search?q=agent88bet.biz
https://gethatch.com/iceleads_rest/merch/89105/pass?mkey=&gh_ref=agent88bet.biz/
https://aklamator.com/wp?ru=agent88bet.biz/
https://www.fleetic.com/agent88bet.biz
https://24.hu/agent88bet.biz/
http://www.check.seomoz.ir/agent88bet.biz/
https://www.google.com/search?q=agent88bet.biz%2F
https://buy-club.ru/go.php?agent88bet.biz/
http://survivalbook.ru/forum/agent88bet.biz/
https://www.wisconsin.gov/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://agent88bet.biz/
http://www.ighome.com/agent88bet.biz/
http://www.dicodunet.com/out.php?url=agent88bet.biz/
https://www.autosportinternational.com/redirect?link=agent88bet.biz/
http://www.perepel.com/forum/agent88bet.biz/
http://t.agrantsem.com/agent88bet.biz/
https://edn.embarcadero.com/cn/agent88bet.biz/
https://webworksinternet.co.uk/?url=agent88bet.biz%2F
https://www.zaxaa.com/agent88bet.biz
http://www.worldlingo.com/wlsystem/wl/services/S4698.0/agent88bet.biz/
https://www.tokyocreative.com/agent88bet.biz/
https://www.finnflare.com/bitrix/agent88bet.biz/
https://hashnode.com/util/redirect?url=agent88bet.biz/
https://fis.com/fis/shared/agent88bet.biz/
https://www.starnow.com/agent88bet.biz/
http://closings.cbs6albany.com/scripts/agent88bet.biz/
https://www.best-aviation-jobs.com/en/search/track/agent88bet.biz
http://www.kompassdiamonds.com/WebKompassDiamonds/en/agent88bet.biz/
https://www.sparblog.com/redirect/?url=agent88bet.biz/
https://www.utteraccess.com/?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.deanguitars.com/bnds_v1/tracking.php?invid=358&url=agent88bet.biz/
http://www.topmudsites.com/cgi-bin/topmuds/agent88bet.biz/
https://www.shareist.com/signin/?jumpto=%2Fagent88bet.biz%2F
http://thenonist.com/index.php?URL=agent88bet.biz/
https://mywishboard.com/go/?url=agent88bet.biz%2F
https://schnaeppchenfuchs.com/agent88bet.biz
https://yofreesamples.com/agent88bet.biz/
https://drunkenstepfather.com/agent88bet.biz/
http://amp.dascene.net/golink.php?idx=69&url=http://agent88bet.biz/
http://fantasygallery.net/link.php?url=agent88bet.biz/#.YALYKrgxVPY
http://www.onsen-navi.net/cgi-bin/lc/lc.cgi?url=http://agent88bet.biz/
http://www.iran-emrooz.net/index.php?URL=agent88bet.biz/
https://help.crimeastar.net/index.php?url=http://agent88bet.biz/
http://2ch-ranking.net/redirect.php?url=agent88bet.biz
https://advsoft.info/bitrix/agent88bet.biz/
https://olexandrivka.info/go?agent88bet.biz/
https://smccd.edu/disclaimer/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
https://uhr.rutgers.edu/download/135?url=http://agent88bet.biz/
https://www.fhwa.dot.gov/goshrp2/error?url=http://agent88bet.biz/
http://www.aisrael.org/redir.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://community.nfpa.org/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://www.coloradoballet.org/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
http://wikimapia.org/external_link?url=http://agent88bet.biz/
http://www.filatelistyka.org/navigator.jsp?url=http://agent88bet.biz/
https://www.cta-usa.org/redirect.php?link=http://agent88bet.biz/
https://content-master.org/webreview/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
https://physics.aps.org/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.ift-aft.org/massemail/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://vac-bsanew.org/eu.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://smnetwork.org/forum/index.php?thememode=mobile;redirect=http://agent88bet.biz/
http://www.forumposter.us/go.php?url=http://agent88bet.biz/
http://www.mortgageboss.ca/agent88bet.biz/
https://www.cornerofberkshireandfairfax.ca/forum/index.php?PHPSESSID=http://agent88bet.biz/
https://www.peelregion.ca/Rejected-By-UrlScan?~/agent88bet.biz/
https://healthquotes.ca/blog/ct.ashx?id=4e373eff-2411-4700-b9af-7615e648986f&url=http://agent88bet.biz/
http://www.edmontonboatandsportshow.ca/ad.php?ad=14&url=http://agent88bet.biz/
https://www.halifaxforum.ca/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.firstinsurancefunding.ca/agent88bet.biz
https://www.domaingames.com.br/agent88bet.biz/
http://portaldobomretiro.com.br/redirect.asp?cod_cliente=26209&link=agent88bet.biz/
https://www.acu.org.uk/redirect.aspx?guid=bdfa366f-5370-4767-a633-31a63cf3cfa3&url=http://agent88bet.biz/
http://www.sharelook.co.uk/adserver/http://agent88bet.biz/
&URL=agent88bet.biz/]https://www.human-law.co.uk/redirect.aspx?GUID=[TRACKINGID]&URL=agent88bet.biz/
&URL=agent88bet.biz/]https://www.business-lawfirm.co.uk/redirect.aspx?GUID=[TRACKINGID]&URL=agent88bet.biz/
https://www.rya.org.uk/contact-us/Pages/404.aspx?oldUrl=/pages/agent88bet.biz/
https://www.massey.co.uk/http:/agent88bet.biz
https://www.totnesschoolofguitarmaking.co.uk/cgi-bin/http://agent88bet.biz/
http://dksoft.free.fr/links/jump.php?url=http://agent88bet.biz/
http://www.debray-jerome.fr/index.php?redirect/&url=http://agent88bet.biz/
https://www.marseille-port.fr/fr/security/login.aspx?returnurl=http://agent88bet.biz/
https://www.humanresourcesmanager.de/?nl_redirect=http://agent88bet.biz/
http://www.camping-channel.de/surf.php3?id=185&url=http://agent88bet.biz/
http://www.foerderverein-bergbad.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/http:/agent88bet.biz/
https://www.thassos-island.de/redirect.php?id=174&target=http://agent88bet.biz/
https://www.seniorenportal.de/community/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.preissuchmaschine.de/preissuchmaschine2012/agent88bet.biz/?url=http://agent88bet.biz/
https://hanosan.de/search.aspx?returnurl=agent88bet.biz/
http://www.wissenbloggt.de/agent88bet.biz/
http://www.hr-journal.ru/http://agent88bet.biz/
http://www.actuaries.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://www.arbsport.ru/http://agent88bet.biz/
http://www.propool.ru/http://agent88bet.biz/
http://softfaw.ru/go?http://agent88bet.biz/
http://www.bkdc.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
http://idsec.ru/http://agent88bet.biz/
http://www.soclaboratory.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://marispark.ru/http://agent88bet.biz/
http://www.shopingator.ru/ext_link?url=http://agent88bet.biz/
https://khazin.ru/http:/agent88bet.biz
https://www.vpdacha.ru/_snippet/http://agent88bet.biz/
http://j-a-net.jp/top/redirect?url=http://agent88bet.biz/
http://result.folder.jp/tool/http://agent88bet.biz/
https://kkbrain.co.jp/location.php?url=http://agent88bet.biz/
http://www.l-navi.co.jp/a/links/system/tbpcount.cgi?id=2001101216092724&url=http://agent88bet.biz/
https://a.rgr.jp/k/rank.cgi?mode=link&id=2211&url=http://agent88bet.biz/
http://www.badmoon-racing.jp/frame/?url=http://agent88bet.biz/
https://www.thassos-island.de/redirect.php?id=http://agent88bet.biz/
https://www.inuck.jp/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.ladygamer.jp/ws/http:/agent88bet.biz/
https://delista.jp/sp/?url=http://agent88bet.biz/
https://www.export.org.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
http://www.volleyballaustralia.org.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://vicsport.com.au/analytics/http://agent88bet.biz/
https://www.9nbn.com.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
http://www.easternsuburbsmums.com.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.parents-guide.com.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://membership.gwsgiants.com.au/analytics/http://agent88bet.biz/
http://www.triwa.com.au/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://businessadvisor.co.nz/ra.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://www.geekzone.co.nz/downloads_thru_content.asp?ContentId=668&URL=http://agent88bet.biz/
http://www.fireprotection.org.nz/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.apia.org.nz/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.autocar.co.nz/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.stuartcarlyon.co.nz/ra.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://freedompools.co.nz/ra.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://markes.com/redirect.aspx?GUID=5D&url=http://agent88bet.biz/
https://www.auburnapartmentguide.com/http://agent88bet.biz/
http://www.inetbet.com/affiliates/http://agent88bet.biz/
http://www.talbenshahar.com/redir.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://www.forfur.com/redirect/http://agent88bet.biz/
https://www.chichipara.com/jump.php?url=http://agent88bet.biz/
https://debatepolitics.com/redirect-to/?redirect=http://agent88bet.biz/
http://forum.fanfooty.com.au/index.php?PHPSESSID=http://agent88bet.biz/
https://www.laurette-theatre.fr/fr/http://agent88bet.biz/
https://www.wifi-shop.cz/http://agent88bet.biz/
https://www.ipmedia.cz/agent88bet.biz/
https://kraje.idnes.cz/http://agent88bet.biz/
http://www.golfbox.dk/site/system/services/http://agent88bet.biz/
http://www.theweddingdirectory.co.za/?outurl=http://agent88bet.biz/
http://www.tilllate.es/en/DE/http://agent88bet.biz/
https://teron.online/go/http://agent88bet.biz/
https://sidebar.io/http://agent88bet.biz/
http://aurora.network/http:/agent88bet.biz
https://www.chitaitext.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
http://dev-skanvor.1gb.ru/http:/agent88bet.biz/
https://runivers.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://pro.tonkosti.ru/novosti_turoperatorov/link.php?nid=577938&to=http://agent88bet.biz/
https://shop.remmers.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://techlab.rarus.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://newtimes.ru/bitrix/rk.php?goto=http://agent88bet.biz/
https://qbfin.ru/http://agent88bet.biz/
http://culture29.ru/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://liveshow.ru/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.chempack.ru/bitrix/rk.php?goto=http://agent88bet.biz/
https://kazan.yitservice.ru/bitrix/http:/agent88bet.biz/
https://www.anapa-official.ru/http://agent88bet.biz/
https://www.thassos-island.com.gr/redirect.php?id=73&target=http://agent88bet.biz/
https://staroetv.su/http://agent88bet.biz/
http://tidskrift.nu/kopredir.php?URL=http://agent88bet.biz/
https://www.kozelben.hu/http%3A/http%3A/http%3A/http%3A/http%3A/agent88bet.biz
https://www.sportsbook.ag/ctr/acctmgt/pl/http://agent88bet.biz/
https://avfocus.avclub.pro/bitrix/http://agent88bet.biz/
https://dominant.by/blog//redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.sayweee.com/track/out?url=http://agent88bet.biz/
https://www.tricitiesapartmentguide.com/http://agent88bet.biz/
https://quotesearch.com/redirect/?url=http://agent88bet.biz/
http://rochesterrunningclub.org/Redirect.asp?UID=2351809&SubSectionID=150&LinkID=60&LinkURL=http://agent88bet.biz/
http://landofvolunteers.com/http://agent88bet.biz/
https://www.bars-and-restaurants.com/404.php?url=http://agent88bet.biz/
http://www.vietnamsingle.com/vn/banners/agent88bet.biz/
http://blogideias.com/http:/agent88bet.biz/
https://init-plus.com/bitrix/http://agent88bet.biz/
http://www.hanbacktrading.com/redirect.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.udance.com.ua/go?http://agent88bet.biz/
https://www.protronix.cz/cz/newsletter/redirect.asp?idEmail=&link=http://agent88bet.biz/
http://www.airsofthouse.cz/out.php?link=http://agent88bet.biz/
https://eshop.pasic.cz/agent88bet.biz/
http://www.china.leholt.dk/agent88bet.biz/
https://www.bhc-int.eu/agent88bet.biz/
http://www.lacabraverde.es/http://agent88bet.biz/
http://aish.es/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php?url=http://agent88bet.biz/
https://m.snek.ai/http:/agent88bet.biz
https://www.searchpoint.net/agent88bet.biz/
https://api.perception-point.io/api/url_redirect/go/?url=http://agent88bet.biz/
http://www.ratsoff.net/blog/agent88bet.biz/
http://www.hbjb.net/home/http://agent88bet.biz/
https://www.gastrohep.net/adverts/redirect.asp?url=agent88bet.biz/
http://www.vlatkovic.net/agent88bet.biz/
https://logobaker.ru/http://agent88bet.biz/
https://reshaping.ru/http://agent88bet.biz/
https://www.web-sputnik.ru/bitrix/redirect.php/?event1=news_out&event2=http2FE2EEF2FF+Colorglo&goto=http://agent88bet.biz/
https://www.inndays.ru/redirect?url=http://agent88bet.biz/
http://easygoals.com.au/redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
http://lodserver.iula.upf.edu/describe/?url=agent88bet.biz/
http://theredish.com/showimg?v=N&img=http://agent88bet.biz/
http://www.adoptivefamiliescircle.com/?URL=http://agent88bet.biz/
http://cssdrive.com/?URL=http://agent88bet.biz/
http://drugoffice.gov.hk/gb/unigb/agent88bet.biz
http://www.earth-policy.org/?URL=http://agent88bet.biz/
http://littlesamaritan.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=agent88bet.biz
http://my-retail-store.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=agent88bet.biz
http://www.ric.edu/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ric.edu/Pages/http://agent88bet.biz/
http://sinp.msu.ru/ru/ext_link?url=http://agent88bet.biz/
http://zerocarts.com/demo/index.php?url=http://agent88bet.biz/
http://zerocarts.com/demo/index.php?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
http://ziepod.com/addpodcast.php?xml=http://agent88bet.biz/
https://www.youtube.com/redirect?q=agent88bet.biz%2F
https://anonym.to/?http://agent88bet.biz/
https://ar.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=agent88bet.biz/
https://baoviet.com.vn/Redirect.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=http://agent88bet.biz/
https://blogs.rtve.es/libs/getfirma_footer_prod.php?blogurl=http://agent88bet.biz/
https://boards.fool.com/ProfileInterview.asp?uid=2032944391&ReturnUrl=http://agent88bet.biz/
https://bukkit.org/proxy.php?link=http://agent88bet.biz/
https://cgl.ethz.ch/disclaimer.php?dlurl=http://agent88bet.biz/
https://client.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://clubs.london.edu/agent88bet.biz/
https://community.cypress.com/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://community.esri.com/?url=http://agent88bet.biz/
https://community.rsa.com/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://creativecommons.org/choose/results-one?field_attribute_to_url=http://agent88bet.biz/
https://de.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://developer.vantiv.com/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://es.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://feedroll.com/rssviewer/feed2js.php?src=http://agent88bet.biz/
https://foro.infojardin.com/proxy.php?link=http://agent88bet.biz/
https://forum.solidworks.com/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://fr.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://greencircle.vmturbo.com/external-link.jspa?url=http://agent88bet.biz/
https://georgewbushlibrary.smu.edu/exit.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://id.telstra.com.au/register/crowdsupport?gotoURL=http://agent88bet.biz/
https://it.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://lcu.hlcommission.org/lcu/pages/auth/forgotPassword.aspx?Returnurl=http://agent88bet.biz/
https://nutritiondata.self.com/facts/recipe/1304991/2?mbid=HDFD&trackback=http://agent88bet.biz/
https://pt-br.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://register.scotland.gov.uk/error?url=http://agent88bet.biz/
https://register.scotland.gov.uk/subscribe/widgetsignup?url=http://agent88bet.biz/
https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=http://agent88bet.biz/
https://sitereport.netcraft.com/?url=http://agent88bet.biz/
https://sv.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://talgov.com/Main/exit.aspx?url=http://agent88bet.biz/
https://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://agent88bet.biz/
https://tvtropes.org/pmwiki/no_outbounds.php?o=http://agent88bet.biz/
https://vi.paltalk.com/client/webapp/client/External.wmt?url=http://agent88bet.biz/
https://unmask.sucuri.net/web-page-options/?url=http://agent88bet.biz/
https://aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://agent88bet.biz/
https://www.adminer.org/redirect/?url=http://agent88bet.biz/
https://www.adminer.org/redirect/?url=http://agent88bet.biz
https://www.adminer.org/redirect/?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopecia-areata/?showmore=1&returnlink=http://agent88bet.biz/#.YAP-2LgxVPY
https://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/alopecia-areata/?showmore=1&returnlink=http://agent88bet.biz/#.YAP--bgxVPY
https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=9BB77FDA801248A5AD23FDBDD5922800&url=http://agent88bet.biz/
https://www.curseforge.com/linkout?remoteUrl=http://agent88bet.biz/
https://www.deviantart.com/users/outgoing?http://agent88bet.biz/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/externer-link-weiterleitung.html?to=http://agent88bet.biz/
http://www.elahmad.com/url.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://agent88bet.biz/
https://www.flashback.org/leave.php?u=http://agent88bet.biz/
https://www.flashback.org/leave.php?u=agent88bet.biz/
https://www.fuzokubk.com/cgi-bin/LinkO.cgi?u=agent88bet.biz/
https://gbl.home.pl/intermed.php?intermed=karger&destination=http://agent88bet.biz/
https://www.hotbookmarking.com/?bmDomain=http://agent88bet.biz/
https://www.htcdev.com/?URL=http://agent88bet.biz/
https://www.i2i.jp/linkdego.php?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.i2i.jp/linkdego.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.iacconline.org/Redirect.aspx?destination=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.iacconline.org/Redirect.aspx?destination=http://agent88bet.biz/
https://www.ibm.com/links/?cc=us&lc=en&prompt=1&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.ibm.com/links/?cc=us&lc=en&prompt=1&url=http://agent88bet.biz/
https://www.ibm.com/links/?cc=us&lc=en&prompt=1&url=agent88bet.biz/
https://jobzone.ny.gov/views/jobzone/leaving_site.jsf?id=304&url=http://agent88bet.biz/
https://jobzone.ny.gov/views/jobzone/leaving_site.jsf?id=304&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.justjared.com/flagcomment.php?el=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.justjared.com/flagcomment.php?el=http://agent88bet.biz/
https://www.kaskus.co.id/redirect?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.kaskus.co.id/redirect?url=http://agent88bet.biz/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&URLhttp%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&URLhttp://agent88bet.biz/
https://lizzynet.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://lizzynet.de/deref.php?url=http://agent88bet.biz/
https://www.meetme.com/apps/redirect/?url=http%253A%252F%252Fagent88bet.biz/
[url=https://www.meetme.com/apps/redirect/?url=http://agent88bet.biz/]https://www.meetme.com/apps/redirect/
Please login for write message