0

คดีแพ่ง


การดำเนินคดีแพ่ง
(Admin)
เมื่อ » 2013-01-11 00:07:32 (IP : , ,110.169.191.122 ,, Admin Post)
Admin Edit : 2018-01-03 22:29:50
คดีแพ่ง  คือ อะไร
              คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีแพ่งมุ่งให้จำเลยชำระเงิน หรือ ชดใช้ค่าเสียหาย มิได้มุ่งจะให้จำเลยต้องถูกลงโทษ เช่น จำคุก
ตามกฎหมายอาญา
               คดีแพ่ง นอกจากเป็นเรื่องพิพาทกันดังกล่าวแล้ว อาจเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิของตน เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ซึ่งถึอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท
 ในการดำเนินคดี โจทก์หรือจำเลยซึ่งถือเป็น "ตัวความ" หากไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีด้วยตนเองก็อาจแต่งตั้งให้ทนายความกระทำแทนได้ ทนายความที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวความที่แต่งตั้งตน
               การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นตอนซับซ้อน หากดำเนินการผิดพลาดจะส่งผลเสียแก่คดี โจทก์และจำเลยจึงควรแต่งตั้งทนายความกระทำแทน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรัดกุมในการดำเนินคดี เนื่องจากทนายความเป็นผู้มีวิชาชีพทางกฎหมายย่อมรู้ขั้นตอนหรือกระบวนพิจารณาต่างๆ ดีกว่าบุคคลทั่วไป
ข้อควรทราบ
               1.เมื่อมีการแต่งตั้งให้ทนายความกระทำการแทนแล้ว สิ่งที่ทนายความกระทำในกระบวนพิจารณาของศาลจะผูกพันตัวความคือ โจทก์ จำเลย โดยถือว่าโจทก์จำเลยยินยอมและรับทราบด้วยแล้ว การป้องกันไม่ให้ทนายความไปกระทำการเสียหาย อาจทำได้โดยการจำกัดอำนาจกระทำการของทนายความในใบแต่งทนายความด้วยการเขียนระบุอำนาจกระทำการของทนายความในใบแต่งทนายความด้วยการเขียนระบุอำนาจกระทำการของทนายความไว้ให้ชัดเจนว่าเฉพาะกิจการใดให้มีอำนาจกระทำการแทน
               2.การตกลงคิดค่าจ้างว่าความจากทรัพย์สินที่พิพาทกัน เช่น ร้อยละ 5 ของทรัพย์สินที่จะได้รับ เป็นการตกลงให้ทนายความเข้าทีส่วนได้เสียโดยตรงในผลของคดี ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ
               3.ตัวความสามารถร้องเรียนทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาทได้ที่คณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ
      
             อย่างไรก็ตาม คดีทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องมีทนายความเสมอไป หากตัวความเห็นว่าพอจะดำเนินการเองได้ เช่น ร่างคำฟ้อง ร่างคำร้อง หรือซักถามพยานก็สามารถทำเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินคดีแทนได้ แต่ข้อควรระวัง คือ นอกจากตัวความและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคีดแทนแล้ว บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะเรียงฟ้อง หรือ ว่าความไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะผิดตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
บุคคลที่มีสิทธินำคดีแพ่งขึ้นฟ้องร้องต่อศาลจะต้องมีเหตุตามกฎหมายกำหนดไว้ 2 ประการ คือ
             1. การโต้แย้งสิทธิ 
             2. การต้องใช้สิทธิ่ทางศาล 

             1. การโต้แย้งสิทธิ หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของบุคคลอื่น สิทธินี้มิได้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังหมายความถึงสิทธิอื่นๆ ด้วย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในครอบครัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง
              เป็นการโต้แย้งสิทธิและต้องฟ้องผู้อื่นเป็นจำเลย เรียกว่า คดีมีข้อพิพาท

              2. การต้องใช้สิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายกำหนดให้การกระทำบางอย่างต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย การขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ  การขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น

             ผู้ขอไม่ต้องฟ้องใครเป็นจำเลย เพียงแต่ยื่นคำร้องขอต่อศาลเท่านั้นและศาลจะนัดไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง เรียกว่า คดีไม่มีข้อพิพาท
ผู้ฟ้องคดีหรืออาจถูกฟ้องคดีได้
1. บุคคลธรรมดา
                  2. นิติบุคคล

                 1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ มนุษย์หรือคนซึ่งเมื่อมีสภาพบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่ จึงอาจเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยได้
                  ตำแหน่งหน้าที่ราชการบางตำแหน่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยได้เช่นกัน
                  กรณีผู้เยาว์ ถ้าจะฟ้องคดีอาจแยกเป็น 2 กรณี คือ
                       - กรณีผู้เเทนโดยชอบธรรมฟ้องคดีแทนผู้เยาว์
                       - กรณีผู้เยาว์ฟ้องคดีเองซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
                  แต่ถ้าผู้เยาว์ถูกฟ้องคดี ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเข้าดำเนินคดีแทน
              
                2. นิติบุคคล  การจะเป็นนิติบุคคลได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ เช่น บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ่นส่วนจำกัด สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานราชการ (กระทรวง ทบวง กรม) วัดที่ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา รัฐวิสาหกิจ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัย จังหวัด กองทัพอากาศ กองทัพเรือ เป็นต้น
                 สิ่งที่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น รัฐบาล หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นกอง สำนักสงฆ์ อำเภอ สุเหร่า ชมรม กลุ่มหรือคณะบุคคล เป็นต้น ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น จึงไม่อาจเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยได้
การฟ้องจะฟ้องที่ศาลใด
1.พิจารณาจากประเภทของคดีก่อนว่าอยู่ในอำนาจของศาลใด
2.พิจารณาทุนทรัพย์ของคดีว่าอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดหรือศาลแขวง
       คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด

            ศาลจังหวัดมีอำนาจทั่วไปที่จะชำระคดีได้ทุกประเภทในส่วนของคดีแพ่ง มีเงื่อนไขดังนี้
            1. คดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาท
            2. คดีที่ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เช่น การฟ้องขับไล่
            3. คดีที่ไม่มีข้อพิพาท เช่น คดีขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครอง คดีขอเป็นผู้จัดการมรดก
คดีขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญเป็นต้น
           คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง
           ศาลแขวงมีอำนาจชำระคดีเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในส่วนของคดีแพ่ง เป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน300,000บาทอนึ่ง  
           1.ในจังหวัดเดียวกันอาจมีศาลจังหวัดหลายศาลเช่นจังหวัดชลบุรีมีศาลจังหวัดพัทยา และศาลจังหวัดพัทยา เป็นต้น
            2. การจะฟ้องคดีที่ศาลใด พิจารณาจากเขตอำนาจศาลนั้นๆ เช่น ฟ้องเรียกเงินกู้ พิจารณาว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลใดหรือมูลคดีเกิดในเขตศาลใดก็ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
                 ตัวอย่าง จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดชลบุรี แต่โจทก์และจำเลยไปทำสัญญากู้ยืมเงินกัน (มูลคดีเกิด) ในท้องที่เขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยา โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลย หรือที่ศาลจังหวัดพัทยาซึ่งเป็นที่มูลคดีเกิดก็ได้ตามแต่จะเลือก ส่วนการจะเสนอคดีต่อศาลจังหวัดหรือศาลแขวงพิจารณาจากจำนวนทุนทรัพย์ที่พิจารณาในคดี
            3. ในกรุงเทพมหานครมีศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง 4 ศาล คือ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
ศาลแพ่งธนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรี จะฟ้องคดีที่ศาลใดขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลนั้น ถ้าทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท ต้องฟ้องที่ศาลแขวงต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงปทุมวัน ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงพระโขนง
การเตรียมเอกสารในการฟ้องคดี
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเมื่อไปติดต่อศาล เช่น
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ เช่น หนังสือสัญญา หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
2. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มอบให้ผู้อื่นกระทำแทน
3. ใบแต่งทนายความ
4. รวยละเอียดในการคำนวณยอดหนี้
5. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์
6. สำเนาทะเบี่ยนบ้านหรือใบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของจำเลย ไม่ควรเกิน 1 เดือน (จากฐานข้อมูลการ
ทะเบียน สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
7. หนังสือรับรองนิติบุคคล (จากสำนักงานหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ในกรณีที่เกี่ยว
ข้องกับนิติบุคคล เป็นต้น
1. ค่าขึ้นศาล
               คดีที่มีทุนทรัพย์ คือ คดีทีโจทก์เรียกร้องโดยมีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนาณเป็นราคาเงินได้  โดยจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์ที่เรียกร้องนั้นเป็นทุนทรัพย์
                สำหรับค่าขึ้นศาลในคดีมีทุนทรัพย์โจทก์ต้องเสียอัตราร้อยละ 2 บาท ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
               คดีไม่มีทุนทรัพย์ คือ คดีที่โจทก์มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ โดยโจทก์ไม่ได้อ้างหรือเรียกร้องเป็นจำนวนเงินหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง     
                คำฟ้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ   คิดค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 1 บาท ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่อนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ในคำชี้ขาดแต่ไม่เกิน 80,000 บาท
                 คำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุด   คิดค่าขึ้นศาลตามจำนวนหนี้ที่เรียกร้องในอัตราร้อยละ 1 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
                 อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200  บาท
                  ค่าขึ้นศาลในอนาคต (เกี่ยวกับค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย) เช่น ถ้าไม่ได้ขอดอกเบี้ยก่อนฟ้อง แต่ขอดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ  ต้องเสียค่าขึ้นศาลอนาคตอีก 100 บาท
                  ค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้น  ปกติศาลจะคำนวณค่าขึ้นศาลเมื่อโจทก์ยื่นฟ้อง แต่ถ้าต่อมามีการแก้ไขคำฟ้องหรือมีเหตุประการอื่นอันทำให้จำนวนทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น                 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
                    ในการดำเนินคดีแพ่ง  คู่ความอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  เช่น  ค่าส่งหมาย ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยาน  ค่าทำแผนที่พิพาท  ค่าตรวจเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ  เป็นต้น
 
4. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
                     ในกรณีที่โจทก์หรือจำเลยเป็นคนยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล โจทก์หรือจำเลยอาจยื่นคำร้องขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ เรียกว่าการฟ้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา ซึ่งขอได้ทุกระดับชั้นศาล
เมื่อมีการถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ควรปฎิบัติดังนี้
                  1. เมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลย ควรปรึกษาทนายความและแต่งตั้งทนายความเพื่อว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
                  2. เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ จะต้องยื่นคำให้การภายในกำหนด ซึ่งระยะเวลาในการยื่นคำให้การนั้นมีความแตกต่างกัน  ดังนี้
                        - คดีทั่วไป จำเลยต้องทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
                        - คดีมโนสาเร่ เมื่อศาลออกหมายเรียกไปยังจำเลยให้มาศาลและให้จำเลยให้การในวันมาศาล
                        - คดีไม่มีข้อยุ่งยาก ศาลจะกำหนดระยะเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การภายในวันใดวันหนึ่งตามที่ศาลจะเห็นสมควรกำหนดก็ได้
                   3. การนับระยะเวลายื่นคำให้การ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง หรือบุคคลอื่นที่อายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านหรือที่ทำงานเดียวกับจำเลย รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแทนจำเลย
                    หากเป็นกรณีส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายเรียกและสำเนาฟ้องไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานของจำเลย หรือประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การนับระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันปิด หรือวันประกาศโฆษณา
                     หากจำเลยไม่สามารถยื่นคำให้การภายในกำหนดได้ เช่น มีเอกสารหลักฐานในการต่อสู้คดีจำนวนมาก จำเลยก็อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลขยายระยะเวลายื่นคำให้การได้โดยต้องมีเหตุผลพิเศษอ้างเหตุที่ขอขยายระยะเวลานั้น และเป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก็ได้
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ   หมายถึง  กรณีที่จำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้ว   จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล  และจำเลยมิได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ  ซึ่งตามกฎหมายจะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การทันที
                อย่างไรก็ตาม  แม้จำเลยจะขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การแล้ว  แต่ก็ยังอาจขาดนัดยื่นคำให้การได้   ถ้าศาลไม่อนุญาตขยายระยะเวลาให้ยื่นคำให้การ  เนื่องจากไม่มีเหตุอันสมควร
                การขาดนัดยื่นคำให้การจะมีได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น  ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่มีการขาดนัดยื่นคำให้การ
                กรณีที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนด  โจทก์มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ฝ่ายโจทก์ชนะคดีเพราะเหตุจำเลยขาดนัดภายใน 15 วัน  นับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การของจำเลย  มิฉะนั้น  ศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ได้
                 ผลของการจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ
                 1. จำเลยจะนำพยานของตนเข้าสืบไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร
                 2. จำเลยมีสิทธิถามค้านพยานโจทก์ได้
การขาดนัดพิจารณา   คือ 
                              คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาล  (ไม่ว่าจะเป็นตัวความหรือผู้มีสิทธิทำการแทนตัวความ  เช่น  ผู้รับมอบอำนาจและทนายความ)  ในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี  ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดพิจารณา
ผลของการขาดนัดพิจารณา
                 1. คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา     ศาลสั่งจำหน่ายคดี
                 2. โจทก์ขาดนัดพิจารณา         
                          - ถ้าจำเลยไม่ประสงค์ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  ศาลจำหน่ายคดี
                          - ถ้าจำเลยแจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาต่อไป ศาลจะพิจารณาและ
ชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว
                 3. จำเลยขาดนัดพิจารณา     ศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว
การชี้สองสถาน
การชี้สองสถานเป็นกระบวนพิจารณาภายหลังที่ศาลได้รับคำฟ้องและคำให้การแล้ว  เหตุที่ต้องมีการชี้สองสถานเพราะบางครั้งคู่ความยกข้อโต้เถียงกันมาก  ยืดยาว  สับสน  ศาลจึงต้องกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบ  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
                      ในวันชี้สองสถาน  ศาลจะตรวจสอบคำฟ้อง  คำให้การ  และคำแถลงต่างๆ  แล้วสอบถามคู่ความเกี่ยวกับข้ออ้างข้อเถียง  และพยานหลักฐาน  รวมทั้งจะสอบถามถึงข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างแต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับ แล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาท  กับกำหนดว่าฝ่ายใดมีหน้าที่นำพยานมาสืบพิสูจน์
                      คดีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถาน  เช่น
                      1. จำเลยคนใดคนหนึ่งขาดนัดยื่นคำให้การ
                      2. คดีมโนสาเร่  คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
                      3. คดีที่ศาลเห็นว่ามีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยาก  หรือไม่จำเป็นต้องชี้สองสถาน
ชนิดของพยานหลักฐาน
1. พยานบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่ไปเบิกความให้ข้อเท็จจริงต่อศาล
            2. พยานเอกสาร  หมายถึง  กระดาษ  หรือวัตถุใดๆ  ที่ปรากฎตัวอักษร  ตัวเลข  หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นการสื่อความหมายนั้นๆ  เช่น  สัญญากู้   โฉนดที่ดิน
                3. พยานวัตถุ  หมายถึง  วัตถุสิ่งของหรือสัตว์ที่นำมาให้ศาลตรวจ
                4. พยานผู้เชี่ยวชาญ  หมายถึง  พยานที่มาเบิกความให้ความเห็นต่อศาล  ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาการบางอย่าง
พยานบุคคลมี 2 ประเภท ได้แก่               
               1.  พยานนำ คือ พยานบุคคลหากคู่ความนำมาศาลได้เอง  ก็ไม่จำเป็นต้องขอหมายเรียกให้มา 
               2. พยานหมาย คือ  คู่ความไม่สามารถนำพยานมาเองได้ก็จะขอให้ศาลออกหมายเรียกไปยังบุคคลที่อ้างนั้น  เพื่อให้มาเบิกความต่อศาล
พยานเอกสาร
                ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น  หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะอ้างเป็นพยานก็จะขอให้ศาลมีหมายเป็นคำสั่งเรียกไปยังผู้ครอบครองเอกสารนั้นให้ส่งเอกสารต่อศาล
พยานผู้เชียวชาญ
                 ถ้าคู่ความต้องการให้พยานดังกล่าวไปให้การออกความเห็นในประเด็นใดที่ศาล  อาจขอให้ศาลแต่งตั้งหรือจะอ้างและนำไปศาลเองก็ได้  แต่ถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง  ศาลสามารถให้พยานผู้เชี่ยวชาญทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้  และหากไม่เป็นที่พอใจศาลอาจให้พยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไปเบิกความประกอบหนังสือด้วยก็ได้
พยานวัตถุ
                 คู่ความฝ่ายที่อ้างจะนำส่งต่อศาลและให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจดูต่อหน้าศาลนั้น  ถ้าเป็นวัตถุใหญ่โตยากแก่การนำมาศาล  โจทก์จะขอให้ศาลออกไปเดินเผชิญสืบเพื่อตรวจพยานวัตถุนั้นนอกศาลก็ได้
การเดินเผชิญสืบ
                 เป็นการไปสืบพยานนอกศาล  นอกจากจะไปตรวจพยานวัตถุ  ดังกล่าวแล้ว  อาจใช้ในกรณีที่พยานบุคคลป่วยเจ็บหรือชราภาพ  จนไม่สามารถเดินทางมาศาลได้  หรือออกไปตรวจสถานที่ที่พิพาทกันในคดีเพื่อให้ศาลเห็นสภาพที่แท้จริง
พยานบุคคลมี 2 ประเภท ได้แก่               
               1.  พยานนำ คือ พยานบุคคลหากคู่ความนำมาศาลได้เอง  ก็ไม่จำเป็นต้องขอหมายเรียกให้มา 
               2. พยานหมาย คือ  คู่ความไม่สามารถนำพยานมาเองได้ก็จะขอให้ศาลออกหมายเรียกไปยังบุคคลที่อ้างนั้น  เพื่อให้มาเบิกความต่อศาล
 
 
พยานเอกสาร
                ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น  หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะอ้างเป็นพยานก็จะขอให้ศาลมีหมายเป็นคำสั่งเรียกไปยังผู้ครอบครองเอกสารนั้นให้ส่งเอกสารต่อศาล
พยานผู้เชียวชาญ
                 ถ้าคู่ความต้องการให้พยานดังกล่าวไปให้การออกความเห็นในประเด็นใดที่ศาล  อาจขอให้ศาลแต่งตั้งหรือจะอ้างและนำไปศาลเองก็ได้  แต่ถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง  ศาลสามารถให้พยานผู้เชี่ยวชาญทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้  และหากไม่เป็นที่พอใจศาลอาจให้พยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไปเบิกความประกอบหนังสือด้วยก็ได้
พยานวัตถุ
                 คู่ความฝ่ายที่อ้างจะนำส่งต่อศาลและให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจดูต่อหน้าศาลนั้น  ถ้าเป็นวัตถุใหญ่โตยากแก่การนำมาศาล  โจทก์จะขอให้ศาลออกไปเดินเผชิญสืบเพื่อตรวจพยานวัตถุนั้นนอกศาลก็ได้
การเดินเผชิญสืบ
                 เป็นการไปสืบพยานนอกศาล  นอกจากจะไปตรวจพยานวัตถุ  ดังกล่าวแล้ว  อาจใช้ในกรณีที่พยานบุคคลป่วยเจ็บหรือชราภาพ  จนไม่สามารถเดินทางมาศาลได้  หรือออกไปตรวจสถานที่ที่พิพาทกันในคดีเพื่อให้ศาลเห็นสภาพที่แท้จริง
ในระหว่างที่มีการดำเนินคดี   ก่อนที่ศาลพิพากษาชี้ขาดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้คดี  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะได้รับความเสียหาย  กฎหมายจึงกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองคู่ความไว้ชั่วคราว  โดยกำหนดไว้  3  กรณี  คือ
                 1. จำเลย   เป็นผู้ขอ  ได้แก่ ขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกัน
                 2. โจทก์    เป็นผู้ขอ   ได้แก่
                                   -  ขอให้ยึด หรือ อายัดทรัพย์สินของจำเลย
                                   -  ขอให้ศาลห้ามไม่ให้จำเลยกระทำซ้ำ  หรือกระทำต่อไป  ซึ่งเป็นการละเมิด  การผิดสัญญา หรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง
                                   -  ขอให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดหรือป้องกันการเปลืองไปเปล่า  การบุบสลายของทรัพย์สิน
                                   -  ขอให้จับกุมและกักขังจำเลยชั่วคราว       เป็นต้น
                 3. โจทก์ หรือจำเลย  เป็นผู้ขอ  ได้แก่
                                   -  ขอให้นำทรัพย์สิน  หรือเงินที่พิพาทวางต่อศาล  หรือบุคคลภายนอก
                                   -  ขอให้บุคคลไร้ความสามารถอยู่ในความปกครองของบุคคลภายนอก เป็นต้น
คำพิพากษาของศาล
1.  คำพิพากษา
                     คำพิพากษาของศาลกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือแสดงคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีและเหตุผลคำวินิจฉัยนั้น  รวมทั้ง  เรื่องค่าฤชาธรรมเนียมด้วย
                     ย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษา  จะบอกผลของข้อวินิจฉัย  พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน..........................            หรือ           พิพากษายกฟ้อง  ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
 
                  การอ่านผลของคดีจากคำพิพากษาชั้นศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลฎีกา มีถ้อยคำที่ควรทราบ คือ
                  1. ยืน  หมายถึง  เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ทั้งหมด
                  2. ยก  หมายถึง  ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกายกอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความ
                  3. กลับ  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์ทั้งหมด
                  4. แก้  หมายถึง  เห็นด้วยบางส่วน  ไม่เห็นด้วยบางส่วน
                  เมื่อศาลพิพากษาแล้ว  ศาลจะมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาปฎิบัติตามคำพิพากษา  และกำหนดวิธีปฏิบัติไว้   เรียกว่า   คำบังคับ
                  2. การพิพากษาตามยอม
                      เมื่อฟ้องคดีต่อศาลแล้วคู่ความอาจตกลงกันและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้ มี 2 วิธีคือ
                           1. การทำสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล ซึ่งเป็นการทำสัญญากันเองไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของศาล ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และโจทก์ต้องมาขอถอนฟ้อง
                           2. การทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ซึ่งเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันตามขั้นตอนและกระบวนการของศาล
                       ในช่วงคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าคู่ความตกลงกันได้ก็อาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลกันได้ ถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเห็นว่าข้อตกลงไม่ขัดต่อกฎหมายศาลก็จะพิพากษาตามยอมให้
การอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษา
  ข้อจำกัดการอุทธรณ์ ฎีกา              
                  เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว  คู่ความที่ไม่พอใจ  อาจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้  หรือ  เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว  คู่ความที่ไม่พอใจ  อาจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้  ข้อโต้แย้งที่คู่ความหยิบยกขึ้นอาจแยกเป็นข้อกฎหมาย และ ข้อเท็จจริง  โดยหลักถ้าเป็นข้อกฎหมายจะไม่มีข้อห้ามในการอุทธรณ์ฎีกา  แต่กฎหมายจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาปัญญาข้อเท็จจริง
                ระยะเวลาการอุทธรณ์ฎีกา
                 คู่ความจะต้องยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด  1  เดือน  นับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังแล้วแต่กรณี
การบังคับคดี
หมายถึง  วิธีการที่คู่ความผู้ชนะคดีจะดำเนินการเอาแก่ผู้แพ้คดีเพื่อให้ได้ผลตามคำพิพากษา   เนื่องจากฝ่ายแพ้คดีไม่ยอมปฎิบัติตามคำพิพากษาโดยได้ทราบคำบังคับและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อการปฎิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีอำนาจที่จะดำเนินการขอให้ศาลบังคับคดีได้
               อนึ่ง  คู่ความฝ่ายชนะคดีจะต้องร้องขอให้มีการบังคับคดีภายใน 10 ปี  นับแต่วันศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด แต่ถ้าผู้ชนะคดีไม่ร้องขอให้ศาลบังคับคดีภายใน 10 ปี การบังคับคดีก็ย่อมสิ้นสุดลง
                วิธีการบังคับคดี
                1. วิธีการออกหมายบังคัดคดี  เมื่อได้มีการส่งคำบังคับให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อปฎิบัติตามคำพิพากษาได้ล่วงพ้นแล้ว  แต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษายคนชนบท
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2013-06-20 12:33:05 (IP : , ,223.205.105.19 ,, )
ขอปรึกษานะคะ
ดิฉันได้ทำงานอยู่บริษัทประกันแห่งหนึ่งและได้นำเงินลูกค้าไปใช้ประมาณ 250,000 บาท ต่อมาหัวหน้าจับได้จึงชดใช้เงินจำนวนนี้ให้ก่อนโดยได้ทำหนังสือสัญญาว่าดิฉันได้กู้ยืมเงินของเขา 250,000 บาทโดยให้ดิฉันผ่อนชำระเขาเดือนละ 10,000บาท ดิฉันจ่ายได้ประมาณ 50,000 ก็มีเหตุให้ตกงานเขาจึงผ่อนผันให้ 6 เดือนระหว่างที่หางานทำใหม่ และพอดิฉันก็ได้ทำงานและครบกำหนดผ่อนผัน 6 เดือน เขาก็ให้ดิฉันชดใช้เดือนละ 2,000 บาท จ่ายมาได้ประมาณ 9 เดือนมีเหตุจำเป็นให้ดิฉันต้องลาออกจากงานแต่ทางฝ่ายหัวหน้าเค้าไม่ยอมโดยยื่นคำขาดให้ดิฉันเอาเงินมาคืนเขาภายใน 10 วันตามจำนวนเงินที่ยังค้างอยู่ ถ้าไม่อย่างนั้นจะเอาตำรวจมาจับ ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะเครียดมากเลยค่ะ


แสดงความคิดเห็นเท่านั้น
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 2 เมื่อ » 2013-07-20 16:31:29 (IP : , ,183.88.251.14 ,, )
ช่วงนี้เป็นวันเข้าพรรษา ทำบุญๆ เข้าวัดทำจิตใจ ทบทวนที่ผ่านมา สิ่งที่เราทำไว้ก้บบริษัทฯ ที่เราได้งาน มีเงิน มีความมั่งคง แต่ทำกับเค้าไว้ก็ต้องชดใช้เค้าไปเถอะๆ พูดคุยเจรจาประนอมหนี้ฯ ผลัดผ่อนไปก่อน อย่าหนี ไม่มี ไม่หนี ทยอยๆๆ จ่าย สุดท้าย....
เค้าจะนำตำรวจมาจับคิดว่าคงไม่น่าจะจับได้เหรอ เกิดเป็นลูกหนี้นั้นมันแสนลำบาก แต่ชีวิตเจ้าหนี้นั้นตอนทวงยิ่งยากกว่าหลายเท่า (ฝ่ายหัวหน้าเค้า) ยังไม่รวมค่าอื่นๆ ฯลฯ อีกเยอะ

พัชญาดา
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 3 เมื่อ » 2013-09-14 01:48:07 (IP : , ,115.67.4.92 ,, )
ดิฉันเป็นหนี้นอกระบบ100000บาทอัตตราดอกเบี้ยร้อยละ10จ่ายแค่ดอกเดือนละ10000มา6เดือนแต่ตอนนี้ไ ม่มีจ่ายคะ ขอผ่อนผันจ่ายแค่ต้น เดือนละ5000บาท เขาก็ยอมแต่พอจ่ายได้2เดือนเขาจะให้จ่ายเดือนละ30000หมื่นคะ ถ้าไม่จ่ายเขาจะฟ้อง คือเราได้ทำสัญญาเงินกู้แต่ไม่ได้ระบุดอกไว้ จะทำอย่างไรดีคะ

NeNmolHrX9me
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 4 เมื่อ » 2014-04-18 01:56:22 (IP : , ,198.245.51.165 ,, )
Keep it coming, wrsitre, this is good stuff.

วรรณ
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 5 เมื่อ » 2014-07-23 15:06:57 (IP : , ,125.24.215.45 ,, )
ดิฉันแพ้คดีความเรื่องงานก่อสร้าง ดิฉันต้องเสียเงินให้กับฝ่ายที่ชนะ จำนวน 380000 บาท ซึ๋งดิฉันไม่มีเงิน มีแต่รถ และ บ้านที่ยังผ่อนกับธนาคารอยู่
จะมีวิธีอย่างไรบ้างค่ะ สามารถผ่อนผันได้ไหม และระยะเวลาเท่าไหร่ ช่วยอะไรให้ด้วยค่ะ


Jalat
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 6 เมื่อ » 2014-10-04 21:48:02 (IP : , ,49.230.96.30 ,, )
เช่าซื้อรถยังไม่ถึง2อาทิตย์แต่เจ้าของร้านกับให้เอารถไปคืน เขาว่าเราจะนำรถไปขายแต่ทำไมต้องฟ้องทนาย เพราะเราไม่ได้ผิดนัดหรือค้างค่างวดทำยังไงดีค่ะ

คนนาสกุลมนุษ
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 7 เมื่อ » 2015-07-26 13:31:56 (IP : , ,49.230.98.51 ,, )
*-*


คนนาสกุลมนุษ
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 8 เมื่อ » 2015-07-26 13:35:33 (IP : , ,49.230.98.51 ,, )
ผมขายรถแต่ไม่ได้เงิน โดนโกงควรทำไง

Ang
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 9 เมื่อ » 2015-08-03 16:01:20 (IP : , ,1.47.41.46 ,, )
เป็นหนี้นอกระบบ ร้อย 10-20 เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลได้ไหม

kan
(ไม่ใช่สมาชิก)
ข้อความที่ 10 เมื่อ » 2015-09-29 12:54:36 (IP : , ,58.137.241.102 ,, )
ดิฉันได้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง ทางบริษัทได้ส่งดิฉันไปดูงานที่ต่างประเทศ แล้วก่อนไปได้เซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน โดยในสัญญาระบุว่าหลังจากกลับมาต้องทำงานให้บริษัทอีก 1 ปี หากผิดสัญญาจะมีการปรับเงินค่าใช้จ่าย แต่ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินเท่าไหร่ ตอนนั้นดิฉันได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ เค้าบอกว่าไม่เกินสามหมื่นบาท แต่สุดท้ายหลังจากกลับมาได้ 4 เดือน มีเหตุให้ต้องลาออกเนื่องจากการทำงานที่เปลียนไป จึงกดดันให้ทำงานไม่ไหว จึงลาออก แต่เค้ากลับปรับเงินเป็นหกหมื่น (คิดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง) โดยไม่มีการแจงรายละเอียดให้ดิฉันทราบ และหากไม่ให้ตามนี้ทางบริษัทจะฟ้องศาล ดิฉันจะหาทางออกได้อย่างไรบ้าง ทั้งๆที่ทำงานมาให้ถึง 4 เดือนแล้ว ดิฉันต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

1h991206
ข้อความที่ 11 เมื่อ » 2018-10-15 09:23:19 (IP : , ,69.167.31.236 ,, )
LH181014
ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots outlet
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
michael kors online
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
san antonio spurs jersey
coach factory outlet
hermes online
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
uggs canada
red bottoms
jordan shoes
malone souliers shoes
ralph lauren
coach outlet online
new york knicks jerseys
pandora jewelry
louboutin shoes
houston texans jersey
ugg boots clearance
coach factory outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet online
canada goose
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade
cheap jordans
kate spade handbags
kate spade
canada goose jackets for women
pandora jewelry outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin sale
supreme shirts
coach outlet online coach factory outlet
ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
tory burch outlet store
balenciaga sandals
moncler outlet
uggs outlet online
mulberry bags
cheap jordans
kate spade sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
burberry outlet sale online
christian louboutin
ralph lauren factory store
cheap ugg boots
cheap air jordans
canada goose uk
christian louboutin
ugg outlet,ugg outlet stores
tory burch sandals
air jordan shoes
nike outlet store
pandora jewelry
prada shoes on sale
true religion jeans for men
mbt outlet
pandora charms outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
michael kors outlet online
nfl jersey wholesale
canada goose outlet store
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
broncos jerseys
ugg boots clearance
michael kors factory outlet
pandora charms
nike air max schweiz
ralph lauren
coach outlet online
oakley sunglasses sale
pandora outlet
ugg boots clearance
coach outlet online
moncler outlet store
pandora jewelry
uggs outlet online
chrome hearts sunglasses
fitflops sandals
canada goose outlet online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
ugg outlet
uggs outlet
tory burch outlet online
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
kate spade outlet online
barbour jackets outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
cheap jordans
cheap jordan shoes
kate spade
ray ban outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
kate spade handbags
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet store online
nike outlet online
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
moncler jackets
coach outlet
true religion outlet store
cheap jordan shoes
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet online
canada goose jackets outlet
louboutin outlet
canada goose outlet store
canada goose jackets
miu miu outlet
the north face
cheap oakley sunglasses
cheap ugg boots
michael kors handbags
coach factory outlet
ralph lauren homme
air jordan shoes
mbt outlet
coach factory outlet online
manolo blahnik
ray ban outlet store
ugg boots clearance
michael kors outlet clearance
light up shoes
nike outlet
ugg outlet
ugg boots
the north face
christian louboutin
north face
coach factory outlet
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses outlet
adidas shoes
lacoste pas cher
pandora charms
uggs outlet online
chrome hearts jewelry
canada goose outlet store
coach factory outlet
ugg boots on sale
christian louboutin
ralph lauren polo
ugg boots outlet
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
north face outlet
denver broncos jersey
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet clearance
uggs outlet online
golden state warriors jersey
kate spade new york
polo outlet
canada goose outlet store
swarovski jewellery
ugg boots
montblanc pens
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
mbt shoes clearance
pandora outlet
coach handbags online outlet
ugg outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
uggs outlet
uggs outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
ugg outlet store
cheap ugg boots
canada goose outlet online
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet store
coach outlet store online
pandora jewelry
christian louboutin sale
longchamp outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin sale
christian louboutin sale
ugg boots
ugg outlet store
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
canada goose
michael kors outlet store
polo outlet online store
coach outlet store
barbour mens jackets
uggs outlet
coach outlet online
canada goose outlet store
nike shoes sale
coach factory outlet
ugg boots
true religion jeans sale
canada goose jackets sale
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
red bottoms
coach outlet store online
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
ralph lauren polo outlet
harden vol 2
canada goose outlet sale
ugg outlet online
49ers jerseys
michael kors outlet clearance
under armour outlet
mbt scarpe
air jordan shoes
canada goose outlet online
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
red bottoms
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet online
ugg boots
red bottoms
moncler outlet online
uggs outlet
coach outlet online
pandora outlet
ugg boots
ralph lauren polo shirts
christian louboutin sale
coach outlet canada
canada goose jackets
nike shoes on sale
christian louboutin shoes
jimmy choo shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
coach outlet store online
ugg boots on sale
ugg outlet
coach outlet store online
coach outlet store
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
adidas outlet store
uggs outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
canada goose
longchamp pas cher
coach factory outlet
jordan shoes
canada goose
red bottoms
louboutin shoes
cheap jordan shoes
canada goose outlet
kate spade
louboutin shoes
coach outlet store
christian louboutin sale
nfl jerseys wholesale
ugg outlet store
michael kors outlet online
coach outlet online
jordan shoes
canada goose
ugg boots clearance
canada goose jackets
michael kors outlet store
air jordan shoes
supreme
polo ralph lauren factory store
uggs outlet online
adidas outlet store
ugg outlet online
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
ugg outlet online
coach outlet store online
michael kors uk
nike factory shoes
cheap ugg boots
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
michael kors outlet online
uggs outlet online
canada goose
kate spade new york
uggs outlet online
cheap jordan shoes
cheap jordan shoes
fitflops shoes
coach factory outlet
ralph lauren
canada goose coats
coach factory outlet online
cheap ugg boots
pandora charms
nike shoes on sale
pandora jewelry
pandora jewelry
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet store
polo pas cher
nba jerseys wholesale
cheap jordans
moncler jackets
polo ralph lauren shirts
adidas shoes
longchamp pas cher
canada goose uk
north face
polo ralph lauren shirts
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
tory burch outlet store
tory burch outlet store
cheap air jordans
christian louboutin sale
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet online
air jordan shoes
canada goose outlet online
kate spade handbags
coach outlet store online
canada goose jackets
uggs outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys wholesale
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet online
ugg boots
ugg outlet online
oakley sunglasses wholesale
kate spade handbags
uggs outlet
lacoste outlet
michael kors outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
mlb jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
adidas crazy
cheap jordan shoes
michael kors outlet
nike revolution
swarovski crystal
pandora charms
north face
coach factory outlet
uggs outlet online
canada goose coats
ugg boots clearance
kate spade purses
cheap jordans
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
ugg boots
pandora outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
burberry outlet stores
kate spade purses
supreme shirts
longchamp solde
ugg boots
canada goose outlet store
nike nba jerseys
swarovski crystal
uggs outlet online
jordan shoes
coach outlet online store
moncler coats
polo outlet
canada goose outlet store
supreme uk
canada goose outlet store
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
true religion outlet store
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
kate spade new york
jerseys wholesale
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
michael kors outlet
jordan shoes
coach outlet online
christian louboutin
coach outlet store online
cheap air jordans
pandora outlet
kate spade handbags
ugg boots clearance
michael kors outlet online
ray ban sunglasses sale
kate spade purses
pandora jewelry
christian louboutin
pandora charms sale clearance
coach outlet store online
off white outlet
kate spade purses
coach outlet online
cheap jordan shoes
christian louboutin
true religion jeans sale
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren shirts
cheap ugg boots
gucci outlet online
christian louboutin sale
ugg boots
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
ugg boots
kate spade outlet online
suicoke sandals
air jordan retro
uggs on sale
coach outlet
canada goose jackets clearance
basketball sneakers
moncler outlet
polo ralph lauren
colts jersey
christian louboutin sale
coach factory outlet
michael kors outlet store
air jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
baltimore ravens jersey
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
canada goose sale
chrome hearts clothing
cheap uggs
polo ralph lauren outlet online
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
pandora charms outlet
cheap air jordans
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet store
louboutin shoes
coach outlet store online
ralph lauren
michael kors outlet clearance
canada goose uk
coach factory outlet online
christian louboutin
pandora jewelry outlet
canada goose outlet store
ugg outlet store
ralph lauren outlet
supreme shirts
coach outlet store online
uggs outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
true religion jeans
cheap uggs
canada goose jackets clearance
cheap air jordans
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
cheap ugg boots
kate spade new york
ugg outlet
nhl jerseys for sale
jordan shoes
nike shoes on sale
mbt shoes clearance
moncler outlet store
givenchy handbags
coach outlet store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store online
kate spade handbags
kate spade outlet store
christian louboutin
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren outlet online
ugg outlet online
moncler
christian louboutin shoes
jordan shoes
cheap jordans
canada goose jackets
michael kors uk
ugg boots on sale 70% off
air jordan shoes
ugg boots clearance
canada goose
coach factory outlet
mbt shoes outlet
coach factory outlet
ugg boots for women
broncos jersey
pandora outlet
ugg outlet online
ugg outlet online
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet store
ugg boots on sale 70% off
michael kors outlet clearance
LH181014


wrwrwer
ข้อความที่ 12 เมื่อ » 2018-10-31 14:15:08 (IP : , ,128.90.154.240 ,, )
clb20181031
new balance outlet
cheap jordans
birkenstock outlet store
toms outlet store
nike shox shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
twins jerseys
kate spade purses
canada goose outlet store
timberland shoes
ecco outlet
canada goose outlet
pandora jewelry outlet
michael kors outlet clearance
birkenstock outlet
ugg outlet store
pandora charms sale clearance
hermes bags
toms outlet online
prada outlet online
birkenstock uk
adidas originals
coach outlet store
nike air max 2018
adidas outlet online
mets jerseys
supra for sale
coach factory outlet
birkenstock outlet online
ugg outlet online
ugg boots
fitflops sale
converse outlet
fitflops uk
canadian goose
cheap oakley sunglasses
astros jerseys
nike shoes
dr martens boots
air max 95
moncler outlet store
true religion outlet store
coach outlet online
true religion jeans
uggs outlet
coach outlet store online
ugg boots outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet online
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
pandora charms outlet
louboutin outlet
birkenstock sandals
louboutin outlet
jimmy choo shoes
fitflop sandals
adidas stan smith
rolex replica watches
gucci outlet online
coach outlet online
pandora rings
reebok outlet
kate spade outlet store
coach outlet store
coach factorty outlet online
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses outlet
jimmy choo
asics outlet store
nike air max 2019
kate spade outlet online
pirates jerseys
louis vuitton outlet store
valentino outlet
yeezy shoes
mlb jerseys cheap
cheap ray ban sunglasses
polo outlet online
air max 87
cheap nike shoes
coach outlet store online
moncler coats
ecco shoes for women
adidas outlet store
adidas store
tory burch outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
north face outlet store
michael kors outlet store
jordan shoes
air max
pandora jewelry
coach factorty outlet store
coach factory outlet
pandora jewelry
fake rolex
kate spade outlet online
michael kors outlet store
pandora jewelry store
gucci outlet store
coach factory outlet online
fitflops sale
pandora charms
ugg boots
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
moncler jackets
ray bans
nike zoom shoes
kate spade outlet online
adidas ultra boost
air more uptempo
nike outlet
kate spade outlet online
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
pandora jewelry
kate spade outlet
birkenstock shoes outlet
longchamp
air max outlet
white sox jerseys
coach outlet online
adidas outlet store
kate spade handbags
moncler coats
adidas nmd r1
fitflops sale
ugg outlet online
kate spade bags
fitflop sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
hermes bag
cheap jordan shoes
adidas campus shoes
polo ralph lauren outlet online
nike outlet store
nike outlet store
ugg outlet store
cheap jordan shoes
pandora outlet
kate spade outlet online
ralph lauren sale clearance uk
converse all star
michael kors outlet online
canada goose
canada goose
canada goose jackets
fitflop uk
discount oakley sunglasses
kate spade outlet online
ugg outlet
rolex replica watches for sale
coach factory outlet online
pandora charms outlet
skechers outlet
canada goose coats
cheap jordans free shipping
timberland shoes
coach outlet store online
canada goose
birkin handbags
longchamp outlet online
jimmy choo outlet
jordan shoes for sale
cheap air jordans
coach outlet
moncler outlet online
kate spade handbags
tory burch outlet store
hermes bags
coach canada
polo ralph lauren outlet
nike tessen
cheap oakley sunglasses
nike cortez classic
uggs outlet
blue jays jerseys
yeezy boost 350
moncler outlet
longchamp outlet
nike free 3.0
canada goose
salvatore ferragamo shoes
ugg boots
yeezy boost
cheap air max
vans outlet store
timberland boots
polo ralph lauren outlet
lebron james shoes
pandora charms outlet
moncler outlet
coach outlet online
birkenstock outlet store
coach outlet store online
city royals jerseys
ugg outlet online
timberland outlet
michael kors outlet store
cheap jordans for sale
yeezy boost 350
adidas sneakers
canada goose outlet
kobe shoes
coach outlet
retro 11
nike shoes outlet
pandora jewelry
michael kors outlet store
pandora sale clearance
ysl outlet
uggs outlet online
nike air max 90
fitflop sandals
fitflops sale clearance
ralph lauren sale
yeezy shoes
ugg outlet online
cheap jordans
longchamp outlet
nike outlet
coach factory outlet online
devil rays jerseys
nike sneakers
kate spade purses
rockies jerseys
nike dunks
coach outlet online
air max shoes
uggs outlet
christian louboutin sale
columbia outlet
polo ralph lauren
louboutin shoes
canada goose outlet store
nike huarache shoes
nike outlet store online
new balance outlet store
michael kors canada
dr martens boots
louis vuitton handbags
uggs outlet
rangers jersey
canadian goose jacket
mont blanc pens
fred perry outlet
columbia shoes
ugg outlet
ugg outlet
pandora jewelry
nike shoes
coach factorty outlet store
nike air max zero
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet store
ugg outlet store
hermes outlet
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
nike free 5.0
oakley sunglasses wholesale
rolex replica watches
coach factorty outlet online
coach bags
canada goose outlet store
pandora charms outlet
ugg canada
canada goose sale
michael kors outlet
ecco outlet
moncler outlet online
pandora charms sale
pandora charms sale
adidas outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
fitflop shoes
nike cortez classic
coach factory outlet
canada goose outlet online
adidas outlet store
mariners jerseys
dodgers jerseys
kate spade outlet online
birkenstock outlet
uggs outlet
brewers jerseys
louis vuitton factory outlet
salomon outlet
kate spade outlet
ralph lauren outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
adidas nmd r1
pandora charms outlet
pg 2 shoes
pandora charms
padres jerseys
ugg boots
canada goose
coach factory outlet online
coach outlet store online
ugg canada
coach factory outlet
cartier watches
nfl jerseys
adidas shoes
orioles jerseys
coach factory outlet online
moncler outlet online
adidas outlet online
adidas yeezy boost
moncler
ysl handbags
michael kors handbags
coach factory outlet online
adidas superstar shoes
kate spade bags
coach factory outlet online
air jordan retro
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
angels jerseys
pandora canada
north face jackets
coach factory outlet online
coach factory outlet online
cheap air jordans
red bottoms
fendi handbags
ugg outlet online
diamondbacks jerseys
canada goose outlet store
coach factory outlet online
louis vuitton factory outlet
adidas outlet online
cheap jordan shoes
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ecco outlet
pandora charms sale
nike huarache shoes
adidas yeezy boost 350
vans outlet
timberland outlet
coach factory outlet online
kate spade handbag
timberland shoes
coach outlet online
athletics jerseys
braves jerseys
ralph lauren outlet online
supra for sale
salvatore ferragamo outlet
kate spade outlet online
ralph lauren sale
yeezy boost 350
air max 1
canada goose coats
uggs outlet
michael kors
adidas yeezy
adidas shoes
ugg outlet store
lacoste polo shirts
moncler outlet store
swarovski crystal
moncler outlet store
durant shoes
ugg outlet
kate spade handbags
coach outlet online
tiffany and co jewelry
coach outlet online
ugg outlet
coach outlet online
pandora charms
christian louboutin shoes
air max
swarovski outlet
nike air max 2018
michael kors handbags
yeezy shoes
kate spade handbags
ecco shoes
michael kors outlet online
christian louboutin sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet
nike outlet online
ugg outlet
michael kors outlet online
dansko shoes
birkenstock shoes
coach outlet online
kate spade outlet
michael kors outlet online
indians jerseys
air max 90
cheap jordans
coach outlet store online clearance
marlins jerseys
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
ralph lauren uk
burberry outlet store
coach factory outlet online
cheap air jordans
coach factory outlet online
canada goose coats
nfl jerseys
tory burch outlet online
air jordans
nike zoom
ugg shoes
ray ban glasses
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg outlet store
ugg outlet
nike air presto
converse shoes
cheap oakley sunglasses
pandora charms outlet
discount oakley sunglasses
coach outlet online
philipp plein
ronaldo jerseys
nike running shoes
nike react shoes
christian louboutin shoes
pandora outlet store
uggs on sale
jordans
birkenstock sale
air max shoes
ugg boots
canada goose jackets
nike air max 97
tory burch handbags
michael kors bags
uggs outlet store
coach factory outlet online
basketball shoes
moncler coats
nike outlet store
mont blanc pen
ugg boots
coach outlet canada
kobe shoes
asics outlet
canada goose jacket
moncler outlet
prada shoes
toms shoes
coach outlet online
kyrie 4
ralph lauren sale clearance uk
pandora jewelry outlet
pandora charms
philipp plein outlet
salvatore ferragamo
louis vuitton outlet
adidas nmd runner
ralph lauren
mlb jerseys wholesale
timberland outlet
pandora jewelry outlet
nike air max 97
adidas nmd r1
nmd adidas
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
ugg boots outlet
ralph lauren outlet online
pandora outlet
nike sneakers
uggs outlet
air more money
reds jerseys
dr martens
uggs outlet
canada goose outlet
ugg outlet store
cheap nfl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
discount oakley sunglasses
nike outlet online
pandora jewelry
coach outlet online
louboutin shoes
michael kors outlet store
coach outlet canada
michael kors outlet clearance
adidas superstars
underarmour outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet online
ugg boots outlet
clb20181031


yanmaneee
ข้อความที่ 13 เมื่อ » 2019-04-24 12:43:05 (IP : , ,38.143.2.225 ,, )
kyrie 4
nike jordans
moncler
nike air force 1
louboutin shoes
air max 97
supreme clothing
air jordan
adidas stan smith
kd 11 shoes
louboutin outlet
jordan 4
adidas yeezy
jimmy choo shoes
stephen curry shoes
hermes bag
nike huarache
golden goose slide
goyard
michael kors outlet
nike air max 97
hermes handbags
nike air max 270
rolex replica
longchamp handbags
hermes belts
supreme clothing
nike 95
yeezy boost 350
yeezy boost 350
coach outlet online
calvin klein outlet online
vapormax
nike air vapormax
kobe 11
curry shoes
nike react
timberland shoes
golden goose francy
supreme shirt
supreme clothing
jordan 6
hermes birkin bag
russell westbrook shoes
air max 2017
balenciaga speed
adidas nmd r1
yeezy wave runner 700
hermes belts
adidas flux
nike air max 2018
lacoste polo
michael kors outlet store
nhl jerseys
coach outlet
curry shoes
adidas superstar shoes
cheapjordans
bape hoodie
moncler
nike hyperdunk
air max 90
nike air vapormax
nike air max 95
hogan outlet online
moncler outlet
yeezy
chrome hearts outlet
birkin bag
air max 270
timberland outlet
louboutins
cheap jordans
christian louboutin
kobe 9
fila online shop
christian louboutin outlet
converse outlet
coach outlet store
nike outlet
air max 95
louboutin shoes
nike 270
mlb jerseys
yeezy boost 350 v2
nike air max shoes
kd shoes
cheap jordans
fenty puma
nike air max 270
lacoste online shop
fila disruptor
supreme
air jordan shoes
jordan retro
hermes handbags
jordans
nike air force 1 low
nike air max
golden goose sneakers
michael kors
vans shoes
kobe basketball shoes
kyrie 3 shoes
hermes birkin
huarache shoes
jordan 13
fila shoes
air jordans
lebron 16 shoes
salvatore ferragamo belt
nike air vapormax
nike shoes
michael kors outlet handbags
golden goose sneakers
nike react flyknit
balenciaga
moncler coat
goyard handbags
goyard handbags
yeezy boost 350 v2
hermes handbags tote bag
nike air max 2017
adidas yeezy boost
yeezy boost 350
lebron 15
nike air vapormax
hermes belt
hermes belt
moncler coat
christian louboutin shoes
kd 11
james harden shoes
fitflops sale clearance
longchamp
air jordan
golden goose
christian louboutin
puma fenty
supreme clothing
chrome hearts
michael kors handbags
valentino shoes
adidas gazelle
michael kors handbags
air max 95
yeezys
michael kors outlet
golden goose
michael kors handbags
yeezys
air max 2019
balenciaga speed trainer
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
nike air max 97
supreme new york
fila disruptor 2
nike kyrie 5
adidas nmd
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
air max
goyard wallet
nike huarache
michael kors purses
longchamp bags
adidas nmd r1
michael kors outlet
air max 97
kate spade outlet
off white clothing
timberlands
longchamp handbags
jordan retro
adidas stan smith women
louboutin shoes
outlet golden goose
curry 5 shoes
kyrie 5
golden goose sale
nike air max 270
moncler
air max 2018
nba jerseys
longchamp outlet
adidas yeezy
valentino
moncler
jimmy choo
harden shoes
cheap jordans
gucci belt
curry 6
lebron 16
cheap jordan shoes
michael kors outlet
curry shoes
goyard bags
coach outlet
moncler outlet
off white nike
yeezy
nike air max 97
reebok outlet
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
christian louboutin shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
kyrie 3
yeezy shoes
yeezy shoes
off white jordan 1
goyard handbags
michael kors wallet
golden goose starter
curry shoes
golden goose
nike epic react flyknit
supreme outlet
replica rolex
coach outlet store
bape clothing
timberland outlet
yeezy
christian louboutin outlet
fila shoes
adidas nmd
nike lebron 15
michael kors outlet online
nike air max 2019
nike shoes
jordan shoes
off white
fila
christian louboutin
michael kors outlet
ultra boost
nike foamposite
michael kors handbags
michael kors outlet
red bottom shoes for women
adidas tubular
irving shoes
nike basketball shoes
michael kors factory outlet
hermes birkin
moncler
nike shoes
cheap nba jerseys
adidas tubular x
yeezy shoes
lebron 13
yeezy shoes
curry 6
red bottom shoes
hermes handbags
yeezys
michael kors outlet online
moncler jackets
vapormax
michael kors bags
converse shoes
ralph lauren uk
timberland boots
off-white
air max
vapormax
canada goose
ferragamo belt
michael kors handbags sale
nike air force 1 high
louboutin shoes
ferragamo sale
moncler outlet
caterpillar boots
kd 11
kyrie shoes
yeezy boost
lebron shoes
yeezy boost
chrome hearts online
zx flux
nike shox
cheap mlb jerseys
nike air max
nike air max 2017
paul george shoes
vapormax
lebron james shoes
supreme clothing
jordan 11
gucci belts
kevin durant shoes
yeezy
yeezy shoes
cheap jordans
golden goose mid star
nike air max 97
yeezy sneakers
calvin klein outlet
christian louboutin
curry 4
moncler jackets
yeezy shoes
coach factory outlet
michael kors outlet handbags
yeezy boost
christian louboutin outlet
curry 5
fila
red bottom shoes
nike react
golden goose superstar
golden goose
adidas nmd
moncler jackets
jordan 12
nike air max
nike shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
moncler sale
michael kors sale
michael kors outlet online
bape hoodie
balenciaga sneakers
yeezy 500 blush
fitflop sale
ferragamo belt
yeezy boost 350
birkin bag
golden goose
kd 10
hermes belt
jordan shoes
kobe shoes
kate spade handbags
hermes outlet online
kevin durant shoes
yeezy 500
adidas gazelle sale
jordans
golden goose sneakers
yeezy boost 350 v2
jordan shoes
yeezy boost
pg 1
coach outlet store
michael kors outlet store
jordan 1 off white
nike epic react flyknit
off white hoodie
off white hoodie
nfl jerseys
kobe sneakers
jordan shoes
yeezy boost 350
fake rolex
lebron 14
custom baseball jerseys
jordan shoes
russell westbrook shoes
michael kors outlet
golden goose sneakers
adidas tubular
huaraches
cheap nfl jerseys china
christian louboutin outlet
yeezy 500
nike air max 90
michael kors
louboutin shoes
chrome hearts outlet
nmd
adidas yeezy
curry shoes
ultra boost 3.0
lacoste outlet
louboutin outlet
kobe shoes
nike cortez
caterpillar shoes
air max 97
adidas ultra boost
goyard tote
balenciaga shoes
jordan shoes
kyrie 5
nike air max
nike air force
chrome hearts store
nike vapormax
nike air max
golden goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin shoes
curry 6 shoes
off white jordan 1
michael kors factory outlet
christian louboutin shoes
retro jordans
hogan outlet
off-white
coach outlet stores
air max 270
balenciaga triple s
jordan retro
michael kors purses
longchamp
balenciaga shoes
nike air max
kobe byrant shoes
golden goose
golden goose shoes
kd shoes
polo ralph lauren
nike flyknit
jordan shoes
hermes birkin
adidas stan smith men
nike air vapormax
chrome hearts
yeezy shoes
fila shoes
curry 4
authentic jordans
vans outlet
coach bags sale
curry 6
nike sneakers
yeezy 700
nike shox for women
louboutin
nike air max
asics shoes
adidas superstar
coach outlet
adidas yeezy
asics sneakers
balenciaga sneakers
nike cortez women
mbt shoes
coach outlet handbags
supreme hoodie
kyrie irving shoes
air max
hermes
off white jordan 1
off white shoes
yanmaneee


Lestrand
ข้อความที่ 14 เมื่อ » 2021-02-16 22:57:14 (IP : , ,37.120.146.190 ,, )
https://maps.google.mg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.pa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.bw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://ditu.google.com/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ly/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ni/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.bh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.kw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.kw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.pa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.dj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.li/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.vg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ps/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.zm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.mm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.cm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.sm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.bn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.gm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.ck/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.fm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ws/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.af/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.as/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ai/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ag/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ar/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.am/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.au/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.at/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.az/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.bh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.bd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.be/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.bz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.bo/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ba/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.bw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.br/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.bg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ca/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.cl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.hk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.co/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.cd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.cg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.cr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.cu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.cz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ci/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.dk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.dj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.dm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.do/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ec/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.sv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ee/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.et/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.fi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.fr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.de/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.gi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.gr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.gt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.gg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ht/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.hu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.is/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.in/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.id/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ie/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.im/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.il/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.it/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.je/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.jo/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.kz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.ke/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.kg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.lv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.lt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.lu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.mw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.my/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.mt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.mu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
http://sc.news.gov.hk/TuniS/agent88bet.biz
https://www.google.com.mx/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.mn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ms/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.ma/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.na/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.np/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.nl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.nz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ni/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.nf/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.no/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.om/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.pa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.py/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.pe/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ph/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.pl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.pt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.pr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.qa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ro/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ru/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.rw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.sh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.sa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.sn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.sc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.sg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.sk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.si/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.za/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.kr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.lk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.vc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.se/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ch/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.tw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.tj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.th/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.bs/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.to/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.tt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.tr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.vi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.ug/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.ae/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.uk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.uy/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.co.uz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.com.vn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.as/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ag/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.au/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.bh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.bd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.be/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.bz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.bw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.br/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.vg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.bg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.bi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ca/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.cl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.cn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.co/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.cd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.cg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.ck/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.cr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.cu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.cz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.dk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.dm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ec/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.sv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ee/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.et/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.fi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.fr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.gm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.de/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.gi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.gl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.gg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ht/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.hk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.hu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.is/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.in/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.id/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ie/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.it/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.jp/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.kz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.ke/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.kg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.lv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.ls/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.li/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.lt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.mw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.my/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.mu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.mx/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.fm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.mn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ms/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.na/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.nl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.nz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.no/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.om/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.pe/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ph/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.pl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.pt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.pr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.qa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ro/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ru/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.rw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.sh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.sm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.sa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.sn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.sc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.sg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.sk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.si/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.za/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.kr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.es/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.vc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.se/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ch/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.tw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.bs/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.to/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.tt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.tr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.vi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.ug/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.com.ua/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.ae/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.uk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.ve/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://maps.google.co.zm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.af/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.as/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ai/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ag/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ar/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.am/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.au/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.at/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.az/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.be/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.bz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ba/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.br/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.vg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.bg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.bi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ca/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.cl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.hk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.co/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.cd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.cg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.ck/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.cr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.hr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.cu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.cz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.dk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.dm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.do/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ec/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.sv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ee/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.et/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.fj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.fi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.fr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.gm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.gi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.gl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.gt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.gg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ht/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.hn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.hu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.is/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.in/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.id/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ie/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.im/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.il/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.it/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.jp/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.je/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.jo/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.kz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.ke/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.kg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.lv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.ls/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.li/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.lt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.lu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.mw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.my/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.mu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.mx/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.fm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.mn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ms/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.ma/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.na/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.np/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.nl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.nz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.nf/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.no/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.om/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.pe/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ph/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.pl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.pt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.pr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.qa/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ro/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ru/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.rw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.sh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.sm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.sn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.sc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.sg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.sk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.si/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.za/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.kr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.es/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.vc/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.se/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ch/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.tw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.th/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.bs/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.to/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.tt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.tr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.tm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.vi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.ug/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.ua/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.ae/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.uk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.uy/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.uz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.com.vn/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://images.google.co.zm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.af/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.as/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.off.ai/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.ag/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.ar/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.am/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.au/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
http://cse.google.com.au/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.at/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.az/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.bh/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.bd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.be/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.bz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.bo/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.ba/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.co.bw/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.br/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.vg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.bg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.bi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.ca/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.cl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.hk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.co/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.cd/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.cg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.co.ck/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.co.cr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.hr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.cu/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.cz/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.ci/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.dk/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.dj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.dm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.do/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.ec/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.eg/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.sv/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.ee/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.et/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.fj/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.fi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.fr/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.gm/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.de/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.gi/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.gl/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://cse.google.com.gt/url?sa=t&url=http://agent88bet.biz/
https://www.google.tk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tl/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tm/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tn/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.to/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.to/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tt/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.tt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.vg/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.vg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.vu/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.vu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.ws/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.ws/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz/
https://www.google.ae/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.at/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.bg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.bt/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.by/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.by/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.ca/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.cl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.ck/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.id/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.in/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.jp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.nz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.th/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
https://www.google.co.uz/url?q=http%3A%2F%2Fagent88bet.biz%2F
[url=https://www.google.co.ve/url?sa=t&
Please login for write message