0

มรดก


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-01-16 08:59:44 (IP : , ,171.97.167.9 ,, Admin Post)
Admin Edit : 2018-01-03 22:28:30
มรดก
ทรัพย์มรดกตกทอดอย่างไร
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้สรุปได้ดังนี้
1.เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท และเมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ความหมายของคำว่า "ตาย" ในที่นี้ จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลใดตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยกฎหมายสมมติที่เราเรียกว่า "การสาบสูญ"
2.กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ซึ่งจะขออธิบายว่าสิ่งใดเป็นทรัพย์มรดก และสิ่งใดไม่เป็นทรัพย์มรดก คือ
2.1 มรดกหรือกองมรดก ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน สิทธิเรียกร้องที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินได้ หน้าที่และความรับผิดของเจ้ามรดก และรวมถึงสิทธิต่างๆ บางประการ เช่น สิทธิเหนือพื้นดินซึ่งอาจโอนและรับมรดกกันได้ สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ สิทธิตามสัญญาซื้อขาย ขายฝาก สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า (ที่เราเข้าใจกันว่า ค่าเซ้งหรือค่าแป๊ะเจี๊ยะ) สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างถือว่าสิทธินี้เป็นมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทของลูกจ้างที่ตายได้ สิทธิเหล่านี้ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตาย จึงถือว่าเป็นมรดก
2.2 กรณีไม่เป็นมรดก ได้แก่ สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ซึ่งตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกินซึ่งสิ้นไปเมื่อผู้ทรงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตาย ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าตายไปสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง ไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท เหล่านี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้ตายเท่านั้น
3. ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน หากว่ากองมรดกมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์มรดก เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องเอาจากกองมรดกได้เพียงเท่าที่ทรัพย์มรดกมีอยู่ ทายาทไม่ต้องรับผิดเกินไปกว่านั้น
4. กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ซึ่งทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า "ทายาทโดยธรรม" และทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า "ผู้รับพินัยกรรม"
คำว่า "ทายาท" หมายถึง ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามที่กฎหมายมรดกกำหนดไว้ มี 2 ประเภท คือ ทายาทโดยธรรม และผู้รับพินัยกรรม บุคคลที่จะรับมรดกได้ในฐานะทายาทโดยธรรมนั้นมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ผู้รับพินัยกรรมอาจมีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ดังนั้น จึงสรุปหลักได้ว่า การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก โดยหลักแล้ว เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรมลง สิทธิในทางทรัพย์สินของผู้ตายย่อมตกทอดไปยังทายาททันที แม้จะยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อโอนกรรมสิทธิก็ตาม ทั้งสิทธิและหน้าที่และความรับผิดต่างๆ แต่กฎหมายได้จำกัดความรับผิดของทายาทไว้เพียง "ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน" ฉะนั้น ทายาทจะปฏิเสธหน้าที่และความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะตกทอดมาเป็นมรดกมีน้อยกว่าหนี้สินไม่ได้ และเจ้าหนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องทายาทนั้นได้ แม้ทายาทจะไม่ได้รับมรดกก็ตาม
อายุความฟ้องคดีมรดก
"คดีมรดก" หมายถึง คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม หรือคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาท ให้รับผิดชอบหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่
เราสามารถแยกกำหนดอายุความมรดกได้ดังนี้ คือ
1.อายุความฟ้องคดีมรดก ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม คือ พ่อแม่, คู่สมรส,บุตรของผู้ตาย ต้องฟ้องคดีมรดกภายในกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แต่มิให้ฟ้องเกิน 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย
2.อายุความสิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรม ผู้ฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งอาจเป็นบุคคลใดๆ ก็ได้ที่ผู้ตายยกมรดกให้ต้องฟ้องคดีภายในกำหนด 1 ปี นับแต่ผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม แต่มิให้ฟ้องเกิน 10 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย
อายุความฟ้องคดีเรียกร้องมรดกตามข้อกำหนดพินัยกรรม ให้เริ่มนับตั้งแต่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิที่ผู้รับพินัยกรรมมีอยู่ตามพินัยกรรม เพราะกฎหมายบัญญัติว่า " สิทธิและหน้าที่ใดๆ อันเกิดขึ้นตามพินัยกรรมให้มีผลบังคับเรียกร้องกันได้ตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตายเป็นต้นไป" ถ้าเขายังไม่ตายทรัพย์สินของเขาก็ยังมิใช่ทรัพย์มรดกที่จะตกทอดให้ใครๆได้
แต่มีกรณียกเว้น คือ ถ้าผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดพินัยกรรม หากเป็นกรณีที่ผู้นั้นครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่ง แล้วฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดก ก็สามารถฟ้องได้แม้จะเกิน 1 ปีแล้วก็ตาม ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องฟ้องภายใน 1 ปี อายุความมรดก 1 ปี อยู่ภายใต้บังคับว่า "ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังมิได้แบ่งกัน ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้นได้ แม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดอายุความ 1 ปี แล้วก็ดี " ดังนั้น สำหรับทายาทคนที่ครองครองทรัพย์มรดกที่ยังมิได้แบ่งกันนั้น แม้ฟ้องขอแบ่งมรดกเมื่อกำหนดอายุความมรดกกี่สิบปีก็ตามก็ฟ้องขอแบ่งได้ ไม่ขาดอายุความมรดก 1 ปี
เมื่อทายาทคนใดฟ้องเรียกร้องส่วนแบ่งมรดกเกินหนึ่งปี นับแต่ได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก และทายาทผู้นั้นไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังมิได้แบ่งกัน จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้น เมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความ 1 ปีไม่ได้ และถ้าทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในทรัพย์นั้นยกอายุความตาม 1 ปี ขึ้นต่อสู้ คดีย่อมขาดอายุความ ศาลจะพิพากษายกฟ้อง ส่วนทายาทที่ครองครองมรดกเกินกำหนดอายุความ ถือว่ามีสิทธิในทรัพย์มรดกที่ตนครอบครอง มีอำนาจในฐานนะเจ้าของกรรมสิทธิ์
3.อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก เจ้าหนี้ของผู้ตายจะต้องฟ้องเรียกร้องสิทธิภายในกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แต่ไม่ให้เกิน 10 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย
สำหรับเจ้าหนี้ผู้ตายนั้น นอกจากเจ้าหนี้โดยทั่วไปแล้ว ยังมีเจ้าหนี้ประเภทที่ผู้ตายนำทรัพย์ไปเป็นประกัน เช่น เจ้าหนี้จำนอง เจ้าหนี้จำนำ เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง กฎหมายบัญญัติว่า "ผู้รับจำนอง ผู้รับจำนำ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงสิทธิบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนอง จำนำ หรือที่ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม ฯลฯ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก" ดังนั้น แม้เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง ผู้รับจำนำ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ซึ่งอาจมีอายุความในการบังคับเอาแก่ตัวทรัพย์นั้นยาวกว่า 1 ปี ก็ต้องฟ้องภายใน 1 ปี มิฉะนั้นคดีขาดอายุความ
4.อายุความ 10 ปี อย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่าข้างต้นนั้น มิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย กล่าวคือ ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในกองมรดกที่ไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกก็ดี ผู้รับพินัยกรรมที่ไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรมก็ดี หรือเจ้าหนี้กองมรดกไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกก็ดี ซึ่งอาจฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่มารู้ถึงความตายของเจ้ามรดกหรือสิทธิตามพินัยกรรมในภายหลังได้ แต่จะอ้างความไม่รู้ดังกล่าวมาเป็นเหตุฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับตั้งแต่เจ้ามรดกตายไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะต้องมีการฟ้องร้องกันไม่สิ้นสุด
5.สิทธิยกอายุความ 1 ปี ขึ้นต่อสู้ ใครบ้างที่มีสิทธิยกอายุความ 1 ปีขึ้นต่อสู้ กฎหมายกำหนดบุคคล 3 ประเภทซึ่งมีสิทธิยกอายุความ 1 ปีขึ้นต่อสู้ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นทายาท (ทายาทโดยธรรม , ผู้รับพินัยกรรม) หรือคนที่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิของทายาท หรือโดยผู้จัดการมรดก ดังนั้น บุคคลอื่นที่มิใช่ทายาทหรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะยกเอาอายุความมรดก 1 ปีนี้เป็นข้อต่อสู้ไม่ได้
คำว่า "บุคคลอื่น" หมายถึงใครบ้าง ขอยกตัวอย่างผู้ที่ไม่มีสิทธิยกอายุความ 1 ปีขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เช่น

 
  • คนตายทำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้คนอื่นแต่ผู้เดียว ทายาทโดยธรรมจึงถูกตัดมิให้รับมรดกแล้ว ดังนั้น ทายาทโดยธรรมจึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นทายาท จะอ้างอายุความ 1 ปีมาใช้ต่อสู้ผู้รับพินัยกรรมไม่ได้
  • ทายาทฟ้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกและเรียกทรัพย์มรดกคืน ผู้จัดการมรดกจะยกอายุความ 1 ปีขึ้นต่อสู้ไม่ได้
  • ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกจากทายาทที่ปิดบังมรดกไว้ ทายาทที่ปิดบังจะยกอายุความ 1 ปีมาใช้ไม่ได้ เพราะเป็นฝ่ายผิดและตนย่อมถูกตัดสิทธิมิให้รับมรดกแล้ว จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะยกอายุความมาตัดสิทธิทายาทคนอื่นๆ
  • ทายาทลำดับหลังไม่มีสิทธิได้รับมรดกเพราะยังมีตัวทายาทลำดับเหนือกว่าอยู่ เช่น น้องของผู้ตายจะยกอายุความมรดกมาต่อสู้บุตรของผู้ตายซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและเป็นทายาทลำดับเหนือกว่าไม่ได้
  • ภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้เป็นทายาทโดยธรรม ไม่มีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้
Lestrand
ข้อความที่ 1 เมื่อ » 2021-02-16 23:06:46 (IP : , ,37.120.146.190 ,, )
http://danielhong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://companyofgivers.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://auctioneermembership.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bumpthemovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bdcorpamerica.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dralsmith.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://au0.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fnb-trustmortgage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fmsolutions-usa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eastmarkcommunityalliance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://discreteelements.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://corruptitunesbackup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://azureanimalcareservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coachcrafters.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bizmodelinnovation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aspenmarijuana.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://artbasel-hk.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buildprofessional.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dragonhowls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buyacademy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://audiofcolumbus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fundacionthyssenbornemisza.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://compoundcapitalcorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://compositerouting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://banksuppliers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ellaseward.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bac.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://edmlvconference.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://finnigansevents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fenster-patents.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ccmunite.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ct-elderly.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eyeonyourasset.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bottlingequipment.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://com4dev.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elessonplanhub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aslplayerservices.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://com.msaconstruction.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bancadigitalbod.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dataclearingnetwork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://broadcastdesk.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coca-colaalaska.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://equitytiming.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://camdenrockshoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://diytravel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://biggestever2013.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cernerhealthy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://filmon.bz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://askthree.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cinguilo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cosechallenge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://evelynpowers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://deseretplay.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bhhshomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carglitz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cocainetreatment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://donay.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eastmark-realty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://batterysolutions.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://contextualsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ccclogin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://candycorn.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://foodancial.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://friendlyframes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daymet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://computationalfluiddynamics.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dontmakemewait.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://candom.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cappuccinomachine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fredsworld.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fantasticfifty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://austinboehm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dkjd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://engraved-corporate-gifts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://beckes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://freshprep.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://atriumdoor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://destinationspress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://avueadvocate.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fourpointsinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://availmm.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://customhomeconsultant.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brandstrips.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://briseno.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dawavendewa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://avnetmts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bridgeclimbinternational.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coffeesnob.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://franciscancards.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brazosworkboots.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bridgescustomhomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://davidrain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://datewithdestiny.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://classifried.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bemcoholding.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://freeconferencall.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://artbooksinc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elmhurstgymnasticscenter.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://frontstreetwealth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://floridavirtualeducation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bifocalimplantsurgeons.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://b2megreetings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://esciences.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://emlusa.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dreamandthink.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://caretoken.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://freelivecamshows.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://big-investing-mistakes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://foodremembers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drivenbrands.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://atterrogroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://badboyzchoppers.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://collisionrepairinfo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://butterballpatties.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://gagretail.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dragons-child.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://college-parents.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://b-fund.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danieljhersh.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://arubabenihana.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cmnjax.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cleverphotography.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://braking-sunstar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bigdaddys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestbuyhome.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://businessdatainc.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://co-concepts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bannockpass.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://assitedlivingbytutera.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ctcareerguide.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://funwithai.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://boliviano.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://denvermuseum.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://directedperception.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coverpagehyd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://endlupusnow.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://firstfinancialadvisors.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ce-cswg.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fly2brazil.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://crushology.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://francolanza.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://entrecode.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://closetheopportunitygap.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coascension.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://b2bimagingsupplies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://calculinx.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://franciscan.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buddhiyoga.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://capsquareenterprises.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chrislemieux.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://edmsource.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://buymyindie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://daggerbikes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://drwray.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://empoweredbycareerbuilder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bthemotor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brooklyndogschool.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://barrett-family.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://besteverball.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://customerservicesolutions.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://customcutmetal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://downtownmuseum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bnymellonworkbench.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://friendlydancer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cheezedoff.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bouvierdeflandres.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eightyseven.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://deseretcontent.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://crownnyc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://braedentonelli.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cronnelly.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://couplecoffeehouse.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cbsautos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://berkshirehathawayhomeservicessouthcarolina.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://charlie3.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://editorialporlademocracia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bepfans.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://finanzatelier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bblearningsystem.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chefva.college/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carmaxrewards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://beerforboston.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://baldheadislandrentalguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eznetleads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://embersofautumn.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://completesavingsisafraud.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://brookfieldhomes.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://denverrestaurant.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danandlizfitzgerald.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fitbodyfitsoul.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dadecourier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://catchingthetrain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://birthandchildsafety.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carredengroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://entrepreneurialleadersreview.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://freeonedayshipping.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://engineeringhumanmachines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bc637.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://eastmarkcharterschool.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bdminstitute.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://frontiersusa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://etreasuryweb.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://beautyformula.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://billboardsrolling.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ellisfinkel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dggarments.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://butterballtraditions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://californiapowder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://babyduck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://aspenwoodworks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://digitalfatura.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://classicsmatter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://crossroadscommunityministries.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://centralindiananbc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bsacompliance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://camoves.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cainanfoundation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://behrmarquee.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://blacksunplc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://conclusive.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://diversitycareerbuilder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://elvispresleycharities.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://envdesigngroup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://austinfurniturerental.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bancaazteca.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://deltaenergy.eu/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ceeprompt.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danielleanderik.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cafebacio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://co-solv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://classicagent.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://edempower.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://bestlawyersinsouthcarolina.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://clearchannelbroadcasting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://coverxcorporation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://asliamla.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://babyorganicsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://carjots.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://gagequipment.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dennisvance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://barryrosenzweig.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dog-lang.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://chucktodd.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://docspace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://banner20.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://citizensofhumanity.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://businesslinking.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cosdoc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://dfapa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://danielmayo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://calparks.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://faith4work.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://clubnancyboy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://artavanis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fellowesglobal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://fullautoclassifieds.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://ecoalloy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://flymycx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://campaign2014jobs.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://cornerstonerelocation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
http://followingfogg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://agent88bet.biz/
Please login for write message